(1) Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:03
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 276

  Rīgā 2019. gada 25. jūnijā (prot. Nr. 30 15. §)
  Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.¹ panta trešo daļu, 46.² panta ceturto daļu un 87. panta otro daļu, Izglītības likuma 11.² panta sesto daļu, 14. panta 27. un 30. punktu, Starptautisko skolu likuma 12. panta otro daļu un Profesionālās izglītības likuma 7. panta 15.4 punktu
  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma) saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību;

  1.2. institūcijas, kas kārto pedagogu un izglītības programmu reģistrus, kā arī kārtību, kādā reģistri tiek vesti un uzturēti;

  1.3. studējošo un absolventu reģistram iesniedzamo datu apjomu un iesniegšanas kārtību, kā arī publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību;

  1.4. kārtību, kādā ziņas iekļaujamas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā, kā arī kārtību, kādā nodrošināma tajā iekļauto datu pieejamība;

  1.5. kārtību, kādā starptautiskā skola ievada sistēmā informāciju par starptautisku izglītības programmu, izglītojamiem un pedagogiem, kā arī šīs informācijas saturu;

  1.6. augstākās izglītības programmu absolventu monitoringā iekļaujamo datu saturu un apjomu un iegūto datu glabāšanas termiņu;

  1.7. kārtību, kādā Centrālajai statistikas pārvaldei tiek sniegti augstākās izglītības programmu absolventu monitoringam nepieciešamie dati no Augstskolu likuma 46.² panta otrajā daļā minētajām valsts informācijas sistēmām;

  1.8. kārtību, kādā apkopotus un nepersonificētus augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa ikgadējos datus, kas iegūti no valsts informācijas sistēmām, Centrālā statistikas pārvalde sagatavo un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai;

  1.9. kārtību un apjomu, kādā aprēķina Augstskolu likuma 46.² panta trešajā daļā un ceturtās daļas 2. un 3. punktā minētā uzdevuma veikšanai nepieciešamo finansējumu un finansē šā uzdevuma veikšanu;

  1.10. akadēmiskā personāla reģistrā iekļaujamos datus par Augstskolu likuma 87. panta pirmajā daļā minētajām personām, kā arī datu ievadīšanas un papildināšanas kārtību un termiņus;

  1.11. sistēmā iesniedzamās informācijas apjomu par profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmu absolventu iegūto profesionālo kvalifikāciju, nodarbinātību un ienākumiem, informācijas iesniegšanas kārtību, kā arī publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību un absolventu monitoringa veikšanai nepieciešamā finansējuma apjomu.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 464)

  2. Sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā, kā arī psihologu profesionālās darbības izvērtēšanas un uzraudzības jomā.

  3. Izglītības iestāžu reģistrs, Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrs, Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrs, Pedagogu reģistrs, Izglītības programmu reģistrs, Valsts vienotās obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites datubāze, izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija, Psihologu reģistrs, Studējošo un absolventu reģistrs, Profesionālās izglītības programmu absolventu reģistrs, Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrs un Akadēmiskā personāla reģistrs ir sistēmas sastāvdaļa.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  4. Sistēmas pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija. Lai izstrādātu izglītības, sporta un jaunatnes politiku un īstenotu tās koordināciju, kā arī veiktu psihologu profesionālās darbības izvērtēšanu un uzraudzību, ministrija nodrošina:

  4.1. Izglītības iestāžu reģistra, Izglītības likumā noteikto institūciju reģistra, Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistra, Pedagogu reģistra, Izglītības programmu reģistra, Valsts vienotās obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites datubāzes, Psihologu reģistra, Studējošo un absolventu reģistra, Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistra un Akadēmiskā personāla reģistra darbību;

  4.2. centralizētu informācijas iegūšanu par izglītības iestādēm, citām Izglītības likuma 36. panta pirmajā daļā minētajām institūcijām, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, licencētām un akreditētām izglītības programmām, izglītojamiem, pedagogiem, psihologiem, augstākās izglītības iestāžu akadēmisko personālu, izglītības dokumentiem un oficiālo statistiku.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

  5. Izveidojot sistēmu, tās pārzinis uztur atbilstošu elektronisko vidi:

  5.1. informācijas uzkrāšanai izglītības jomā un tās publicēšanai sistēmas publiskajā portālā, Latvijas Atvērto datu portālā un citos portālos un nodrošina informācijas atklātību;

  5.2. izglītības, sporta un jaunatnes politikas īstenošanas plānošanai, analīzei (tai skaitā izglītības kvalitātes monitoringam) un uzraudzībai;

  5.3. mācību un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveides pasākumu izstrādei, īstenošanai un kontrolei;

  5.4. pedagogu, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un psihologu profesionālās darbības uzraudzībai nepieciešamās informācijas apritei;

  5.5. oficiālās statistiskās informācijas operatīvai iegūšanai un apkopošanai;

  5.6. izglītības programmu absolventu nodarbinātības, ienākumu un ekonomiskās aktivitātes monitoringam;

  5.7. informācijas apmaiņai ar citām informācijas sistēmām normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai;

  5.8. izglītības iestāžu un sistēmā iekļauto personu anketēšanai un apziņošanai.

  (Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 464)

  II. Sistēmas saturs

  6. Sistēmā iekļauj informāciju par visām izglītības iestādēm, kuras reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā (turpmāk – izglītības iestāde), un citām Izglītības likuma 36. panta pirmajā daļā minētajām institūcijām, kuras īsteno pieaugušo izglītības programmas un ir reģistrētas Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā (turpmāk – institūcija).

  7. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par izglītības iestādi:

  7.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības iestāžu reģistrāciju informāciju, kas norādīta Izglītības iestāžu reģistrā;

  7.1.1 izglītības iestādei piešķirtais reģistrācijas numurs;

  7.1.2 izglītības iestādes veids un tips atbilstoši izglītības iestāžu un Izglītības likumā noteikto institūciju klasifikācijai;

  7.1.3 izglītības iestādes tālruņa numurs;

  7.1.4 izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese un oficiālā elektroniskā adrese;

  7.1.5 tīmekļvietnes adrese;

  7.1.6 izglītības iestādes juridiskā adrese un izglītības programmu īstenošanas vietas (adrešu punktu koordinātas), kas norādītas kartē saskaņā ar Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra datiem;

  7.1.7 izglītības iestādes norēķinu konta numurs atbilstoši normatīvajiem aktiem par studiju kreditēšanu un reģistrācijas numurs atbilstoši Uzņēmumu reģistra datiem (attiecas uz augstākās izglītības iestādēm);

  7.2. informāciju par izglītības iestādes akreditāciju (izņemot starptautisko skolu, pirmsskolas izglītības iestādi, bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādi un pieaugušo neformālās izglītības iestādi):

  7.2.1. akreditācijas identifikatoru vai augstākās izglītības iestādes akreditācijas lapas numuru;

  7.2.2. akreditācijas datumu;

  7.2.3. akreditācijas termiņu;

  7.2.4. akreditācijas anulēšanas vai atcelšanas datumu;

  7.2.5. akreditācijas anulēšanas vai atcelšanas iemeslu;

  7.3. struktūrvienību un izglītības programmu īstenošanas vietu (tai skaitā ieslodzījuma vietā) nosaukumus, adreses un darbības uzsākšanas datumus;

  7.4. sporta sacensību kalendāru (attiecas uz profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm).

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

  8. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par izglītības programmu (izņemot starptautisku izglītības programmu, interešu izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmu):

  8.1. izglītības iestāde, kurai ir tiesības īstenot attiecīgo izglītības programmu;

  8.2. izglītības pakāpe un izglītības veids;

  8.3. izglītības programmas kods atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai;

  8.4. izglītības programmas veids;

  8.5. izglītības programmas nosaukums;

  8.6. profesionālās izglītības programmām – izglītības programmas īstenošanas ilgums, prasības iepriekš iegūtajai izglītībai, piešķiramā profesionālā kvalifikācija, pazīme, ka izglītības programmu īsteno kā modulāru programmu, vai pazīme, ka izglītības programmu īsteno kā darba vidē balstītas mācības, izglītības programmai atbilstošais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis (izņemot pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības pirmā posma programmas un profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras īsteno līdztekus pamatizglītības pirmā posma programmai) un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas līmenis (ISCED-2011);

  8.7. pazīme par to, vai izglītības programma ir paraugprogramma;

  8.8. atzīme par izglītības iestādes dibinātāja saskaņojumu paraugprogrammām (pievienojot dokumentāru apliecinājumu);

  8.9. profesionālās izglītības programmām:

  8.9.1. izglītības programmas joma;

  8.9.2. izglītības programmas grupa;

  8.9.3. izglītības programmas kopa;

  8.9.4. izglītības programmas īstenošanas ilgums (ja attiecināms);

  8.9.5. izglītības programmas apjoms;

  8.9.6. prasības iepriekš iegūtajai izglītībai;

  8.9.7. specifiskās prasības iepriekš iegūtajai izglītībai (ja attiecināms);

  8.9.8. piešķiramā profesionālā kvalifikācija atbilstoši nozaru kvalifikāciju struktūrai un specializācija (ja attiecināms);

  8.9.9. pazīme, ka izglītības programmu īsteno kā modulāru programmu (ja attiecināms);

  8.9.10. pazīme, ka izglītības programmu īsteno kā darba vidē balstītas mācības (ja attiecināms);

  8.9.11. atzīme par saskaņojumu ar institūcijām attiecīgajā profesionālās izglītības jomā atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības programmu licencēšanas kārtību (attiecas uz profesionālās izglītības paraugprogrammām);

  8.9.12. atzīme par to, ka izglītības iestādei ir izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas un nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi izglītības programmas īstenošanas laikā visās izglītības programmas īstenošanas vietās (attiecas uz profesionālās izglītības paraugprogrammām);

  8.9.13. informācija par profesionālās izglītības programmas daļu (profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 25. panta piektajai un sestajai daļai), ietverot šo noteikumu 8.3., 8.4., 8.5. un 8.9. apakšpunktā (izņemot 8.9.11. un 8.9.12. apakšpunktu) minēto informāciju;

  8.10. izglītības programmas īstenošanas plāns (izņemot augstākās izglītības programmas un profesionālās pilnveides izglītības programmas);

  8.11. izglītības programmas licencēšanas datums un identifikators;

  8.12. datums, kad anulēta vai atcelta izglītības programmas licencēšana, anulēšanas vai atcelšanas lēmuma numurs un anulēšanas vai atcelšanas iemesls;

  8.13. akreditācijas identifikators, datums un akreditācijas termiņš;

  8.14. datums, kad anulēta vai atcelta izglītības programmas akreditācija, anulēšanas vai atcelšanas iemesls;

  8.15. izglītības programmas īstenošanas vietas(-u) adrese(-es).

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 141; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 634)

  8.1 Sistēmā iekļauj šādu informāciju par starptautisku izglītības programmu:

  8.1 1. izglītības iestāde, kurai ir tiesības īstenot attiecīgo izglītības programmu;

  8.1 2. izglītības programmas nosaukums oriģinālvalodā;

  8.1 3. izglītības programmas nosaukuma tulkojums valsts valodā;

  8.1 4. izglītības programmas kods atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības programmu klasifikāciju;

  8.1 5. tās institūcijas vai starptautiskās organizācijas nosaukums, kas izsniegusi dokumentu starptautiskas izglītības programmas atzīšanai, dokumenta izsniegšanas datums un termiņš;

  8.1 6. sākotnējā atļaujā un atļaujā norādītais termiņš starptautiskas izglītības programmas īstenošanai Latvijā un atbilstošā Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmuma datums un numurs;

  8.1 7. datums, kad starptautiskas izglītības programmas īstenošana ir apturēta, un atbilstošā Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmuma datums un numurs;

  8.1 8. Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmuma numurs un datums, ar kuru ir anulēta izsniegtā sākotnējā atļauja vai atļauja starptautiskas izglītības programmas īstenošanai;

  8.1 9. latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas programmas apstiprināšanas datums un apstiprināšanas identifikators;

  8.1 10. informācija par to, kurai izglītības pakāpei un kuram izglītības veidam atbilst dokumenti par attiecīgās starptautiskas izglītības programmas apguvi;

  8.1 11. starptautiskas izglītības programmas īstenošanas vietas adrese.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  9. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par interešu izglītības programmu:

  9.1. interešu izglītības joma un apakšjoma;

  9.2. interešu izglītības programmas kods;

  9.3. stundu skaits nedēļā;

  9.4. interešu izglītības programmas īstenošanas vietas adrese.

  10. Papildus šo noteikumu 8. punktā minētajai informācijai sistēmā iekļauj šādu informāciju par augstākās izglītības programmu un studiju virzienu:

  10.1. ziņas par studiju virzienu:

  10.1.1. studiju virziena nosaukums;

  10.1.2. studiju virziena akreditācijas lēmuma numurs;

  10.1.3. studiju virziena akreditācijas datums un termiņš;

  10.1.4. studiju virzienam atbilstošās augstākās izglītības programmas;

  10.2. ziņas par augstākās izglītības programmu:

  10.2.1. licences numurs vai augstākās izglītības programmas identifikācijas numurs;

  10.2.2. programmas īstenošanas valoda;

  10.2.3. programmas īstenošanas veids un forma;

  10.2.4. programmas ilgums un apjoms (kredītpunktos);

  10.2.5. iegūstamais grāds un tā pilns nosaukums;

  10.2.6. (svītrots ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264);

  10.2.7. par kopīgām studiju programmām norāda pazīmi, ka augstākās izglītības programmu īsteno kā kopīgu studiju programmu, un, ja kopīgo studiju programmu īsteno kopīgi ar Latvijas augstākās izglītības iestādi, – izglītības iestādes reģistrācijas numuru Izglītības iestāžu reģistrā vai, ja kopīgo studiju programmu īsteno kopīgi ar ārvalsts augstākās izglītības iestādi, – ārvalsts augstākās izglītības iestādes nosaukumu un valsti, kurā atrodas attiecīgā augstākās izglītības iestāde;

  10.2.8. augstākās izglītības programmas vērtējums studiju virziena akreditācijas ietvaros;

  10.2.9. datums, ar kuru pārtraukta augstākās izglītības programmas īstenošana;

  10.2.10. ziņu par studiju programmu aktualizēšanas datumu;

  10.2.11. apakšprogrammas;

  10.2.12. prasības iepriekš iegūtajai izglītībai.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 634)

  11. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par izglītojamo (izņemot izglītojamo starptautiskā izglītības programmā, studējošo augstākās izglītības programmā un pieaugušo neformālās izglītības programmā):

  11.1. vārds (vārdi);

  11.2. uzvārds;

  11.3. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods);

  11.4. dzimums;

  11.5. dzimšanas datums;

  11.6. dzimšanas apliecības numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde (personām līdz 18 gadu vecumam);

  11.7. pases vai personas apliecības sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

  11.8. miršanas datums;

  11.9. valstiskā piederība un tās veids (valstiskās piederības veidu norāda tikai personām, kurām Latvijā ir piešķirts personas kods);

  11.10. statuss Fizisko personu reģistrā;

  11.11. funkcionālo traucējumu veids;

  11.12. invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;

  11.12.1 ziņas par izglītojamam pieprasītajiem asistenta pakalpojumiem:

  11.12.1 1. laikposms, par kuru tiek pieprasīti finanšu līdzekļi asistenta pakalpojuma nodrošināšanai;

  11.12.1 2. tās personas vārds, uzvārds, personas kods, kura sniedz asistenta pakalpojumu, kā arī asistenta pakalpojuma sniegšanas laikposms;

  11.12.1 3. tā līguma datums un numurs, kas noslēgts starp izglītības iestādi un personu, kura sniedz asistenta pakalpojumu;

  11.12.1 4. asistenta faktiski nostrādāto stundu skaits mēnesī;

  11.13. datums, kad izglītojamais uzņemts izglītības iestādē, un datums, kad tas atskaitīts no izglītības iestādes;

  11.14. klase, grupa vai kurss, profesionālās ievirzes klase (grupa) atbilstoši izglītības programmai, kuru izglītojamais apgūst;

  11.15. interešu izglītības grupa, pagarinātās dienas grupa, fakultatīvās nodarbības grupa, ja audzēknis tādā ir ieskaitīts;

  11.16. informācija par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes izglītojamā mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriju sportā un nosacījumu attiecībā uz audzēkņu skaitu un vecumu izpildi iepriekšējā mācību gadā attiecīgajā grupā (attiecas uz profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm);

  11.17. datums un numurs rīkojumam, ar kuru profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes izglītojamais, kurš izpildījis augstākas mācību–treniņu grupas rezultativitātes kritērijus, pārcelts atbilstošā mācību–treniņu grupā;

  11.18. izglītojamam izsniegtie izglītību apliecinošie dokumenti atbilstoši šo noteikumu 19. punktam;

  11.19. ilgstoši neattaisnoti kavējumi atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;

  11.20. ziņas par izglītojamā mācību statusu un apakšstatusu;

  11.21. iemesls atskaitīšanai no izglītības iestādes;

  11.22. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, tās aktualizēšanas datums;

  11.23. faktiskās dzīvesvietas adrese;

  11.23.1 mobilā tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese (izglītojamiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu);

  11.24. ģimenes locekļi (vecāki, aizbildnis vai audžuģimenes vecāki, turpmāk – vecāki), to personas kods un deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adreses (personām līdz 18 gadu vecumam);

  11.24.1 vecāku mobilā tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese (izglītojamiem līdz 18 gadu vecumam);

  11.25. pazīme, ka izglītojamais ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, norādot laikposmu, no kura līdz kuram ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

  11.25.1 ziņas par izglītojamā statusu, kas dod tiesības saņemt imigrējušo un remigrējušo izglītojamo atbalstu, norādot laikposmu, uz kuru izglītojamam ir piešķirts attiecīgais statuss;

  11.25.2 pazīme, ka izglītojamais dzīvo dienesta viesnīcā (izņemot Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžas);

  11.26. ziņas par izglītojamam izsniegto valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, norādot šādu informāciju:

  11.26.1. valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas nosaukums, kas izsniegusi atzinumu;

  11.26.2. atzinuma numurs;

  11.26.3. atzinuma izdošanas vietas nosaukums;

  11.26.4. atzinuma izdošanas datums;

  11.26.5. izglītojamam piemērotākās (ieteiktās) izglītības programmas kods un nosaukums;

  11.26.6. ieteikumi speciālo vajadzību nodrošināšanai mācību procesā un valsts pārbaudījumos;

  11.26.7. izglītojamā veselības, spēju un attīstības līmeņa atkārtotas izvērtēšanas nepieciešamība un laiks, ja tāds ir noteikts;

  11.27. vērtējumi visos mācību priekšmetos, kuri norādīti pamatizglītības dokumentā, vispārējās vidējās izglītības dokumentā un profesionālās vidējās izglītības dokumentā (izņemot šo noteikumu 11.29., 11.30. un 11.31. apakšpunktu);

  11.28. vērtējumi diagnosticējošos darbos;

  11.29. vispārējās vidējās izglītības sertifikāta numurs, izdošanas datums un izdevējs un tajā norādītie vērtējumi mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens;

  11.30. izglītības dokumentā vai tā pielikumā norādītie valsts pārbaudījumu (tai skaitā kvalifikācijas eksāmenu) rezultāti;

  11.31. starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtā dokumenta numurs un izsniegšanas datums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar šīs institūcijas pārbaudījumu, norādot starptautiskās testēšanas institūcijas nosaukumu, un dokumentā norādītie vērtējumi;

  11.32. semestru, gada un pēcpārbaudījumu vērtējumi;

  11.33. kavējumi semestra laikā, norādot atsevišķi kavēto stundu skaitu slimības dēļ, kavēto stundu skaitu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, neattaisnoti kavēto stundu skaitu;

  11.34. pazīme, ka izglītojamais apgūst divu klašu mācību priekšmetu saturu;

  11.35. izglītojamā īpašie sasniegumi – dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursos, projektos un citos pasākumos;

  11.36. informāciju par prakses laiku profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564; 11.30. apakšpunkta jaunā redakcija un 11.36. apakšpunkts stājas spēkā 01.09.2023.; sk. grozījumu 4. punktu)

  11.1 Sistēmā iekļauj šādu informāciju par starptautiskā izglītības programmā izglītojamo:

  11.1 1. vārds (vārdi);

  11.1 2. uzvārds;

  11.1 3. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods);

  11.1 4. dzimums;

  11.1 5. dzimšanas datums;

  11.1 6. dzimšanas apliecības numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde (personām līdz 18 gadu vecumam);

  11.1 7. pases vai personas apliecības sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

  11.1 8. miršanas datums;

  11.1 9. valstiskā piederība un tās veids;

  11.1 10. statuss Fizisko personu reģistrā;

  11.1 11. datums, kad izglītojamais uzņemts izglītības iestādē, un datums, kad tas atskaitīts no izglītības iestādes;

  11.1 12. klase, grupa vai kurss atbilstoši izglītības programmai, kuru izglītojamais apgūst;

  11.1 13. ziņas par izglītojamā mācību statusu un apakšstatusu;

  11.1 14. iemesls atskaitīšanai no izglītības iestādes;

  11.1 15. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, tās aktualizēšanas datums;

  11.1 16. faktiskās dzīvesvietas adrese;

  11.1 17. vecāku vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adreses (personām līdz 18 gadu vecumam);

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564)

  12. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par studējošo augstākās izglītības programmā:

  12.1. personas dati:

  12.1.1. vārds (vārdi);

  12.1.2. uzvārds;

  12.1.3. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods). Ja ziņas par personu ir iekļautas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā, tad, reģistrējot personu Studējošo un absolventu reģistrā, izmanto to pašu identifikācijas numuru, kas norādīts Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā;

  12.1.4. dzimums;

  12.1.5. dzimšanas datums;

  12.1.6. valstiskā piederība un tās veids (valstiskās piederības veidu norāda tikai personām, kurām Latvijā ir piešķirts personas kods);

  12.1.6.1 pazīme, ka personai ir derīgs uzturēšanās dokuments Latvijā, uzturēšanās dokumenta derīguma termiņš un uzturēšanās tiesību termiņš;

  12.1.7. pases vai personas apliecības sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

  12.1.8. statuss Fizisko personu reģistrā;

  12.1.9. valsts, kurā iegūta iepriekšējā izglītība (personām, kuras vidējo izglītību ir ieguvušas pirms 2010. gada 1. septembra, un "mobilajiem studentiem" – Latvijas augstākās izglītības iestādē imatrikulētajiem studējošiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas);

  12.1.10. datums, kad studējošais ierakstīts augstākās izglītības iestādes studējošo sarakstā (imatrikulēts);

  12.1.10.1 datums, kad studējošais uzsācis studijas konkrētajā augstākās izglītības programmā un apakšprogrammā (ja attiecināms) (norāda, ja atšķiras no šo noteikumu 12.1.10. apakšpunktā minētās informācijas);

  12.1.10.2 datums, kad studējošais beidzis studijas konkrētajā augstākās izglītības programmā un apakšprogrammā (ja attiecināms) (norāda, ja atšķiras no šo noteikumu 12.6. apakšpunktā minētās informācijas);

  12.1.11. (svītrots ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329);

  12.1.12. miršanas datums;

  12.1.13. deklarētās dzīvesvietas adrese (tikai personām, kurām Latvijas Republikā piešķirts personas kods);

  12.2. semestra vai studiju gada (kursa) dati:

  12.2.1. mācību (akadēmiskais) gads;

  12.2.2. informācija par semestrim vai studiju gadam (kursam) atbilstošo augstākās izglītības programmu saskaņā ar šo noteikumu 8.7. un 10.2.1. apakšpunktu;

  12.2.3. semestra vai studiju gada (kursa) kārtas numurs;

  12.2.4. semestra vai studiju gada (kursa) sākuma un beigu datums;

  12.2.5. laikposms, kad studējošais apgūst augstākās izglītības programmu konkrētajā semestrī vai studiju gadā (kursā), – sākuma un beigu datums;

  12.2.5.1 šo noteikumu 12.2.5. apakšpunktā minētās informācijas aktualizēšanas datums;

  12.2.6. mācību valoda;

  12.2.7. studiju finansēšanas veids – valsts budžets, privātie līdzekļi vai cits finansējums;

  12.2.7.1 ja studiju finansēšanas veids ir privātie līdzekļi vai cits finansējums – studiju maksa studiju programmas apguvei atbilstoši līgumam par studijām un studiju maksa par attiecīgo semestri vai attiecīgo studiju gadu (kursu), kas aprēķināta, ņemot vērā piešķirtās studiju maksas atlaides;

  12.2.8. studiju veids – pilna vai nepilna laika studijas;

  12.2.9. izglītības ieguves forma – klātiene vai neklātiene (tai skaitā tālmācība);

  12.2.9.1 visu semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzēto (atbilstoši studējošā studiju plānam) studiju kursu vidējā svērtā atzīme pilna laika klātienes studentiem, kuri studē īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā, pirmā cikla augstākās izglītības programmā vai otrā cikla augstākās izglītības programmā, kas īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves. Šis punkts netiek attiecināts uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi un valsts drošības iestādes amatpersonām, kurām izglītības ieguvi finansē no valsts budžeta līdzekļiem;

  12.3. ziņas par studiju pārtraukumu:

  12.3.1. studiju pārtraukuma sākuma datums;

  12.3.2. studiju pārtraukuma beigu datums;

  12.3.3. pēdējo izmaiņu veikšanas datums datos par studiju pārtraukumu;

  12.4. ziņas par studējošo, kas sadarbības vai apmaiņas programmas ietvaros ieradies no ārvalsts uz īslaicīgu studiju periodu ("kredītpunktu mobilitāte"), izņemot studējošos Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā:

  12.4.1. ārvalsts sadarbības augstākās izglītības iestādes nosaukums, valsts;

  12.4.2. studiju uzsākšanas datums Latvijas augstākās izglītības iestādē;

  12.4.3. studiju beigu datums Latvijas augstākās izglītības iestādē;

  12.5. ziņas par īslaicīgu studiju periodu studējošo ārvalsts augstākās izglītības iestādē sadarbības vai apmaiņas programmas ietvaros ("kredītpunktu mobilitāte"):

  12.5.1. ārvalsts sadarbības augstākās izglītības iestādes nosaukums, valsts;

  12.5.2. studiju uzsākšanas datums ārvalsts augstākās izglītības iestādē;

  12.5.3. studiju beigu datums ārvalsts augstākās izglītības iestādē;

  12.5.4. mobilitātes programmas veids (Eiropas Savienības programmas, citas starptautiskas programmas);

  12.5.5. mobilitātes veids (studiju periods vai prakse);

  12.5.6. mobilitātes perioda laikā iegūtie un atzītie kredītpunkti;

  12.6. dati par izslēgšanu no studējošo saraksta (eksmatrikulāciju):

  12.6.1. eksmatrikulēts ar diploma izsniegšanu (absolvents);

  12.6.1.1 eksmatrikulēts pēc doktora studiju programmas apguves;

  12.6.1.2 eksmatrikulēts, neuzsākot studijas;

  12.6.2. eksmatrikulēts bez diploma izsniegšanas;

  12.6.3. eksmatrikulācijas datums;

  12.6.4. datums, kad veikts ieraksts par eksmatrikulāciju;

  12.7. studējošajam izsniegtais izglītību apliecinošais dokuments atbilstoši šo noteikumu 19. punktam;

  12.8. ziņas par studiju kredītu un studējošā kredītu, kas izsniegts studējošajam no 2020. gada 1. aprīļa, norādot:

  12.8.1. kredīta veidu un līguma parakstīšanas datumu;

  12.8.2. studiju programmu, kuras apguvei izsniegts kredīts;

  12.8.3. vispārīgo ziņu identifikatoru atbilstoši normatīvajiem aktiem par Kredītu reģistru;

  12.9. ziņas par datiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par studējošo kreditēšanu sniegti kredītiestādēm, norādot arī kredītiestādes nosaukumu, kurai dati sniegti;

  12.10. pieteikumu stipendijas sociālajam atbalstam "Studētgods" (turpmāk – sociālā stipendija "Studētgods") saņemšanai – atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālo stipendiju "Studētgods".

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 564; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 464; MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 634)

  13. Par pretendentu uzņemšanai izglītības iestādē sistēmā iekļauj šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.22. un 11.24. apakšpunktā minēto informāciju, papildus norādot mācību valodu, mācību uzsākšanas gadu un rindas veidu, ja to paredz pašvaldības saistošie noteikumi.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā)

  13.1 Izglītības iestāde, veicot pretendentu (turpmāk – kandidāts) uzņemšanu, Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļauj informāciju par kandidāta ārvalstīs iegūtās iepriekšējās izglītības dokumentu, ja kandidātam nav atbilstošas Akadēmiskās informācijas centra izziņas par ārvalstīs iegūtās izglītības atzīšanu, kas izsniegta pirms 2020. gada 1. jūnija:

  13.1 1. šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.9. un 11.10. apakšpunktā minēto informāciju par kandidātu uzņemšanai vispārējās un profesionālās izglītības programmās (izņemot profesionālo pilnveidi un augstāko profesionālo izglītību);

  13.1 2. šo noteikumu 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4., 12.1.5., 12.1.6., 12.1.7., 12.1.8. un 12.1.9. apakšpunktā minēto informāciju par kandidātu;

  13.1 3. datumu, no kura, un datumu, līdz kuram persona ir kandidāts uzņemšanai izglītības iestādē.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

  14. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par personu, kurai jākārto valsts pārbaudījumi augstākās izglītības iestādē, kas ar Valsts izglītības satura centru noslēgusi sadarbības līgumu par centralizēto eksāmenu organizēšanu (turpmāk – eksāmenu kārtotājs):

  14.1. vārds (vārdi);

  14.2. uzvārds;

  14.3. personas kods;

  14.3.1 dzimums;

  14.3.2 dzimšanas datums;

  14.4. statuss Fizisko personu reģistrā;

  14.5. miršanas datums;

  14.6. augstākās izglītības iestāde, kurā kārtos valsts pārbaudījumu;

  14.7. mācību gads, kura laikā kārtos valsts pārbaudījumu;

  14.8. vispārējās vidējās izglītības sertifikāta numurs, izdošanas datums un izdevējs un tajā norādītie vērtējumi mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 464)

  14.1 Sistēmā iekļauj šādu informāciju par personu, kurai jākārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens, bet kura nav attiecīgās izglītības iestādes izglītojamais (turpmāk – profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtotājs):

  14.11. vārds (vārdi);

  14.12. uzvārds;

  14.13. personas kods;

  14.14. dzimums;

  14.15. dzimšanas datums;

  14.16. statuss Fizisko personu reģistrā;

  14.17. miršanas datums;

  14.18. iestāde, kurā kārtots profesionālās kvalifikācijas eksāmens;

  14.19. datums, no kura un līdz kuram profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtotājs reģistrēts izglītības iestādē;

  14.110. iegūstamā profesionālā kvalifikācija;

  14.111. ja persona nokārtojusi profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, – dati par izsniegto profesionālās kvalifikācijas apliecību atbilstoši šo noteikumu 19. punktam;

  14.112. profesionālās kvalifikācijas eksāmenā iegūtais vērtējums.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  15. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par pedagogu, kas piedalās vispārējās izglītības, starptautiskas izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā un mācību procesa nodrošināšanā:

  15.1. vārds (vārdi);

  15.2. uzvārds;

  15.3. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods);

  15.4. dzimums;

  15.5. dzimšanas datums;

  15.6. pases vai personas apliecības sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

  15.7. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, tās aktualizēšanas datums;

  15.7.1 mobilā tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

  15.8. miršanas datums;

  15.9. valstiskā piederība un tās veids (valstiskās piederības veidu norāda tikai personām, kurām Latvijā ir piešķirts personas kods);

  15.10. statuss Fizisko personu reģistrā;

  15.11. darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas datums izglītības iestādē;

  15.12. amats, tā sākuma un beigu termiņš;

  15.13. ziņas par pedagoga izglītību atbilstoši sistēmas klasifikatoram (augstākā izglītība, augstākā pedagoģiskā izglītība, vidējā pedagoģiskā izglītība, vidējā profesionālā izglītība, vidējā vispārējā izglītība);

  15.13.1 ziņas par pedagoga iepriekšējo pedagoģisko stāžu (gadi, mēneši, dienas uz pedagoga darbā pieņemšanas datumu);

  15.14. izglītību apliecinošie dokumenti saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu (izņemot datus par Latvijā izsniegtiem augstākās izglītības dokumentiem, kas izsniegti pēc 2020. gada 1. jūnija);

  15.15. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes apliecības numurs, derīguma termiņš, izdošanas vieta, izdošanas datums (ja tāds norādīts), izdevējiestāde un kvalitātes pakāpe (izņemot pedagogus, kas piedalās tikai starptautiskas izglītības programmas īstenošanā);

  15.16. pedagoga tarifikācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu;

  15.17. norāde, vai informācija par konkrēto pedagogu ir Sodu reģistrā, un pēdējais informācijas Sodu reģistrā aktualizēšanas datums;

  15.18. ja persona ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, – atļauja strādāt par pedagogu, ko izsniegusi komisija, kas izvērtē, vai, izsniedzot šādu atļauju, netiks nodarīts kaitējums izglītojamo interesēm (turpmāk – komisija) (attiecīgā lēmuma veids, datums un numurs);

  15.19. pazīme par Valsts valodas centra konstatēto pedagoga valsts valodas zināšanu neatbilstību Ministru kabineta noteiktajam valsts valodas prasmes līmenim, kāds nepieciešams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai (izņemot starptautisko skolu pedagogus, kas starptautiskajā skolā nodrošina starptautiskas izglītības programmas satura īstenošanu). Pēc nokārtotas valsts valodas prasmes pārbaudes apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, šai pazīmei sistēmā automātiski tiek uzstādīts beigu datums, kas sakrīt ar valsts valodas prasmes pārbaudes lēmuma datumu, par kuru informācija tiešsaistes datu apmaiņas režīmā saņemta no Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas;

  15.20. datums atstādināšanai no amata pienākumu pildīšanas un šā perioda beigu datums.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 141)

  15.1 Lai nodrošinātu datu publisku pieejamību, finanšu caurskatāmību un augstas izglītības kvalitātes prasības, sistēmā iekļauj šādus datus par akadēmisko personālu un Akadēmiskā personāla reģistrā iekļaujamajām personām:

  15.11. vārds (vārdi);

  15.12. uzvārds;

  15.13. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods);

  15.14. dzimums;

  15.15. dzimšanas datums;

  15.16. miršanas datums;

  15.17. valstiskā piederība un tās veids (valstiskās piederības veidu norāda tikai personām, kurām Latvijā ir piešķirts personas kods);

  15.18. statuss Fizisko personu reģistrā;

  15.19. akadēmiskais amats, kurā persona ievēlēta;

  15.110. amata nosaukums, ja persona nodarbināta kā viesprofesors, asociētais viesprofesors, viesdocents, vieslektors, viesasistents, vadošais viespētnieks vai viespētnieks (turpmāk – akadēmiskā viespersonāla amats);

  15.111. augstākās izglītības iestādes nosaukums, kurā persona ieņem akadēmiskā vai akadēmiskā viespersonāla amatu;

  15.112. akadēmiskā vai akadēmiskā viespersonāla amata pildīšanas sākuma un beigu datums augstākās izglītības iestādē;

  15.113. akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozaru grupas, nozares un apakšnozares;

  15.114. slodze iepriekšējā gadā, izteikta astronomiskajās stundās;

  15.115. norāde, vai informācija par konkrēto personu ir Sodu reģistrā, un datums, kad pēdējoreiz aktualizēta informācija Sodu reģistrā;

  15.116. ja persona ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, – atļauja strādāt par pedagogu, ko izsniegusi komisija, kas izvērtē, vai, izsniedzot šādu atļauju, netiks nodarīts kaitējums izglītojamo interesēm (turpmāk – komisija) (attiecīgā lēmuma veids, datums un numurs);

  15.117. augstāko izglītību apliecinošie dokumenti saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu (izņemot datus par augstākās izglītības dokumentiem, kas izsniegti Latvijā pēc 2020. gada 1. jūnija).

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  16. Sistēmā iekļauj šādu informāciju par izglītības iestādes tehnisko personālu (izņemot starptautisko skolu, augstākās izglītības iestādi un pieaugušo neformālās izglītības iestādi):

  16.1. vārds (vārdi);

  16.2. uzvārds;

  16.3. personas kods;

  16.4. dzimums;

  16.5. statuss Fizisko personu reģistrā;

  16.6. norāde, vai informācija par personu ir Sodu reģistrā;

  16.7. miršanas datums;

  16.8. darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas datums izglītības iestādē;

  16.9. amats.

  (Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 464; 16.9. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

  17. Par privātpraksē strādājošo pedagogu (turpmāk – privātprakses pedagogs) sistēmā iekļauj šādu informāciju:

  17.1. vārds (vārdi);

  17.2. uzvārds;

  17.3. personas kods;

  17.4. dzimums;

  17.5. dzimšanas datums;

  17.6. miršanas datums;

  17.7. statuss Fizisko personu reģistrā;

  17.8. valstiskā piederība un tās veids (valstiskās piederības veidu norāda tikai personām, kurām Latvijā ir piešķirts personas kods);

  17.9. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

  17.10. faktiskās dzīvesvietas adrese;

  17.11. privātprakses sertifikāta numurs, izdošanas datums, sertifikāta derīguma termiņš;

  17.12. izglītības programmas veids un programmas nosaukums, kuru privātprakses pedagogs ir tiesīgs īstenot;

  17.13. mobilā tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

  17.14. norāde, vai informācija par konkrēto privātprakses pedagogu ir Sodu reģistrā, un pēdējais informācijas Sodu reģistrā aktualizēšanas datums;

  17.15. komisijas lēmums saistībā ar atļauju strādāt par pedagogu (lēmuma veids, datums un numurs);

  17.16. pazīme par Valsts valodas centra konstatēto pedagoga valsts valodas zināšanu neatbilstību Ministru kabineta noteiktajam valsts valodas prasmes līmenim, kāds nepieciešams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Pēc nokārtotas valsts valodas prasmes pārbaudes apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, šai pazīmei sistēmā automātiski tiek uzstādīts beigu datums, kas sakrīt ar valsts valodas prasmes pārbaudes lēmuma datumu, par kuru informācija tiešsaistes datu apmaiņas režīmā saņemta no Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 141)

  18. Par ārvalstīs izsniegtajiem izglītības dokumentiem, Izglītības likumā noteiktajām institūcijām, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un psihologiem sistēmā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgo reģistru. Par izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju sistēmā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par minēto dokumentāciju.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  19. Par izsniegto valsts atzīto izglītības dokumentu (tai skaitā dokumentu, kas iegūts pedagoga profesionālās pilnveides un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas rezultātā) un tā dublikātu, ja tāds izsniegts, sistēmā iekļauj šādu informāciju:

  19.1. izsniegtā dokumenta veids;

  19.2. dokumenta izdevējinstitūcijas nosaukums latviešu valodā;

  19.3. dokumenta numurs, sērija, izsniegšanas datums;

  19.4. iegūtās izglītības veids, pakāpe, ziņas par izglītības programmas veidu un apgūtā izglītības programma;

  19.5. iegūtais grāds, iegūtā kvalifikācija un specialitāte, ja tāda piešķirta;

  19.6. izglītības dokumentam par profesionālo pilnveidi – profesionālās pilnveides kursu nosaukums un apjoms stundās;

  19.7. izglītības dokumentam par augstāko izglītību – nosaukums un šo noteikumu 8. un 10. punktā minētā informācija;

  19.8. personai, kura ieguvusi zinātnes doktora grādu, norāda ziņas par promocijas darbu:

  19.8.1. promocijas darba nosaukums;

  19.8.2. promocijas darba vadītāja personas dati (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs);

  19.8.3. promocijas darba zinātnes nozares grupa vai zinātnes nozare;

  19.8.4. promocijas darba aizstāvēšanas datums;

  19.9. izglītības dokumentiem (izņemot dokumentus par pedagoga profesionālo pilnveidi un pirmsskolas izglītības programmas apguvi), kas izsniegti Latvijā pēc 2020. gada 1. janvāra, norāda atbilstošo Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni;

  19.10. augstākās izglītības dokumentiem, kas izsniegti ārvalstīs un nav iekļauti Ārvalstīs izsniegto dokumentu reģistrā vai izsniegti Latvijā līdz 2016. gada 31. decembrim, pievieno skenētu dokumenta datni vai elektroniski sagatavotu dokumentu.

  (MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

  19.1 Par starptautisku izglītības dokumentu sistēmā ievada šādu informāciju:

  19.1 1. izsniegtā dokumenta veids;

  19.1 2. tās izglītības iestādes, institūcijas vai starptautiskās organizācijas nosaukums, kas izsniegusi dokumentu;

  19.1 3. dokumenta numurs un izsniegšanas datums;

  19.1 4. starptautiska izglītības programma, par kuras apguvi izsniegts izglītības dokuments;

  19.1 5. izglītības dokumentiem iespējams pievienot skenētu dokumenta datni vai elektroniski sagatavotu dokumentu (šīs informācijas pievienošana ir brīvprātīga).

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  20. Sistēmā iesniedzamajos statistikas pārskatos ievadāmās informācijas saturu nosaka:

  20.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības oficiālās statistikas pārskatu veidlapu paraugiem;

  20.2. Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošai profesionālās izglītības iestādei – atbilstoši izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajam veidlapas paraugam.

  20.1 Augstākās un profesionālās izglītības programmu absolventu monitoringu (turpmāk – absolventu monitorings) veic:

  20.11. Centrālā statistikas pārvalde, kas ik gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes apstiprinātajai metodoloģijai apstrādā no Izglītības un zinātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajām informācijas sistēmām saņemtos datus;

  20.12. ne retāk kā reizi sešos gados pēc ministrijas pasūtījuma organizējot absolventu aptaujas un pētījumus.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  21. Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – datu sniedzējs) apstrādā, sagatavo un iesniedz sistēmā absolventu monitoringa datus par nodarbinātību, tai skaitā par nodarbinātību saimnieciskās darbības nozarēs un profesijās, ienākumiem, dibinātajiem uzņēmumiem un ekonomisko aktivitāti, apstrādājot sistēmas datus, Valsts ieņēmumu dienesta datus par personu nodarbinātību un ienākumiem, Nodarbinātības valsts aģentūras datus par personu ekonomiskās aktivitātes statusu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus par personām izsniegtajām īstermiņa uzturēšanās atļaujām, vecumu, dzimumu, deklarēto dzīvesvietu (turpmāk visi kopā – monitoringa dati).

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  22. Datu sniedzējam katru gadu līdz 30. aprīlim no sistēmas nodod šādus datus par augstākās izglītības programmu absolventiem:

  22.1. eksmatrikulācijas (ar diploma izsniegšanu) gads un doktora zinātniskā grāda iegūšanas gads;

  22.2. augstākās izglītības iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu un Uzņēmumu reģistrā;

  22.3. augstākās izglītības programmas kods;

  22.4. personas kods;

  22.5. no valsts vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem garantētā kredīta ņēmēja statuss;

  22.6. matemātikas un latviešu valodas centralizēto eksāmenu vērtējumi vidējās izglītības pakāpē;

  22.7. dzimšanas gads;

  22.8. dzimums.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  22.1 Katru gadu līdz 30. aprīlim datu sniedzējam no sistēmas nodod šādus datus par profesionālās izglītības programmu absolventiem:

  22.11. izglītības dokumenta par profesionālās kvalifikācijas ieguvi izsniegšanas gads;

  22.12. profesionālās izglītības iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā;

  22.13. profesionālās izglītības programmas kods;

  22.14. personas kods;

  22.15. dzimšanas gads;

  22.16. dzimums.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  23. Atbilstoši šo noteikumu 22.1., 22.2. un 22.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem datu sniedzējs katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz sistēmā kopsavilkuma datus sadalījumā pa augstākās izglītības iestādēm, izglītības tematiskajām grupām  un jomām, programmu grupām un studiju līmeņiem:

  23.1. par absolventu nodarbinātību, bezdarbu un ienākumiem:

  23.1.1. nodarbināto skaits;

  23.1.2. bezdarbnieku un darba meklētāju skaits;

  23.1.3. ekonomiski neaktīvo personu skaits;

  23.1.4. emigrējušo personu skaits;

  23.1.5. personu skaits, par kuriem nav datu;

  23.1.6. vidējie gada ienākumi (euro);

  23.1.7. no valsts vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem garantētā kredīta ņēmēju skaits;

  23.1.8. centralizēto eksāmenu vidējie vērtējumi matemātikā un latviešu valodā vidējās izglītības pakāpē;

  23.2. par absolventu skaitu pēc nodarbinātības nozares klasifikācijas koda (sadaļu līmenī) atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodiem (NACE 2. red.);

  23.3. par absolventu skaitu pēc profesijas klasifikācijas koda (pamatgrupu līmenī) atbilstoši starptautiskajai standartizēto profesiju klasifikācijai (ISCO-08);

  23.4. par absolventu sadalījumu pa statistiskajiem reģioniem atbilstoši deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adresei (Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Kurzemes statistiskais reģions, Latgales statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions un Zemgales statistiskais reģions);

  23.5. par absolventiem, kuri dibinājuši uzņēmumus un kuriem pieder kapitāldaļas (skaits), un absolventu dibināto uzņēmumu skaitu.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  23.1 Atbilstoši šo noteikumu 22.11., 22.12. un 22.13. apakšpunktā minētajiem kritērijiem datu sniedzējs katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz sistēmā kopsavilkuma datus sadalījumā pa profesionālās izglītības iestādēm, izglītības tematiskajām grupām, jomām un programmu grupām:

  23.11. par absolventu nodarbinātību, bezdarbu un ienākumiem:

  23.11.1. nodarbināto skaits;

  23.11.2. bezdarbnieku un darba meklētāju skaits;

  23.11.3. ekonomiski neaktīvo personu skaits;

  23.11.4. emigrējušo personu skaits;

  23.11.5. personu skaits, par kurām nav datu;

  23.11.6. vidējie gada ienākumi (euro);

  23.12. par absolventu skaitu pēc nodarbinātības nozares klasifikācijas koda (sadaļu līmenī) atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodiem (NACE 2. red.);

  23.13. par absolventu skaitu pēc profesijas klasifikācijas koda (pamatgrupu līmenī) atbilstoši starptautiskajai standartizēto profesiju klasifikācijai (ISCO-08);

  23.14. par absolventu sadalījumu pa statistiskajiem reģioniem atbilstoši deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adresei (Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Kurzemes statistiskais reģions, Latgales statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions un Zemgales statistiskais reģions);

  23.15. par absolventiem, kuri dibinājuši uzņēmumus un kuriem pieder kapitāldaļas (skaits), un absolventu dibināto uzņēmumu skaitu.

  (MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

  24. Absolventu nodarbinātības, ienākumu, dibināto uzņēmumu skaita un ekonomiskās aktivitātes monitoringu veic 10 gadus pēc augstākās izglītības iestādes vai profesionālās izglītības iestādes absolvēšanas.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  25. Monitoringa datus apstrādā, ievērojot šādus nosacījumus:

  25.1. monitoringa datus apkopotā veidā sadalījumā pa augstākās izglītības iestādēm, programmu grupām, studiju līmeņiem, izglītības programmām reizi gadā uzkrāj sistēmā, kur tos glabā pastāvīgi;

  25.2. absolventu monitoringa pētījumu veikšanai, tai skaitā starptautiski salīdzinošiem pētījumiem, kuru īstenošanai datu iegūšanas metode ir aptaujas, Izglītības un zinātnes ministrija vai pētījuma veicējs, ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi līgumu, aptaujas nosūta personai uz e-adresi. Par personām, kurām nav aktivizēta e-adrese, Izglītības un zinātnes ministrija pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz elektroniskās deklarēšanas sistēmā esošo personu kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi un telefona numuru). No Valsts ieņēmumu dienesta saņemtā kontaktinformācija tiek glabāta vienu gadu pēc pētījuma beigām un atkarībā no pētījuma izpildītāja tiek glabāta ministrijas vai izpildītāja serverī. Nosacījumus pētījuma īstenošanai un prasības personu datu apstrādei un aizsardzībai nosaka līgumos starp ministriju un pētījuma izpildītāju;

  25.3. Latvijas atvērto datu portālā reizi gadā apkopotā veidā publicē monitoringa datus par augstākās izglītības absolventu nodarbinātības līmeni, nodarbinātību saimnieciskās darbības nozarēs un profesijās, vidējiem ienākumiem, ekonomiskās aktivitātes līmeni sadalījumā pa izglītības iestādēm, augstākās izglītības programmu grupām un studiju līmeņiem un profesionālās izglītības programmām;

  25.4. absolventu monitoringa finansēšanas principi:

  25.4.1. absolventu monitoringa datu apstrāde tiek nodrošināta gadskārtējā valsts budžeta likumā Ekonomikas ministrijas budžetā minētajam mērķim paredzētā finansējuma ietvaros;

  25.4.2. pētījumi tiek nodrošināti gadskārtējā valsts budžeta likumā Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā paredzētā finansējuma ietvaros.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  25.1 Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās ziņas ir pieejamas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajām vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, reģistrējot sistēmā kandidātus uzņemšanai izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 13.1 punktam.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

  III. Sistēmas aktualizēšana

  26. Izglītības un zinātnes ministrija slēdz vienošanos ar citu informācijas sistēmu turētājiem vai pārziņiem par datu automātisku apmaiņu tiešsaistē starp sistēmu un citām informācijas sistēmām. Saraksts, kurā norādītas informācijas sistēmas, starp kurām notiek datu apmaiņa, tiek publicēts sistēmā un ir publiski pieejams.

  27. Informāciju sistēmā ievada vai aktualizē nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc informācijas iegūšanas vai tās rašanās dienas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Visi ieraksti sistēmā veicami valsts valodā.

  (MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

  28. Akadēmiskās informācijas centrs sistēmā ievada un aktualizē:

  28.1. informāciju par augstākās izglītības programmām un studiju virzieniem;

  28.2. informāciju par augstākās izglītības iestāžu akreditāciju;

  28.3. informāciju par ārvalstīs izsniegtajiem izglītības dokumentiem.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; 28.3. apakšpunkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

  29. Valsts izglītības satura centrs sistēmā ievada un aktualizē:

  29.1. līdz kārtējā gada 30. jūnijam, izmantojot Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu, aktualizē šo noteikumu 11.28., 11.29., 11.30., 11.31., 14.8. un 14.112. apakšpunktā minēto informāciju. Ja minētajā informācijā notikušas izmaiņas pēc kārtējā gada 30. jūnija, sistēma tās saņem tiešsaistes režīmā no Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas;

  29.2. informāciju profesionālo kvalifikāciju klasifikatorā un vispārējā izglītībā sasniedzamo rezultātu klasifikatoros atbilstoši normatīvajiem aktiem par vispārējās izglītības standartiem;

  29.3. informāciju klasifikatoros starptautiskās testēšanas institūcijām un starptautiskajiem svešvalodu sertifikātiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 464; 29.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 3. punktu)

  29.1 Valsts valodas centrs sistēmā ievada un aktualizē šo noteikumu 15.19. un 17.16. apakšpunktā minēto informāciju par pedagoga valsts valodas zināšanu neatbilstību Ministru kabineta noteiktajam valsts valodas prasmes līmenim, kāds nepieciešams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai.

  (MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

  30. Izglītības kvalitātes valsts dienests atbilstoši kompetencei sistēmā ievada un aktualizē informāciju:

  30.1. par izglītības iestādēm (izņemot informāciju par augstākās izglītības iestāžu akreditāciju);

  30.2. par vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmām (izņemot augstākās izglītības programmas);

  30.3. par privātprakses pedagogiem;

  30.4. par institūcijām;

  30.5. par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem;

  30.6. par psihologiem;

  30.7. par komisijas lēmumiem saistībā ar atļauju strādāt par pedagogu (lēmuma veids, datums un numurs);

  30.8. par starptautiskām izglītības programmām (izņemot šo noteikumu 8.1 1., 8.1 2., 8.1 5. un 8.1 11. apakšpunktā minēto informāciju).

  (Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

  30.1 Sistēmas pārzinis no Valsts zemes dienesta saņem adrešu klasifikatora datus ar adrešu punktu koordinātām un telpiskajiem un teksta sasaistes datiem, kā arī administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežām (par Latvijas teritoriju).

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  31. Novada pašvaldība un valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība):

  31.1. pēc pašvaldības izglītības iestādes darbības izbeigšanas nodrošina likvidētās izglītības iestādes informācijas uzturēšanu par šīs iestādes izglītojamiem un pedagogiem, tai skaitā nodrošina valsts statistikas pārskatu iesniegšanu par šīm iestādēm un informācijas ievadi sistēmā par izsniegtajiem izglītības dokumentu dublikātiem;

  31.2. pārzina un nodrošina informācijas ievadi sistēmā pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs;

  31.3. nodrošina šo noteikumu 11.25. apakšpunktā minētās informācijas ievadi informācijas sistēmā no pašvaldību informācijas sistēmām.

  (MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 141 redakcijā; 31.3. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2024.; sk. 85. punktu)

  31.1 Latvijas Pašvaldību savienība pārzina informācijas ievadi un apkopo statistikas datus par pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  32. Izglītības iestādes (izņemot augstākās izglītības iestādes attiecībā uz augstākās izglītības programmām) sistēmā ievada un aktualizē šādu informāciju:

  32.1. izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmas pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, kā arī interešu izglītības programmas, – informāciju par pretendentiem uzņemšanai izglītības iestādē, izglītojamiem, pedagogiem un tehnisko personālu;

  32.1.1 šo noteikumu 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 un 7.1.7 apakšpunktā minēto informāciju;

  32.2. šo noteikumu 8.3., 8.4. un 8.5. apakšpunktā minēto informāciju par Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmas paraugam atbilstošu izglītības programmu, kuru īsteno izglītības iestāde;

  32.2.1 izglītības iestādes, kas īsteno starptautiskas izglītības programmas, – šo noteikumu 8.1 1., 8.1 2., 8.1 5. un 8.1 11. apakšpunktā un 19.1 punktā minēto informāciju;

  32.3. izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas (izņemot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas), – informāciju par ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, to iemesliem un rīcību to novēršanai atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;

  32.4. izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, – šo noteikumu 11.18. apakšpunktā minēto informāciju par izglītību apliecinošiem dokumentiem;

  32.5. izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, kā arī interešu izglītības programmas, – šo noteikumu 15.14. apakšpunktā minēto informāciju par izglītību apliecinošiem dokumentiem;

  32.6. izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, – informāciju par izglītības programmu (izņemot profesionālās pilnveides izglītības programmas) īstenošanas plāniem. Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, informāciju par izglītības programmu īstenošanas plāniem pievieno sistēmā kā atsevišķu dokumenta datni;

  32.7. izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas un profesionālās izglītības programmas (izņemot profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas), un izglītības iestādes (izņemot augstākās izglītības iestādes), kas īsteno interešu izglītības programmas, – informāciju par izglītības iestādes telpu platību un nodrošinājumu ar datortehniku.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

  33. Izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas, interešu izglītības programmas (izņemot augstākās izglītības iestādes) un profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā, sistēmā ievada un aktualizē izglītības oficiālās statistikas pārskatus.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2020., sk. grozījumu 3. punktu)

  33.1 Izglītības un zinātnes ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādes un tās pašvaldību padotībā esošās izglītības iestādes, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju par valsts finansējuma piešķiršanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai, – statistikas pārskatus, kas noteikti ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2020., sk. grozījumu 3. punktu)

  34. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes informāciju par kritēriju un nosacījumu izpildi iepriekšējā mācību gadā attiecīgajā grupā, pārcelšanu atbilstošā mācību–treniņu grupā un sacensību kalendāru sistēmā ievada atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

  35. Pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā personas lietā esošo informāciju, izglītības iestāde ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 11.3., 11.11., 11.12.1, 11.13., 11.14., 11.15., 11.16., 11.17., 11.18., 11.20., 11.21., 11.23., 11.23.1, 11.24.1, 11.25.1, 11.25.2, 11.1 3., 11.1 11., 11.1 12., 11.1 14. un 11.1 16. apakšpunktā minēto informāciju un, ja to paredz tās pašvaldības saistošie noteikumi, kurā atrodas izglītības iestāde, – šo noteikumu 13. punktā minēto informāciju. Ievērojot izglītības iestādes rīcībā esošo informāciju, izglītības iestāde ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 11.19., 11.27., 11.32., 11.33. un 11.34. apakšpunktā minēto informāciju.

  (MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 141 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2024., sk. grozījumu 2. punktu)

  36. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam izglītojamā personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informatīvās sistēmas iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 11.12. apakšpunktā minēto informāciju.

  37. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam izglītojamā vai pretendenta uzņemšanai izglītības iestādē personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un saglabā šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.22., 11.24., 11.1 1., 11.1 2., 11.1 3., 11.1 4, 11.1 5., 11.1 6., 11.1 7, 11.1 8., 11.1 9., 11.1 10., 11.1 15. un 11.1 17. apakšpunktā minēto informāciju. Ja personai nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, šajā punktā minētās ziņas ievada izglītības iestāde, kura reģistrē sistēmā attiecīgo personu.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  38. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam izglītojamā personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 11.26. apakšpunktā minēto informāciju.

  39. Izglītības iestādes, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un studējošā personas lietā esošo informāciju, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas rašanās vai tās izmaiņām ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 12.1.3., 12.1.9., 12.1.10., 12.2.1., 12.2.3., 12.2.4., 12.2.5., 12.2.6., 12.2.7., 12.2.7.1, 12.2.8., 12.2.9., 12.3. un 12.7. apakšpunktā minēto informāciju. Šo noteikumu 12.6. apakšpunktā minēto informāciju izglītības iestāde ievada un aktualizē sistēmā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas rašanās vai tās izmaiņām, bet ne vēlāk kā tajā pašā kalendāra mēnesī, kurā persona ir eksmatrikulēta.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  39.1 Šo noteikumu 12.2.9.1 apakšpunktā minēto informāciju augstākās izglītības iestādes ievada sistēmā katru gadu līdz 20. februārim un 20. septembrim.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

  40. Atbilstoši augstākās izglītības iestādes ievadītajam studējošā personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4., 12.1.5., 12.1.6., 12.1.6.1, 12.1.7., 12.1.8., 12.1.12. un 12.1.13. apakšpunktā minēto informāciju. Ja personai nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, šajā punktā minētās ziņas ievada izglītības iestāde, kura sistēmā reģistrē attiecīgo personu.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  40.1 Lai nodrošinātu šo noteikumu 12.10. apakšpunktā minētās informācijas ievadi un aktualizēšanu, sistēma no Sabiedrības integrācijas fonda, Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tiešsaistes režīmā saņem un saglabā informāciju, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par studējošo sociālo stipendiju "Studētgods" ir nepieciešama sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanai.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

  41. Augstākās izglītības iestādes, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un studējošā personas lietā esošo informāciju, līdz kārtējā gada 1. aprīlim un 1. oktobrim ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 12.4. un 12.5. apakšpunktā minētās ziņas, kā arī veic šo noteikumu 39., 40. un 49. punktā minētās darbības attiecībā uz personām, kurām nav piešķirts personas kods.

  41.1 Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam kandidāta personas kodam vai personas kodam personai, kuru Akadēmiskās informācijas centrs iekļauj Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā, sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šādu informāciju – personas kods, vārds (vārdi), uzvārds, personas miršanas datums, statuss Fizisko personu reģistrā.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  42. Augstākās izglītības iestāde, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 14.3., 14.6. un 14.7. apakšpunktā minēto informāciju.

  43. Atbilstoši augstākās izglītības iestādes, profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādes vai nozares eksaminācijas centra ievadītajam eksāmenu kārtotāja vai profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtotāja personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3., 14.3.1, 14.3.2, 14.4., 14.5., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15., 14.16. un 14.17. apakšpunktā minēto informāciju.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  43.1 Izglītības iestādes, pamatojoties uz personas iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, reģistrē personu kā kandidātu uzņemšanai izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 13.1 punktam un, izmantojot sistēmas funkcionalitāti, nodod ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu vai ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu apliecinošu dokumentu ekspertīzei atbilstoši normatīvajiem aktiem par šo dokumentu ekspertīzi un Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistru.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

  43.2 Koledžas, profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādes vai nozares eksaminācijas centri, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 14.13., 14.18., 14.19., 14.110. un 14.111. apakšpunktā minēto informāciju.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  44. Pamatojoties uz pedagoga iesniegtajiem dokumentiem un darbinieka personas lietā esošo informāciju, izglītības iestāde sistēmā ievada un aktualizē šo noteikumu 15.3., 15.7.1, 15.11., 15.12., 15.13., 15.13.1, 15.14., 15.15., 15.16. un 15.20. apakšpunktā minēto informāciju.

  (MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

  45. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam pedagoga personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 15.9. un 15.10. apakšpunktā minēto informāciju.

  (Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  45.1 Pamatojoties uz akadēmiskā personāla un viespersonāla iesniegtajiem dokumentiem un darbinieka personas lietā esošo informāciju, izglītības iestāde sistēmā ievada un aktualizē šo noteikumu 15.13., 15.19., 15.110., 15.111., 15.112., 15.113., 15.114. un 15.117. apakšpunktā minēto informāciju.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  45.2 Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam akdēmiskā personāla un viespersonāla personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 15.11., 15.12., 15.13., 15.14., 15.15., 15.16., 15.17. un 15.18. apakšpunktā minēto informāciju.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  45.3 Šo noteikumu 15.114. apakšpunktā minētos datus augstākās izgītības iestādes sistēmā ievada līdz kārtējā gada 1. aprīlim par iepriekšējo kalendāra gadu.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  46. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam tehniskā personāla personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5 un 16.7. apakšpunktā minēto informāciju.

  (Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  47. Atbilstoši sistēmā ievadītajam privātprakses pedagoga personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8. un 17.9. apakšpunktā minēto informāciju.

  (Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  48. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Sodu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 15.17., 15.115. un 16.6. apakšpunktā minēto informāciju par izglītības iestādē nodarbinātajām personām, 17.14. apakšpunktā minēto informāciju par privātprakses pedagogiem, kā arī informāciju par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  49. Ja Fizisko personu reģistrā nav informācijas par izglītojamo (tai skaitā studējošo vai pedagogu) vai trūkst kāda tās daļa, to sistēmā ievada un aktualizē izglītības iestāde, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā vai darbinieka personas lietā esošo informāciju.

  (Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  50. Šo noteikumu 11.27. apakšpunktā minētās ziņas par vērtējumiem vispārējās izglītības mācību priekšmetos un 19. punktā minētās ziņas par vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības dokumentiem izglītības iestādes ievada triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgā izglītības dokumenta izsniegšanu.

  50.1 Kredītiestādes, kas ir izsniegušas ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju garantētos studiju un studējošo kredītus, mēneša laikā kopš kredīta līguma parakstīšanas, izmantojot tīmekļa pakalpes, sistēmā ievada un aktualizē šo noteikumu 12.8. apakšpunktā minēto informāciju.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

  51. Oficiālās statistikas pārskatu ievadi sistēmā veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izglītības oficiālās statistikas pārskatu veidlapu paraugiem.

  51.1 Izglītības iestāžu un sistēmā iekļauto personu anketēšanu un apziņošanu var veikt izglītības procesa nodrošināšanai:

  51.1 1. izglītības iestāde, apziņojot iestādē reģistrētos pilngadīgos izglītojamos un nepilngadīgo izglītojamo vecākus (izglītojamie pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē), kā arī pedagogus;

  51.1 2. izglītības iestāžu dibinātāji, apziņojot dibinātās izglītības iestādes un tajās reģistrētos pilngadīgos izglītojamos un nepilngadīgo izglītojamo vecākus (izglītojamie pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē), kā arī pedagogus;

  51.1 3. Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes, apziņojot izglītības iestāžu dibinātājus, izglītības iestādes un tajās reģistrētos pilngadīgos izglītojamos un nepilngadīgo izglītojamo vecākus (izglītojamie pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē), kā arī pedagogus;

  51.1 4. citas valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  52. Informāciju par institūcijām, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un psihologiem ievada un aktualizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgo reģistru.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  52.1 Atbilstoši sistēmā ievadītajam akadēmiskā personāla personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā normatīvajos aktos par Akadēmiskā personāla reģistru noteikto informāciju, kas pieejama Fizisko personu reģistrā.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  52.2 Atbilstoši sistēmā ievadītajam promocijas darba vadītāja personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 19.8.2. apakšpunktā minēto informāciju.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  52.3 Atbilstoši sistēmā ievadītajam psihologa personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā normatīvajos aktos par Psihologu reģistru noteikto informāciju, kas pieejama Fizisko personu reģistrā.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; grozījums par vārdu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāšanu ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" stājas spēkā 28.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  52.4 Sistēmā iekļauj personas aktuālo un iepriekšējo personas kodu.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā)

  53. Informācija sistēmā iekļaujama tiešsaistes datu pārraides režīmā.

  IV. Informācijas arhivēšana, anonimizēšana un dzēšana

  (Nodaļa stājas spēkā 01.06.2021.; sk. 74. punktu)

  54. Sistēmu veido aktuālā datubāze un arhīva datubāze.

  55. Sistēma automātiski pārvieto uz arhīva datubāzi šādus datus par personām:

  55.1. par pretendentu uzņemšanu izglītības iestādē – mēneša laikā, kopš pagājis gads no personas attiecīgā statusa termiņa beigām;

  55.2. par privātpraksē strādājošu pedagogu – mēneša laikā kopš personas attiecīgā statusa termiņa beigām;

  55.3. par psihologu – mēneša laikā kopš personas attiecīgā statusa termiņa beigām;

  55.4. par akadēmisko personālu un akadēmisko viespersonālu – mēneša laikā kopš personas attiecīgā statusa termiņa beigām;

  55.5. par sistēmas lietotāju – mēneša laikā, kopš pagājuši divi gadi no personas attiecīgā statusa termiņa beigām.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  56. (Svītrots ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 464)

  57. Sistēma mēneša laikā pēc attiecīgā notikuma iestāšanās automātiski dzēš no aktuālās un arhīva datubāzes šādus datus:

  57.1. ziņas par vecākiem – pēc personas 21 gada vecuma sasniegšanas, izņemot ziņas par tām personām, kuras iesniegušas pieteikumu sociālajai stipendijai "Studētgods";

  57.2. par izglītojamā dzimšanas apliecību – pēc personas 18 gadu vecuma sasniegšanas;

  57.3. ziņas par izglītojamā invaliditāti un ziņas, kas iegūtas no Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas, – divus gadus pēc izglītojamā statusa beigām;

  57.4. par pasi vai personas apliecību un šo noteikumu 83.1. apakšpunktā minētos datus par ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju – pēc dokumenta derīguma termiņa beigām;

  57.5. par psihologiem – atbilstoši normatīvajiem aktiem par psihologu reģistru;

  57.6. par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem – piecus gadus pēc bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izslēgšanas no Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra;

  57.7. šo noteikumu 12.2.7.1, 12.8. un 12.9. apakšpunktā minēto informāciju – 20 gadus pēc studējošā statusa beigām;

  57.8. šo noteikumu 12.2.9.1 un 12.10. apakšpunktā minēto informāciju – dienā, kad sociālās stipendijas "Studētgods" saņēmējs vai sociālās stipendijas "Studētgods" pieteicējs ir sasniedzis 28 gadu vecumu;

  57.9. šo noteikumu 15.7., 15.17., 17.9., 17.10. un 17.14. apakšpunktā minēto informāciju – divus gadus pēc pedagoga vai privātpraksē strādājoša pedagoga statusa beigām;

  57.10. par tehnisko personālu – divus gadus pēc tehniskā personāla statusa beigām;

  57.11. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās izglītības dokumentu kopijas – piecus gadus pēc ziņu iekļaušanas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  58. Pārzinis labo sistēmā uzkrāto informāciju vai sazinās ar informācijas ievadītāju un norāda uz nepieciešamību labot sistēmā uzkrāto informāciju, ja tā ir kļūdaina un par to ir saņemta rakstveida informācija no informācijas ievadītāja, iesaistītās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotās personas vai datu subjekta.

  (Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

  59. Ierakstus var pārvietot no arhīva datubāzes uz aktuālo datubāzi, ja minēto datu apstrāde sistēmas aktuālajā datubāzē izriet no normatīvajiem aktiem.

  60. Ja sistēma tiek likvidēta, tajā ievadītos datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts informācijas sistēmu un arhīvu jomā nodod glabāšanai Latvijas Nacionālajam arhīvam.

  V. Sistēmas uzturēšana

  61. Sistēmas tehnisko resursu uzturēšanu, kā arī informācijas arhivēšanu un dzēšanu atbilstoši šo noteikumu IV nodaļai nodrošina sistēmas pārzinis.

  61.1 Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmas auditācijas pierakstu veidošanu un to uzglabāšanu 24 mēnešus pēc ieraksta izdarīšanas.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā)

  62. Par informācijas ievadīšanu sistēmā un tās aktualizēšanu atbilstoši kompetencei atbild Izglītības un zinātnes ministrija, Akadēmiskās informācijas centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, pašvaldības, izglītības iestādes un institūcijas.

  63. Šajos noteikumos minēto pienākumu veikšanai pašvaldības ir tiesīgas norīkot konsultantu.

  64. Lietotāja tiesības piešķir, maina vai anulē sistēmas pārzinis.

  65. Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmas apritē esošās informācijas drošības pasākumu īstenošanu un nodrošina sistēmas pieejamību, ne mazāku kā 99,5 % (24/7 režīmā), par atskaites punktu pieņemot kalendāra gadu.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329)

  66. Sistēmas pārzinis sistēmas lietotāja tiesības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un nepieciešamās informācijas apjomam, kā arī pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums), piešķir:

  66.1. Izglītības un zinātnes ministrijai un tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

  66.2. Akadēmiskās informācijas centram;

  66.3. pašvaldībām;

  66.3.1 Latvijas Pašvaldību savienībai;

  66.4. izglītības iestādēm;

  66.4.1 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai;

  66.5. citām institūcijām, kuras attiecīgo informāciju apstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  (Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264; MK 10.11.2023. noteikumiem Nr. 634)

  66.1 Pēc šo noteikumu 26. punktā paredzētās vienošanās noslēgšanas sistēmā esošo informāciju, izmantojot tīmekļa pakalpes, ir tiesības saņemt:

  66.1 1. Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

  66.1 2. Akadēmiskās informācijas centram;

  66.1 3. pašvaldībām;

  66.1 4. izglītības iestādēm un to dibinātājiem;

  66.1 5. Centrālajai statistikas pārvaldei;

  66.1 5.1 institūcijām, kuras piešķir starptautiski atzītus pedagogu un izglītojamo statusu apliecinošus dokumentus;

  66.1 6. citām institūcijām, kuras attiecīgo informāciju apstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

  66.2 Sistēmā esošo informāciju var izsniegt zinātniskajām institūcijām, žurnālistiem un trešajām pusēm, kas veic pētījumus atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Izglītības un zinātnes ministriju vai tās padotības iestādi, ja saņemts rakstveida iesniegums, kurā norādīts, kādam mērķim informācija tiks izmantota. Informāciju nodod, anonimizējot personu identificējošos datus, izņemot gadījumu, ja šajā punktā minētajos līgumos noteikts citādi.

  (MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

  67. Pieprasījumā norāda sistēmas lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, iestādi, ar kuru sistēmas lietotājs ir darba tiesiskajās attiecībās, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī darba pienākumus, kuru veikšanai nepieciešama pieeja sistēmai. Sistēmas pārzinis reģistrē lietotāju sistēmā, norādot lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

  (Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 264)

  68. Sistēmas lietotāja tiesības piešķir triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un elektroniski informē sistēmas lietotāju par tam piešķirtajām tiesībām.

  69. Sistēmas lietotājam nav tiesību nodot piešķirtos lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli) citām personām.

  69.1 Lietotāji sistēmā var autentificēties ar šādiem autentifikācijas līdzekļiem:

  69.1 1. sistēmas pārziņa piešķirto lietotāja vārdu un paroli;

  69.1 2. vienotās pieteikšanās moduli;

  69.1 3. citiem autentifikācijas līdzekļiem, par kuru izmantošanu pārzinis ir noslēdzis vienošanos ar risinājuma nodrošinātāju.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  69.2 Sistēmas pārzinis katram autentifikācijas līdzeklim nosaka pieejamo lietotāja tiesību apjomu.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  69.3 Lietotājs par problēmām darbā ar sistēmu veic rakstisku pieteikumu lietotāju atbalsta risinājumā. Atbalsta risinājuma elektroniskā pasta adrese ir publiski pieejama sistēmā.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  70. Ja nepieciešams mainīt vai anulēt lietotāja tiesības, šo noteikumu 66. punktā minētās institūcijas triju darbdienu laikā iesniedz sistēmas pārzinim pieprasījumu par lietotāja tiesību maiņu vai anulēšanu.

  VI. Noslēguma jautājumi

  71. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumus Nr. 788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 137. nr.; 2014, 168. nr.; 2016, 49., 179. nr.; 2017, 178. nr.; 2018, 64. nr.).

  72. Informāciju par augstākās izglītības diplomiem, kas izsniegti pirms 2017. gada 1. janvāra, augstākās izglītības iestādes sistēmā var ievadīt brīvprātīgi.

  73. Šo noteikumu 11.26. apakšpunkts un 38. punkts stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

  74. Šo noteikumu IV nodaļa stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā.

  (Grozīts ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 329)

  75. Šo noteikumu 11.27. apakšpunktā minēto informāciju attiecībā uz vērtējumiem visos mācību priekšmetos, kuri norādīti pamatizglītības dokumentā, un šo noteikumu 11.32. un 11.33. apakšpunktā minēto informāciju pirmo reizi sistēmā ievada, sākot ar 2020./2021. mācību gadu.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā)

  76. Atbilstoši šo noteikumu 12.8. apakšpunktam datus par kredītiem, kas izsniegti pēc 2020. gada 1. aprīļa, kredītiestādes pirmo reizi sistēmā ievada līdz 2020. gada 1. oktobrim.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 329 redakcijā)

  77. Šo noteikumu 5.8. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. maijā.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  78. Līdz attiecīgās sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai izglītības iestādes sistēmā neievada šo noteikumu 11.12.1 3. un 11.12.1 4. apakšpunktā minēto informāciju.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  79. Sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un saglabā šo noteikumu 12.1.6.1 apakšpunktā minēto informāciju, sākot ar 2021. gada 1. augustu.

  (MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

  80. Šo noteikumu 11.32. apakšpunktā minēto informāciju par izglītojamiem, kuriem vērtējumi izteikti ar sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās, par 2020./2021. mācību gadu sistēmā ievada brīvprātīgi.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

  81. Šo noteikumu 40.1 punktā minēto informāciju Sabiedrības integrācijas fonds līdz tiešsaistes datu apmaiņas risinājumu izstrādei sniedz manuālā režīmā. Sistēma informāciju tiešsaistes režīmā no Valsts ieņēmumu dienesta saņem ar 2022. gada 1. janvāri, bet no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes – ar 2023. gada 1. janvāri.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

  82. Šo noteikumu 15.117. apakšpunktā minētos datus par personām, kas darba tiesiskās attiecības uzsākušas pirms 2022. gada 1. jūlija, sistēmā ievada līdz 2022. gada 31. decembrim.

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  83. Sistēmā attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā minēto Ukrainas civiliedzīvotāju:

  83.1. kurš nav Latvijas valstspiederīgais, šo noteikumu 15.6. apakšpunktā minētās informācijas vietā izglītības iestāde manuāli norāda ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, izdošanas datumu, izdošanas vietu, dokumenta derīguma termiņu;

  83.2. ja šo noteikumu 15.7. apakšpunktā minētā informācija netiek saņemta no Fizisko personu reģistra atbilstoši šo noteikumu 45. punktam, tad 15.7. apakšpunktā minētās informācijas vietā izglītības iestāde manuāli norāda informāciju par faktiskās dzīvesvietas adresi;

  83.3. šo noteikumu 11.25.1 apakšpunktā minētās informācijas vietā, kā arī par šo noteikumu 11.1 punktā minētajiem izglītojamiem norāda izglītojamā statusu "Ukrainas civiliedzīvotājs".

  (MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

  84. Šo noteikumu 8.6., 8.8., 8.9.13. un 8.12. apakšpunktā minētā informācija sistēmā tiek iekļauta līdz ar attiecīgās sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. septembrim.

  85. Šo noteikumu 31.3. apakšpunkts stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

  (MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

  Ministru prezidents A. K. Kariņš

  Izglītības un zinātnes ministra vietā –
  Ministru prezidenta biedrs,
  tieslietu ministrs J. Bordāns

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.