(3) Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:03
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 538

  Rīgā 2020. gada 25. augustā (prot. Nr. 50 5. §)
  Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 3. punktu un 59. panta otro daļu,
  Vispārējās izglītības likuma 4. panta 3.3 punktu un
  Starptautisko skolu likuma 14. panta ceturto daļu
  (MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)
  I. Vispārīgais jautājums

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem, kuri privātajās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;

  1.2. kārtību un kritērijus, pēc kādiem aprēķina un valsts finansē darba samaksu pedagogiem, kuri starptautiskajā skolā īsteno latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas (turpmāk – mācību priekšmets "Latvijas mācība") apguvi.

  (MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

  II. Finansējuma aprēķināšanas un sadales kārtība un kritēriji

  (Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 156)

  2. Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina valsts budžeta dotācijas (turpmāk – dotācija) apmēru pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izglītības iestādēm, kas īsteno šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētās izglītības programmas, izņemot akreditētas profesionālās pamatizglītības programmas, atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs. Izglītības un zinātnes ministrija, aprēķinot dotācijas apmēru tālmācības izglītības ieguves formā īstenotajām vispārējās izglītības programmām, nepiemēro reģionālos koeficientus, bet izglītojamo skaitam, kas pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu apgūst ģimenē, piemēro koeficientu 0,5.

  (MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 414 redakcijā)

  2.1 Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina dotācijas apmēru mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ņemot vērā šādus kritērijus:

  2.1 1. šo noteikumu 4.1 punktā minēto informāciju par izglītojamo skaitu, izglītojamo skaita attiecībai pret mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai paredzēto mācību stundu skaitu nedēļā – trīs mācību stundas – piemērojot proporciju 10 : 1;

  2.1 2. pedagoga zemāko mēneša darba algas likmi, kas noteikta atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu;

  2.1 3. pedagoga darba slodzes lielumu, kas noteikts atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu.

  (MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

  3. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija nosaka dotācijas apmēru izglītības iestādei, kas īsteno akreditētas profesionālās pamatizglītības programmas, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas.

  4. Dotāciju to pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuri īsteno šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētās izglītības programmas, izglītības iestāde saņem, ja tā Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 5. septembrim ir ievadījusi un apstiprinājusi informāciju par izglītojamo skaitu minētajās izglītības programmās kārtējā gada 1. septembrī (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām), kuriem saskaņā ar Izglītības likuma 3. pantu ir tiesības uz izglītību.

  (MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

  4.1 Dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām starptautiskā skola attiecībā uz mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanu saņem, ja tā Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 5. septembrim ir ievadījusi un apstiprinājusi informāciju par pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamo skaitu un pārējo izglītojamo skaitu starptautiskajās izglītības programmās kārtējā gada 1. septembrī.

  (MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

  5. (Zaudējis spēku ar 01.09.2022., sk. 25. punktu)

  6. Izglītības un zinātnes ministrija attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros aprēķina un sadala papildu finansējumu to pedagogu darba samaksai, kuri īsteno mācību priekšmetu "Latvijas mācība" (izņemot pirmsskolas izglītības vecuma bērnu izglītošanā mācību priekšmetā "Latvijas mācība" nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu), līdz trim procentiem no mācību priekšmeta "Latvijas mācība" aprēķinātās dotācijas samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai.

  (MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 414 redakcijā)

  7. Izglītības un zinātnes ministrija attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros aprēķina un sadala papildu finansējumu darba samaksai pirmsskolas izglītības vecuma bērnu izglītošanā nodarbinātajiem pirmsskolas izglītības pedagogiem, kuri īsteno mācību priekšmetu "Latvijas mācība", līdz trim procentiem no mācību priekšmeta "Latvijas mācība" aprēķinātās dotācijas samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai.

  (MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 414 redakcijā)

  8. (Svītrots ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 587)

  9. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 4. un 4.1 punktā minēto informāciju par izglītojamo skaitu, aprēķina dotāciju pedagogu darba samaksai par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

  (Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 156)

  10. Ja izglītības iestāde īsteno tās izstrādātu pamatizglītības programmu, kas kādā no mācību jomām vai daļā no jomas nosaka augstākus izglītības satura apguves plānotos rezultātus par valsts vispārējās izglītības standartā noteiktajiem vispārējās izglītības obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem, tā ir tiesīga pretendēt uz papildu valsts budžeta finansējumu šādas izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs.

  (MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 414 redakcijā)

  III. Finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtība

  11. Izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs izdod rīkojumu par dotācijas sadali periodam no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un rīkojumu par dotācijas sadali periodam no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31. augustam. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija minētos rīkojumus un tiem pievienotus finansēšanas plānus rakstveidā nosūta izglītības iestādei.

  12. Izglītības iestādes dibinātājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad izglītības iestāde saņēmusi šo noteikumu 11. punktā minēto rīkojumu par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim, nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai šādu informāciju:

  12.1. izglītības iestādes un tās dibinātāja nosaukums;

  12.2. izglītības iestādes dibinātāja reģistrācijas numurs;

  12.3. izglītības iestādes dibinātāja norēķinu konta numurs Valsts kasē vai, ja izglītības iestādes dibinātājs ir individuālais komersants, – norēķinu konta numurs kredītiestādē.

  13. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija pārskaita finansējumu konkrētai izglītības iestādei uz šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto izglītības iestādes dibinātāja norēķinu kontu. Šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto norēķinu kontu Valsts kasē izglītības iestāde drīkst izmantot tikai no Izglītības un zinātnes ministrijas vai attiecīgās nozares ministrijas saņemtā finansējuma administrēšanai. Pārskaitījumu par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un pārskaitījumu par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam veic pēc šo noteikumu 11. punktā minēto attiecīgo rīkojumu parakstīšanas. Pārskaitījumus veic atbilstoši finansēšanas plānam, kas pievienots šo noteikumu 11. punktā minētajiem rīkojumiem un ir neatņemama rīkojumu sastāvdaļa.

  14. Izglītības iestādes dibinātājs saņemto dotāciju izlieto saskaņā ar normatīvo aktu par pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu, ievērojot šādus nosacījumus:

  14.1. dotāciju izlieto tikai bruto darba samaksai pedagogam, ar kuru ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības (noslēgts darba līgums), un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. No minētās darba samaksas veic arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieturējumus;

  14.2. dotāciju neizlieto autoratlīdzības, pakalpojumu un citu veidu līgumu apmaksai.

  14.1 Izglītības iestāžu dibinātājiem, sadalot izglītības iestādēm paredzēto dotāciju pedagogu darba samaksai, ir tiesības finansējumu pārdalīt starp attiecīgo dibinātāju izglītības iestādēm, kā arī pārskaitīt citu izglītības iestāžu dibinātājiem vai valsts dibinātām izglītības iestādēm, pamatojoties uz izglītības iestāžu savstarpēji noslēgto Izglītības likuma 36. panta otrajā daļā minēto līgumu par mācību priekšmetu vai to daļu īstenošanu vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros. Finansējumu pārskaita uz izglītības iestādes dibinātāja vai valsts dibinātas izglītības iestādes norēķinu kontu Valsts kasē, ja tāds ir atvērts.

  (MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 587 redakcijā)

  15. Izglītības iestādes dibinātājs līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par dotācijas izlietojumu (turpmāk – pārskats) (pielikums) par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim. Pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai lieto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu. Ja izglītības iestādes dibinātājs ir individuālais komersants, pārskatu ar pievienotu paskaidrojumu un maksājuma uzdevumiem, kas apliecina dotācijas izlietojumu atbilstoši tās mērķim, iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vai attiecīgajā nozares ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija mēneša laikā, izmantojot ePārskatus un individuālo komersantu iesniegtos pārskatus, pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu.

  16. Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētajam norēķinu kontam Valsts kasē ir pieejas tiesības skatīšanās režīmā Valsts kases e-pakalpojumā eKase.

  17. Izglītības iestādes dibinātājs, veicot pārskaitījumus no norēķinu konta Valsts kasē uz izglītības iestādes vai tās dibinātāja kredītiestādēs atvērtajiem norēķinu kontiem, iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vai attiecīgajā nozares ministrijā informāciju par naudas līdzekļu izlietojumu, pievienojot paskaidrojumu un maksājuma uzdevumus atbilstoši dotācijas mērķim, ko ar parakstu apliecinājis izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona.

  18. Izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona, ePārskatos apstiprinot pārskatu par dotācijas izlietojumu, apliecina, ka dotācija izlietota atbilstoši mērķim – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši šo noteikumu 14.1. apakšpunktam.

  19. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija ir tiesīga:

  19.1. pieprasīt no izglītības iestādes dibinātāja jebkāda veida informāciju saistībā ar piešķirtās dotācijas izlietojumu;

  19.2. grozīt izglītības iestādei noteikto dotācijas apmēru, ja valsts budžetā kārtējam gadam tiek grozīts šim mērķim paredzēto līdzekļu apmērs;

  19.3. pārtraukt dotācijas izmaksu, ja:

  19.3.1. izglītības iestādei ir anulēta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas akreditācija vai beidzies tās termiņš;

  19.3.2. atcelts izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas licencēšanas lēmums;

  19.3.3. izglītības iestāde vai tās dibinātājs nepilda šajos noteikumos noteiktās prasības, tai skaitā pārtrauc īstenot attiecīgo izglītības programmu;

  19.3.3.1 nav izsniegta atļauja starptautiskās izglītības programmas un mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai uz starptautiskās izglītības programmas akreditācijas laiku;

  19.3.3.2 ir apturēta starptautiskās skolas īstenotā starptautiskā izglītības programma;

  19.3.3.3 ir apturēta starptautiskās skolas darbība;

  19.3.4. izglītības iestāde nav iesniegusi pārskatu par dotācijas izlietojumu šo noteikumu 15. punktā minētajos termiņos un kārtībā vai Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija nav akceptējusi minēto pārskatu;

  19.4. samazināt nākamā perioda dotācijas apmēru par pārskata periodā neizlietoto summu, ja:

  19.4.1. naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontā Valsts kasē vai, ja izglītības iestādes dibinātājs ir individuālais komersants, piešķirtās dotācijas atlikums norēķinu kontā kredītiestādē pārsniedz vienam mēnesim piešķirtās dotācijas apmēru;

  19.4.2. atlikums pēc faktiskā izlietojuma atbilstoši uzkrāšanas principam pārsniedz vienam mēnesim piešķirtās dotācijas apmēru;

  19.5. pieprasīt izglītības iestādes dibinātājam 30 dienu laikā atmaksāt Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai pārskata periodā neizlietoto dotāciju, ja izglītības iestādei saskaņā ar šiem noteikumiem nākamajā pārskata periodā nav pamata saņemt dotāciju;

  19.6. pieprasīt izglītības iestādes dibinātājam 30 dienu laikā atmaksāt Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai pārskata periodā nepamatoti izlietoto dotāciju vai samazināt nākamā perioda dotācijas apmēru, ja Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija konstatē, ka dotācija ir izlietota šajos noteikumos neparedzētam mērķim.

  (Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 156)

  20. Papildus šajos noteikumos minētajiem pienākumiem izglītības iestādes dibinātājam ir pienākums Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai:

  20.1. triju darbdienu laikā no attiecīgās informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minēto informāciju;

  20.2. nekavējoties sniegt informāciju par izmaiņām šo noteikumu 12. punktā minētajā informācijā;

  20.3. nekavējoties sniegt informāciju, ja radušies apstākļi, kas apgrūtina šajos noteikumos noteikto pienākumu izpildi.

  IV. Noslēguma jautājumi

  21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumus Nr. 420 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 153. nr.; 2018, 163. nr.).

  22. Šo noteikumu 10. punktu piemēro ar 2023. gada 1. septembri.

  22.1 Šos noteikumus attiecībā uz kārtību un kritērijiem, pēc kādiem aprēķina un valsts finansē darba samaksu pedagogiem, kuri starptautiskajā skolā īsteno mācību priekšmeta "Latvijas mācība" apguvi, piemēro ar 2021. gada 1. septembri.

  (MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

  23. Attiecībā uz izglītības iestādēm, kurām piešķirta dotācija par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. augustam, līdz attiecīgo saistību izpildei piemēro normatīvo aktu par kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija ir tiesīga:

  23.1. samazināt periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim izmaksājamās dotācijas apmēru par periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. augustam neizlietoto summu, ja:

  23.1.1. naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontā Valsts kasē vai, ja izglītības iestādes dibinātājs ir individuālais komersants, piešķirtās dotācijas atlikums norēķinu kontā kredītiestādē pārsniedz vienam mēnesim piešķirtās dotācijas apmēru;

  23.1.2. atlikums pēc faktiskā izlietojuma atbilstoši uzkrāšanas principam pārsniedz vienam mēnesim piešķirtās dotācijas apmēru;

  23.2. samazināt periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim izmaksājamās dotācijas apmēru, ja Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija konstatē, ka dotācija periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. augustam ir izlietota mērķim, kas nav paredzēts normatīvajā aktā par kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai;

  23.3. pieprasīt izglītības iestādes dibinātājam 30 dienu laikā atmaksāt Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. augustam neizlietoto dotāciju, ja izglītības iestādei saskaņā ar šiem noteikumiem periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim nav pamata saņemt dotāciju.

  24. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

  25. Šo noteikumu 5. punkts zaudē spēku 2022. gada 1. septembrī.

  Ministru prezidents A. K. Kariņš

  Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 25. augusta
  noteikumiem Nr. 538

  (Pielikums MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 587 redakcijā)

  Pārskats par valsts budžeta dotācijas izlietojumu

  Veidlapa Nr. 15_PRIV_PED

  Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta
  2020. gada 25. augusta noteikumi Nr. 538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs" dod tiesības pieprasīt šos datus

  Pārskats par valsts budžeta dotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātajās izglītības iestādēs

     

   

    

   

  KODI

   

   

  (izglītības iestādes nosaukums)

   

   

  (izglītības iestādes dibinātājs)

   

   

  (pārskata periods) 

   

   
   

  euro, centi

  Klasifikācijas kods

  Rādītāja nosaukums

  Naudas plūsma
  (konta apgrozījuma pārskats)

  Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa1

  NL_SAKAtlikums uz pārskata (dotācijas) perioda sākumu

   

   

  21.7.0.0Pārskata periodā ieskaitītās dotācijas apmērs pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

   

   

  Izd_KOPIzdevumi kopā (1100 + 1210 + 2000 + 7000)

  0,00

  0,00

  1100Atalgojums2

   

   

  1210Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

   

   

  20003Preces un pakalpojumi  
  70003Transferta pārskaitījumi  
  NL_BEIGAtlikums uz pārskata perioda beigām4

  0,00

  0,00

    

   

   

  Paskaidrojums:  

  Faktiskais atlikums uz pārskata perioda beigām pēc uzkrāšanas principa

   

  Kods

  Paskaidrojums

  Summa

   
  NL_BEIG 

  0,00

   
      

  Naudas līdzekļu atlikums (konta izraksts) uz pārskata perioda beigām

   

  Kods

  Paskaidrojums

  Summa

   
  NL_BEIG 

  0,00

   
      
  Paskaidrojums: 2000. rindā "Preces un pakalpojumi" un 7000. rindā "Transferta pārskaitījumi" iekļautajiem darījumiem:

  Izglītības iestādes dibinātāja vai valsts dibinātas izglītības iestādes nosaukums

  Pamatojums un līguma Nr.

  Summa

     
     

  Piezīmes. 

  1 Uzkrāšanas princips – ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma norāda ar pārskata periodu saistītos ieņēmumus un izdevumus (norāda faktiski aprēķināto atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

  2 Atalgojumu veido bruto darba samaksa pedagogam, no kuras veicami iedzīvotāju ienākuma nodokļa un darba ņēmēja valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu ieturējumi.

  3 Izglītības iestāžu savstarpēji noslēgto Izglītības likuma 36. panta otrajā daļā minēto līgumu ietvaros.

  4 Atlikums uz pārskata perioda beigām (euro) = atlikums uz pārskata (dotācijas) perioda sākumu (euro) + pārskata periodā ieskaitītās dotācijas apmērs pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (euro) – izdevumi kopā (euro).
   

   

   

  Apliecinu, ka valsts budžeta dotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

  (izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona)

  Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.