(1) Studiju programmu licencēšanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 795

  Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 59. §)
  Studiju programmu licencēšanas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 55.2 panta divpadsmito daļu un Izglītības likuma 14. panta 11. punktu
  (MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 731 redakcijā)
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. studiju programmu, tai skaitā kopīgo studiju programmu, licencēšanas kārtību;

  1.2. (svītrots ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 731);

  1.3. studiju kvalitātes komisijas izveidošanas nosacījumus (tai skaitā prasības ekspertiem) un kārtību, kā arī tiesības un pienākumus studiju programmu licencēšanā;

  1.4. apelācijas komisijas izveidošanas nosacījumus (tai skaitā prasības ekspertiem) un kārtību, kā arī tiesības un pienākumus studiju programmu licencēšanā.

  2. Akadēmiskās informācijas centrs (turpmāk – centrs) studiju programmu licencēšanas nodrošināšanai izstrādā šādus dokumentus:

  2.1. studiju programmu novērtēšanas metodikas un procedūras, kas atbilst Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajiem standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā;

  2.2. kritērijus Augstskolu likuma 55.2 panta piektajā daļā minēto prasību novērtēšanai un publicē tos centra tīmekļvietnē;

  2.3. studiju programmu licencēšanas iesnieguma un raksturojuma sagatavošanas vadlīnijas atbilstoši Augstskolu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām studiju programmu izstrādes un īstenošanas prasībām un publicē tās centra tīmekļvietnē;

  2.4. ekspertu kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas un publicē tās centra tīmekļvietnē.

  II. Studiju kvalitātes komisijas un apelācijas komisijas izveidošanas kārtība, to pienākumi un tiesības

  3. Studiju kvalitātes komisijas un apelācijas komisijas ekspertu kandidātus atlasa centrs.

  4. Studiju kvalitātes komisijas ekspertam ir pieredze vismaz vienā šajā punktā minētajā jomā. Centrs nodrošina, ka kopumā studiju kvalitātes komisijas ekspertiem ir pieredze šādās jomās:

  4.1. augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;

  4.2. augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā;

  4.3. Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības procesu norisēs;

  4.4. zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā.

  5. Studiju kvalitātes komisijas pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un tā darbojas saskaņā ar centra izstrādātu un Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes apstiprinātu studiju kvalitātes komisijas nolikumu.

  6. Studiju kvalitātes komisija:

  6.1. atbilstoši Augstskolu likuma 55.2 panta trešajai un ceturtajai daļai pieņem lēmumu par studiju programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt studiju programmu;

  6.2. lemj par izmaiņu izdarīšanu studiju programmas licencēšanas datos izglītības programmu reģistrā, ja ir mainījušās šo noteikumu 12. punktā (izņemot šo noteikumu 12.10. apakšpunktu) un 14. punktā minētās ziņas;

  6.3. var pieņemt lēmumu par studiju programmas licencēšanas atcelšanu studiju programmai Augstskolu likuma 55.2 panta astotajā daļā noteiktajos gadījumos, tai skaitā ja studiju virziena akreditācijā studiju programma ir saņēmusi neapmierinošu vērtējumu, lēmumā nosaka termiņu, ar kuru studiju programmas licencēšana ir atcelta;

  6.4. ir tiesīga pieprasīt no augstskolām vai koledžām un valsts institūcijām studiju programmu licencēšanai nepieciešamo informāciju;

  6.5. ir tiesīga apmeklēt augstskolu vai koledžu, tai skaitā filiāles, lai iepazītos ar studiju programmai atbilstošo studiju bāzi, informatīvo bāzi (tai skaitā bibliotēku), finansiālo bāzi un materiāli tehnisko bāzi.

  (Grozīts ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 731)

  7. Apelācijas komisijas sastāvu veido:

  7.1. divi augstākās izglītības eksperti, kuriem kopumā ir pieredze šo noteikumu 4. punktā minētajās jomās;

  7.2. divi eksperti ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs un vismaz piecu gadu profesionālo pieredzi administratīvajā procesā, tai skaitā administratīvo aktu sagatavošanā.

  8. Apelācijas komisija izskata iesniegumus par studiju kvalitātes komisijas lēmumu apstrīdēšanu un pieņem lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  9. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome ir centra izveidota koleģiāla institūcija, un tās sastāvā ir pa vienam centra, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Koledžu asociācijas, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Rektoru padomes pārstāvim.

  10. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome apstiprina studiju kvalitātes komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku un apelācijas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku.

  III. Studiju programmas licencēšanas kārtība

  11. Lai licencētu studiju programmu, augstskola vai koledža iesniedz centrā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajām vadlīnijām.

  (MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 731 redakcijā)

  12. Iesniegumā norāda:

  12.1. augstskolas vai koledžas nosaukumu un augstskolas vai koledžas reģistrācijas apliecības numuru;

  12.2. augstskolas vai koledžas juridisko adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un oficiālo elektronisko adresi, ja augstskolai vai koledžai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;

  12.3. studiju programmas nosaukumu;

  12.4. studiju programmai atbilstošā studiju virziena nosaukumu;

  12.5. studiju programmas kodu saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju;

  12.6. studiju programmas apjomu, studiju programmas īstenošanas ilgumu, studiju veidu, formu, īpaši norādot tālmācību, un īstenošanas valodu;

  12.7. uzņemšanas prasības;

  12.8. iegūstamo grādu, piešķiramo profesionālo kvalifikāciju vai grādu un profesionālo kvalifikāciju nosaukumus;

  12.9. adresi, kur tiks īstenota studiju programma, norādot, vai studiju programmu īstenos augstskola, augstskolas filiāle, koledža vai koledžas filiāle;

  12.10. paredzētā studiju programmas direktora vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un tās personas vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju, kuru augstskola vai koledža pilnvarojusi kārtot ar studiju programmas licencēšanu saistītos jautājumus.

  13. Iesniegumam pievieno:

  13.1. šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajās vadlīnijās norādīto informāciju;

  13.2. augstskolas vai koledžas apliecinājumu par studiju programmas īstenošanā iesaistāmo mācībspēku attiecīgo svešvalodu prasmi vismaz B2 līmenī, ja studiju programmu vai tās daļu paredzēts īstenot svešvalodā, vai latviešu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, ja studiju programmu vai tās daļu paredzēts īstenot latviešu valodā un mācībspēks vidējo vai augstāko izglītību nav ieguvis latviešu valodā;

  13.3. dokumentus, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā (līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu), ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta;

  13.4. dokumentu, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju, ja studiju programma augstskolas vai koledžas rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ nav akreditēta vai studiju programmas licencēšana ir atcelta un studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā;

  13.5. Veselības ministrijas atzinumu veselības aprūpes jomā un tās institūcijas atzinumu par izstrādātās studiju programmas atbilstību reglamentētajai profesijai noteiktajām prasībām, kas veic personu sertifikāciju reglamentēto profesiju jomā, ja licencējamā studiju programma sagatavos speciālistus reglamentētajā profesijā;

  13.6. informāciju par finanšu līdzekļiem, no kuriem paredzēts finansēt studiju programmas īstenošanu.

  (Grozīts ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 731)

  14. Iesniegumam par kopīgās studiju programmas licencēšanu papildus šo noteikumu 13. punktā minētajiem dokumentiem pievieno:

  14.1. informāciju par studiju programmas atbilstību Augstskolu likuma 55.1 panta otrās un trešās daļas nosacījumiem;

  14.2. rakstisku vienošanos ar studiju programmas īstenošanā iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas studiju programmas izstrādi un īstenošanu.

  15. Iesniegumam par tādas studiju programmas licencēšanu, kura atbilst jaunajam augstskolas vai koledžas (izņemot valsts dibinātu augstskolu vai koledžu) studiju virzienam, pievieno:

  15.1. lēmumu par jauna studiju virziena atvēršanu, kurā izvērtēti jauna studiju virziena atvēršanai pieejamie resursi, tai skaitā ietverta informācija par veiktajām un plānotajām finansiālajām investīcijām studiju virziena attīstībai, kā arī informācija par studiju virziena īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, finansiālo bāzi un informatīvajiem resursiem;

  15.2. visu studiju virziena īstenošanā iesaistāmo mācībspēku sarakstu. Sarakstā norāda mācībspēka profesionālo kvalifikāciju, amatu, profesionālo, akadēmisko vai zinātnisko grādu, tai skaitā ar studiju virzienu saistīto pēdējo sešu gadu zinātniskās publikācijas recenzējamos izdevumos vai pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades sasniegumus, kā arī mācībspēku īstenojamos studiju kursus un studiju moduļus;

  15.3. šādus atzinumus:

  15.3.1. Ekonomikas ministrijas, Augstākās izglītības padomes un tās ministrijas atzinumu, kuras kompetencei atbilst atveramais studiju virziens, par valsts dibinātās augstskolas vai koledžas jaunā studiju virziena atbilstību Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, Nacionālajam attīstības plānam un citiem attīstības plānošanas dokumentiem, tai skaitā izvērtējot nepieciešamos cilvēkresursus attiecīgajā jomā un to profesionālo kompetenci atbilstoši tam, kādus speciālistus jaunā studiju virziena ietvaros plānots sagatavot, īstenojot plānoto studiju programmu;

  15.3.2. atbilstoši kompetencei Latvijas Darba devēju konfederācijas atzinumu par nepieciešamajiem cilvēkresursiem attiecīgajā jomā un to profesionālo kompetenci atbilstoši tam, kādus speciālistus sagatavos jaunā studiju virziena ietvaros, īstenojot plānoto studiju programmu;

  15.3.3. Izglītības un zinātnes ministrijas atzinumu par šo noteikumu 15.3.1. apakšpunktā minētajiem jautājumiem, tai skaitā par studiju virziena atvēršanas lietderību, pamatojoties uz izglītības kvalitātes monitoringa datiem.

  (Grozīts ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 731)

  16. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz elektroniskā formā un to paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajiem nosacījumiem.

  17. Centrs pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu 12., 13., 14. un 15. punktā minētajām prasībām. Ja augstskola vai koledža nav iesniegusi visu nepieciešamo informāciju, centrs rakstiski lūdz augstskolu vai koledžu iesniegt trūkstošo informāciju. Minēto informāciju augstskola vai koledža iesniedz centrā 20 dienu laikā pēc tās pieprasīšanas.

  18. Studiju programmas licencēšanai nepieciešamos datus par augstskolu vai koledžu, kas ir iekļauti valsts un Izglītības un zinātnes ministrijas reģistros, centrs pieprasa un saņem no šiem reģistriem.

  19. Centrs var lūgt licencējamai studiju programmai atbilstošajai nozares ekspertu padomei, profesionālajai nozaru organizācijai vai nozares ministrijai, kuras pārraudzībā ir attiecīgā joma, ja nav izveidota atbilstoša nozares ekspertu padome, 10 darbdienu laikā sniegt atzinumu par licencēšanai iesniegtās studiju programmas atbilstību nozares attīstības vajadzībām un par licencējamās studiju programmas īstenošanā sagatavoto speciālistu nodarbinātības prognozēm.

  20. Centrs lūdz Izglītības kvalitātes valsts dienestu 10 darbdienu laikā sniegt informāciju par augstskolas vai koledžas darbībā iepriekšējā gada laikā konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem un to novēršanu Izglītības kvalitātes valsts dienesta noteiktajā termiņā.

  21. Ja augstskola licencēšanai iesniegusi akadēmisko doktora studiju programmu, centrs lūdz Latvijas Zinātnes padomi sniegt atzinumu par licencēšanai iesniegto akadēmisko doktora studiju programmu saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 16. panta 7. punktu.

  22. Centrs iesniegumu atstāj bez izskatīšanas, informējot par to iesniedzēju, šādos gadījumos:

  22.1. centra norādītajā termiņā nav veikta samaksa par studiju programmas licencēšanu;

  22.2. nav iesniegta visa informācija, kas pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu;

  22.3. dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām.

  23. Centrs studiju programmas novērtēšanai atlasa un apstiprina trīs studiju programmas novērtēšanas ekspertus (turpmāk – novērtēšanas eksperti) – vienu Latvijas Studentu apvienības deleģētu pārstāvi, vienu attiecīgās nozares ekspertu padomes koordinatora deleģētu pārstāvi, ja ir izveidota atbilstoša nozares ekspertu padome, vai centra piesaistītu nozares pārstāvi, ja nav izveidota atbilstoša nozares ekspertu padome, un vienu tās jomas ekspertu, kurā pieteikta studiju programmas licencēšana. Centram ir tiesības  vērsties pie nozares ministrijām vai nozares arodbiedrībām nozares ekspertu deleģēšanai. Centrs organizē novērtēšanas ekspertu darbu, tai skaitā novērtēšanas ekspertu vizītes augstskolās, koledžās, to filiālēs un piedalās tajās. Augstskolu vai koledžu ekspertu grupas darbā bez balsstiesībām var piedalīties Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģēti novērotāji. Novērotāji darbojas saskaņā ar centra izstrādāto kārtību un izdevumus sedz no saviem līdzekļiem.

  (MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 731 redakcijā)

  24. Triju darbdienu laikā pēc novērtēšanas ekspertu apstiprināšanas centrs informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par apstiprinātajiem novērtēšanas ekspertiem. Augstskola vai koledža triju darbdienu laikā var izteikt noraidījumu novērtēšanas ekspertiem, iesniedzot centrā pamatotu rakstisku noraidījumu un norādot katra noraidītā novērtēšanas eksperta noraidījuma iemeslus. Centrs 10 darbdienu laikā pēc noraidījuma saņemšanas izskata to un, ja atzīst noraidījumu par pamatotu, apstiprina citus novērtēšanas ekspertus.

  25. Novērtēšanas eksperti apmeklē augstskolu vai koledžu, tai skaitā filiāles, kurās paredzēta licencēšanai iesniegtās studiju programmas īstenošana, izvērtē studiju programmu un iesniedz centrā ekspertu kopīgo atzinumu atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajām vadlīnijām. Sagatavojot ekspertu kopīgo atzinumu, novērtēšanas eksperti vienojas par Augstskolu likuma 55.2 panta piektajā daļā minēto prasību novērtējumu. Ja novērtēšanas ekspertu viedoklis par kādu no Augstskolu likuma 55.2 panta piektajā daļā minētajām prasībām atšķiras, atšķirīgo viedokli norāda novērtēšanas ekspertu kopīgajā atzinumā.

  26. Studiju kvalitātes komisija studiju programmu novērtē saskaņā ar Augstskolu likuma 55.2 panta piektajā daļā minētajām prasībām un atbilstoši Augstskolu likuma 55.2 panta sestajai un septītajai daļai pieņem lēmumu par studiju programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt studiju programmu. Pieņemot lēmumu par studiju programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt studiju programmu, studiju kvalitātes komisija ņem vērā augstskolas vai koledžas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, novērtēšanas ekspertu kopīgo atzinumu un citu tās rīcībā esošo informāciju.

  27. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinators mēneša laikā pēc centra pieprasījuma saņemšanas sniedz viedokli par studiju programmu reglamentētajā profesijā. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoram ir pienākums piedalīties studiju kvalitātes komisijas sēdēs kā novērotājam, ja studiju programma ir saistīta ar reglamentēto profesiju.

  28. Centrs 10 darbdienu laikā pēc studiju kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšanas nosūta attiecīgo lēmumu augstskolai vai koledžai un lēmuma kopiju – Izglītības un zinātnes ministrijai. Ja studiju kvalitātes komisija pieņēmusi lēmumu licencēt studiju programmu, centrs pēc lēmuma nosūtīšanas ievada izglītības programmu reģistrā informāciju par licencēto studiju programmu. Studiju kvalitātes komisijas lēmums par studiju programmas licencēšanu ir beztermiņa vai ir spēkā līdz tā atcelšanai Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos. Centrs informāciju par licencēto studiju programmu un ekspertu kopīgo atzinumu publicē centra tīmekļvietnē.

  (MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 731 redakcijā)

  29. Ja studiju kvalitātes komisija ir pieņēmusi lēmumu licencēt kopīgu studiju programmu, centrs atbilstoši normatīvajam regulējumam par Valsts izglītības informācijas sistēmu ievada izglītības programmu reģistrā informāciju par licencēto kopīgo studiju programmu katrai kopīgas studiju programmas īstenotājai – augstskolai vai koledžai.

  (MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 731 redakcijā)

  30. Ja studiju programmās, kuras nav akreditētas, mainās šo noteikumu 12. punktā (izņemot šo noteikumu 12.10. apakšpunktu)  un 14. punktā ​​​​​​​ minētās ziņas, augstskola vai koledža 30 dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas iesniedz centrā iesniegumu par izmaiņām izglītības programmu reģistrā iekļautās licencētās studiju programmas informācijā.

  (MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 731 redakcijā)

  IV. Noslēguma jautājumi

  31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 146. nr.; 2017, 148., 243. nr.).

  32. Ja iesniegums studiju programmas licencēšanai iesniegts līdz 2018. gada 31. decembrim, piemēro Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi", bet izsniedz šo noteikumu pielikumā norādīto studiju programmas licenci.

  33. Studiju programmas licence, kas izsniegta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir beztermiņa vai ir spēkā līdz tās atņemšanai Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos.

  34. Centrs līdz 2019. gada 1. februārim izstrādā un savā tīmekļvietnē publicē šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētos dokumentus.

  35. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

  36. Studiju kvalitātes komisija, kas darbojas šo noteikumu 5. punktā noteiktā pilnvaru termiņa ietvaros, savas funkcijas veic līdz cikliskas augstskolu akreditācijas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 1. janvārim.

  (MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 731 redakcijā)

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministra
  pienākumu izpildītājs,
  labklājības ministrs Jānis Reirs
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 11. decembra
  noteikumiem Nr. 795

  (Pielikums svītrots ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 731)

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.