(2) Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:03
  Ministru kabineta noteikumi Nr.265

  Rīgā 2014.gada 26.maijā (prot. Nr.30 9.§)
  Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums
  Izdoti saskaņā ar Jaunatnes likuma 4. panta trešo daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Jaunatnes konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu dažādos pārvaldes līmeņos (pašvaldības, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī), kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

  (MK 22.09.2020. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

  2. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

  II. Padomes uzdevumi un tiesības

  3. Padomei ir šādi uzdevumi:

  3.1. piedalīties jaunatnes politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;

  3.2. reizi gadā izvērtēt, vai situācija jaunatnes politikas īstenošanā atbilst jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos un Jaunatnes politikas valsts programmā noteiktajam, un sniegt Izglītības un zinātnes ministrijai ieteikumus par prioritārajiem atbalsta virzieniem un pasākumiem jaunatnes politikā nākamajā gadā;

  3.3. sniegt valsts pārvaldes iestādēm ieteikumus jaunatnes politikas efektīvas īstenošanas nodrošināšanai, tajā skaitā:

  3.3.1. par nepieciešamību īstenot pasākumus, projektus un programmas un veikt pētījumus, kas saistīti ar jaunatnes un darbā ar jaunatni iesaistīto personu mērķa grupu atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu kompetencei, īstenojot jaunatnes politiku;

  3.3.2. par nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos vai izstrādāt jaunus normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus, kas saistīti ar jaunatnes politikas īstenošanu;

  3.4. sniegt pašvaldībām ieteikumus jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldību līmenī;

  3.5. sniegt nevalstiskajām organizācijām, kuru mērķa grupa ir jaunieši, ieteikumus darbam ar jaunatni.

  (MK 22.09.2020. noteikumu Nr. 590 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2024. noteikumiem Nr. 219)

  4. Padomei ir šādas tiesības:

  4.1. veidot darba grupas padomes ieteikumu sagatavošanai;

  4.2. ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

  4.3. uzaicināt uz padomes sēdēm ar padomdevēja tiesībām ekspertus un amatpersonas konsultāciju sniegšanai un ieteikumu sagatavošanai ar jaunatnes politiku saistītajos jautājumos.

  III. Padomes sastāvs

  5. Padomi vada izglītības un zinātnes ministrs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

  (MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 380)

  5.1 Padomes priekšsēdētāja vietnieku no padomes dalībnieku vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē padome.

  (MK 22.09.2020. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

  6. Padomes sastāvā ir:

  6.1. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;

  6.2. Kultūras ministrijas pārstāvis;

  6.3. Labklājības ministrijas pārstāvis;

  6.4. Veselības ministrijas pārstāvis;

  6.5. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvis;

  6.6. Valsts izglītības satura centra pārstāvis;

  6.7. biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" pārstāvis;

  6.8. biedrības "Latvijas Studentu apvienība" pārstāvis;

  6.9. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis;

  6.10. biedrības "Latvijas Darba devēju konfederācija" pārstāvis;

  6.11. biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" pārstāvis;

  6.12. biedrības "Latvijas Lielo pilsētu asociācija" pārstāvis;

  6.13. ne mazāk kā 10 jaunatnes organizāciju pārstāvji.

  (MK 22.09.2020. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

  7. (Svītrots ar MK 22.09.2020. noteikumiem Nr. 590)

  8. Padomes personālsastāvu, kurā tiek noteikti pastāvīgie padomes locekļi, kā arī  personas, kuras ir tiesīgas aizvietot pilnvarotos padomes locekļus to prombūtnes laikā, pamatojoties uz šo noteikumu 6. punktā minēto institūciju un organizāciju pilnvarojumiem, apstiprina izglītības un zinātnes ministrs.

  (MK 09.04.2024. noteikumu Nr. 219 redakcijā)

  9. Šo noteikumu 6. punktā minēto padomes locekļu pilnvaru termiņš ir divi gadi pēc padomes personālsastāva apstiprināšanas.

  (MK 22.09.2020. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

  10. Ja šo noteikumu 6. punktā minēto institūciju pārstāvji darbu padomē pārtrauc vai minētās organizācijas dalībai padomē deleģē citu pārstāvi, attiecīgās organizācijas pārstāvis iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā padomes priekšsēdētājam adresētu iesniegumu izmaiņu veikšanai padomes personālsastāvā atbilstoši šo noteikumu 8. punktam.

  11. Par darbu padomē padomes locekļi atlīdzību nesaņem.

  IV. Padomes darbības kārtība un lēmumu pieņemšana

  12. Padomes priekšsēdētājs vai – viņa prombūtnes laikā – padomes priekšsēdētāja vietnieks:

  12.1. plāno un organizē padomes darbu;

  12.2. apstiprina padomes kārtējā gada darba plānu;

  12.3. apstiprina padomes sēžu darba kārtību;

  12.4. sasauc un vada padomes sēdes;

  12.5. paraksta sēžu protokolus un citus padomē sagatavotos dokumentus;

  12.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

  (Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr. 46; MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 380)

  13. Padomes sekretariāta pienākumus pilda Izglītības un zinātnes ministrija. Padomes sekretariāts:

  13.1. kārto padomes lietvedību;

  13.2. materiāltehniski nodrošina padomes darbu;

  13.3. pēc padomes priekšsēdētāja norādījumiem sagatavo padomes sēžu darba kārtību un ievieto to Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē;

  13.4. protokolē padomes sēdes un noformē protokolus;

  13.5. reizi gadā sagatavo pārskatu par padomes darbību un ievieto to Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.

  (MK 09.04.2024. noteikumu Nr. 219 redakcijā)

  14. Padomes priekšsēdētājs padomes sēdes sasauc ne retāk kā divas reizes gadā. Padomes priekšsēdētājs var sasaukt padomes ārkārtas sēdes. Padomes sēdes ir atklātas, saskaņā ar apstiprināto darba kārtību notiek klātienē, attālināti vai daļēji attālināti. Informāciju par iespēju ieinteresētajai personai piedalīties padomes sēdē padomes sekretariāts ievieto Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms attiecīgās sēdes. Ieinteresētajai personai ir tiesības piedalīties padomes sēdē, ja persona ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes nosūtījusi padomei iesniegumu par vēlmi piedalīties padomes sēdē un padomes sekretariāts ne vēlāk kā divas darbdienas pirms attiecīgās sēdes elektroniski nosūtījis personai apstiprinājumu dalībai padomes sēdē.

  (MK 09.04.2024. noteikumu Nr. 219 redakcijā)

  15. Padomes priekšsēdētājs nosaka padomes sēdes laiku un datumu un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās sēdes nosūta ar elektroniskā pasta starpniecību padomes locekļiem informāciju par padomes sēdes sasaukšanu un darba kārtībā ietveramajiem jautājumiem.

  (MK 09.04.2024. noteikumu Nr. 219 redakcijā)

  16. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

  17. Padomes locekļi:

  17.1. informē padomi par viņu pārstāvētās iestādes vai organizācijas viedokli padomes sēdē izskatāmajā jautājumā;

  17.2. informē viņu pārstāvēto iestādi par padomes sagatavotajiem dokumentu un lēmumu projektiem;

  17.3. piedalās padomes izveidotajās darba grupās, kā arī ieteikumu sagatavošanā.

  18. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolu sagatavo 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās sēdes. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtību, sēdes dalībniekus un personas, kuras piedalījušās debatēs par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos lēmumus. Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, viņa viedokli noformē rakstiski un pievieno sēdes protokolam. Padomes sekretariāts pirms padomes sēdes protokola parakstīšanas elektroniski nosūta protokola projektu padomes sēdes dalībniekiem saskaņošanai. Padomes sēdes protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – padomes priekšsēdētāja vietnieks. Protokols, sēdē izskatāmie dokumenti un materiāli ir publiski pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.

  (MK 09.04.2024. noteikumu Nr. 219 redakcijā)

  19. Padomes loceklis ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pirms padomes sēdes drīkst elektroniski nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumus par padomes sēdes darba kārtības precizēšanu, kā arī ierosināt jebkura padomes locekļa kompetencei atbilstoša jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā. Ja padomes loceklis ierosina iekļaut darba kārtībā jautājumu, kas skar cita padomes locekļa kompetenci, Izglītības un zinātnes ministrija pirms padomes sēdes saskaņo šā jautājuma iekļaušanu ar padomes locekli, kura kompetencē ir ierosinātais darba kārtības jautājums.

  V. Noslēguma jautājums

  20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumus Nr. 985 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 190. nr.; 2009, 103. nr.).

  Ministru prezidente Laimdota Straujuma

  Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.