(3) Kārtība, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr.238

  Rīgā 2007.gada 10.aprīlī (prot. Nr.23 8.§)
  Kārtība, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību
  Izdoti saskaņā ar Darba likuma 74.panta ceturto daļu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu šādu attaisnojošu iemeslu dēļ:

  1.1. pamatojoties uz izsaukumu, ierodas pirmstiesas izmeklēšanas iestādē, prokuratūrā, tiesā vai piedalās tiesas sēdē kā piesēdētājs;

  1.2. piedalās tādu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtējo apstākļu izraisītu seku novēršanā, kuras apdraud vai var apdraudēt sabiedrisko drošību vai kārtību.

  2. Noteikumi neattiecas uz darba devēju, kas ir no budžeta finansēta institūcija.

  3. Darba devējam, kurš izmaksājis atlīdzību darbiniekam, to atlīdzina:

  3.1. Valsts policija, Drošības policija, Valsts robežsardze, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Finanšu policija, muitas iestāde, Militārā policija vai Ieslodzījuma vietu pārvalde, ja darbinieks ieradies pirmstiesas izmeklēšanas iestādē vai piedalījies tādu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītu seku novēršanā, kuras apdraud vai var apdraudēt sabiedrisko drošību vai kārtību;

  3.2. prokuratūra, ja darbinieks ieradies prokuratūrā;

  3.3. Tiesu administrācija, ja darbinieks ieradies tiesā vai piedalījies tiesas sēdē kā piesēdētājs.

  4. Darba devējs atlīdzību var saņemt, ja triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 1.punktā minētā attaisnojošā iemesla iestāšanās viņš iesniedz attiecīgajā šo noteikumu 3.punktā minētajā valsts institūcijā šādus dokumentus:

  4.1. iesniegumu par darbiniekam izmaksātās atlīdzības atlīdzināšanu;

  4.2. darba devēja apstiprinātu darbiniekam izmaksātās atlīdzības aprēķinu par konkrēto laikposmu, kad darbinieks nav veicis darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.

  5. Valsts policija, Drošības policija, Valsts robežsardze, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Finanšu policija, muitas iestāde, Militārā policija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, prokuratūra vai Tiesu administrācija triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksāto atlīdzību no šiem mērķiem attiecīgajai institūcijai paredzētajiem valsts pamatbudžeta līdzekļiem vai sniedz pamatotu atteikumu, ja kāds no šo noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem nav iesniegts noteiktajā laikā, ir sniegtas nepatiesas ziņas vai mainījušies faktiskie apstākļi, uz kuriem pamatojoties atlīdzību izmaksā.

  6. Ja darbiniekam ir vairāki darba devēji, darbiniekam izmaksāto atlīdzību par konkrēto laikposmu atlīdzina tikai tam darba devējam, pie kura darbinieks nav veicis darbu attaisnojoša iemesla dēļ.

  7. Darba devējiem, kuri dokumentus Finanšu policijā, muitas iestādē, Ieslodzījuma vietu pārvaldē vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā iesnieguši līdz 2007.gada 31.decembrim, darbiniekam izmaksājamo atlīdzību atlīdzina 2008.gadā no šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

  Ministru prezidents A.Kalvītis

  Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.