(10) Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:11
  Ministru kabineta noteikumi Nr.478

  Rīgā 2002.gada 22.oktobrī (prot. Nr.45 31.§)
  Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti

  (Noteikumu nosaukums MK 08.07.2003. noteikumu Nr.375 redakcijā)

  Izdoti saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
  20.panta piekto daļu, 24.panta 2.1 daļu un trešo daļu
  (MK 07.02.2012. noteikumu Nr.103 redakcijā)

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto valsts amatpersonu deklarāciju (turpmāk – deklarācija) aizpildīšanas, iesniegšanas, reģistrēšanas un glabāšanas kārtību;

  1.2. pārskata periodu, par kuru iesniedzama deklarācija;

  1.3. kārtību, kādā valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā valsts amatpersonu sarakstu un tā grozījumus;

  1.4. deklarācijā norādāmās informācijas apjomu, kas valsts amatpersonai (turpmāk – deklarācijas iesniedzējs) ir pieejama valsts informācijas sistēmās, aizpildot deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

  (MK 07.02.2012. noteikumu Nr.103 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.516)

  2. Valsts amatpersona — deklarācijas iesniedzējs norāda deklarācijas (1.pielikums) veidu un aizpilda deklarācijas publicējamo un nepublicējamo daļu.

  (Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.103)

  3. Aizpildot deklarācijas publicējamo daļu, deklarācijas iesniedzējs:

  3.1. norāda savu vārdu, uzvārdu, kā arī pilnu valsts amatpersonas darbavietas vai valsts amatpersonu saraksta iesniedzējas institūcijas nosaukumu un valsts amatpersonas amata nosaukumu; Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīrs norāda savu vārdu, uzvārdu, darbavietu "Nacionālie bruņotie spēki" un amatpersonas amata nosaukuma vietā – tiesisko statusu "karavīrs";

  3.2. norādot informāciju par citiem amatiem, ko tas ieņem papildus valsts amatpersonas amatam, kā arī par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kuros noteiktās saistības tas pilda, sniedz ziņas par to juridisko personu identifikācijas datiem, kurās deklarācijas iesniedzējs ieņem amatus, vai fiziskajām personām (norādot vārdu un uzvārdu) vai juridisko personu identifikācijas datiem, kuras ir deklarācijas iesniedzēja darba devēji vai pilnvarotāji. Valsts amatpersona, kura vienlaikus ir arī advokāts, sniedzot informāciju par citiem amatiem, ko tā ieņem papildus valsts amatpersonas amatam, kā arī par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kurus tā veic vai kuros noteiktās saistības pilda, informāciju, kas saistīta ar advokāta profesionālo darbību, norāda kā vienu pozīciju ar nosaukumu – advokāta profesionālā darbība –, nenorādot juridiskās vai fiziskās personas identifikācijas datus. Sniedzamas ziņas arī par deklarācijas iesniedzēja amatiem biedrībās, nodibinājumos, politiskajās un reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās;

  3.3. norādot informāciju par tā īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (arī par īpašumiem, kurus tas nomā no citām personām un kuri ir tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību), sniedz ziņas par to veidiem un atrašanās vietu (valsts, pilsēta/apdzīvota vieta). Norāda atzīmi par to, vai nekustamais īpašums ir īpašumā, kopīpašumā, lietošanā vai valdījumā. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami:

  3.3.1. Tiesu administrācijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata" dati par deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā) esošajiem nekustamajiem īpašumiem (nekustamā īpašuma veids, atrašanās vieta (valsts/pilsēta/apdzīvota vieta));

  3.3.2. Valsts zemes dienesta pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma" dati par deklarācijas iesniedzēja valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (nekustamā īpašuma veids, atrašanās vieta (valsts/pilsēta/apdzīvota vieta));

  3.4. norādot informāciju par komercsabiedrībām, kuru dalībnieks, akcionārs vai biedrs tas ir, kā arī par tam piederošajām kapitāla daļām un akcijām, sniedz ziņas par to identifikācijas datiem, kā arī par to juridisko personu identifikācijas datiem, kuru kapitāla daļas vai akcijas pieder deklarācijas iesniedzējam (norādot kapitāla veidu, skaitu, kopējo vērtību un valūtu), un, norādot informāciju par deklarācijas iesniedzējam piederošajiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā noteiktajiem finanšu instrumentiem, sniedz ziņas par finanšu instrumentu veidu, skaitu, kopējo vērtību un valūtu. Privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norāda tikai to skaitu;

  3.5. norādot informāciju par tam piederošajiem reģistrējamiem transportlīdzekļiem, kā arī tiem transportlīdzekļiem, kuri ir tā valdījumā, lietošanā vai kurus tas iegādājies uz līzinga līguma pamata, sniedz ziņas par transportlīdzekļa veidu, marku, izlaides un reģistrācijas gadu. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs" dati par deklarācijas iesniedzēja īpašumā vai valdījumā reģistrētajiem transportlīdzekļiem – transportlīdzekļa veids, marka, izlaiduma (pirmās reģistrācijas) gads, reģistrācijas gads, atzīme par to, vai transportlīdzeklis ir īpašumā vai valdījumā;

  3.6. norādot informāciju par skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai norēķinu kartes izdevēja nosaukumu un identifikācijas datiem. Ja skaidrās vai bezskaidrās naudas uzkrājumi tiek veidoti ārvalstu valūtā, tos norāda attiecīgās valūtas vienībās. Skaidras naudas uzkrājuma summas norāda arī ar vārdiem;

  3.7. norādot informāciju par pārskata periodā gūtajiem visu veidu ienākumiem, sniedz informāciju par to gūšanas vietu (avotu), norādot juridisko personu identifikācijas datus un fizisko personu vārdu un uzvārdu un summu (atsevišķi par katru ienākumu veidu attiecīgajā valūtā). Ienākumiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek aplikti ar nodokļiem, norāda aprēķinātās summas pirms nodokļu samaksas. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Nodokļu informācijas sistēma" dati par deklarācijas iesniedzēja ienākumiem pārskata periodā (ienākuma izmaksātāja identifikācijas dati, ienākumu veids, summa, valūta), kuri atbilstoši nodokļu jomu regulējošiem tiesību aktiem ir deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā. Valsts amatpersona, kura vienlaikus ir arī advokāts, sniedzot informāciju par pārskata periodā gūtajiem ienākumiem no advokāta profesionālās darbības, norāda no advokāta profesionālās darbības gūto ienākumu kopējo summu un valūtu, bet neidentificē ienākumu avotu – fiziskās vai juridiskās personas;

  3.8. norādot informāciju par veiktajiem darījumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par katra darījuma veidu un apmēru naudas izteiksmē attiecīgajā valūtā. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs" dati par deklarācijas iesniedzēja veiktajiem darījumiem ar transportlīdzekļiem (darījuma veids – iegūts vai atsavināts). Valsts amatpersonai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā izdarot atzīmi tabulas "No Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācijas sistēmas saņemtā informācija par darījumiem" ailē "Iekļaut deklarācijā", informācija par darījumu, kura summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, tiek pārnesta uz deklarāciju. Ja, veicot darījumu, par transportlīdzekli ir gūts ienākums, valsts amatpersona Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs" informāciju par darījuma pusi izmanto savas deklarācijas aizpildīšanai par gūtajiem ienākumiem. Valsts amatpersona, kura vienlaikus ir arī advokāts, nenorāda ziņas par advokāta profesionālās darbības ietvaros veiktajiem darījumiem;

  3.9. norādot informāciju par savām parādsaistībām, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas tikai par katras parādsaistības summu naudas izteiksmē attiecīgajā valūtā. Summu norāda arī ar vārdiem;

  3.10. norādot informāciju par tā izsniegtajiem aizdevumiem, ja aizdevumu summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas tikai par katra aizdevuma summu naudas izteiksmē attiecīgajā valūtā. Summu norāda arī ar vārdiem;

  3.11. norādot informāciju, ka tas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas, no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām, akcijām un citiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā minētajiem finanšu instrumentiem, sniedz ziņas par priekšmetu, tā vērtību un valūtu. Ja ir noslēgts līgums, sniedz ziņas par līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, tā vērtību un valūtu;

  3.12. norāda informāciju, ka tam ir uzkrāti līdzekļi privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu);

  3.13. sniedz citu informāciju, kuru tas vēlas norādīt deklarācijā, lai paskaidrotu ar deklarētajām ziņām saistītās intereses vai norādītu citus apstākļus, kuri var izraisīt deklarācijas iesniedzēja mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas tā amata pienākumos ietilpstošas darbības veikšanā;

  3.14. norāda laulātā, vecāku un pilngadīgo radinieku – brāļu, māsu un bērnu vārdu, uzvārdu un radniecību. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Iedzīvotāju reģistrs" dati par deklarācijas iesniedzēja laulāto, vecākiem un pilngadīgajiem radiniekiem – bērniem, brāļiem, māsām (vārds, uzvārds un radniecība).

  (Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr. 375; MK 09.05.2006. noteikumiem Nr. 371; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr. 525; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr. 103; MK 12.03.2013. noteikumiem Nr. 130; MK 21.01.2014. noteikumiem Nr. 49; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr. 516; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 667; MK 10.05.2016. noteikumiem Nr. 285; MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 581, sk. 28. punktu)

  4. Aizpildot deklarācijas nepublicējamo daļu, deklarācijas iesniedzējs:

  4.1. norāda deklarācijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, pilnu valsts amatpersonas darbavietas vai valsts amatpersonu saraksta iesniedzējas institūcijas nosaukumu un amata nosaukumu, kā arī darbavietas tālruņa numuru;

  4.2. sniedz ziņas par amatiem un darbiem, ja tas ir individuālais komersants. Sniedz ziņas par uzņēmuma līgumiem un pilnvarojumiem, ja darba devējs, otra līgumslēdzēja puse vai pilnvarotājs ir fiziska persona, kā arī norāda pārskata periodā gūtos ienākumus no fiziskām personām (norādot fiziskās personas identifikācijas datus). Valsts amatpersona, kura vienlaikus ir arī advokāts, sniedzot ziņas par amatiem un darbiem, ko tā ieņem vai pilda papildus valsts amatpersonas amatam, kā arī par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kurus tā veic vai kuros noteiktās saistības pilda, informāciju, kas saistīta ar advokāta profesionālo darbību, norāda kā vienu pozīciju ar nosaukumu – advokāta profesionālā darbība – un norāda kopējo ienākumu summu un valūtu, bet neidentificē ienākumu avotu – fiziskās vai juridiskās personas;

  4.3. sniedz ziņas par tā īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (arī par īpašumiem, kurus tas nomā no citām personām un kuri ir tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību), norādot īpašuma adresi. Izdara atzīmi par to, vai nekustamais īpašums ir īpašumā, kopīpašumā, lietošanā vai valdījumā. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami:

  4.3.1. Tiesu administrācijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata" dati par deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā) esošajiem nekustamajiem īpašumiem (nekustamā īpašuma veids, kadastra numurs, nekustamā īpašuma nosaukums (ja tāds ir) un nekustamā īpašuma objekta adrese);

  4.3.2. Valsts zemes dienesta pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma" dati par deklarācijas iesniedzēja valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un nekustamā īpašuma objektiem (nekustamā īpašuma veids, kadastra numurs, kadastra apzīmējums, nekustamā īpašuma nosaukums (ja tāds ir) un nekustamā īpašuma objekta adrese);

  4.4. sniedz ziņas par tam piederošajiem reģistrējamiem transportlīdzekļiem, kā arī par tiem transportlīdzekļiem, kuri ir tā valdījumā, lietošanā vai kurus tas iegādājies uz līzinga līguma pamata, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs" dati par deklarācijas iesniedzēja īpašumā vai valdījumā reģistrētajiem transportlīdzekļiem – transportlīdzekļa veids, marka un reģistrācijas numurs;

  4.5. norādot informāciju par veiktajiem darījumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par katra darījuma apmēru attiecīgajā valūtā un darījumu pušu identifikācijas datiem. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs" dati par deklarācijas iesniedzēja veiktajiem darījumiem ar transportlīdzekļiem (darījuma puses – juridiskās personas vai fiziskās personas – identifikācijas dati). Informācija par veiktajiem darījumiem ar transportlīdzekļiem un darījuma pušu identifikācijas dati aizpildās automātiski, ja deklarācijas iesniedzējs Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tabulas "No Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācijas sistēmas saņemtā informācija par darījumiem" ailē "Iekļaut deklarācijā" būs izdarījis atzīmi. Valsts amatpersona, kura vienlaikus ir arī advokāts, nenorāda ziņas par advokāta profesionālās darbības ietvaros veiktajiem darījumiem;

  4.6. norādot informāciju par savām parādsaistībām, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par katras parādsaistības apmēru attiecīgajā valūtā un to personu identifikācijas datiem, kuras deklarācijas iesniedzējam izsniegušas aizdevumus;

  4.7. norādot informāciju par tā izsniegtajiem aizdevumiem, ja aizdevumu summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par katra aizdevuma apmēru attiecīgajā valūtā un to personu identifikācijas datiem, kurām deklarācijas iesniedzējs izsniedzis aizdevumus;

  4.8. sniedz ziņas par to, ka tas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas, no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām, akcijām un citiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā minētajiem finanšu instrumentiem (norāda tās personas identifikācijas datus, no kuras tiek gūts labums, priekšmetu, tā vērtību un valūtu. Ja ir noslēgts līgums, sniedz ziņas par līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, tā vērtību un valūtu);

  4.9. norāda informāciju par deklarācijas iesniedzējam piederošajiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā noteiktajiem finanšu instrumentiem, sniedz ziņas par finanšu instrumentu veidu, skaitu, kopējo vērtību, valūtu un norāda tās personas identifikācijas datus, kas izlaidusi attiecīgos finanšu instrumentus;

  4.10. sniedz citu informāciju, kuru tas vēlas norādīt deklarācijā attiecībā uz tam piederošu lietu vai lietu kopību, kuras vērtība pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas un kura nav norādīta deklarācijas publicējamās daļas 3., 4., 5., 6. un 13. punktā;

  4.11. norāda deklarācijas iesniedzēja laulātā, vecāku, brāļu, māsu un bērnu vārdu, uzvārdu un radniecību. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Iedzīvotāju reģistrs" dati par deklarācijas iesniedzēja laulāto, vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem (vārds, uzvārds un radniecība).

  (MK 09.05.2006. noteikumu Nr. 371 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr. 525; MK 12.03.2013. noteikumiem Nr. 130; MK 21.01.2014. noteikumiem Nr. 49; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr. 516; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 667; MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 581, sk. 28. punktu)

  5. Deklarācijā sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu deklarācijas iesniedzējs apstiprina ar parakstu un norāda deklarācijas aizpildīšanas datumu.

  (MK 08.07.2003. noteikumu Nr.375 redakcijā)

  6. Personas identifikācijas dati ir juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods.

  7. (Svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.525)

  8. Deklarācijā norāda arī īpašumu, kas atrodas deklarācijas iesniedzēja un tā laulātā kopīpašumā, kā arī kopīpašumā ar kādu citu fizisko vai juridisko personu.

  9. Ja deklarācijas iesniedzējam kādā deklarācijas punktā nav ziņu, ko sniegt, attiecīgo punktu neaizpilda.

  (MK 15.06.2010. noteikumu Nr.525 redakcijā)

  10. Kārtējā gada deklarācijā prasītās ziņas sniedzamas par stāvokli kārtējā kalendāra gada 31.decembrī, bet šo noteikumu 3.2., 3.7., 3.8., 4.2. un 4.5.apakšpunktā minētās ziņas sniedzamas par visu kārtējo kalendāra gadu. Ja valsts amatpersona amata pienākumus sāk pildīt pēc kalendāra gada sākuma, šo noteikumu 3.2., 3.7., 3.8., 4.2. un 4.5.apakšpunktā minētās ziņas sniedzamas par to laikposmu, kurā tiek pildīti valsts amatpersonas pienākumi.

  (MK 10.10.2006. noteikumu Nr.837 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.525)

  11. Deklarācijā, kuru iesniedz, stājoties amatā, prasītās ziņas sniedzamas par stāvokli dienā, kad deklarācijas iesniedzējs stājies valsts amatpersonas amatā. Šajā gadījumā šo noteikumu 3.7., 3.8. un 4.5.apakšpunktā minētās ziņas, kā arī šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētie ienākumi no fiziskām personām nav jānorāda.

  (MK 15.06.2010. noteikumu Nr.525 redakcijā)

  12. Deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus, aizpilda un iesniedz divu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona beigusi pildīt amata pienākumus. Deklarācijā sniedzamas ziņas par stāvokli amata pienākumu pildīšanas pēdējā dienā, izņemot šo noteikumu 3.2., 3.7., 3.8., 4.2. un 4.5.apakšpunktā minētās ziņas, kas sniedzamas par laikposmu no kalendāra gada sākuma līdz dienai, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Ja amata pienākumu pildīšanas laiks nesakrīt ar kalendāra gada sākumu vai beigām, tad šo noteikumu 3.2., 3.7., 3.8., 4.2. un 4.5.apakšpunktā minētās ziņas sniedzamas par to laikposmu, kurā pildīti valsts amatpersonas pienākumi.

  (MK 10.10.2006. noteikumu Nr.837 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.103)

  13. Deklarāciju, kuru iesniedz par 12 mēnešiem pēc amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas, aizpilda un iesniedz līdz 15.mēneša pēdējai dienai, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Deklarācijā sniedzamas ziņas par stāvokli 12.mēneša pēdējā dienā, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Šajā gadījumā šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētās ziņas nav jānorāda.

  14. Deklarāciju, kuru iesniedz par otro gadu pēc amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas, aizpilda un iesniedz līdz 27.mēneša pēdējai dienai, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Deklarācijā sniedzamas ziņas par stāvokli 24.mēneša pēdējā dienā, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Šajā gadījumā šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētās ziņas nav jānorāda.

  15. (Svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.525)

  16. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.375)

  17. (Svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.525)

  18. (Svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.525)

  19. Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona sastāda valsts amatpersonu sarakstu un saraksta grozījumus (2. pielikums) un 15 dienu laikā elektroniskā veidā iesniedz tos Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Par grozījumiem sarakstā uzskatāma amatpersonas amata maiņa, datums, kad persona stājusies valsts amatpersonas amatā vai beigusi pildīt valsts amatpersonas amata pienākumus, atzīme par valsts civildienesta ierēdņa statusa esību vai neesību, kā arī atzīme par valsts amatpersonas pienākumu pildīšanu uz laiku (aizvietošanu). Atzīmi par valsts amatpersonas aizvietošanu izdara tikai attiecībā uz tām personām, kuras pirms valsts amatpersonas aizvietošanas neieņem valsts amatpersonas amatu.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 516 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 581; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2017., sk. 29. punktu)

  20. (Svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.525)

  21. Valsts ieņēmumu dienests katras valsts amatpersonas papīra formā iesniegtajiem dokumentiem izveido amatpersonas lietu, kuru saskaņā ar lietvedības noteikumiem numurē atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta lietu nomenklatūrai.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.516 redakcijā)

  22. Valsts amatpersonas lietā apkopo deklarācijas, kuras konkrētā valsts amatpersona ir iesniegusi papīra formā, – deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā, kārtējā gada deklarācijas un deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt valsts amatpersonas pienākumus (lietā apkopo gan deklarācijas publicējamo, gan nepublicējamo daļu). Lietā tiek apkopoti arī pārbaudes materiāli un citi dokumenti, kuri attiecas uz konkrēto valsts amatpersonu.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.516 redakcijā)

  23. Valsts ieņēmumu dienests deklarāciju reģistrē, norādot reģistrēšanas datumu un piešķirot numuru.

  (MK 15.06.2010. noteikumu Nr.525 redakcijā)

  24. Lieta glabājas Valsts ieņēmumu dienestā.

  (MK 15.06.2010. noteikumu Nr.525 redakcijā)

  25. Lietas sakārto alfabēta secībā un uzglabā slēgtos skapjos. Elektroniski iesniegtie dokumenti tiek glabāti, ievērojot kārtību, kas normatīvajos aktos noteikta elektronisko dokumentu glabāšanai.

  (Grozīts ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.516)

  26. Visu deklarāciju un to pārbaudes materiālu lietām glabāšanas termiņš ir 30 gadu.

  (Grozīts ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.516)

  27. Šo noteikumu 3.14. un 4.11. apakšpunktā minētā norma par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Iedzīvotāju reģistrs" datu pieejamību par deklarācijas iesniedzēja laulāto, vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem (vārds, uzvārds un radniecība) Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā un šo noteikumu 3.3. un 4.3. apakšpunktā minētā norma par Tiesu administrācijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata" datu pieejamību Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā piemērojama ar 2015. gada 1. janvāri.

  (MK 21.01.2014. noteikumu Nr.49 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.516)

  28. Šo noteikumu 3.3. un 4.3. apakšpunktā minētā norma par Valsts zemes dienesta pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma" datu pieejamību Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā piemērojama ar 2017. gada 1. janvāri.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.516 redakcijā)

  29. Grozījumi šo noteikumu 19. punktā un 2. pielikumā, kas paredz atzīmes par valsts amatpersonas pienākumu pildīšanu uz laiku (aizvietošanu) ierakstīšanu valsts amatpersonu sarakstā, stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

  (MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 581 redakcijā)

  Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Gorbunovs

  Tieslietu ministra vietā — ārlietu ministrs I.Bērziņš
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2002.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.478

  (Pielikums MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 516 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 667)

  Valsts amatpersonas deklarācija

  Deklarācijas veids:

  valsts amatpersonas deklarācija, kuru iesniedz, stājoties amatā 20___. gada ___.___________________

  kārtējā valsts amatpersonas deklarācija – par 20___. gadu

  valsts amatpersonas deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus 20___. gada ___.___________________

  valsts amatpersonas deklarācija, kuru iesniedz pēc amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas:

  par pirmo gadu no 20___. gada ___.___________________ līdz 20___. gada ___.___________________

  par otro gadu no 20___. gada ___.___________________ līdz 20___. gada ___.___________________

  Piezīme. Atzīmēt atbilstošo kvadrātiņu. Visas deklarācijā noteiktās ziņas sniedzamas gan attiecībā uz Latviju, gan ārvalstīm.

  I. Publicējamā daļa

  1. Deklarācijas iesniedzēja dati

  Vārds, uzvārds
  Darbavieta vai valsts amatpersonu saraksta iesniedzēja institūcija

  (pilns nosaukums)

  Valsts amatpersonas amats

  2. Citi amati, kurus deklarācijas iesniedzējs ieņem papildus valsts amatpersonas amatam (t. sk. amati biedrībās, nodibinājumos, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās), un citi darbi, kurus deklarācijas iesniedzējs strādā, kā arī informācija par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kuros noteiktās saistības tas pilda

  Amata nosaukums, darbi, informācija par uzņēmuma līgumiem un pilnvarojumiem

  Juridiskai personai – nosaukums;
  fiziskai personai – vārds un uzvārds

  Juridiskai personai – reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese

  Piezīme. Informācija norādāma par visu pārskata periodu.

  3. Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekustamie īpašumi (arī tie, kurus tas nomā no citām personām un kuri atrodas tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību)

  Nekustamā īpašuma veids

  Nekustamā īpašuma atrašanās vieta (valsts, pilsēta/apdzīvota vieta)

  Atzīme par to, vai ir īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā

  4. Komercsabiedrības, kuru dalībnieks, akcionārs vai biedrs ir deklarācijas iesniedzējs. Deklarācijas iesniedzējam piederošās kapitāla daļas un akcijas (privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norāda tikai skaitu)

  Komercsabiedrības nosaukums

  Komercsabiedrības reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese

  Kapitāla veids

  Kapitāla daļu, akciju skaits

  Kapitāla daļu, akciju kopējā vērtība

  Valūta

  Deklarācijas iesniedzējam piederošie finanšu instrumenti – parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas), vērtspapīri, ar kuriem nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos, naudas tirgus instrumenti

  Finanšu instrumenti

  Finanšu instrumentu skaits

  Finanšu instrumentu kopējā vērtība

  Valūta

  5. Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrējamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, kurus tas ir iegādājies uz līzinga līguma pamata

  Transportlīdzekļa veids

  Marka

  Izlaides gads

  Reģistrācijas gads

  Atzīme par to, vai ir īpašumā, valdījumā vai lietošanā

  6. Deklarācijas iesniedzēja skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas (attiecīgās valūtas vienībās)

  Skaidrās naudas uzkrājuma summa cipariem

  Valūta

  Skaidrās naudas uzkrājuma summa vārdiem


  Bezskaidrās naudas uzkrājuma summa

  Valūta

  Bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai norēķinu kartes izdevēja nosaukums

  Juridiskai personai – reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese

  7. Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi, piemēram, darba alga, piemaksas pie darba algas, prēmijas, honorāri, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas realizācijas un nomas (īres), laimesti un dividendes, mantojumi, dāvinājumi, saņemtie pabalsti un citi ienākumi.

  Piezīme. Šā punkta tabulu aizpilda, tikai iesniedzot kārtējo gada deklarāciju un deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus. Ienākumiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek aplikti ar nodokļiem, norādāmas aprēķinātās summas pirms nodokļu samaksas.

  Ienākumu gūšanas vieta (avots) –
  juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
  fiziskās personas vārds un uzvārds

  Ienākumu veids

  Summa

  Valūta

  8. Deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā veiktie darījumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

  Darījuma veids

  Summa

  Valūta

  Piezīme. Katra darījuma apmērs naudas izteiksmē norādāms attiecīgajā valūtā.

  9. Deklarācijas iesniedzēja parādsaistības, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

  Summa cipariem

  Valūta

  Summa vārdiem

  Piezīme. Katras parādsaistības apmērs naudas izteiksmē norādāms attiecīgajā valūtā.

  10. Deklarācijas iesniedzēja izsniegtie aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

  Summa cipariem

  Valūta

  Summa vārdiem

  Piezīme. Katra aizdevuma summa naudas izteiksmē norādāma attiecīgajā valūtā.

  11. Informācija par gūto labumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas

  Priekšmets – nekustamais īpašums, kustamais īpašums, citas ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas

  Priekšmeta vērtība

  Valūta

  Informācija par gūto labumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām, akcijām un citiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā minētajiem finanšu instrumentiem

  Priekšmets – kapitāla daļas, akcijas, finanšu instrumenti

  Priekšmeta vērtība

  Valūta

  Ja ir noslēgts līgums (piemēram, trasta līgums), norāda līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, priekšmeta vērtību un valūtu

  Līguma noslēgšanas datums

  Līguma priekšmets

  Priekšmeta vērtība

  Valūta

  12. Deklarācijas iesniedzējs, norādot ar vārdiem "ir" vai "nav", sniedz informāciju, vai tam ir vai nav uzkrāti līdzekļi privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu)

  Privātie pensiju fondi

  Dzīvības apdrošināšana (ar līdzekļu uzkrāšanu)

  13. Cita informācija, kuru vēlas norādīt un kuras mērķis ir paskaidrot ar deklarētajām ziņām saistītas intereses vai citus apstākļus, kuri var izraisīt mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas deklarācijas iesniedzēja amata pienākumos ietilpstošas darbības veikšanā

  14. Deklarācijas iesniedzēja laulātais, vecāki un pilngadīgie brāļi, māsas un bērni

  Vārds, uzvārds

  Radniecība

  Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

  II. Nepublicējamā daļa

  1. Deklarācijas iesniedzēja dati

  Vārds, uzvārds
  Personas kods
  Deklarētās dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs
  Darbavieta vai valsts amatpersonu saraksta iesniedzēja institūcija

  (pilns nosaukums)

  Valsts amatpersonas amats un tālruņa numurs

  2. Amati, darbi, kā arī norāde, ka deklarācijas iesniedzējs ir individuālais komersants. Uzņēmuma līgumi un pilnvarojumi, ja darba devējs, otra līgumslēdzēja puse vai pilnvarotājs ir fiziska vai juridiska persona, kā arī pārskata periodā gūtie ienākumi no fiziskām un juridiskām personām

  Amata nosaukums, darbi, uzņēmuma līgumi vai pilnvarojumiFiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, juridiskās personas vai individuālā komersanta nosaukums un reģistrācijas numursIenākumu veidsSummaValūta
      

   

  3. Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekustamie īpašumi (arī tie, kurus tas nomā no citām personām un kuri atrodas tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību)

  Nekustamā īpašuma veids

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs, kadastra apzīmējums

  Nekustamā īpašuma nosaukums (ja tāds ir), nekustamā īpašuma objekta adrese

  Atzīme par to, vai ir īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā

  4. Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrējamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, kurus tas ir iegādājies uz līzinga pamata

  Transportlīdzekļa veids

  Marka

  Reģistrācijas numurs

  5. Deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā veiktie darījumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

  Darījuma puses
  (juridiskai personai – nosaukums;
  fiziskai personai – vārds un uzvārds)

  Juridiskai personai – reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
  fiziskai personai – personas kods

  Summa

  Valūta

  6. Deklarācijas iesniedzēja parādsaistības, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

  Juridiskai personai – nosaukums;
  fiziskai personai – vārds un uzvārds

  Juridiskai personai – reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
  fiziskai personai – personas kods

  Summa

  Valūta

  7. Deklarācijas iesniedzēja izsniegtie aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

  Juridiskai personai – nosaukums;
  fiziskai personai – vārds un uzvārds

  Juridiskai personai – reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
  fiziskai personai – personas kods

  Summa

  Valūta

  8. Informācija par gūto labumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas, no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām, akcijām un citiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā minētajiem finanšu instrumentiem

  Persona, no kurai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas tiek gūts labums

  Priekšmets – nekustamais īpašums, kustamais īpašums, citas ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas

  Priekšmeta vērtība

  Valūta

  Juridiskai personai – nosaukums;
  fiziskai personai – vārds, uzvārds; personu apvienības nosaukums
  Juridiskai personai – reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
  fiziskai personai – personas kods

  Persona, no kurai piederošām vai kuras pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām, akcijām, finanšu instrumentiem tiek gūts labumsPriekšmets – kapitāla daļas, akcijas, finanšu instrumentiPriekšmeta vērtībaValūta
  Juridiskai personai – nosaukums;
  fiziskai personai vārds, uzvārds; personu apvienības nosaukums
  Juridiskai personai – reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
  fiziskai personai – personas kods

  Ja ir noslēgts līgums (piemēram, trasta līgums), norāda līgumslēdzēju puses identifikācijas datus, līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, līguma priekšmeta vērtību un valūtu

  Līgumslēdzēja puseLīguma noslēgšanas datumsLīguma priekšmetsPriekšmeta vērtībaValūta
  Juridiskai personai – nosaukums;
  fiziskai personai – vārds, uzvārds; personu apvienības nosaukums
  Juridiskai personai – reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
  fiziskai personai – personas kods

  9. Deklarācijas iesniedzējam piederošie finanšu instrumenti – parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas), vērtspapīri, ar kuriem nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos, naudas tirgus instrumenti

  Persona, kas izlaidusi attiecīgo finanšu instrumentu.
  Juridiskai personai – nosaukums;
  fiziskai personai – vārds, uzvārds; personu apvienības nosaukums
  Juridiskai personai – reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
  fiziskai personai – personas kods
  Finanšu instrumentiFinanšu instrumentu skaitsFinanšu instrumentu kopējā vērtībaValūta

  10. Cita informācija, kuru deklarācijas iesniedzējs vēlas norādīt deklarācijā attiecībā uz tai piederošu lietu vai lietu kopību, kuras vērtība pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas un kura nav norādīta deklarācijas publicējamās daļas 3., 4., 5., 6. un 13. punktā

  11. Deklarācijas iesniedzēja laulātais, vecāki, brāļi, māsas un bērni

  Vārds, uzvārds

  Radniecība

  Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

  Deklarācijas iesniedzēja parakstsDatums
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2002.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.478

  (Pielikums MK 07.02.2012. noteikumu Nr. 103 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr. 516; MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 581; grozījums pielikumā stājas spēkā 01.01.2017., sk. noteikumu 29. punktu)

  Valsts vai pašvaldības iestādes (kapitālsabiedrības) nosaukums
  Juridiskā adrese
  Reģistrācijas numurs
  Struktūrvienības nosaukums un reģistrācijas numurs

  Valsts amatpersonas, kurām jāaizpilda deklarācija

  valsts amatpersonu saraksts

  grozījumi valsts amatpersonu sarakstā

  Nr.
  p. k.
  Vārds, uzvārdsPersonas kodsAmatsValsts amatpersonas pienākumus pilda uz laiku (aizvieto)Stājies amatā (datums)Beidzis pildīt amata pienākumus (datums)Vai ir valsts civildienesta ierēdnis

  Valsts vai pašvaldības iestādes (kapitālsabiedrības) vadītājs vai viņa pilnvarota persona

  (amats)

  (vārds, uzvārds)

  (paraksts)

  (datums)

  (izpildītāja vārds, uzvārds)

  (izpildītāja tālruņa numurs)

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.