(2) Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:04
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumus Nr. 805 "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.450

  Rīgā 2012.gada 26.jūnijā (prot. Nr.36 13.§)
  Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību
  Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 5.panta trešo daļu

  1. Noteikumi nosaka invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, kā arī dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību.

  2. Invaliditāti apliecinošs dokuments ir invaliditātes apliecība (turpmāk – apliecība) (1.pielikums).

  3. Apliecība ir numurēts stingrās uzskaites dokuments.

  4. Apliecību personai ar invaliditāti (turpmāk – persona) izsniedz un visas darbības saistībā ar apliecību reģistrēšanu valsts informācijas sistēmā "Invaliditātes informatīvā sistēma" veic Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija). Apliecību izsniedz, pamatojoties uz lēmumu par invaliditātes noteikšanu vai pamatojoties uz šo noteikumu 9. punktā minēto iesniegumu. Apliecību izsniedz komisijā uz vietas vai nosūta ierakstītā pasta sūtījumā, ievērojot personas iesniegumā norādīto vēlamo apliecības saņemšanas veidu. Ja iesniegtā sejas fotogrāfija vai digitālais attēls neatbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām, apliecību izsniedz pēc atbilstošas fotogrāfijas vai digitālā attēla saņemšanas.

  (MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 790 redakcijā)

  5. Lai iegūtu personas sejas digitālo attēlu:

  5.1. personu nofotografē komisijas nodaļā, kurā personai veic invaliditātes ekspertīzi vai kurā saņemts iesniegums par atkārtotas apliecības izsniegšanu;

  5.2. persona vai tās pārstāvis iesniedz komisijā sejas fotogrāfiju vai digitālo attēlu, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām, vienā no šo noteikumu 9. punktā minētajiem veidiem. Iesniegto fotogrāfiju pēc skenēšanas vai datu nesēju pēc digitālā attēla pārkopēšanas atdod personai vai tās pārstāvim.

  (Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 790)

  6. Bērnam līdz triju gadu vecumam fotogrāfija apliecībā nav nepieciešama.

  7. Apliecību izsniedz bez maksas.

  8. Apliecību izsniedz atkārtoti, ja tā ir nozaudēta, bojāta, iznīcināta, prettiesiski atsavināta, ir mainījušies personas dati vai izskats, kā arī ja beidzies apliecības derīguma termiņš vai bērns sasniedzis triju gadu vecumu.

  9. Lai apliecību saņemtu atkārtoti, persona vai tās pārstāvis iesniedz komisijā iesniegumu (var izmantot komisijas tīmekļvietnē (www.vdeavk. gov.lv) ievietoto iesnieguma veidlapu), norādot ziņas par personu (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese), saziņas veidu, apliecības atkārtotas izsniegšanas iemeslu un vēlamo apliecības saņemšanas veidu. Iesniegumu var iesniegt papīra dokumenta formā, iesniedzot to komisijā personīgi vai nosūtot pa pastu, elektroniska dokumenta formā, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti, vai elektroniski, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv).

  (MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 790 redakcijā)

  10. Ja iesniegums ar lūgumu atkārtoti izsniegt apliecību tiek nosūtīts pa pastu, iesniegts elektroniska dokumenta formā vai elektroniski, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv), iesniegumam pievieno sejas fotogrāfiju vai digitālo attēlu, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām.

  (MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 790 redakcijā)

  11. Lai atkārtoti saņemtu apliecību, ja ir mainījušies personas dati vai izskats, beidzies apliecības derīguma termiņš vai apliecība ir sabojāta, persona vai tās pārstāvis šo noteikumu 9.punktā minētajam iesniegumam pievieno arī iepriekš izsniegto apliecību.

  12. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 790)

  13. Personai, kurai invaliditāte noteikta uz laiku, apliecības derīguma termiņš ir datums, līdz kuram personai noteikta invaliditāte.

  14. Personai, kurai invaliditāte noteikta bez atkārtota ekspertīzes termiņa (uz mūžu), izsniegtās apliecības derīguma termiņš ir 10 gadu.

  15. Par apliecības saņemšanu persona vai tās pārstāvis parakstās uz iesnieguma par invaliditātes ekspertīzes veikšanu vai uz šo noteikumu 9. punktā minētā iesnieguma, norādot savu vārdu, uzvārdu un datumu. Ja apliecību nosūta ierakstītā pasta sūtījumā, komisijas amatpersona valsts informācijas sistēmā "Invaliditātes informatīvā sistēma" izdara atzīmi par tās nosūtīšanu un norāda pasta sūtījuma numuru.

  (MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 790 redakcijā)

  16. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 790)

  17. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 790)

  18. Par nederīgām atzītās apliecības komisija iznīcina.

  19. Apliecības, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz apliecībās norādītā derīguma termiņa beigām.

  20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumus Nr.1169 "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.).

  21. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.novembrī.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Labklājības ministre I.Viņķele
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.450
  Invaliditātes apliecības paraugs

  (Pielikums grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 790)

  1. Invaliditātes apliecības vispārīgā struktūra

  Apliecības formāts atbilst ID-1 formātam

  Garums 85,47–85,72 mm

  Platums 53,92–54,03 mm

  Biezums 0,76±0,08 mm

  Stūra noapaļojuma rādiuss 3,18±0,30 mm

  Apliecībai tiek izmantota polivinilhlorīda (PVC) daudzslāņu laminēta karte

  2. Invaliditātes apliecības averss (1.attēls)

  Vizuāli redzamais teksts apliecības aversā:

  INVALIDITĀTES APLIECĪBA

  1. VĀRDS

  2. UZVĀRDS

  3. Personas kods

  4. Invaliditātes grupa (tikai pilngadīgām personām)

  5. Derīguma termiņš

  6. Invaliditātes apliecības numurs (ciparu kombinācija)

  Pretviltošanas elementi apliecības aversā

  Smalku līniju pretkopēšanas un pretviltošanas raksts ar fonu divās Pantone krāsās.

  Negatīva mikrodrukas līnija ar mikrotekstu "INVALIDITĀTES APLIECĪBA".

  Fona apdruka integrēta sejas attēlā, izmantojot vektoru līnijas bez rastra.

  Caurspīdīga, pēc laminēšanas uzstrādājama aizsargplēve, kura nodrošina apliecības personalizācijas datu paaugstinātu mehānisko un pretviltošanas aizsardzību.

  3. Invaliditātes apliecības reverss (2.attēls)

  Vizuāli redzamais teksts apliecības reversā:

  DISABLED PERSON’S IDENTITY CARD

  7. Invaliditātes apliecības izsniedzējs – VESELĪBAS UN DARBSPĒJU EKSPERTĪZES ĀRSTU VALSTS KOMISIJA

  Pozīciju 1.–7. atšifrējums angļu valodā:

  1. NAME

  2. SURNAME

  3. PERSONAL ID

  4. DISABILITY GROUP

  5. VALID UNTIL

  6. CARD No

  7. AUTHORITY

  Apliecības atrašanas gadījumā zvanīt pa tālruni (tālruņa numurs ar cipariem)

  Pretviltošanas elementi apliecības reversā

  Smalku līniju pretkopēšanas un pretviltošanas raksts ar fonu divās Pantone krāsās.

  Negatīva mikrodrukas līnija ar mikrotekstu "INVALIDITĀTES APLIECĪBA".

  Fona apdrukā integrēts ultravioletajā gaismā redzams papildinātais mazais valsts ģerbonis.

  Optiski mainīgs elements – metalizēta karstspiedes hologramma 15 x 15 mm – divdimensiju oriģinālā hologrāfiskā drošības matrica.

  Caurspīdīga, pēc laminēšanas uzstrādājama aizsargplēve, kas nodrošina apliecības personalizācijas datu paaugstinātu mehānisko un pretviltošanas aizsardzību.

  1.attēls

  2.attēls

  Labklājības ministre I.Viņķele
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.450
  Prasības invaliditātes apliecībā redzamajam personas attēlam

  (Pielikums svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 790)

  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.450
  Invaliditātes apliecību izsniegšanas žurnāls

  (Pielikums svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 790)

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.