(3) Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:04
  Ministru kabineta noteikumi Nr.969

  Rīgā 2010.gada 12.oktobrī (prot. Nr.52 25.§)
  Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi
  Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
  9.panta pirmās daļas 16. un 16.1 punktu
  un Valsts civildienesta likuma 38.panta pirmo daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējumiem (turpmāk – komandējums), komandējumu izdevumu kompensācijas normas, kā arī kompensāciju normas par izdevumiem, kas saistīti ar darba braucieniem.

  2. Par komandējumu šo noteikumu izpratnē uzskatāms ar komersanta, organizācijas, iestādes vai citas institūcijas (turpmāk − institūcija) vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka, ierēdņa, karavīra, militārā darbinieka, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, valsts drošības iestādes amatpersonas un citas fiziskās personas, kura nav darba attiecībās ar institūciju, kas sūta to komandējumā, un kura savu darbu nepilda savas saimnieciskās darbības ietvaros (ja personas komandējums ir saistīts ar tādu mērķu sasniegšanu un uzdevumu veikšanu, kuri paredzēti attiecīgās institūcijas statūtos (nolikumā) (turpmāk − darbinieks), brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai ārvalstī (ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī) vai uz ārvalstīm, kā arī no ārvalstīm uz Latvijas Republiku (ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī), lai:

  2.1. pildītu darba vai dienesta uzdevumus;

  2.2. papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju (turpmāk – mācību komandējums), izņemot gadījumu, ja darbinieks nosūtīts uz izglītības iestādi amata (darba) pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai. Minēto izņēmumu neattiecina uz karavīru, kas, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 28. panta pirmo daļu, tiek nosūtīts uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai, kā arī uz Jaunsardzes centra darbinieku, kas nosūtīts uz izglītības iestādi Latvijas teritorijā darba pienākumu izpildei nepieciešamās augstākās izglītības iegūšanai.

  (MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 359 redakcijā; grozījums 2.2. apakšpunktā, kas paredz Jaunsardzes centra darbinieku nosūtīšanu mācību komandējumos uz izglītības iestādi darba pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai, stājas spēkā 01.09.2023. gada, sk. 48. punktu)

  2.1 Šo noteikumu 2. punktā minēto rīkojumu var aizstāt ar elektronisko dokumentu, kas nesatur rekvizītu "paraksts", ja to institūcijas informācijas sistēmā vadītāja noteiktajā kārtībā ir apliecinājis (autorizējis) institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona.

  (MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 555 redakcijā)

  3. Par darba braucienu šo noteikumu izpratnē uzskatāms darbinieka darbs vai dienests, ja tas saskaņā ar noslēgto darba līgumu vai amata aprakstu norisinās ceļā (piemēram, autosatiksmes, dzelzceļa, jūrniecības vai aviācijas nozarē) Latvijas Republikā vai ārvalstīs vai ja darbs saistīts ar regulāriem un sistemātiskiem izbraukumiem un pārvietošanos (piemēram, celtniecības vai mežizstrādes nozarē). Darba braucieniem piemēro speciālās normas, kas noteiktas šo noteikumu 4., 5., 6., 11., 12., 13., 16., 17. un 20. punktā, 25.3., 25.4. un 25.5. apakšpunktā un VI nodaļā.

  (Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 555)

  II. Pamatnosacījumi ar komandējumiem (darba braucieniem) saistīto izdevumu atlīdzināšanai

  4. Norēķinoties ar institūciju darbiniekiem par komandējumā vai darba braucienā izlietotajiem finanšu līdzekļiem, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekama tā izdevumu daļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumiem veicamas par to izdevumu daļu, kas pārsniedz šajos noteikumos noteiktās normas:

  4.1. komandējuma dienas naudai;

  4.2. darba brauciena kompensācijai par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ rodas ceļā;

  4.3. darba brauciena izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni).

  5. Norēķinoties ar institūciju darbiniekiem par Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Savienības un starptautisko institūciju finansētā vai līdzfinansētā komandējumā vai darba braucienā izlietotajiem finanšu līdzekļiem, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekama tā izdevumu daļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumiem veicamas par to izdevumu daļu, kas pārsniedz Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Savienības un starptautisko institūciju normatīvajos aktos un dokumentos noteiktās normas.

  6. Ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī un viņš dodas komandējumā vai darba braucienā uz citu apdzīvotu vietu šajā ārvalstī, tad ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekama tā izdevumu daļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumiem veicamas par to izdevumu daļu, kas pārsniedz šajos noteikumos noteikto dienas naudas apmēru komandējumiem attiecīgajā ārvalstī vai Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Savienības un starptautisko institūciju normatīvajos aktos un dokumentos noteikto normu, ja darbinieks ir devies Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Savienības un starptautisko institūciju finansētā vai līdzfinansētā komandējumā vai darba braucienā.

  7. Komandējuma ilgumu nosaka institūcijas vadītājs.

  8. Darbiniekam par komandējuma laiku atlīdzina šādus izdevumus:

  8.1. dienas naudu, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā (piemēram, par ēdināšanu, dažādiem pakalpojumiem);

  8.2. ceļa (transporta) izdevumus (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti):

  8.2.1. pārbraukšanas izdevumus līdz komandējuma vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba (dienesta) vietai. Ar institūcijas vadītāja atļauju darbiniekam var atlīdzināt pārbraukšanas izdevumus no apdzīvotas vietas ārvalstīs, kura nav saistīta ar komandējumu, uz komandējuma vietu, ja šie izdevumi ir ekonomiski pamatoti un nav lielāki par pārbraukšanas izdevumiem no dzīvesvietas līdz komandējuma vietai;

  8.2.2. pārbraukšanas izdevumus no vienas ārvalsts uz otru (ja darbinieks nosūtīts uz vairākām valstīm). Ar institūcijas vadītāja atļauju darbiniekam var atlīdzināt pārbraukšanas izdevumus no komandējuma vietas vienā ārvalstī uz apdzīvotu vietu, kura nav saistīta ar komandējumu, un no šīs apdzīvotās vietas uz nākamā komandējuma vietu, ja darbinieks ir nosūtīts vairākos komandējumos pēc kārtas un atgriešanās pastāvīgajā darba (dienesta) vietā starp diviem komandējumiem ir neizdevīga ekonomisku apstākļu dēļ;

  8.2.3. par braukšanu ar kopējās lietošanas transportlīdzekļiem (arī taksometru) līdz lidostai, dzelzceļa stacijai, autoostai, kuģu piestātnei un no tām (arī no dzīvesvietas un atpakaļ), ieskaitot pasažieru apdrošināšanas obligātos maksājumus. Izdevumus par braucienu ar taksometru, ja tie ir bijuši pamatoti, var atlīdzināt ar institūcijas vadītāja atļauju;

  8.2.4. par degvielu (ja darbinieks brauc ar darbinieka īpašumā vai valdījumā esošu vai institūcijas valdījumā esošu transportlīdzekli) saskaņā ar institūcijas vadītāja apstiprināto brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu;

  8.2.5. par transportlīdzekļu apdrošināšanu;

  8.2.6. par maksas sēdvietas rezervēšanu transportā (ar institūcijas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas atļauju);

  8.3. izdevumus par bagāžas pārvadāšanu (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti);

  8.4. izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti);

  8.5. izdevumus komandējuma laikā par autostāvvietu un iebraukšanu teritorijās, kur ir noteikta maksa (nodeva) par transportlīdzekļu iebraukšanu, un par maksas ceļu un tiltu lietošanu (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti);

  8.6. izdevumus, kas saistīti ar izbraukšanas dokumentu noformēšanu (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti);

  8.7. komisijas maksu bankas iestādei, ja bankā notikusi čeku vai valūtas apmaiņa pret citas valsts valūtu (atbilstoši noteiktajai komandējuma izdevumu summai vai avansam);

  8.8. ārvalstīs veikto pārbraucienu izdevumus, ja darbinieks nosūtīts uz vairākām apdzīvotām vietām vienā valstī vai vairākām valstīm (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti);

  8.9. braukšanas izdevumus attiecīgās valsts sabiedriskajā transportā (arī taksometros) atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti). Atsevišķos gadījumos, ja par vietējā sabiedriskā transporta izdevumiem darbinieks nevar uzrādīt attaisnojuma dokumentus (biļete ir palikusi kontroles aparātā), izdevumus var atlīdzināt ar institūcijas vadītāja rakstisku atļauju;

  8.10. braukšanas faktiskos izdevumus Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā transportā (arī taksometros), ja tā izmantošana ir bijusi pamatota, atlīdzina pilnā apmērā (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti);

  8.11. izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi darbiniekam komandējuma laikam (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti), – apdrošinot riskus, kas darbiniekam sedz:

  8.11.1. medicīnas un transportēšanas izdevumus;

  8.11.2. izdevumus bagāžas apdrošināšanai tās pazaudēšanas, sabojāšanas vai aizkavēšanās gadījumam;

  8.11.3. izdevumus, kas rodas reisu aizkavēšanās dēļ;

  8.11.4. izdevumus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai attiecībā uz trešajām personām;

  8.11.5. izdevumus, kas rodas pirmstermiņa atgriešanās dēļ;

  8.11.6. izdevumus, kas rodas neparedzētās situācijās;

  8.11.7. izdevumus, kas rodas nelaimes gadījumu dēļ;

  8.12. izdevumus, kas saistīti ar vakcināciju;

  8.13. izdevumus, kas saistīti ar dalības maksu pasākumos (piemēram, semināri, konferences);

  8.14. budžeta iestādes darbiniekiem atsevišķos gadījumos saskaņā ar institūcijas iekšējo kārtību – izdevumus, par kuriem darbinieks nevar uzrādīt attaisnojuma dokumentus no sevis neatkarīgu apstākļu dēļ. Saskaņā ar institūcijas iekšējo kārtību iestādes vadītājs apstiprina to valstu sarakstu, kurās par pakalpojumiem netiek izsniegti čeki vai citi izdevumus apliecinoši dokumenti, jo nepastāv attiecīga infrastruktūra un normatīvi, un uz kurām nosūtot komandējumā darbinieku, pastāv risks, ka par pakalpojumiem netiks izsniegti attaisnojuma dokumenti.

  (Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 555)

  9. Ja darbinieks ar institūcijas vadītāja atļauju savā pastāvīgajā darba (dienesta) vietā atgriežas no komandējuma vietas pēc komandējumam noteiktā laika vai uz komandējuma vietu dodas pirms komandējumam noteiktā laika (piemēram, pavada komandējuma vietā atpūtas, svētku dienas un (vai) atvaļinājuma dienas), viņam saskaņā ar šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktu atlīdzina ceļa (transporta) izdevumus.

  10. Budžeta iestādes darbinieku komandējumiem paredzētā dienas nauda (kompensācija par papildu izdevumiem) un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) nedrīkst pārsniegt šo noteikumu III un V nodaļā un 1.pielikumā noteiktās komandējuma izdevumu samaksas normas, izņemot gadījumu, ja komandējuma izdevumi netiek atlīdzināti no budžeta iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un citiem budžeta iestādes līdzekļiem. Pamatojoties uz darbinieka iesniegumu par neparedzētiem apstākļiem komandējuma laikā, ar institūcijas vadītāja atļauju viņam var atlīdzināt faktiskos izdevumus (piemēram, izdevumus par viesnīcu, transporta papildu izdevumus). Ja, plānojot komandējumu, ir zināms, ka viesnīcas izdevumi īpašu apstākļu dēļ pārsniegs šo noteikumu III un V nodaļā un 1.pielikumā noteiktās komandējuma izdevumu samaksas normas, ar institūcijas vadītāja atļauju darbiniekam var atlīdzināt faktiskos izdevumus par viesnīcu.

  (Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.814)

  11. Šajos noteikumos minēto izdevumu atlīdzināšanai (izņemot izdevumus, kurus sedz institūcija, kas darbinieku uzaicinājusi komandējumā) pēc darbinieka rakstiska pieprasījuma izsniedz avansu euro vai konvertējamā valūtā.

  (Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1209)

  12. Ja, izdarot galīgo norēķinu par katru komandējumu vai darba braucienu:

  12.1. saskaņā ar noteiktajām normām aprēķinātā un darbiniekam izsniegtā avansa summa pārsniedz komandējuma vai darba brauciena izdevumus, darbinieks atmaksā avansa atlikuma summu euro (ja avanss izmaksāts euro) vai attiecīgajā konvertējamā valūtā (ja avanss izsniegts valūtā) atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam dienā, kad darbinieks veic norēķinus ar institūciju par komandējuma vai darba brauciena izdevumiem, vai saskaņā ar iesniegto valūtas maiņas attaisnojuma dokumentu (ja avansā saņemtā valūta ārvalstīs apmainīta pret attiecīgās valsts valūtu). Atmaksājamām naudas summām un avansa norēķiniem par komandējumu piemēro valūtas maiņas attaisnojuma dokumentā norādīto valūtas kursu vai, ja šāda attaisnojuma dokumenta nav, grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu dienā, kad darbinieks veic norēķinus ar institūciju par komandējuma vai darba brauciena izdevumiem;

  12.2. komandējuma vai darba brauciena izdevumi atbilst noteiktajām normām, bet pārsniedz avansā saņemto summu, pārtēriņa summu saskaņā ar naudas izdevumus apliecinošiem dokumentiem darbiniekam atlīdzina euro (ja darbinieks bijis Latvijas Republikā) vai pēc viņa izvēles konvertējamā valūtā vai euro (ja darbinieks bijis ārvalstīs) saskaņā ar valūtas maiņas attaisnojuma dokumentā norādīto valūtas kursu vai, ja šāda attaisnojuma dokumenta nav, saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu dienā, kad darbinieks veic norēķinus ar institūciju par komandējuma vai darba brauciena izdevumiem.

  (Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1209; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 555)

  13. Ja darbiniekam tiek nodrošināta bezmaksas uzturēšanās – viesnīca (naktsmītne) un ēdināšana vismaz trīs reizes dienā (tai skaitā no citas institūcijas finanšu palīdzības līdzekļiem) – vai ja bezmaksas uzturēšanās tiek nodrošināta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu regulējumu, tad ar institūcijas vadītāja atļauju par katru komandējuma vai darba brauciena dienu viņam izmaksā līdz 30 % no komandējuma (darba brauciena) dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) normas.

  (MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 555 redakcijā)

  14. Ja darbinieks, dodoties komandējumā uz ārvalstīm, atrodas ceļā ilgāk par vienu dienu un tas ir saskaņots ar tās institūcijas vadību, kas nosūta komandējumā, viņam par laiku, kas pavadīts ceļā, izmaksā dienas naudu pilnā apmērā tās valsts valūtā, uz kuru darbinieks nosūtīts, vai citā konvertējamā valūtā atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, vai euro.

  (Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1209)

  15. Ja darbinieks dodas mācību komandējumā uz laiku, kas ilgāks par 30 dienām, tad par laiku, kas pārsniedz 30 dienas, dienas naudu neizmaksā. Budžeta iestādes vadītājs atsevišķos gadījumos ir tiesīgs no ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem noteikt dienas naudu vai tās daļu par mācību komandējuma laiku, kas ilgāks par 30 dienām. Komersants atsevišķos gadījumos, kas nav regulāri un sistemātiski un kas nav saistīti ar darbinieka nosūtīšanu Darba likuma izpratnē, ir tiesīgs noteikt darbiniekam dienas naudu vai tās daļu par mācību komandējuma laiku, kas ilgāks par 30 dienām.

  16. Ja darbiniekam komandējuma vai darba brauciena laikā ir bijušas ar darbu (dienestu) saistītas tālsarunas ar institūciju, kura viņu nosūtījusi komandējumā vai darba braucienā, vai ar citām institūcijām par jautājumiem, kas saistīti ar komandējuma vai darba brauciena mērķi, kā arī ja darbinieks darba vajadzībām un saistībā ar komandējuma vai darba brauciena mērķi izmantojis internetu vai faksu, ar to saistītos izdevumus ar institūcijas vadītāja atļauju atlīdzina (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti).

  17. Komandējuma vai darba brauciena izdevumus darbiniekam atlīdzina institūcija, kura viņu nosūtījusi komandējumā vai darba braucienā.

  18. Ja kādus no šo noteikumu 8.punktā minētajiem izdevumiem sedz institūcija, kura uzaicinājusi darbinieku komandējumā, vai ārvalstu puse, darbiniekam attiecīgie izdevumi netiek atlīdzināti (izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto gadījumu).

  19. Darbiniekam komandējuma laikā tiek saglabāta darba vieta (amats) un darba samaksa (atalgojums).

  20. Ja darbinieks komandējuma vietā (ceļā) vai darba braucienā ir aizkavējies:

  20.1. slimības dēļ, − pēc slimību apliecinošu dokumentu iesniegšanas viņam atlīdzina izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā un 1.pielikumā noteiktajām normām (izņemot gadījumu, ja darbinieks ārstējies stacionārā), kā arī izmaksā dienas naudu vai kompensāciju par papildu izdevumiem par laikposmu, kamēr darbinieks veselības stāvokļa dēļ nav spējis komandējuma vai darba brauciena laikā pildīt darba (dienesta) pienākumus vai atgriezties dzīvesvietā, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem. Darbiniekam par slimības laiku izmaksā pārejošas darbnespējas pabalstu, slimības dienas neiekļaujot komandējuma laikā vai darba brauciena laikā;

  20.2. pildot darba (dienesta) pienākumus, kā arī no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, biļešu trūkums, lidmašīnas pacelšanās neiespējamība, transportlīdzekļa remonts), − dienas naudu vai kompensāciju par papildu izdevumiem izmaksā un citus izdevumus par dienām, kas pārsniedz noteikto komandējuma vai darba brauciena laiku, darbiniekam atlīdzina, ja institūcijas vadītājs pēc darbinieka atgriešanās pastāvīgajā darba (dienesta) vietā ir pamatoti pagarinājis komandējuma vai darba brauciena laiku;

  20.3. bez attaisnojoša iemesla, − viņam darba samaksa (atalgojums) par dienām, kas pārsniedz noteikto komandējuma vai darba brauciena laiku, netiek saglabāta un komandējuma vai darba brauciena izdevumi netiek atlīdzināti.

  (Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.814)

  III. Papildnosacījumi komandējumiem Latvijas Republikā

  21. Ja darbinieks bijis komandējumā Latvijas Republikā, viņam atlīdzina:

  21.1. izdevumus par braucienu uz komandējuma vietu un atpakaļ uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu ar dzelzceļa, ūdens un gaisa transportlīdzekļiem, kā arī autotransporta līdzekļiem (izņemot taksometru). Ja darbinieks nav uzrādījis dokumentu, kas apliecina viņa braukšanas izdevumus, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atļaut atlīdzināt braukšanas izdevumus atbilstoši minimālajai braukšanas cenai (tarifam);

  21.2. dienas naudu − astoņus euro par katru komandējuma dienu. Ja darbinieks komandējuma laikā katru dienu var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā un tas ir ekonomiski pamatoti, institūcijas vadītājs var pieņemt lēmumu par dienas naudas atlīdzināšanu 50 % apmērā no minētās summas. Ja darbinieks tiek komandēts tikai uz vienu dienu un var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas režīmu, dienas nauda netiek maksāta;

  21.3. izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) (arī izdevumus par vietas rezervēšanu) saskaņā ar iesniegtajiem samaksātajiem rēķiniem. Budžeta iestāžu darbinieku izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni) noteiktā maksimālā norma Rīgā − 120 euro par diennakti, citās apdzīvotās vietās − 60 euro par diennakti.

  (Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1209; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 555)

  22. Ja viesnīcas (naktsmītnes) rēķinā ir ieskaitīti izdevumi par apģērbu gludināšanu, apģērbu un apavu tīrīšanu vai remontu, kā arī citi personiskie izdevumi (arī izdevumi par bāra vai minibāra lietošanu), tos samaksā darbinieks no viņam paredzētās dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) summas.

  23. Ja darbinieks nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina viesnīcas (naktsmītnes) izmantošanu, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atļaut izmaksāt darbiniekam summu, kas nepārsniedz dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) normu.

  IV. Papildnosacījumi komandējumiem ārvalstīs

  24. Ja darbinieks bijis komandējumā ārvalstīs, viņam atlīdzina izdevumus:

  24.1. par laiku, kad, dodoties uz citu valsti, darbinieks atradies Latvijas Republikas teritorijā, − šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā;

  24.2. sākot ar dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža, dodoties komandējumā, un beidzot ar dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža, atgriežoties no komandējuma, − saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajām normām tās valsts valūtā, uz kuru darbinieks nosūtīts, vai citā konvertējamā valūtā atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, vai euro.

  (Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.814; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1209)

  25. Komandējuma dienas nauda darbiniekam tiek izmaksāta:

  25.1. saskaņā ar šo noteikumu 24.1.apakšpunktu − euro;

  25.2. par komandējuma laiku citas valsts teritorijā − saskaņā ar noteiktajām normām par katru ārvalstīs pavadīto dienu euro vai to ekvivalentā konvertējamā valūtā, vai tās valsts nacionālajā valūtā, uz kuru darbinieks nosūtīts komandējumā;

  25.3. par dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža, dodoties komandējumā vai atgriežoties no tā, − saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, uz kuru darbinieks ir nosūtīts. Ja darbinieks bijis komandējumā vairākās valstīs, tad par dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža, atgriežoties no komandējuma, dienas naudu izmaksā saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, no kuras darbinieks atgriežas uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu;

  25.4. par pārbraukšanas dienu no vienas ārvalsts uz citu, ja darbinieks ir nosūtīts uz vairākām valstīm, − saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, uz kuru viņš dodas;

  25.5. par laiku, ko darbinieks pavadījis ceļā, braucot uz komandējuma vietu ārvalstīs un šķērsojot vairāku valstu teritorijas, tai skaitā Latvijas Republikas teritoriju, − saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, uz kuru viņš nosūtīts.

  (Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1209)

  26. Darbiniekam komandējuma ceļa (transporta) izdevumus atlīdzina, ja viņš izmantojis dzelzceļa transportu, gaisa transportu, ūdenstransportu, starpvalstu koplietošanas autotransportu (autobusu), atbilstoši ekonomiskās klases tarifiem vai tai pielīdzināmas klases tarifiem. Atsevišķos gadījumos izdevumus var atlīdzināt atbilstoši institūcijas noteiktajai iekšējai kārtībai.

  27. Ja darbinieks izmantojis šo noteikumu 26.punktā minēto veidu transportu, viņam atlīdzina arī apdrošināšanas un komisijas naudu, kā arī izdevumus par biļešu pasūtīšanu un iepriekšēju iegādi (atbilstoši iesniegtajām kvītīm).

  28. Izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) (arī izdevumus par vietas rezervēšanu) atlīdzina atbilstoši iesniegtajiem viesnīcas (naktsmītnes) rēķiniem, kvītīm vai tās iestādes rēķiniem, ar kuras starpniecību vieta viesnīcā rezervēta. Uz minētajos rēķinos iekļautajiem izdevumiem ir attiecināmi šo noteikumu 22.punktā minētie nosacījumi.

  29. Ja šo noteikumu 26., 27. un 28.punktā minētos izdevumus apliecinoši dokumenti netiek iesniegti, attiecīgos izdevumus neatlīdzina (izņemot šo noteikumu 8.14.apakšpunktā minētos izdevumus).

  30. Ja ar komandējumu saistītos izdevumus atlīdzina no šim mērķim paredzētajiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai Eiropas Savienības institūcijas finanšu līdzekļiem un palīdzības sniedzējs vai Eiropas Savienības institūcija ir noteikusi šo līdzekļu izmantošanas kritērijus un normas, tad institūcijas, kas tiek finansētas no budžeta, šīs normas piemēro, aprēķinot darbinieka komandējuma izdevumus.

  30.1 (Svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 637)

  V. Komandējuma izdevumu atlīdzināšana atsevišķu kategoriju amatpersonām

  31. Papildu piemaksu pie dienas naudas var noteikt šādiem darbiniekiem (turpmāk − amatpersona), kas dodas komandējumā uz ārvalstīm:

  31.1. Valsts prezidentam un Ministru prezidentam – līdz 30 % no dienas naudas normas;

  31.2. to valdības oficiālo delegāciju vadītājiem, kuras ir pilnvarotas vest sarunas Latvijas Republikas vārdā, – līdz 25 %, bet minēto delegāciju locekļiem – līdz 15 % (ja uz viņiem nav attiecināms šo noteikumu 31.1. un 31.3.apakšpunkts) no dienas naudas normas;

  31.3. Ministru kabineta locekļiem, Satversmes tiesas priekšsēdētājam, Augstākās tiesas priekšsēdētājam, ģenerālprokuroram, valsts kontrolierim, tiesībsargam, Nacionālo bruņoto spēku komandierim, Latvijas Republikas ārkārtējiem un pilnvarotajiem vēstniekiem, speciālo uzdevumu vēstniekiem, specializētajiem atašejiem, ministriju valsts sekretāriem, parlamentārajiem sekretāriem, Valsts prezidenta Kancelejas vadītājam, Valsts kancelejas direktoram, Aizsardzības ministrijas un militārajiem pārstāvjiem starptautiskajās organizācijās, republikas pilsētu domes un novadu domes priekšsēdētājiem – līdz 20 % no dienas naudas normas;

  31.4. amatpersonām, kuras Saeima pilnvarojusi pārstāvēt Latvijas valsti vai kuras Ministru kabinets pilnvarojis pārstāvēt Latvijas Republikas valdību citās valstīs, personām, kurām piešķirts diplomātiskais rangs, to centrālo valsts iestāžu vadītājiem, kurām budžeta līdzekļus paredz tieši apropriācijas kārtībā (ja uz viņiem nav attiecināms šo noteikumu 31.1., 31.2. un 31.3.apakšpunkts), kā arī diplomātiskajiem kurjeriem – līdz 10 % no dienas naudas normas;

  31.5. karavīriem, zemessargiem, Nacionālo bruņoto spēku civilajiem un militārajiem darbiniekiem, Aizsardzības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs nodarbinātajiem, kas piedalās taktiskajās mācībās, apmācībā, dienesta vai darba pienākumu izpildē lauka apstākļos, – līdz 20 % no dienas naudas normas.

  (Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.83; MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 359)

  32. Ceļa (transporta) izdevumus šo noteikumu 31.1., 31.2. un 31.3.apakšpunktā minētajām amatpersonām visos transporta veidos atlīdzina saskaņā ar faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā atbilstoši biznesa klases vai tai pielīdzinātas klases tarifiem.

  33. Izdevumus par viesnīcu šo noteikumu 31.1., 31.2. un 31.3.apakšpunktā minētajām amatpersonām atlīdzina saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem, kurus apliecina iesniegtais viesnīcas rēķins.

  34. Ja personas, kuras pilda diplomātisko un konsulāro dienestu diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, dodas komandējumā uz savu mītnes zemi, tām atlīdzina tikai ceļa izdevumus un izdevumus par viesnīcu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

  35. Ja diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdnis vai darbinieks, kurš ieņem amatu diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, dodas komandējumā dienesta valstī, tam saskaņā ar institūcijas iekšējo kārtību var atlīdzināt attiecīgajai valstij paredzēto dienas naudu, kā arī atlīdzina citus komandējuma izdevumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

  36. Ja Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības līgumdarbinieks tiek komandēts uz Latvijas Republiku un līgumdarbinieka rezidences valstī nav izdoti normatīvie akti, kas regulē nosūtīšanu komandējumā, viņam izmaksā dienas naudu 25 euro apmērā un sedz izdevumus par viesnīcu saskaņā ar šo noteikumu 21.3. apakšpunktu (ja ir iesniegti minētos izdevumus apliecinošie dokumenti).

  (MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 555 redakcijā)

  37. Ja Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, speciālo uzdevumu vēstnieks, specializētais atašejs vai cita persona, kurai piešķirts diplomātiskais rangs, Aizsardzības ministrijas un militārais pārstāvis starptautiskajās organizācijās vai darbinieks tiek komandēts uz Latvijas Republiku, viņam atlīdzina tikai ceļa izdevumus saskaņā ar šo noteikumu 8.2.apakšpunktu un 26.punktu un sedz izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar šo noteikumu 21.3.apakšpunktu un 22.punktu, ja vieta Latvijas Republikā, uz kurieni viņš tiek komandēts, ir ārpus viņa dzīvesvietas. Ja darbinieks komandējuma laikā uz Latviju atrodas ārvalstī, kas nav darbinieku uzņemošā valsts, viņam atlīdzina ceļa izdevumus saskaņā ar šo noteikumu 8.5.apakšpunktu un sedz izdevumus par viesnīcu saskaņā ar šo noteikumu 8.4.apakšpunktu.

  38. Valsts amatpersonu miesassargiem, kuri pavada minētās amatpersonas komandējumā uz ārvalstīm, ceļa (transporta) un viesnīcas izdevumus, kas pārsniedz noteiktās normas, atlīdzina, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem un apsargājamās personas rakstisku apliecinājumu, ka papildu izdevumi bija nepieciešami, lai nodrošinātu apsargājamās personas drošību.

  39. Ja saskaņā ar ielūgumu vizītē ārvalstīs jāierodas kopā ar laulāto, valsts amatpersonām, Latvijas Republikas ārkārtējiem un pilnvarotajiem vēstniekiem, specializētajiem atašejiem, ministriju valsts sekretāriem un Aizsardzības ministrijas un militārajiem pārstāvjiem starptautiskajās organizācijās par laulāto atlīdzina izdevumus saskaņā ar šo noteikumu 31.1. un 31.3.apakšpunktu un 32. un 33.punktu.

  40. Karavīram un militārajam darbiniekam piešķirtās komandējuma dienas naudas apmēru samazina par piešķirtās uzturdevas vai tās kompensācijas apmēru.

  (MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 359 redakcijā)

  VI. Darba braucieni

  41. Darbiniekam, kas atrodas darba braucienā, atlīdzina šādus izdevumus (ja ir iesniegti attiecīgi izdevumus apliecinoši dokumenti):

  41.1. ceļa (transporta) izdevumus:

  41.1.1. par degvielu (ja darbinieks brauc ar darbinieka īpašumā vai valdījumā esošu vai institūcijas valdījumā esošu transportlīdzekli) saskaņā ar institūcijas vadītāja apstiprināto brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu, ja ir iesniegti degvielas uzpildīšanas staciju izdoti dokumenti (piemēram, kvītis, čeki), kas apliecina minētos izdevumus;

  41.1.2. par transportlīdzekļu apdrošināšanu;

  41.1.3. par biļetēm vai braukšanas maksu sabiedriskajos transportlīdzekļos, kā arī ar taksometru, ja tā izmantošana ir bijusi pamatota (izdevumus par braucienu ar taksometru var atlīdzināt ar institūcijas vadītāja atļauju);

  41.2. izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā. Budžeta iestāžu darbinieku izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni) noteiktā maksimālā norma Rīgā − 120 euro par diennakti, citās apdzīvotās vietās Latvijas Republikā − 60 euro par diennakti, ārvalstīs – šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās maksimālās viesnīcas maksas apmērā;

  41.3. izdevumus par autostāvvietu un iebraukšanu teritorijās, kur ir noteikta maksa (nodeva) par transportlīdzekļu iebraukšanu;

  41.4. izdevumus, kas saistīti ar izbraukšanas dokumentu noformēšanu;

  41.5. komisijas maksu bankas iestādei, ja bankā notikusi čeku vai valūtas apmaiņa pret citas valsts valūtu (atbilstoši noteiktajai komandējuma izdevumu summai vai avansam);

  41.6. izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi darbiniekam darba brauciena laikam, apdrošinot riskus, kas darbiniekam sedz:

  41.6.1. medicīnas un transportēšanas izdevumus;

  41.6.2. izdevumus bagāžas apdrošināšanai tās pazaudēšanas, sabojāšanas vai aizkavēšanās gadījumam;

  41.6.3. izdevumus, kas rodas reisu aizkavēšanās dēļ;

  41.6.4. izdevumus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai attiecībā uz trešajām personām (ja tā nav iekļauta šo noteikumu 41.1.2.apakšpunktā minētajā apdrošināšanā);

  41.6.5. izdevumus, kas rodas pirmstermiņa atgriešanās dēļ;

  41.6.6. izdevumus, kas rodas neparedzētās situācijās;

  41.6.7. izdevumus, kas rodas nelaimes gadījumu dēļ;

  41.7. izdevumus par bagāžas pārvadāšanu (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti);

  41.8. braukšanas izdevumus attiecīgās valsts sabiedriskajā transportā (arī taksometros) – par summu, kas nepārsniedz 30 % no šai valstij noteiktās dienas naudas normas (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši dokumenti). Atsevišķos gadījumos, ja par vietējā sabiedriskā transporta izdevumiem darbinieks nevar uzrādīt attaisnojuma dokumentus (biļete ir palikusi kontroles aparātā), izdevumus var atlīdzināt ar institūcijas vadītāja rakstisku atļauju.

  (Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr. 814; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1209; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 555)

  42. Darbiniekam, kas atrodas darba braucienā, tiek segti papildu izdevumi, kas darba specifikas dēļ rodas darba brauciena laikā, par katru darba brauciena dienu šajos noteikumos noteiktajā komandējuma dienas naudas apmērā, bet mēnesī kopā nepārsniedzot 70 % no attiecīgajā mēnesī aprēķinātās darba algas un aprēķināto papildu izdevumu summas. Ja darbiniekam mēnesī aprēķināto papildu izdevumu apmērs pārsniedz 70 % no attiecīgajā mēnesī aprēķinātās darba algas un aprēķināto papildu izdevumu summas, uzskata, ka aprēķinātajai papildu izdevumu pārsnieguma summai nav kompensācijas rakstura.

  (Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 555)

  43. Ja darbiniekam ir iespējams atgriezties dzīvesvietā tās pašas diennakts laikā, kurā darba brauciens ir sācies, un viņam tiek nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā darba un atpūtas režīma ievērošana, minētie papildu izdevumi netiek segti un kompensācija netiek izmaksāta.

  VII. Noslēguma jautājumi

  44. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 94.nr.; 2004, 124., 193.nr.; 2005, 126.nr.; 2007, 149.nr.; 2008, 161.nr.; 2009, 181.nr.).

  45. Šo noteikumu 2.punkts par komandējuma attiecināšanu arī uz fizisko personu, kura nav darba attiecībās ar institūciju, kas sūta to komandējumā, un kura savu darbu nepilda savas saimnieciskās darbības ietvaros (ja personas komandējums saistīts ar tādu mērķu sasniegšanu un uzdevumu veikšanu, kuri paredzēti attiecīgās institūcijas statūtos (nolikumā)), ir piemērojams, sākot ar 2010.gada 1.jūliju.

  46. Šo noteikumu 42.punkts attiecībā uz aprēķināto papildu izdevumu apmēru, kuriem ir kompensācijas raksturs, ir piemērojams, sākot ar 2011.gada 1.janvāri.

  47. No šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2010.gada 31.decembrim kompensācija par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ rodas darba brauciena laikā, tiek izmaksāta par katru darba brauciena dienu:

  47.1. četru latu apmērā, ja darba brauciens ir Latvijas Republikas teritorijā uz citu administratīvo teritoriju vai apdzīvotu vietu;

  47.2. šo noteikumu 1.pielikumā minēto dienas naudas normu apmērā, ja darba brauciens ir uz ārvalstīm.

  (Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.814)

  48. Grozījums šo noteikumu 2.2. apakšpunktā, kas paredz Jaunsardzes centra darbinieku nosūtīšanu mācību komandējumos uz izglītības iestādi darba pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai, stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

  (MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 359 redakcijā)

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Finanšu ministrs E.Repše
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969

  (Pielikums MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 555 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 637)

  Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm
  Nr. p. k.Valsts vai teritorijaDienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) norma (euro)Viesnīcas maksas norma
  valūtasumma
  12345
  1.Afganistāna40euro170
  2.Albānija33euro110
  3.Alžīrija40euro110
  4.ASV (Ņujorka)60ASV dolārs350
  5.ASV (izņemot Ņujorku un Virdžīnas)60ASV dolārs300
  6.ASV (Virdžīnas)40ASV dolārs150
  7.Andora50euro150
  8.AAE50euro200
  9.Austrālija50Austrālijas dolārs300
  10.Austrija50euro200
  11.Azerbaidžāna40euro150
  12.Bahreina50euro200
  13.Baltkrievija30euro120
  14.Beļģija60euro250
  15.Bosnija un Hercegovina35euro120
  16.Brazīlija50euro220
  17.Bulgārija35euro150
  18.Čehija40euro170
  19.Dānija60Dānijas krona1700
  20.Dienvidkoreja52euro190
  21.Ēģipte30euro170
  22.Francija60euro250
  23.Gibraltārs35Anglijas mārciņa60
  24.Grenlande46euro170
  25.Grieķija55euro200
  26.Gruzija30euro120
  27.Gvatemala35euro90
  28.Horvātija40euro130
  29.Igaunija40euro120
  30.Indija40euro270
  31.Indonēzija40euro180
  32.Irāka40euro110
  33.Irāna35euro110
  34.Islande65euro250
  35.Itālija60euro300
  36.Izraēla60euro200
  37.Īrija60euro260
  38.Japāna70euro250
  39.Jaunzēlande74Austrālijas dolārs280
  40.Jemena50euro200
  41.Kanāda50Kanādas dolārs270
  42.Katara50euro200
  43.Kazahstāna30euro160
  44.Kenija40euro150
  45.Kipra46euro170
  46.Kirgizstāna30euro160
  47.Kosova35euro120
  48.Krievija (Maskava un Sanktpēterburga)46euro270
  49.Krievija (izņemot Maskavu un Sanktpēterburgu)35euro190
  50.Kuveita50euro200
  51.Ķīna (Pekina, Šanhaja, Šenžeņa, Guanžou, Hanžou)45euro200
  52.Ķīna (Honkonga, Makao)55euro250
  53.Ķīna (izņemot Honkongu, Makao, Pekinu, Šanhaju, Šenžeņu, Guanžou, Hanžou)35euro180
  54.Libērija50euro100
  55.Lielbritānija65Anglijas mārciņa330
  56.Lietuva30euro120
  57.Lihtenšteina60Šveices franks280
  58.Luksemburga60euro280
  59.Malaizija40euro180
  60.Malta45euro170
  61.Maroka40euro170
  62.Melnkalne40euro120
  63.Moldova30euro120
  64.Monako50euro170
  65.Mongolija35euro170
  66.Nīderlande60euro220
  67.Norvēģija65Norvēģijas krona2000
  68.Omāna50euro200
  69.Polija35euro150
  70.Portugāle50euro200
  71.Rumānija35euro150
  72.Sanmarīno40euro150
  73.Saūda Arābija50euro200
  74.Serbija40euro160
  75.Singapūra50euro150
  76.Slovākija35euro160
  77.Slovēnija35euro130
  78.Somija55euro220
  79.Spānija50euro180
  80.Šveice60Šveices franks320
  81.Tadžikistāna40euro160
  82.Tunisija30euro170
  83.Turcija35euro160
  84.Turkmenistāna40euro180
  85.Ukraina35euro200
  86.Ungārija35euro160
  87.Uzbekistāna40euro160
  87.1Vatikāns60euro300
  88.Vācija (Hamburga, Minhene, Frankfurte un Berlīne)50euro220
  89.Vācija (izņemot Hamburgu, Minheni, Frankfurti un Berlīni)50euro180
  90.Vjetnama35euro170
  91.Ziemeļmaķedonija35euro140
  92.Zviedrija50euro260
  93.Pārējās valstis30euro110
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969
  Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm Eiropas robežu un krasta apsardzes pasākumu ietvaros

  (Pielikums svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 637)

  .tools-body .tool-court {display:block;}

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.