(1) Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 288

  Rīgā 2019. gada 2. jūlijā (prot. Nr. 31 18. §)
  Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
  8. panta otro daļu un 14. panta 43. punktu

  1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā izglītības iestāde īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas) neklātienes un tālmācības izglītības ieguves formā.

  2. Izglītības programmas neklātienes izglītības ieguves formā īsteno izglītības iestāde, kura atbilst šādiem kritērijiem:

  2.1. izglītības iestādē ir nodrošināti mācību procesam neklātienes formā piemēroti mācību un metodiskās informācijas resursi un mācību vide;

  2.2. izglītības iestādē ir nodrošinātas mācību stundām un klātienes konsultācijām piemērotas mācību telpas.

  3. Izglītības iestāde, īstenojot izglītības programmas neklātienes izglītības ieguves formā:

  3.1. organizē mācību priekšmetu un mācību stundu plānā paredzētās mācību stundas un klātienes konsultācijas pilnā apjomā katrā mācību priekšmetā;

  3.2. organizē regulārus temata noslēguma pārbaudes darbus klātienē proporcionāli mācību stundu skaitam nedēļā, bet ne mazāk kā divus temata noslēguma pārbaudes darbus semestrī katrā mācību priekšmetā.

  4. Izglītības programmas tālmācības izglītības ieguves formā īsteno izglītības iestāde, kura atbilst šādiem kritērijiem:

  4.1. izglītības iestādē ir nodrošināta mācību procesa norise izglītības iestādes tiešsaistes elektroniskajā mācību vidē (turpmāk – elektroniskā vide) saskaņā ar izglītības iestādes mācību priekšmetu un mācību stundu plānu;

  4.2. izglītības iestādē ir nodrošināti izglītojamiem elektroniskajā vidē visos mācību priekšmetos pieejami daudzveidīgi īpaši strukturēti mācību materiāli mācību satura patstāvīgai apguvei, tai skaitā videomateriāli, uzdevumi pašpārbaudei un temata noslēguma pārbaudes darbi;

  4.3. izglītības iestādē ir mācību procesa vadīšanai elektroniskajā vidē sagatavoti skolotāji visos mācību priekšmetos;

  4.4. izglītības iestādē ir nodrošināta izglītojamo mācību sasniegumu regulāra vērtēšana un visu izglītojamo veikto pārbaudes darbu saglabāšana elektroniskajā vidē mācību gada laikā.

  5. Izglītības iestāde, īstenojot izglītības programmas tālmācības izglītības ieguves formā:

  5.1. organizē un nodrošina izglītojamiem elektroniskajā vidē pieeju izglītības programmai, mācību priekšmetu un mācību stundu plānam, konsultāciju grafikam, mācību priekšmetu programmām, temata noslēguma pārbaudes darbu grafikam un aktuālai informācijai;

  5.2. organizē individuālas klātienes konsultācijas pēc izglītojamā pieprasījuma, vienojoties par norises laiku ar mācību priekšmeta skolotāju;

  5.3. organizē regulārus temata noslēguma pārbaudes darbus proporcionāli mācību stundu skaitam nedēļā, bet ne mazāk kā divus temata noslēguma pārbaudes darbus semestrī katrā mācību priekšmetā.

  6. Šo noteikumu 3.2. un 5.3. apakšpunktu piemēro:

  6.1. ar 2020. gada 1. septembri – attiecībā uz izglītības programmu īstenošanu 1., 4., 7. un 10. klasē;

  6.2. ar 2021. gada 1. septembri – attiecībā uz izglītības programmu īstenošanu 2., 5., 8. un 11. klasē;

  6.3. ar 2022. gada 1. septembri – attiecībā uz izglītības programmu īstenošanu 3., 6., 9. un 12. klasē.

  Ministru prezidenta vietā –
  Ministru prezidenta biedrs,
  aizsardzības ministrs A. Pabriks

  Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.