(2) Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:03
  Ministru kabineta noteikumi Nr.188

  Rīgā 2011.gada 15.martā (prot. Nr.16 18.§)
  Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām
  Izdoti saskaņā ar Jaunatnes likuma 6.panta otro daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamās ziņas.

  2. Jaunatnes organizāciju sarakstā iekļautā informācija ir publiski pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

  II. Iesniegums par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā

  3. Lai biedrību ierakstītu jaunatnes organizāciju sarakstā, biedrība iesniedz ministrijā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

  4. Ministrija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojas un sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu, no attiecīgajām iestādēm iegūst:

  4.1. biedrības statūtu kopiju;

  4.2. informāciju par biedrības reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

  5. Biedrība iesniegumu var iesniegt ministrijā personīgi, nosūtīt pa pastu vai uz ministrijas oficiālo elektronisko adresi, ja iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  (Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 728)

  III. Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana

  6. Iesniegumu izvērtēšanai ministrija izveido iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija). Ministrija apstiprina komisijas reglamentu un personālsastāvu.

  7. Komisija ir konsultatīva institūcija. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi, tai skaitā vismaz viens ministrijas pārstāvis. Komisijas sastāvā var iekļaut tiešās pārvaldes iestāžu, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus.

  8. Komisija izvērtē:

  8.1. vai iesniegums ir aizpildīts pilnībā;

  8.2. biedrības atbilstību Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.

  9. Ja iesniegums nav aizpildīts pilnībā, komisijai ar ministrijas starpniecību ir tiesības pieprasīt biedrībai iesniegumu precizēt. Pieprasījumu, norādot precizējumu iesniegšanas termiņu, nosūta biedrībai rakstveidā.

  (Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 728; grozījums punktā par vārdu "nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto biedrības juridisko adresi" aizstāšanu ar vārdiem "nosūta biedrībai rakstveidā" stājas spēkā 01.01.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

  10. Komisija 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem pamatotu atzinumu lēmuma pieņemšanai par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā un iesniedz atzinumu ministrijā. Ja komisija ir pieprasījusi iesniegumu precizēt, minēto atzinumu ministrijā iesniedz piecu darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas vai piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā termiņa beigām, ja papildu informācija nav saņemta.

  11. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc komisijas atzinuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  11.1. par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā;

  11.2. par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā, ja biedrība neatbilst Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem;

  11.3. par atteikumu ierakstīt biedrību Jaunatnes organizāciju sarakstā, ja biedrība komisijas noteiktajā termiņā nav iesniegusi pieprasīto informāciju.

  12. Ministrija lēmumu par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai lēmumu par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā nosūta biedrībai rakstveidā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

  (Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 728; grozījums punktā par vārdu "nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto biedrības juridisko adresi" aizstāšanu ar vārdiem "nosūta biedrībai rakstveidā" stājas spēkā 01.01.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

  13. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā publicē lēmumu ministrijas tīmekļa vietnē un aktualizē jaunatnes organizāciju sarakstu.

  14. Lēmums par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai lēmums par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā stājas spēkā septītajā dienā pēc lēmuma nodošanas pastā.

  15. Ministrijas lēmumu par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

  16. Lēmums par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā neliedz biedrībai tiesības atkārtoti iesniegt iesniegumu par ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā.

  IV. Jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamās ziņas un saraksta aktualizēšana

  17. Jaunatnes organizāciju sarakstā iekļauj šādas ziņas par biedrību:

  17.1. nosaukums;

  17.2. reģistrācijas numurs;

  17.3. statūtos noteiktie darbības mērķi un darbības uzdevumi;

  17.4. prioritārās darbības jomas un darbības apakšjomas atbilstoši šo noteikumu pielikumam;

  17.5. prioritārās mērķa grupas atbilstoši šo noteikumu pielikumam;

  17.6. jaunatnes organizācijas darbības apraksts;

  17.7. biedru skaits;

  17.8. jauniešu skaits un īpatsvars no kopējā biedru skaita;

  17.9. darbības vieta;

  17.10. datums, kad pieņemts lēmums par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā, un lēmuma numurs;

  17.11. kontaktinformācija (tālrunis, fakss, oficiālā elektroniskā adrese, tīmekļa vietnes adrese).

  (Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 728; grozījums 17.11. apakšpunktā par vārda "e-pasts" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese" stājas spēkā 01.01.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

  18. Sarakstā iekļautās ziņas aktualizē, pamatojoties uz biedrības sniegto informāciju. Biedrība attiecīgo informāciju nosūta pa pastu vai uz ministrijas oficiālo elektronisko adresi.

  (Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 728)

  19. Ministrija ir tiesīga pārbaudīt biedrības atbilstību Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.

  20. Ministrija svītro biedrību no jaunatnes organizāciju saraksta, ja biedrība:

  20.1. ir likvidēta;

  20.2. ir iesniegusi ministrijā iesniegumu ar lūgumu svītrot to no jaunatnes organizāciju saraksta;

  20.3. neatbilst Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.

  21. Ministrija pieņem lēmumu par biedrības svītrošanu no jaunatnes organizāciju saraksta, pamatojoties uz šo noteikumu 20.3.apakšpunktu, ja biedrība pēc ministrijas rakstiska brīdinājuma saņemšanas noteiktajā termiņā nav novērsusi norādītās nepilnības.

  22. Ministrija lēmumu par biedrības svītrošanu no jaunatnes organizāciju saraksta nosūta biedrībai rakstveidā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

  (Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 728; grozījums punktā par vārdu "nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto biedrības juridisko adresi" aizstāšanu ar vārdiem "nosūta biedrībai rakstveidā" stājas spēkā 01.01.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

  23. Biedrība lēmumu par svītrošanu no jaunatnes organizāciju saraksta var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  24. Biedrības svītrošana no jaunatnes organizāciju saraksta neliedz biedrībai atkārtoti iesniegt iesniegumu par ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā, ja biedrības neatbilstība Jaunatnes likuma 6.panta pirmās daļas prasībām ir novērsta.

  25. Biedrības svītrošana no jaunatnes organizāciju saraksta aptur biedrības tiesības pretendēt uz valsts budžeta finansējumu saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta ceturto daļu.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 15.marta noteikumiem Nr.188

  (Pielikums grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 728; grozījums pielikumā par vārdu "Biedrības e-pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "Biedrības oficiālā elektroniskā adrese" stājas spēkā 01.01.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

  Iesnieguma veidlapas paraugs
  Izglītības un zinātnes ministrijai
    
   (biedrības nosaukums)
    
   (biedrības reģistrācijas numurs)
    
   (juridiskā adrese)

  Iesniegums
  (vajadzīgo atzīmēt ar "X")
    par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā
    par jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītas biedrības statusa saglabāšanu

  Saskaņā ar Jaunatnes likuma 6.panta pirmo daļu lūdzam ierakstīt biedrību "________________________" (reģistrācijas Nr.____________________) jaunatnes organizāciju sarakstā/saglabāt biedrībai "________________________" (reģistrācijas Nr.____________________) jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītas biedrības statusu (vajadzīgo pasvītrot).

  Apliecinu, ka:

  1. viens no biedrības statūtos noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē (attiecīgais darbības mērķis ir norādīts biedrības statūtu __.punktā);

  2. biedrība veic darbu ar jaunatni un biedrības statūtos noteiktie darbības uzdevumi atbilst vismaz trim Jaunatnes likuma 2.1 panta trešajā daļā minētajiem pamatuzdevumiem (vajadzīgo atzīmēt ar "X"):

  atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvu, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;  

  nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt neformālo izglītību – dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetenci;

    nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

    nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību

  (attiecīgie darbības uzdevumi ir norādīti biedrības statūtu __.punktā);

  3. biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai ir apvienojušās vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši. Biedrības biedru skaits atbilstoši reģistra datiem (uz 20__.gada__.__________) ir _____ biedri, tajā skaitā:

  3.1. vecumā līdz 12 gadiem – _____ biedri;

  3.2. vecumā no 13 līdz 18 gadiem – _____ biedri;

  3.3. vecumā no 19 līdz 25 gadiem – _____ biedri;

  3.4. vecāki par 25 gadiem – _____ biedri;

  4. biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos. Biedrības valdē ir _____ locekļi, tajā skaitā:

  4.1. vecumā no 18 līdz 24 gadiem – _____ locekļi;

  4.2. 25 gadus veci – _____ locekļi;

  4.3. vecāki par 25 gadiem – _____ locekļi;

  5. biedrības darbības prioritārās jomas (lūdzam atzīmēt trīs jomas (1., 2., 3.)) un biedrības darbības apakšjomas (vajadzīgo atzīmēt ar "X") ir šādas:

  Biedrības darbības prioritārās jomas
  (1., 2., 3.)
  Darbības jomasBiedrības
  darbības apakšjomas
  ( "X")
  Darbības apakšjomas
    Kultūra un atpūta Kultūra un māksla
   Sports
   Cita veida atpūta (darbība klubos)
    Izglītība un pētniecība Interešu izglītība
   Pētniecība
   Cita izglītība
    Veselība Medicīniskā rehabilitācija
   Veselības profilakse
    Sociālie pakalpojumi Sociālā rehabilitācija
   Sociālā aprūpe
   Negadījumu seku likvidēšana un palīdzība
   Uztura un ienākumu atbalsts
    Vide Vide
   Dzīvnieku aizsardzība
   Attīstība un mājokļu apgāde   Ekonomiskā, sociālā un kopienas attīstība
   Mājokļu apgāde
   Nodarbinātība un apmācība
   Likumdošana, interešu aizstāvība un politika Pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas
   Likumdošana un juridiskie pakalpojumi
   Filantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšana Fondi, kas sadala grantus
   Citi filantropijas starpnieki un brīvprātīgā darba veicinātāji
   Cita darbības joma
  (ierakstīt ailē "Darbības apakšjomas")
    

  6. biedrības darbības prioritārās mērķa grupas ir šādas (lūdzam atzīmēt trīs prioritārās mērķa grupas (1., 2., 3.)):

  Prioritārās mērķa grupas
  (1., 2., 3.)
  Mērķa grupa
   Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
   Nepilnās ģimenes
   Cilvēki ar invaliditāti
   Personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu
   Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem (vajadzīgo atzīmēt ar "X")
   jaunieši – līderi
   skolu jaunatne
   jaunieši invalīdi un jaunieši ar garīgās attīstības, fiziskiem vai funkcionāliem traucējumiem (tajā skaitā jaunieši ar hroniskām saslimšanām: HIV/AIDS, C hepatītu, cukura diabētu)
   jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem
   jaunieši, kas nav ieguvuši pamatizglītību vai ieguvuši pamatizglītību bez atestāta
   jaunieši no lauku apvidiem
   jaunieši bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie jaunieši
   jaunie vecāki, jaunās ģimenes (īpaši viena vecāka ģimenes un daudzbērnu ģimenes)
   jaunieši bezdarbnieki
   policijas redzeslokā nonākušie jaunieši un jaunieši likumpārkāpēji, jaunieši – ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotie jaunieši
   jaunieši, kuri ir atkarīgi no narkotiskām un psihotropām vielām, kā arī tādi, kuriem ir procesa atkarības (datorspēles, azartspēles)
   jaunieši, kas cietuši no vardarbības
   romu tautības jaunieši
   klaiņojošie jaunieši
   Personas, kas atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
   Ilgstošie bezdarbnieki
   Bezpajumtnieki
   Cilvēktirdzniecības upuri
   Politiski represētās personas
   Personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes
   Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes
   Personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes
   Ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
   Bērni
   No vardarbības cietušās personas
   Citi

  Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa, un atļauju to publicēt bez maksas Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

  Apņemos informēt Izglītības un zinātnes ministriju par izmaiņām Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumu Nr.188 "Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām" 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.8., 17.9. un 17.11.apakšpunktā minētajā informācijā, mēneša laikā no izmaiņu veikšanas dienas nosūtot informāciju uz ministrijas oficiālo elektroniskā pasta adresi.

  Biedrības vadītājs (amatpersona) 
   (vārds, uzvārds)
  Amats 
  Biedrības oficiālā elektroniskā adrese 
  Kontakttālrunis 
    
   (vārds, uzvārds, paraksts*)
     
   (datums*) 

  Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.