(1) Starptautisko skolu likums

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:00
  Saeima ir pieņēmusi un Valsts
  prezidents izsludina šādu likumu:
  Starptautisko skolu likums

  1. pants. Likumā lietotie termini

  Likumā ir lietoti šādi termini:

  1) starptautiskā skola — Latvijas Republikā reģistrēta juridiskās vai fiziskās personas dibināta izglītības iestāde, kura Latvijas Republikā īsteno citas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Eiropas skolu augstākās valdes vai Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzītu izglītības programmu Eiropas Savienības dalībvalstu un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu oficiālajās valodās;

  2) starptautiska izglītības programma — Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Eiropas skolu augstākās valdes vai Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzīta izglītības programma;

  3) starptautisks izglītības dokuments — dokuments, kas apliecina personas izglītību, kas iegūta atbilstoši starptautiskai izglītības programmai.

  2. pants. Likuma mērķis

  Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikā vispārējās izglītības pieejamību ārvalstu un starptautiskajās organizācijās (it īpaši Eiropas Savienības institūcijās, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņotajos spēkos) nodarbināto un dienējošo personu bērniem (ģimenes locekļiem), tādējādi veicinot šo institūciju un organizāciju darbību Latvijas Republikā un vienlaikus sekmējot starptautisko sadarbību ekonomiskajos, politiskajos, kā arī izglītības jautājumos.

  3. pants. Likuma darbības joma

  (1) Likums nosaka prasības starptautiskās skolas dibināšanai, reģistrācijai un darbības uzsākšanai, reglamentē kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja starptautiskas izglītības programmas īstenošanai, nosaka prasības šādas programmas īstenošanai, kā arī nosaka starptautiskās skolas pārvaldības un uzraudzības kārtību.

  (2) Starptautiskas izglītības programmas apguve ir pieejama ikvienai personai (bērnam), ja viņa ģimenes locekļi uzturas Latvijas Republikā pastāvīgi vai uz laiku.

  (3) Starptautiskā skola nodrošina visiem bērniem vienādas tiesības un iespējas apgūt starptautisku izglītības programmu atbilstoši katra spējām un savā darbībā ievēro bērnu tiesību aizsardzību regulējošus normatīvos aktus.

  (4) Likums neattiecas uz tām izglītības iestādēm, kuru darbību nosaka Latvijas Republikai saistoši starpvalstu līgumi.

  4. pants. Starptautiskās skolas dibināšanas, reorganizācijas un likvidēšanas kārtība

  (1) Starptautisko skolu kā privātu komercsabiedrību, nodibinājumu vai biedrību var dibināt, reorganizēt un likvidēt fiziskās un juridiskās personas.

  (2) Starptautiskā skola savā darbībā ievēro šādus noteikumus:

  1) starptautiskā skola īsteno citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Eiropas skolu augstākās valdes vai Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzītu starptautisku izglītības programmu;

  2) starptautiskās skolas dibinātāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā uz vismaz pieciem gadiem ir nekustamais īpašums vai tā daļa (telpu grupa) (turpmāk — nekustamais īpašums) starptautiskas izglītības programmas īstenošanai un ar to saistīto darbību veikšanai;

  3) nekustamais īpašums, tajā izvietotās iekārtas, inventārs un aprīkojums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām ekspluatācijas, tehniskās drošības, higiēnas prasībām, telpas atbilst iekārtu un inventāra uzturēšanas prasībām;

  4) starptautiskajā skolā tiek nodrošināta izglītojamo drošība, profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība;

  5) starptautiskajā skolā tiek nodrošināta izglītojamo ēdināšana atbilstoši normatīvajiem aktiem;

  6) starptautiskajā skolā ir izglītojamo vajadzībām atbilstošs datoraprīkojums, bibliotēka, kurā nodrošināta pieeja Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras un periodikas krājumiem, sporta zāle un sporta laukums;

  7) starptautiskās skolas darbību, pārvaldību un šajā skolā notiekošo izglītības procesu regulē tās dibinātāja apstiprināti darbības pamatnoteikumi (piemēram, nolikums, statūti).

  (3) Starptautisko skolu reorganizē un likvidē tās dibinātājs. Starptautiskā skola par tās reorganizāciju vismaz trīs mēnešus, bet par likvidēšanu — vismaz sešus mēnešus iepriekš informē izglītojamā likumiskos pārstāvjus, starptautiskās skolas darbiniekus un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

  5. pants. Starptautiskās skolas reģistrācija izglītības iestāžu reģistrā un atļaujas izsniegšana starptautiskas izglītības programmas īstenošanai

  (1) Mēneša laikā pēc starptautiskās skolas dibināšanas tās dibinātājs vai tā pilnvarota persona iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestam (turpmāk — dienests) iesniegumu par starptautiskās skolas reģistrāciju izglītības iestāžu reģistrā un atļauju starptautiskas izglītības programmas īstenošanai.

  (2) Iesniegumam par starptautiskās skolas reģistrāciju un atļauju starptautiskas izglītības programmas īstenošanai pievieno dokumentus, kas apliecina atbilstību šā likuma 4. panta prasībām. Dokumentus iesniedz valsts valodā, bet svešvalodā iesniegtiem dokumentiem pievieno tulkojumu valsts valodā.

  (3) Lēmumu par starptautiskās skolas reģistrāciju vai atteikumu to reģistrēt pieņem par izglītības iestāžu reģistru atbildīgā amatpersona divu mēnešu laikā pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu saņemšanas un atbilstības šā likuma 4. panta prasībām izvērtēšanas. Lēmumu par starptautiskās skolas reģistrāciju vai atteikumu to reģistrēt apstrīd dienesta vadītājam. Lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību.

  (4) Pieņemot lēmumu par starptautiskās skolas reģistrāciju, vienlaikus tiek izsniegta sākotnējā atļauja dibinātāja iesniegumā norādītās starptautiskas izglītības programmas īstenošanai uz laiku, līdz dibinātājs vai tā pilnvarota persona iesniedz dienestam dokumentus, kas apliecina starptautiskas izglītības programmas atzīšanu attiecīgajā valstī, vai arī Eiropas skolu augstākās valdes vai Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzinumu. Sākotnējā atļauja tiek izsniegta uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

  (5) Pēc šā panta ceturtajā daļā minēto dokumentu saņemšanas dienests mēneša laikā tos izvērtē un izsniedz atļauju starptautiskas izglītības programmas īstenošanai attiecīgajā starptautiskajā skolā uz iesniegtajos dokumentos norādīto starptautiskas izglītības programmas akreditācijas laiku.

  (6) Ministru kabinets nosaka starptautiskās skolas reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu kopumu, kārtību, kādā starptautiskās skolas reģistrē izglītības iestāžu reģistrā, kā arī kārtību, kādā izvērtē attiecīgos dokumentus un izsniedz starptautisku izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās sākotnējās atļaujas un atļaujas.

  (7) Starptautiskā skola uzsāk savu darbību ar dienu, kad tā reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā.

  6. pants. Starptautiskās skolas nosaukums

  (1) Starptautiskās skolas nosaukums skaidri un noteikti atšķiras no citiem izglītības iestāžu reģistrā jau reģistrētu izglītības iestāžu nosaukumiem.

  (2) Starptautiskās skolas nosaukums norādāms arī valsts valodā.

  7. pants. Starptautiskas izglītības programmas īstenošanas nosacījumi

  (1) Starptautiskā skola, īstenojot starptautisku izglītības programmu, vienlaikus nodrošina latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas (turpmāk — mācību priekšmets "Latvijas mācība") apguvi.

  (2) Mācību priekšmeta "Latvijas mācība" programmu izstrādā starptautiskā skola, ievērojot Ministru kabineta noteiktās vadlīnijas un tām atbilstošas mācību priekšmeta "Latvijas mācība" programmas paraugus. Mācību priekšmeta "Latvijas mācība" programmu apstiprina dienests.

  (3) Mācību priekšmeta "Latvijas mācība" un starptautiskas izglītības programmas īstenošanu uzsāk vienlaikus.

  (4) Ministru kabinets nosaka mācību priekšmeta "Latvijas mācība" vadlīnijas, kurās ietverts šā mācību priekšmeta saturs un plānotie tā apguvē sasniedzamie rezultāti visās starptautiskas izglītības programmas pakāpēs, kā arī kārtība un kritēriji, pēc kādiem dienests izvērtē un apstiprina mācību priekšmeta programmu.

  8. pants. Starptautiskajā skolā iegūtās izglītības pielīdzināšana

  (1) Starptautiskajā skolā iegūtā izglītība tiek pielīdzināta attiecīgai Latvijas Republikas vispārējās izglītības pakāpei un veidam, un par to izdara attiecīgu ierakstu Valsts izglītības informācijas sistēmā, izsniedzot šā likuma 5. panta piektajā daļā minēto atļauju.

  (2) Ministru kabinets nosaka starptautiskas izglītības programmas apguves rezultātā iegūtās izglītības pielīdzināšanas kārtību un atbilstību Latvijas Republikas vispārējās izglītības pakāpei un veidam.

  9. pants. Starptautisks izglītības dokuments

  Pēc starptautiskas izglītības programmas apguves personai tiek izsniegts starptautisks izglītības dokuments. Ja persona starptautiskas izglītības programmu apguvusi daļēji, tai tiek izsniegts dokuments par daļēju starptautiskas izglītības programmas apguvi.

  10. pants. Informācija par starptautiskās skolas darbību

  Starptautiskā skola savā tīmekļvietnē ievieto tās darbību reglamentējošos noteikumus, informāciju par tajā īstenotu starptautisku izglītības programmu, tās atbilstību Latvijas Republikas vispārējās izglītības pakāpei un veidam, starptautiska izglītības dokumenta paraugu, personu uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumus.

  11. pants. Mācību procesa nodrošināšana

  Mācību gada ilgumu, mācību stundu vai nodarbību slodzi nedēļā un dienā, mācību un audzināšanas noteikumus starptautiskajā skolā nosaka atbilstoši tajā īstenotajai starptautiskai izglītības programmai.

  12. pants. Valsts izglītības informācijas sistēma

  (1) Starptautiskā skola katru gadu 1. septembrī atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā informāciju par starptautisku izglītības programmu, izglītojamiem un pedagogiem.

  (2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā starptautiskā skola ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā informāciju par starptautisku izglītības programmu, izglītojamiem un pedagogiem, kā arī šīs informācijas saturu.

  13. pants. Dienesta kompetence

  (1) Dienests:

  1) saņēmis šā likuma 5. panta ceturtajā daļā minētos dokumentus, kas apliecina starptautiskas izglītības programmas atzīšanu attiecīgajā valstī, vai Eiropas skolu augstākās valdes vai Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzinumu, tos izvērtē un ievada informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā, kā arī izsniedz atļauju starptautiskas izglītības programmas un mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai uz starptautiskas izglītības programmas akreditācijas laiku;

  2) lemj par starptautiskās skolas darbības apturēšanu, ja ir konstatēts, ka tajā pārkāptas normatīvo aktu prasības par izglītojamo drošību un higiēnu, teritorijas, telpu, iekārtu un inventāra uzturēšanu kārtībā, kā arī izglītojamo ēdināšanu;

  3) izskata iesniegumus, kas saistīti ar starptautiskās skolas darbību;

  4) lemj par starptautiskas izglītības programmas apturēšanu, ja ir konstatēti šā likuma prasību pārkāpumi;

  5) anulē izsniegto atļauju, ja starptautiskas izglītības programmas īstenošana nav uzsākta 12 mēnešu laikā pēc šā likuma 5. panta piektajā daļā noteiktās atļaujas izsniegšanas vai ir pārtraukta 12 mēnešus pēc kārtas;

  6) izvērtē un apstiprina starptautisko skolu izstrādātās mācību priekšmeta "Latvijas mācība" programmas;

  7) ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā informāciju par starptautisku izglītības programmu īstenošanai izsniegtajām atļaujām, to anulēšanu un apturēšanu.

  (2) Dienestam ir tiesības pārbaudīt starptautiskas izglītības programmas īstenošanas atbilstību iesniegtajai dokumentācijai.

  (3) Dienests ne retāk kā reizi gadā pārliecinās par mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanas atbilstību apstiprinātajai šā mācību priekšmeta programmai.

  14. pants. Starptautiskās skolas finansēšana

  (1) Starptautiskās skolas dibinātāji nodrošina tās finansējumu.

  (2) Starptautiskā skola ir tiesīga noteikt maksu par starptautiskas izglītības programmas apguvi, kuru sedz no privātpersonas (fiziskās vai juridiskās personas) līdzekļiem.

  (3) Starptautiskajā skolā īstenojamā mācību priekšmeta "Latvijas mācība" izmaksas veido šā priekšmeta īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un šā mācību priekšmeta īstenošanai nepieciešamo izdevumu (mācību līdzekļu iegāde) summa.

  (4) Ministru kabinets nosaka kārtību un kritērijus, pēc kādiem aprēķina un finansē no valsts budžeta mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanas izmaksas (pedagogu darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, mācību līdzekļu iegāde).

  15. pants. Prasības starptautiskās skolas vadītājiem

  (1) Par starptautiskās skolas vadītāju un vadītāja vietnieku ir tiesīga strādāt persona, kura atbilst starptautiskas izglītības programmas prasībām un uz kuru neattiecas izglītības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu. Uz šo personu neattiecas prasības par valsts valodas prasmi.

  (2) Starptautiskās skolas vadītājs vai vadītāja vietnieks prot un lieto valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams viņa profesionālo pienākumu pildīšanai, vai arī starptautiskā skola nodrošina tulkojumu valsts valodā.

  16. pants. Prasības starptautiskās skolas pedagogiem

  (1) Strādāt par pedagogu, kas īsteno starptautisku izglītības programmu, ir tiesības personai, kura atbilst starptautiskas izglītības programmas prasībām un uz kuru neattiecas izglītības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu. Uz šo personu neattiecas prasības par valsts valodas prasmi.

  (2) Strādāt par pedagogu, kas īsteno mācību priekšmetu "Latvijas mācība", ir tiesības personai, kura atbilst izglītības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par pedagogu izglītību un kvalifikāciju un uz kuru neattiecas izglītības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

  17. pants. Izglītības procesa dokumentu glabāšana

  Starptautiskas izglītības programmas īstenošana un izglītības procesa organizēšana starptautiskajā skolā tiek dokumentēta, starptautiskās skolas dokumentu pārvaldība un arhīva pārvaldība tiek nodrošināta atbilstoši dokumentu un arhīva pārvaldību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

  Pārejas noteikumi

  1. Izglītības iestādes, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir reģistrējušās izglītības iestāžu reģistrā un kuras atbilst šā likuma prasībām, līdz 2020. gada 31. augustam Valsts izglītības informācijas sistēmā veic izglītības programmu pārreģistrāciju, norādot mācību valodas koda septīto ciparu — 3 (Cita mācībvaloda), atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Latvijas izglītības klasifikāciju.

  2. Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. decembrim izdod šajā likumā minētos noteikumus.

  3. Šā likuma 5. panta pirmajā daļā minēto iesniegumu starptautiskās skolas var iesniegt ne agrāk kā 2021. gada 1. februārī.

  4. Izglītības iestādes, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir reģistrējušās izglītības iestāžu reģistrā, šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktos dokumentus iesniedz līdz 2021. gada 28. februārim. Dienests līdz 2021. gada 31. maijam izvērtē iesniegtos dokumentus un izsniedz atļauju starptautiskas izglītības programmas un mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai uz starptautiskas izglītības programmas akreditācijas laiku.

  Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

  Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 2. jūlijā.
  Valsts prezidents E. Levits
  Rīgā 2020. gada 10. jūlijā

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.