(3) Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:04
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 225

  Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 32. §)
  Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
  Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas trešo punktu un vienpadsmito daļu
  (MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 759 redakcijā)

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā attiecīgās institūcijas tīmekļvietnē informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām publisko:

  1.1.1. valsts vai pašvaldības institūcija (tai skaitā ostas pārvalde un Latvijas Banka);

  1.1.2. valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, publiski privātā kapitālsabiedrība un kapitālsabiedrība, kurā valsts, pašvaldības vai publiski privātajai kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas (izņemot kredītiestādes) un uz kuru attiecas vismaz viens no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta 4.1 daļā minētajiem nosacījumiem (turpmāk – kapitālsabiedrība);

  1.1.3. biedrība un nodibinājums, kurš nodrošina valsts (sabiedriskā vai nacionālā) pasūtījuma īstenošanu un no kura finansējuma resursiem vairāk nekā 50 % veido valsts budžeta finansējums, kas nav Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi (turpmāk – biedrība un nodibinājums);

  1.2. kārtību, kādā attiecīgās institūcijas tīmekļvietnē publisko informāciju par izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu un tās apmēru;

  1.3. valsts pārvaldes iestādes un to amatpersonas un darbiniekus, kuru atalgojums un naudas summas, kas tiem pienākas, nav publicējamas valsts drošības apsvērumu dēļ, kā arī gala termiņu, kura notecējuma beigās šī informācija kļūst atklāti pieejama Latvijas Nacionālajā arhīvā.

  (MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 759 redakcijā)

  1.1 Valsts vai pašvaldības institūcijas tīmekļvietnē aizliegts publiskot informāciju par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru karavīriem, Satversmes aizsardzības biroja, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta, Drošības policijas un Iekšējās drošības biroja amatpersonām, (darbiniekiem), kā arī amatpersonām (darbiniekiem), kuras operatīvās darbības subjektu īpaši pilnvarotās struktūrvienībās tieši veic operatīvās darbības pasākumus speciālās procesuālās aizsardzības nodrošināšanai vai veic speciālās izmeklēšanas darbības, izmantojot operatīvās darbības līdzekļus un metodes. Minētā informācija institūcijā tiek glabāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu un arhīvu pārvaldību.

  (MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 759 redakcijā)

  2. Valsts vai pašvaldības institūcija tīmekļvietnē publisko informāciju par attiecīgās institūcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (amati, kuros veicamajiem pienākumiem ir līdzīga atbildība un sarežģītība un kuriem atbilstoši pamatfunkcijai ir līdzīgi darba uzdevumi un pamatpienākumi) atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam. Informāciju par tiesnešu un prokuroru mēnešalgām un izdienas piemaksām (tiesnešiem) vai piemaksām par amata pakāpi (prokuroriem) publisko atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

  3. Valsts un pašvaldības institūcija (tai skaitā ostas pārvalde un Latvijas Banka), kapitālsabiedrība, biedrība un nodibinājums tīmekļvietnē publisko informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem. Publiskojot informāciju par piemaksām, prēmijām, naudas balvām un sociālajām garantijām, norāda to veidus, apmēru un piešķiršanas pamatojumu vai kritērijus attiecīgajā institūcijā atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.

  4. Valsts kontrole, Valsts prezidenta Kanceleja, Saeima, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kapitālsabiedrība, biedrība un nodibinājums, kā arī ostas pārvalde tīmekļvietnē publisko informāciju par attiecīgās institūcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (amati, kuros veicamajiem pienākumiem ir līdzīga atbildība un sarežģītība un kuriem atbilstoši pamatfunkcijai ir līdzīgi darba uzdevumi un pamatpienākumi) atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam vai atbilstoši institūcijas noteiktajam amatu vērtējumam un iedalījumam amatu grupās.

  4.1 Valsts vai pašvaldības institūcija informāciju par iepriekšējā gadā izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu publisko tīmekļvietnē reizi gadā līdz nākamā kalendāra gada 1. februārim atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam.

  (MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 759 redakcijā)

  4.2 Informāciju par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta ceturtajā un 4.1 daļā minētajām amatpersonām (darbiniekiem) izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu nepublisko.

  (MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 759 redakcijā)

  5. Šo noteikumu 2., 3. un 4. punktā minēto informāciju aktualizē mēneša laikā pēc attiecīgās informācijas izmaiņām institūcijā.

  6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta ieteikumus Nr. 1 "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 138. nr.; 2013, 183. nr.; 2015, 35. nr.).

  7. Valsts vai pašvaldības institūcija informāciju par 2018. gadā izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu publisko tīmekļvietnē līdz 2019. gada 1. februārim atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam.

  (MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 759 redakcijā)

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 12. aprīļa
  noteikumiem Nr. 225
  Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
  (bruto, euro)
  Amatu grupaAmata vietu skaits2Mēnešalgas diapazons3
  (no–līdz)
  Vidējā mēnešalga
  amatu saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija, līmenis1amata
  nosaukums
  12345

  Piezīmes.

  1 Norāda amatu saimes un apakšsaimes numuru un nosaukumu, kā arī attiecīgā līmeņa numuru. Par pedagogiem un zinātnisko institūtu akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem 1. aili neaizpilda.

  2 Ja institūcijā attiecīgajā amatu saimē vai amata kategorijā ir klasificēti vairāki amati ar vienādu nosaukumu, norāda to kopskaitu, neizdalot katru atsevišķi.

  3 Ja institūcijā attiecīgajā amatu saimē vai amata kategorijā ir klasificēti vairāki amati ar vienādu nosaukumu, 4. ailē norāda attiecīgo amatpersonu (darbinieku) zemāko un augstāko mēnešalgu. Ja attiecīgajā amatu saimē vai amata kategorijā amats ar konkrēto nosaukumu ir viens, 4. un 5. ailē norāda attiecīgās amatpersonas mēnešalgu.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 12. aprīļa
  noteikumiem Nr. 225
  Informācija par tiesnešu un prokuroru mēnešalgas un piemaksas apmēru par izdienu vai amata pakāpi
  (bruto, euro)
  Amatu grupaAmata vietu skaits2MēnešalgaIzdienas piemaksa (tiesnešiem)/
  piemaksa par amata pakāpi (prokuroriem)
  amata
  nosaukums
  izdienas laiks1 (tiesnešiem)/
  amata pakāpe (prokuroriem)
  12345

  Piezīmes.

  1 Izdienas laiku tiesnešiem norāda pa periodiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15. panta ceturtās daļas nosacījumiem.

  2 Amatiem ar vienādu nosaukumu norāda to kopskaitu, neizdalot katru atsevišķi.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 12. aprīļa
  noteikumiem Nr. 225
  Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā

  1. tabula

  Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

  Nr. p. k.Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balvaPiemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs
  (euro vai %)
  Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
  1234

  2. tabula

  Informācija par sociālajām garantijām

  Nr. p. k.Sociālās garantijas veidsSociālās garantijas apmērs (euro vai %)Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
  1234
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 12. aprīļa
  noteikumiem Nr. 225
  Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru
  (bruto, euro)
  Nr. p. k.Amata pamatfunkcijaAmata vietu skaits1Mēnešalgas diapazons
  (no–līdz)2
  Vidējā
  mēnešalga
  12345
  1.Administratīvā funkcija
  2.Grāmatvedības un finanšu funkcija
  3.Iekšējais audits
  4.Informācijas tehnoloģiju funkcija
  5.Juridiskā funkcija
  6.Komunikācija un sabiedriskās attiecības
  7.Lietvedības funkcija
  8.Pamatdarbības funkcija3
  9.Personālvadības funkcija
  10.Saimnieciskā funkcija
  11.Sekretariāta funkcija
  12.Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums
  13.Apsardzes un drošības funkcija
  14.Biznesa attīstības funkcija
  15.Kvalitātes vadības funkcija
  KopāXX

  Piezīmes.

  1 Ja institūcijā attiecīgajai amatu funkcijai atbilst vairāki amati ar vienādu nosaukumu, norāda to kopskaitu, neizdalot katru atsevišķi.

  2 Ja institūcijā attiecīgajai amatu funkcijai atbilst vairāki amati ar vienādu nosaukumu, tabulas 4. ailē norāda attiecīgo amatpersonu (darbinieku) zemāko un augstāko mēnešalgu. Ja amats ar konkrēto nosaukumu ir viens, tabulas 4. un 5. ailē norāda attiecīgās amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu.

  3 Ja institūcijai ir vairākas pamatdarbības funkcijas, norāda katru funkciju.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  5. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 12. aprīļa
  noteikumiem Nr. 225

  (Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 759 redakcijā)

  Informācija par izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu
  Nr. p. k.Būtiskā funkcija vai stratēģiski svarīgais mērķisNodarbināto skaits, kam noteikta speciālā piemaksaSpeciālās piemaksas apmērs gadā būtiskai funkcijai vai stratēģiski svarīgam mērķim
  (neto, euro)
  1234
      
      
   Kopā  
   Nodarbināto skaits, kam piešķirta speciālā piemaksa, % no kopējā iestādē nodarbināto skaita X

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.