(10) Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:11
  Ministru kabineta noteikumi Nr.255

  Rīgā 2013.gada 21.maijā (prot. Nr.30 2.§)
  Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums

  (Noteikumu nosaukums MK 07.04.2015. noteikumu Nr.172 redakcijā)

  Izdoti saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu
  valsts amatpersonu darbībā" 13.1 panta piekto daļu
  I. Vispārīgais jautājums

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ir publiskas personas īpašums (turpmāk – dāvana).

  (Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.172)

  II. Dāvanu novērtēšanas komisijas izveidošana, kompetence un atbildība

  2. Dāvanas reģistrē, novērtē un lēmumu par to izmantošanu pieņem dāvanu novērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisija ir koleģiāla institūcija, kuru ar rīkojumu izveido attiecīgās publiskas personas institūcijas vadītājs vai attiecīgi:

  2.1. Valsts prezidenta Kancelejas vadītājs – saistībā ar Valsts prezidenta un tā laulātā pieņemtajām dāvanām;

  2.2. Saeimas Kancelejas vadītājs – saistībā ar Saeimas deputāta un Saeimas priekšsēdētāja laulātā pieņemtajām dāvanām;

  2.3. Valsts kancelejas direktors – saistībā ar Ministru prezidenta, tā laulātā, Ministru prezidenta biedra, Ministru prezidenta biroja vadītāja, Ministru prezidenta padomnieka, Ministru prezidenta biedra biroja vadītāja un Ministru prezidenta biedra padomnieka pieņemtajām dāvanām;

  2.4. ministrijas valsts sekretārs vai īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs – saistībā ar ministra, īpašu uzdevumu ministra, ārlietu ministra laulātā, ministra parlamentārā sekretāra, ministra biroja vadītāja un ministra padomnieka pieņemtajām dāvanām;

  2.5. atbilstošās tiesas priekšsēdētājs – saistībā ar Satversmes tiesas un Augstākās tiesas tiesneša pieņemtajām dāvanām;

  2.6. Tiesu administrācijas direktors – saistībā ar rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša pieņemtajām dāvanām;

  2.7. (svītrots ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.172);

  2.8. tās institūcijas vadītājs, kura ir publiskai personai piederošo kapitāla daļu turētāja likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 1. panta 8. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktā minētajā kapitālsabiedrībā – saistībā ar šādu kapitālsabiedrību padomes vai valdes locekļu pieņemtajām dāvanām;

  2.8.1 tās publiskas personas institūcijas vadītājs, kura pilnvarojusi kapitālsabiedrības padomes locekli pārstāvēt publiskas personas intereses kapitālsabiedrībā – saistībā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4. panta pirmās daļas 18. punktā minētā padomes locekļa pieņemtajām dāvanām;

  2.9. tās publiskas personas institūcijas vadītājs, kura valsts amatpersonām deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumus vai piešķīrusi finanšu līdzekļus vai mantu, – saistībā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta trešajā daļā minētās valsts amatpersonas pieņemtajām dāvanām.

  (Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.172)

  3. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi, un tajā iekļauj attiecīgās institūcijas vai tās padotībā esošo iestāžu darbiniekus. Šo noteikumu 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētajos gadījumos Kultūras ministrija pēc pieprasījuma deleģē vienu ekspertu.

  (Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 215)

  4. Institūcijas vadītājs var veidot starpinstitūciju komisiju, par to vienojoties ar attiecīgo institūciju vadītājiem.

  5. Komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par komisijas sēžu norisi, to protokolēšanu, dāvanu reģistrēšanu, kā arī ir materiāli atbildīgs par dāvanas glabāšanu līdz lēmuma pieņemšanai par dāvanas izmantošanu. Ja dāvana saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu atrodas pie dāvanas saņēmēja, viņš ir materiāli atbildīgs par dāvanas glabāšanu.

  6. Komisija lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. Komisijas lēmums ir saistošs publiskas personas institūcijas vadītājam, kā arī šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.8.1 un 2.9. apakšpunktā minētajām valsts amatpersonām.

  (MK 07.04.2015. noteikumu Nr.172 redakcijā)

  III. Paziņojuma par dāvanas pieņemšanu iesniegšana un reģistrēšana

  7. Piecu darbdienu laikā pēc dāvanas pieņemšanas dāvanas saņēmējs komisijai iesniedz rakstisku paziņojumu par dāvanas pieņemšanu (turpmāk – paziņojums), aizpildot veidlapu atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

  8. Ja dāvanas saņēmējs dāvanu pieņēmis valsts, oficiālās vai darba vizītes laikā, paziņojumu iesniedz piecu darbdienu laikā pēc vizītes noslēguma.

  9. Ja objektīvu iemeslu dēļ paziņojumu un dāvanu nav iespējams iesniegt šo noteikumu 7. un 8.punktā norādītajā termiņā, dāvanas saņēmējs to iesniedz tūlīt pēc tam, kad beigušies apstākļi, kas kavējuši iesniegt paziņojumu.

  10. Iesniedzot paziņojumu, dāvanas saņēmējs tam pievieno dāvanu, izņemot gadījumu, ja dāvanu nav iespējams pievienot tās specifisko īpašību dēļ (piemēram, tas var samazināt dāvanas vērtību vai dāvanas glabāšanas izmaksas var pārsniegt dāvanas vērtību) vai dāvana, lai to pievienotu paziņojumam, būtu jāpārvieto no citas apdzīvotas vietas. Ja paziņojumam netiek pievienota dāvana, paziņojumu var iesniegt elektroniski.

  11. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina paziņojuma un tam pievienotās dāvanas reģistrēšanu, norādot šādas ziņas:

  11.1. paziņojuma saņemšanas datums;

  11.2. reģistrācijas numurs;

  11.3. dāvanas saņēmējs;

  11.4. dāvanas veids (diplomātiskā dāvana vai dāvana, kas pieņemta, pildot valsts amatpersonas pienākumus);

  11.5. dāvanas apraksts;

  11.6. dāvanas pieņemšanas vieta un datums;

  11.7. dāvanas saņēmēja norādītā dāvanas vērtība;

  11.8. dāvanas devējs;

  11.9. dāvanas atrašanās vieta, ja dāvana nav pievienota paziņojumam tās specifisko īpašību dēļ.

  12. Šajā nodaļā noteiktais paziņojuma iesniegšanas pienākums neattiecas uz diplomātiskās dāvanas saņēmēju. Diplomātiskās dāvanas saņēmējs diplomātisko dāvanu šo noteikumu 7. un 8.punktā norādītajā termiņā nodod komisijai. Komisija dāvanu reģistrē, norādot ziņas atbilstoši šo noteikumu 11.3., 11.4., 11.5., 11.6. un 11.8.apakšpunktam.

  IV. Dāvanu novērtēšana

  13. Komisija nosaka dāvanas vērtību tās novērtēšanas brīdī, kā arī izvērtē, vai dāvanai varētu būt mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība.

  14. Komisija nosaka dāvanas vērtību atbilstoši Latvijas tirgus cenām, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertu, un sastāda dāvanas novērtēšanas aktu. Dāvanas novērtēšanas aktu apstiprina attiecīgās institūcijas vadītājs.

  15. Ja komisijā nav Kultūras ministrijas deleģēta eksperta un tā konstatē, ka dāvanai varētu būt mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība, komisija iesniedz Kultūras ministrijā rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par dāvanas mākslas vai kultūrvēsturisko vērtību. Iesniegumam pievieno fotogrāfiju, kurā dāvana labi redzama un identificējama. Fotogrāfijas minimālais izmērs ir 8 x 12 cm, maksimālais izmērs – 29 x 42 cm. Digitāli iesniegtajam aprakstam pievieno digitālo fotogrāfiju ar izšķirtspēju vismaz 800 x 533 pikseļi.

  (MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

  16. (Svītrots ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 215)

  17. Ja dāvanai ir mākslas vai kultūrvēsturiskā vērtība, Kultūras ministrija norāda muzeju, kuram dāvana ir nododama krājuma papildināšanai un ekspozīciju veidošanai. Minētais nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 24.1 punktā norādītajām dāvanām.

  (MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

  18. Attiecīgā institūcija pēc dāvanas novērtēšanas uzskaita to atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti.

  V. Dāvanu izmantošana

  19. Ja Kultūras ministrijas atzinumā norādīts muzejs, kuram dāvana ir nododama krājumu papildināšanai un ekspozīciju veidošanai, komisija pieņem lēmumu par dāvanas nodošanu attiecīgajam muzejam.

  20. Ja dāvanai nav mākslas vai kultūrvēsturiskas vērtības un Kultūras ministrijas atzinumā nav norādīts muzejs, kuram dāvana jānodod, komisija, ievērojot noteikto secību, lemj par dāvanas izmantošanas veidu un attiecīgi nosaka, ka dāvanu:

  20.1. nodod izpirkšanai dāvanas saņēmējam;

  20.2. izmanto publiskas personas institūcija, kuru pārstāv dāvanas saņēmējs;

  20.3. bez atlīdzības nodod lietošanā citai publiskas personas institūcijai;

  20.4. nodod izpirkšanai citai attiecīgās publiskas personas institūcijas amatpersonai vai darbiniekam, kurš ir izteicis vēlmi dāvanu izpirkt.

  (Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.172)

  21. Ja komisija nolemj, ka dāvana tās specifisko īpašību dēļ nevar tikt izmantota nevienā no šo noteikumu 20.punktā minētajiem veidiem, komisija pieņem lēmumu par dāvanas iznīcināšanu.

  22. Komisija, pieņemot lēmumu par dāvanas izmantošanu vai iznīcināšanu, šo noteikumu 11.punktā minētās ziņas papildina ar informāciju par lēmuma pieņemšanas datumu un dāvanas izmantošanas veidu vai ar atzīmi par dāvanas iznīcināšanu.

  23. Komisija 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to paziņo attiecīgās institūcijas vadītājam, kurš nodrošina komisijas lēmuma izpildi. Komisijas priekšsēdētājs par komisijas lēmumu informē dāvanas saņēmēju.

  24. Valsts prezidenta un tā laulātā pieņemtās dāvanas pēc prezidentūras beigām, ja šīs dāvanas netiek izmantotas kādā no šo noteikumu 20.punktā minētajiem veidiem, tiek nodotas Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam Valsts prezidentu dāvanu kolekcijas papildināšanai.

  24.1 Ministru prezidenta un tā laulātā pieņemtās dāvanas pēc Ministru prezidenta amata pilnvaru beigām, ja šīs dāvanas netiek izmantotas kādā no šo noteikumu 20. punktā minētajiem veidiem, tiek nodotas Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam Ministru prezidentu dāvanu kolekcijas izveidei un papildināšanai.

  (MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

  VI. Dāvanu izpirkšana

  25. Ja dāvana nodota izmantošanai publiskas personas institūcijai, kuru pārstāv dāvanas saņēmējs, dāvanas saņēmējs līdz amata pienākumu pildīšanas beigām vai triju mēnešu laikā pēc amata pienākumu pildīšanas beigām ir tiesīgs iesniegt komisijai iesniegumu par dāvanas izpirkšanu.

  (Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.172)

  26. Diplomātisko dāvanu var izpirkt attiecīgā valsts amatpersona vai tās laulātais.

  27. Maksu par izpērkamo dāvanu atbilstoši komisijas noteiktajai dāvanas vērtībai persona, kura dāvanu izpērk, ieskaita valsts budžeta institūcijas kontā Valsts kasē. Valsts budžeta institūcija ir atbildīga par attiecīgo līdzekļu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

  28. Pēc tam kad dokuments par veikto samaksu iesniegts komisijai, persona saņem izpērkamo dāvanu un komisijas priekšsēdētājs izdara attiecīgu ierakstu dāvanu reģistrācijas žurnālā.

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

  Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2013.gada 21.maija
  noteikumiem Nr.255

  (Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.476; MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.172)

  Paziņojums par dāvanas pieņemšanu
  1. Dāvanas saņēmējs

  (amats, vārds, uzvārds)

  2. Dāvanas apraksts
  3. Dāvanas pieņemšanas vieta

  datums (dd.mm.gggg.) . . .

  4. Dāvanas vērtība, ja tā ir zināma

  (izteikta euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa darījuma dienā)


  5. Dāvanas pasniegšanas iemesls

  (saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 13.1 panta pirmo un otro daļu)

  6. Dāvanas pasniedzējs (vajadzīgo atzīmēt):

  nav zināms
  fiziska persona

  (vārds, uzvārds, amats)

  juridiska persona

  (nosaukums)

  ārvalsts delegācija

  (delegācijas nosaukums)

  7. Dāvanu nav iespējams pievienot tās specifisko īpašību dēļ*:

  tas var samazināt dāvanas vērtību;
  dāvanas glabāšanas izmaksas var pārsniegt dāvanas vērtību;
  tā būtu jāpārvieto no citas apdzīvotas vietas;
  cits iemesls

  8. Dāvanas atrašanās vieta*

  9. Vēlos dāvanu izpirkt (vajadzīgo atzīmēt):

  10. Komisijas lēmumu par dāvanas izmantošanu vēlos saņemt elektroniski (vajadzīgo atzīmēt):

  11. Pielikumā pievienoju dāvanas digitālo fotogrāfiju*

  (paraksts**)

  (datums**)

  Piezīmes.

  1. * Dāvana var nebūt pievienota paziņojumam saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums" 10.punktu. Ja dāvana ir pievienota paziņojumam, 7., 8. un 11.punktu neaizpilda.

  2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.