(2) Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 17. aprīlis, 08:04
  Ministru kabineta noteikumi Nr.1047

  Rīgā 2008.gada 16.decembrī (prot. Nr.93 3.§)
  Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība
  Izdoti saskaņā ar Jaunatnes likuma 5.panta ceturto daļu

  1. Noteikumi nosaka jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtību.

  2. Lai iegūtu profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, jaunatnes lietu speciālists divu gadu laikā no dienas, kad viņš ir stājies amatā vai pieņemts darbā, apgūst jaunatnes lietu speciālista apmācības pamatprogrammu (turpmāk – apmācības programma) ne mazāk kā 80 aka­dēmisko stundu apjomā.

  3. Apmācības programmu izstrādā un ir tiesīgas īstenot Izglītības likuma 46.panta piektajā daļā minētās personas (turpmāk – apmācības programmas īstenotājs).

  4. Apmācības programmā ietver tēmas un katras tēmas apguvei paredzēto minimālo stundu skaitu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Apmācības programmas saturā iekļauj teorētiskās nodarbības (ne vairāk kā 70 % no kopējā nodarbību apjoma) un praktiskās nodarbības.

  5. Apmācības programmas īstenotājs, organizējot jaunatnes lietu speciālistu apmācību, izstrādā apmācības programmu saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu un saskaņo to ar Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – ministrija).

  (Grozīts ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.957)

  6. Maksimālais izglītojamo skaits grupā ir 25 dalībnieki.

  7. Apmācības programmas tēmas (izņemot tēmas par projektu vadību, jaunatnes organizāciju darbības, brīvprātīgā darba un neformālās izglītības organizēšanu) pasniedz personas, kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība attiecīgajā jomā vai kuras strādā valsts pārvaldes iestādēs vai pašvaldības iestādēs attiecīgajā nozarē. Apmācības programmas tēmas par projektu vadību, jaunatnes organizācijas darbības vai brīvprātīgā darba un neformālās izglītības organizēšanu pasniedz personas, kurām ir vismaz vidējā izglītība un vismaz četru gadu praktiskā pieredze projektu vadībā, jaunatnes organizācijas darbības vai brīvprātīgā darba un jauniešu neformālās izglītības organizēšanā.

  8. Apmācības programmas īstenotājs pasniedzēju sarakstu saskaņo ar ministriju. Ministrijai ir tiesības nesaskaņot pasniedzēju sarakstu, ja tajā iekļauto personu izglītība vai praktiskā pieredze neatbilst šo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām.

  9. Ja jaunatnes lietu speciālists kādu no apmācības programmā iekļautajām tēmām ir apguvis tālākizglītības procesā vai iegūstot augstāko izglītību un to apliecina ieraksts dokumentā par tālākizglītības programmas apguvi vai par augstākās izglītības ieguvi, viņam atkārtoti nav jāapgūst attiecīgā apmācības programmas tēma.

  10. Ja jaunatnes lietu speciālists ir apmeklējis vismaz 90 % no apmācības programmas kopējā nodarbību apjoma, apmācības programmas īstenotājs izsniedz jaunatnes lietu speciālistam apliecību par apmācības programmas apguvi (2.pielikums). Apmācības programmas īstenotājs apliecībai par apmācības programmas apguvi pievieno pielikumu (3.pielikums). Apliecības pielikumā norāda apgūtās apmācības programmas tēmas un stundu skaitu.

  11. Ja jaunatnes lietu speciālists kādu no apmācības programmā iekļautajām tēmām ir apguvis tālākizglītības procesā vai iegūstot augstāko izglītību un saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu apmācības programmas īstenotājam iesniedzis apliecinošus dokumentus, apmācības programmas īstenotājs izsniedz apliecību par apmācības programmas apguvi un apliecības pielikumā norāda tēmas, kas ir apgūtas augstākās izglītības ieguves vai tālākizglītības procesā.

  12. Jaunatnes lietu speciālists ir atbildīgs par savas profesionālās meistarības pilnveidi, apgūstot vienu vai vairākas jaunatnes lietu speciālista apmācības papildprogrammas (turpmāk – papildprogramma) kopumā 36 akadēmisko stundu apjomā triju kalendāra gadu laikā.

  13. Papildprogrammu izstrādā apmācības programmas īstenotājs, iekļaujot tajā vienu vai vairākas atsevišķas šo noteikumu 1.pielikumā ietvertās tēmas. Papildprogrammas apjoms nav mazāks par astoņām akadēmiskajām stundām. Papildprogrammas saturā iekļauj teorētiskās nodarbības (ne vairāk kā 70 % no kopējā nodarbību apjoma) un praktiskās nodarbības. Papildprogrammu saskaņo ar ministriju.

  14. Jaunatnes lietu speciālists, kas stājies amatā vai ir pieņemts darbā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, apmācības programmu apgūst divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

  14.1 Apmācības programmas īstenotājam, kas līdz 2009.gada 1.jūlijam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saskaņojis apmācības programmu un pasniedzēju sarakstu, ir tiesības turpināt apmācības programmas īstenošanu.

  (MK 25.08.2009. noteikumu Nr.957 redakcijā)

  15. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

  Ministru prezidents I.Godmanis

  Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1047
  Jaunatnes lietu speciālistu apmācības programmas tēmas un katras tēmas apguvei paredzētais minimālais stundu skaits

  Nr.
  p.k.

  Tēma

  Stundu skaits*

  1.

  Pedagoģija (speciālā pedagoģija un sociālā pedagoģija)

  6

  2.

  Psiholoģija (vispārīgā psiholoģija, vecumposmu psiholoģija, personības un attīstības psiholoģija, saskarsmes psiholoģija)

  8

  3.

  Jauniešu veselības jautājumi (veselīgs dzīvesveids (tai skaitā veselīgs uzturs, fiziskā aktivitāte, atkarību profilakse, reproduktīvā veselība, personīgā higiēna), neatliekamā palīdzība)

  6

  4.

  Komercdarbības pamati (komercdarbības principi, plānošana, uzsākšana un īstenošana, grāmatvedība un finanšu plānošanas pamati)

  6

  5.

  Tiesību pamati (cilvēktiesības, bērnu tiesību aizsardzība, biedrību un nodibinājumu dibināšanas process, normatīvie akti, kas saistīti ar bērnu un jauniešu nodarbinātību, darba aizsardzību, vides aizsardzību, dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgām iespējām)

  8

  6.

  Jaunatnes politikas pamati (jaunatnes valsts politikas tiesību akti un Eiropas Savienības sadarbība jaunatnes politikas jomā un tās regulējums)

  8

  7.

  Komunikācijas pamati (informācijas aprites organizēšana, uzvedības un saskarsmes kultūra, prezentācijas un publiskas runas sagatavošana, interneta resursu izmantošana, informācijas tehnoloģijas)

  6

  8.

  Projektu vadība (projektu veidošana un īstenošana, kā arī projektu vadīšana, dažādu pasākumu, projektu un programmu veidošanas principi un īstenošanas metodes, rezultātu vērtēšanas metodes un principi)

  10

  9.

  Vides zinību pamati (vides problemātika un risinājumi, vides politikas saturs un īstenošana, vides nozīme ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā)

  2

  10.

  Jauniešu neformālā izglītība (jauniešu neformālās izglītības un brīvprātīgā darba organizēšana)

  8

  Kopā

  68**

  Piezīmes.

  1. * Minimālajā stundu skaitā katras tēmas apguvei ir iekļautas teorētiskās un praktiskās nodarbības (saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu).

  2. ** Jaunatnes lietu speciālistu apmācības programmas īstenotājam ir tiesības palielināt stundu skaitu atsevišķu tēmu apguvei, ņemot vērā, ka apmācības programmas kopējais stundu skaits ir 80 akadēmiskās stundas.

  Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1047
  Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1047

  Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.