(1) Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 15. februāra noteikumus Nr. 117 "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi".
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 275

  Rīgā 2019. gada 25. jūnijā (prot. Nr. 30 14. §)
  Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
  35.1 panta sesto daļu

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) ierakstāmo ziņu apjomu un kārtību, kādā ziņas iekļaujamas sistēmā;

  1.2. kārtību, kādā nodrošināma informācijas sistēmā ietverto datu pieejamība.

  2. Informācijas sistēmas pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija).

  3. Informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras turētājs ir Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs).

  4. Lai nodrošinātu valsts pārbaudījumu norisi vispārējās izglītības programmās un vispārizglītojošajos mācību priekšmetos profesionālās izglītības programmās (turpmāk – pārbaudījumi) un oficiālo statistiku, pēc informācijas sistēmas izveidošanas tās pārzinis uztur atbilstošu elektronisko vidi:

  4.1. informācijas uzkrāšanai par pārbaudījumiem;

  4.2. informācijas apmaiņai ar Valsts izglītības informācijas sistēmu;

  4.3. oficiālās statistiskās informācijas operatīvai iegūšanai un apkopošanai;

  4.4. izglītības kvalitātes monitoringam.

  5. Informācijas sistēmā ieraksta:

  5.1. ierobežotas pieejamības informāciju par personu, kurai jākārto pārbaudījumi:

  5.1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

  5.1.2. personas kods;

  5.1.3. klase vai kurss (izņemot gadījumu, ja persona jau ir ieguvusi dokumentu par vidējo izglītību);

  5.1.4. izglītības iestādes un tās struktūrvienības (ja tāda ir izveidota) nosaukums, kurā persona apgūst pamatizglītību vai vidējo izglītību (izņemot gadījumu, ja persona jau ir ieguvusi dokumentu par vidējo izglītību);

  5.1.5. personai piemērojamie atbalsta pasākumi;

  5.2. ierobežotas pieejamības informāciju par pārbaudījumiem:

  5.2.1. pārbaudījumi, kuri jākārto personai;

  5.2.2. pārbaudījumi, kurus persona kārtos papildtermiņā;

  5.2.3. centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums katrā uzdevumā, eksāmena daļā un kopvērtējums;

  5.2.4. iegūtais vērtējums starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumā svešvalodā, kuru kārtojusi persona, un tam atbilstošais vērtējums centralizētajā eksāmenā;

  5.2.5. pārbaudījumā, kas nav centralizētais eksāmens, iegūtais vērtējums;

  5.2.6. pārbaudījumu uzdevumi;

  5.3. ierobežotas pieejamības informāciju par vispārējās vidējās un pamatizglītības sertifikātu (turpmāk – sertifikāts) un tā saņēmēju:

  5.3.1. vārds (vārdi), uzvārds;

  5.3.2. personas kods;

  5.3.3. sertifikāta numurs;

  5.3.4. centralizētie eksāmeni, kurus kārtojusi persona, un tajos iegūtais vērtējums;

  5.3.5. sertifikāta izsniegšanas datums pašvaldības atbildīgajai amatpersonai;

  5.3.6. sertifikāta veidlapas numurs;

  5.4. informāciju par izglītības iestādi, kurā kārto pārbaudījumus:

  5.4.1. izglītības iestādes nosaukums;

  5.4.2. reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā;

  5.4.3. izglītības iestādes juridiskā adrese;

  5.4.4. kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

  5.4.5. izglītības iestādes vadītāja vārds (vārdi), uzvārds;

  5.4.6. informācijas sistēmas piešķirtais izglītības iestādes kods;

  5.4.7. to izglītības iestāžu nosaukumi, kurām tiek organizēts apvienotais centralizētais eksāmens, un apvienotā centralizētā eksāmena norises vietas adrese;

  5.5. ierobežotas pieejamības informāciju par izglītības iestādes pedagogu, kurš nodrošinājis pārbaudes procesu, un tā vērtētajiem pārbaudījumu uzdevumiem:

  5.5.1. vārds (vārdi), uzvārds;

  5.5.2. personas kods;

  5.5.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

  5.5.4. izglītības iestāde, kurā pedagogs nodarbināts, – nosaukums;

  5.5.5. izglītības iestāde, kurā pedagogs nodarbināts, – juridiskā adrese;

  5.5.6. amats;

  5.5.7. apgūtās izglītības programmas veids;

  5.5.8. kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

  5.5.9. centralizēto eksāmenu uzdevumi, kurus pedagogs vērtējis;

  5.5.10. pedagoga darba tiesisko attiecību ar izglītības iestādi izbeigšanas datums.

  6. Izglītības iestāde informācijas sistēmā:

  6.1. ievada un aktualizē:

  6.1.1. šo noteikumu 5.2.1. un 5.2.5. apakšpunktā minēto informāciju – Ministru kabineta noteikumos par centralizēto eksāmenu norises kārtību un valsts pārbaudījumu norises kārtību noteiktajos termiņos;

  6.1.2. šo noteikumu 5.1.5. apakšpunktā minēto informāciju – vienlaikus ar informācijas sistēmā pieteikto personu reģistrēšanu pārbaudījumiem;

  6.1.3. šo noteikumu 5.2.2. apakšpunktā minēto informāciju – ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgā mācību gada pārbaudījuma norises;

  6.2. šo noteikumu 5.2.4. apakšpunktā minēto informāciju:

  6.2.1. ievada triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu;

  6.2.2. aktualizē līdz dokumenta izsniegšanai par vidējās izglītības apguvi.

  7. Pašvaldības atbildīgā amatpersona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā centralizētā eksāmena norises ievada informācijas sistēmā un aktualizē šo noteikumu 5.4.7. apakšpunktā minēto informāciju.

  8. Centrs informācijas sistēmā ievada un aktualizē:

  8.1. šo noteikumu 5.2.3. un 5.5.9. apakšpunktā minēto informāciju – ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sertifikāta izsniegšanas pašvaldības atbildīgajai amatpersonai;

  8.2. šo noteikumu 5.2.6. apakšpunktā minēto informāciju:

  8.2.1. par diagnosticējošajiem darbiem – vienu darbdienu pirms tā norises;

  8.2.2. par pārējiem valsts pārbaudes darbiem – tā norises dienā;

  8.3. šo noteikumu 5.3.5. apakšpunktā minēto informāciju – ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms sertifikāta izsniegšanas pašvaldības atbildīgajai amatpersonai.

  9. Informācijas sistēma šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4, 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4. un 5.4.5. apakšpunktā minēto informāciju saņem no Valsts izglītības informācijas sistēmas, izmantojot automātisko datu apmaiņas mehānismu.

  10. Informācijas sistēma šo noteikumu 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.5.4., 5.5.5., 5.5.6., 5.5.7., 5.5.8. un 5.5.10. apakšpunktā minēto informāciju iegūst tiešsaistes režīmā no Valsts izglītības informācijas sistēmas:

  10.1. pamatojoties uz izglītības iestādes ievadīto pedagoga personas kodu, – par pārbaudījumu, kas nav centralizētais eksāmens;

  10.2. pamatojoties uz pedagoga ievadīto personas kodu, – piesakoties centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanai.

  11. Informācijas sistēma šo noteikumu 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. un 5.4.6. apakšpunktā minēto informāciju automātiski ģenerē informācijas sistēmā.

  12. Informācijas sistēmas tehnisko resursu uzturēšanu un informācijas arhivēšanu nodrošina informācijas sistēmas pārzinis.

  13. Informācijas sistēmas pārzinis nodrošina informācijas sistēmas apritē esošās informācijas drošības pasākumu īstenošanu.

  14. Informācijas sistēmas lietotāja tiesības piešķir, maina vai anulē informācijas sistēmas turētājs. Piekļuvi informācijas sistēmai nodrošina, izmantojot sistēmas funkcionalitāti, tikai identificētiem informācijas sistēmas lietotājiem.

  15. Informācijas sistēmas turētājs informācijas sistēmas lietotāja tiesības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un nepieciešamās informācijas apjomam, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu, piešķir:

  15.1. pašvaldību atbildīgajām amatpersonām;

  15.2. izglītības iestāžu atbildīgajām amatpersonām;

  15.3. ministrijas un tās padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu atbildīgajām amatpersonām.

  16. Izglītības iestādes vai pašvaldības vadītājs pieprasījumā norāda sistēmas lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, iestādi, ar kuru informācijas sistēmas lietotājs ir darba tiesiskajās attiecībās, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī darba pienākumus, kuru veikšanai nepieciešama pieeja sistēmai.

  17. Informācijas sistēmas turētājs piešķir informācijas sistēmas lietotāja tiesības triju darbdienu laikā pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas un elektroniski informē informācijas sistēmas lietotāju par tam piešķirtajām tiesībām.

  18. Informācijas sistēmas lietotājam aizliegts nodot piešķirtās informācijas sistēmas lietotāja tiesības citām personām.

  19. Ja nepieciešams mainīt vai anulēt informācijas sistēmas lietotāja tiesības, šo noteikumu 15. punktā minētās institūcijas triju darbdienu laikā iesniedz informācijas sistēmas turētājam pieprasījumu par informācijas sistēmas lietotāja tiesību maiņu vai anulēšanu.

  20. Informācijas sistēmu veido aktuālā datubāze un arhīva datubāze.

  21. Informācijas sistēma gadu pēc pārbaudījuma norises beigām automātiski pārvieto uz informācijas sistēmas arhīva datubāzi šo noteikumu 5.2.3., 5.2.5., 5.2.6., 5.5.1., 5.5.2. un 5.5.9. apakšpunktā minēto informāciju.

  22. Informācijas sistēmas aktuālajā datubāzē šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto informāciju par izsniegto sertifikātu un tā saņēmēju glabā 75 gadus.

  23. Informācijas sistēma šo noteikumu 5.1., 5.2.1., 5.2.2., 5.4., 5.5.3., 5.5.4., 5.5.5., 5.5.6., 5.5.7., 5.5.8. un 5.5.10. apakšpunktā minēto informāciju automātiski dzēš no aktuālās datubāzes gadu pēc pārbaudījuma norises beigām.

  24. Ja informācijas sistēma tiek likvidēta, tajā ievadītos datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts informācijas sistēmu un arhīvu jomā nodod glabāšanai Latvijas Nacionālajam arhīvam.

  Ministru prezidents A. K. Kariņš

  Izglītības un zinātnes ministra vietā –
  Ministru prezidenta biedrs,
  tieslietu ministrs J. Bordāns

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.