(3) Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr.55

  Rīgā 2014.gada 28.janvārī (prot. Nr.6 9.§)
  Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu
  Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma
  3.panta trešo daļu un 9.panta sesto daļu

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā ārzemniekam piešķir un atņem tiesības uz nodarbinātību;

  1.2. darba atļauju reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu un tās izmantošanas kārtību.

  2. Ārzemnieka tiesības uz nodarbinātību apliecina šādi ieraksti vīzā vai uzturēšanās atļaujā:

  2.1. "Tiesības strādāt bez ierobežojumiem" – ja ārzemniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem;

  2.2. "Tiesības strādāt pie noteikta darba devēja" – ja ārzemniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību ar ierobežojumiem, izņemot šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto gadījumu. Ierakstu vīzā veic angļu valodā – "THE RIGHT TO WORK WITH A SPECIFIC EMPLOYER";

  2.3. "Tiesības strādāt 20 h nedēļā" – ja ārzemniekam izsniegta termiņuzturēšanās atļauja saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 10.1 punktu vai sakarā ar studentu apmaiņu atbilstoši Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 19. punktam. Ja ārzemniekam izsniegta vīza sakarā ar studijām Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē vai studentu apmaiņu, ierakstu vīzā veic angļu valodā: "THE RIGHT TO WORK 20 H PER WEEK";

  2.4. "Komercdarbība" – ja ārzemniekam izsniegta termiņuzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa vīza kā komercreģistrā reģistrētam individuālajam komersantam, valdes vai padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības biedram, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai fiziskai personai, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vai ārzemniekam, kam izsniegta termiņuzturēšanās atļauja saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 33. punktu. Ierakstu vīzā veic angļu valodā – "BUSINESS".

  (Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 220; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 637)

  3. Ja tiesību subjekts, kurš atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uzskatāms par darba devēju (turpmāk – darba devējs), ir paredzējis nodarbināt ārzemnieku (izņemot Imigrācijas likuma 9. panta trešajā un ceturtajā daļā un šo noteikumu 8. un 9. punktā minētos ārzemniekus), noslēdzot darba līgumu, viņš Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) filiālē piesaka brīvu darba vietu. Ja darba vieta pēc pieteikšanas aģentūras filiālē ir brīva ne mazāk kā 10 darbdienas, darba devējs var vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – pārvalde), lai apstiprinātu ielūgumu vīzas pieprasīšanai vai izsaukumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam. Minētā ielūguma vai izsaukuma pieteikums jāiesniedz 30 dienu laikā pēc datuma, līdz kuram pieteiktā darba vieta ir bijusi vai ir aktuāla aģentūras administrētajā Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā.

  (MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 220 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 637)

  3.1 (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 637)

  4. Darba devējam nav jāpiesaka aģentūrā brīva darba vieta, ja:

  4.1. ārzemnieka nodarbināšana paredzēta, noslēdzot uzņēmuma līgumu;

  4.2. ārzemnieks veic komercdarbību atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktam.

  5. Ja ārzemnieku paredzēts nodarbināt pie vairākiem darba devējiem vai vairākos amatos vai profesijās pie viena darba devēja, ārzemniekam nepieciešams iegūt tiesības uz nodarbinātību katrā darba veidā, izņemot gadījumu, ja:

  5.1. nodarbinātība ir saistīta ar komercdarbības veikšanu atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktam;

  5.2. ārzemnieks līdz diviem mēnešiem kalendāra gada laikā tiek nodarbināts pie viena darba devēja citā specialitātē (profesijā), nevis tajā, kuras veikšanai viņam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, un šāda nodarbinātība saistīta ar prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu.

  (MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 220 redakcijā)

  6. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 637)

  7. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 637)

  8. Pārvalde piešķir tiesības uz nodarbinātību (bez brīvas darba vietas pieteikšanas aģentūras filiālē) atbilstoši vīzas derīguma termiņam šādām personām:

  8.1. ārzemniekam, kuru Latvijas Republikā paredzēts nodarbināt:

  8.1.1. kā radošo vai izpildītājmākslu mākslinieku vai izrāžu (koncertu) nodrošināšanā iesaistītu administratīvo vai tehnisko darbinieku vai par vadītāju no valsts budžeta vai pašvaldības finansētā kultūras iestādē;

  8.1.2. par pedagogu akreditētā izglītības iestādē;

  8.1.3. par vērtētāju, kurš novērtē, akreditē un uzrauga laboratorijas, sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas;

  8.1.4. par informācijas tehnoloģiju speciālistu, ja viņam ir augstākā profesionālā vai augstākā akadēmiskā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā un pieredze vadošā amatā (piemēram, projektu direktors, kvalitātes vadītājs) informācijas tehnoloģiju nozarē (pēdējos trīs gadus);

  8.1.5. par profesionālu sportistu pēc sporta kluba uzaicinājuma;

  8.1.6. par sporta treneri;

  8.1.7. par transportlīdzekļa vadītāju starptautiskajos kravu pārvadājumos autotransporta jomā reglamentētajās profesijās saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka reglamentētās profesijas;

  8.1.8. civilās aviācijas jomā reglamentētajās profesijās saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka reglamentētās profesijas;

  8.1.9. valsts organizētajos vasaras nodarbinātības pasākumos ārvalstīs dzīvojošiem jauniešiem, kuriem vismaz viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs);

  8.2. ārzemniekam, kurš ir:

  8.2.1. izglītības iestādes audzēknis vai students un kurš ieradies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā;

  8.2.2. konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei, vai persona, kura, veicot savus profesionālos pienākumus, palīdz īstenot tādu starptautisku dokumentu (starptautisku līgumu, starpvaldību līgumu, starpresoru vienošanos) vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika, valsts tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

  8.2.3. veicis ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 28. punktu.

  (Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 637)

  9. Pārvalde piešķir tiesības uz nodarbinātību (bez brīvas darba vietas pieteikšanas aģentūras filiālē) atbilstoši termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņam šādām personām:

  9.1. ārzemniekam, kuru Latvijas Republikā paredzēts nodarbināt:

  9.1.1. kā radošo vai izpildītājmākslu mākslinieku vai izrāžu (koncertu) nodrošināšanā iesaistītu administratīvo vai tehnisko darbinieku vai par vadītāju no valsts budžeta vai pašvaldības finansētā kultūras iestādē;

  9.1.2. par sporta treneri;

  9.1.3. par profesionālu sportistu pēc sporta kluba uzaicinājuma;

  9.1.4. akreditētā izglītības iestādē par pedagogu;

  9.1.5. kā ārzemnieku ar augstu kvalifikāciju ar Eiropas Savienības zilo karti;

  9.1.6. atbilstoši speciālo ekonomisko zonu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

  9.2. ārzemniekam, kurš ir:

  9.2.1. izglītības iestādes audzēknis vai students un kurš ieradies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā;

  9.2.2. konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei, vai persona, kura, veicot savus profesionālos pienākumus, palīdz īstenot tādu starptautisku dokumentu (starptautisku līgumu, starpvaldību līgumu, starpresoru vienošanos) vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika, valsts tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

  9.2.3. nodarbināts kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, un darba devējs viņu norīko darbā pakalpojumu sniegšanai Latvijā;

  9.2.4. uzņēmuma ietvaros pārcelts darbinieks;

  9.2.5. bijis nepārtraukti nodarbināts Latvijas Republikā vismaz divus gadus tieši pirms dienas, kad iesniegts ielūguma pieteikums vīzas pieprasīšanai vai izsaukuma pieteikums uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai pie cita darba devēja;

  9.2.6. bijis nodarbināts pie darba devēja un kuram, turpinot darba attiecības ar to pašu darba devēju, mainās specialitāte (profesija);

  9.2.7. bijis nodarbināts pie darba devēja, uzturoties Latvijas Republikā ar ilgtermiņa vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju, kas izsniegta saistībā ar studijām, un pēc izglītības iegūšanas turpina darba attiecības ar to pašu darba devēju.

  (Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 220; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 637)

  10. Latvijas Republikā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju pārstāvniecību darbinieka apgādībā esošajai personai tiesības uz nodarbinātību pārvalde piešķir pēc brīvas darba vietas pieteikšanas aģentūras filiālē atbilstoši tā dokumenta derīguma termiņam, kas apliecina personas tiesības uzturēties Latvijas Republikā, ja starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti vai starptautisko organizāciju nav noslēgts atbilstošs līgums vai valstis nav vienojušās par savstarpējības principa piemērošanu. Brīvas darba vietas pieteikšana filiālē nav nepieciešama, ja persona atbilst kādai šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētajai kategorijai vai veic komercdarbību atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktam.

  11. Ārzemnieku atļauts nodarbināt tikai tajā specialitātē (profesijā), kurā piešķirtas tiesības uz nodarbinātību. Ja mainās darba devējs vai specialitāte (profesija), ārzemniekam ir pienākums iegūt jaunas tiesības uz nodarbinātību atbilstoši šiem noteikumiem, izņemot šo noteikumu 5. punktā minētos gadījumus. Ja ārzemnieka uzturēšanās atļaujā ir ieraksts "Komercdarbība", jaunas tiesības uz nodarbinātību viņam jāiegūst tikai gadījumā, ja paredzamā nodarbinātība nav saistīta ar komercdarbības veikšanu. Ja mainās citi nosacījumi, kas bijuši par pamatu tiesību uz nodarbinātību piešķiršanai (piemēram, mainās darba laiks, darba izpildes vieta, darba samaksas apmērs), darba devējs triju darbdienu laikā no nosacījumu maiņas brīža par to informē pārvaldi.

  (MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 220 redakcijā)

  12. Ja piešķirtajām tiesībām uz nodarbinātību beidzas termiņš, jaunas tiesības uz nodarbinātību piešķir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja darba devējs vēlas turpināt darba tiesiskās attiecības ar to pašu ārzemnieku, uz darba devēju neattiecas šo noteikumu 3. punktā minētās prasības.

  (MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 220 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 637)

  13. Tiesības uz nodarbinātību pārvalde atņem šādos gadījumos:

  13.1. ja tiek anulēta vai atcelta vīza vai anulēta termiņuzturēšanās atļauja. Ja lēmumu anulēt vai atcelt vīzu, kurā iekļauts šo noteikumu 2. punktā norādītais ieraksts, pieņem Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai Valsts robežsardzes pilnvarota amatpersona, tā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē pārvaldi par pieņemto lēmumu;

  13.2. ja mainījušies apstākļi, uz kuru pamata ārzemniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību.

  14. Piešķirot tiesības uz nodarbinātību ar ierobežojumiem nodarbinātībai pie noteikta darba devēja vai atņemot tās, pārvalde darba atļauju reģistrā iekļauj šādas ziņas:

  14.1. par ārzemnieku:

  14.1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

  14.1.2. dzimšanas dati;

  14.1.3. personas kods (ja personai tāds piešķirts);

  14.1.4. dzimums;

  14.1.5. valstiskā piederība un tās veids;

  14.1.6. nodarbināšanas veids;

  14.1.7. profesija vai amats;

  14.1.8. nozare;

  14.1.9. darba samaksas apmērs mēnesī;

  14.1.10. darba stundu skaits nedēļā;

  14.1.11. darba izpildes vieta;

  14.1.12. izglītība;

  14.2. par darba devēju – darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs vai darba devēja vārds (vārdi), uzvārds un personas kods, ja darba devējs ir fiziska persona;

  14.3. par tiesībām uz nodarbinātību:

  14.3.1. iestāde un amatpersona, kas piešķīrusi vai atņēmusi tiesības uz nodarbinātību;

  14.3.2. datums, kad piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, un tiesību derīguma termiņš;

  14.3.3. datums, kad atņemtas tiesības uz nodarbinātību, un atņemšanas iemesls;

  14.4. dienesta atzīmes, kurās, ja nepieciešams, norāda papildu informāciju, kas sniegta personu iesniegumos, informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētu darba devēju, kas nosūta ārzemnieku pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā, kā arī informāciju, kas saistīta ar personas lietas virzību un lēmuma pieņemšanu par tiesību uz nodarbinātību piešķiršanu vai atņemšanu.

  15. Darba atļauju reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir pārvalde.

  16. Darba atļauju reģistrā iekļauto informāciju savu uzdevumu veikšanai izmanto pārvalde, Valsts robežsardze, aģentūra, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs un citas valsts pārvaldes iestādes atbilstoši kompetencei.

  17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 100. nr.; 2011, 9., 117. nr.).

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

  Noteikumos ietvertas tiesību normas, kas izriet no:

  1) Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvas 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā;

  2) Padomes 2009. gada 25. maija Direktīvas 2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos;

  3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvas 2011/98/ES par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi.

  Ministru prezidente Laimdota Straujuma

  Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.