(1) Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 18

  Rīgā 2020. gada 7. janvārī (prot. Nr. 1 4. §)
  Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi
  Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. panta
  otro daļu un Preču un pakalpojumu drošuma likuma 8.1 pantu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. speciālās prasības publiskai lietošanai paredzētiem spēļu un rekreācijas laukumiem (turpmāk – publiskie spēļu un rekreācijas laukumi) un tajos uzstādāmām vai uzstādītām spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām un aprīkojumam, kā arī nepieciešamos pasākumus to radīto risku novēršanai vai mazināšanai;

  1.2. kārtību, kādā piedāvā lietošanai publiskos spēļu un rekreācijas laukumus un tajos uzstādītās spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas un aprīkojumu;

  1.3. publisko spēļu un rekreācijas laukumu un tajos uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu un aprīkojuma uzraudzības un kontroles kārtību, kā arī institūcijas, kas to veic.

  2. Noteikumi attiecas uz publiskajiem spēļu un rekreācijas laukumiem, kas:

  2.1. tiek aprīkoti ar spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām un aprīkojumu, kura atbalsta struktūra nodarbošanās laikā paliek nekustīga un kurš paredzēts, lai kāpelētu, lēkātu, šūpotos, slidinātos, grieztos, rāpotu, līstu, veiktu jebkuru minēto darbību kombināciju vai veiktu darbības savu fizisko vai intelektuālo spēju saglabāšanai vai uzlabošanai (turpmāk – spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas);

  2.2. tiek izbūvēti publiskajā ārtelpā;

  2.3. tiek uzstādīti iekštelpās, neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma piederības kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un ir par maksu vai bez maksas pieejami ikvienam spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas lietotājam, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi.

  3. Šo noteikumu izpratnē par publiskā spēļu un rekreācijas laukuma vai spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas uzstādīšanu ir uzskatāma gan to uzstādīšana iekštelpās, gan to izbūve publiskajā ārtelpā, un šo noteikumu prasības par uzstādīšanu ir attiecināmas arī uz izbūvi.

  4. Noteikumi neattiecas uz:

  4.1. iekārtām, kas paredzētas lietošanai mājas apstākļos;

  4.2. piepūšamām rotaļu iekārtām;

  4.3. virvju atrakciju aprīkojumu;

  4.4. publiskajām atrakciju iekārtām;

  4.5. ūdens atrakciju iekārtām;

  4.6. iekārtām, kuras lietojamas kompetentā uzraudzībā.

  5. Šo noteikumu prasības par pēcuzstādīšanas pārbaudes veikšanu un reģistrāciju attiecas uz publisko spēļu un rekreācijas laukumu, kurš atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

  5.1. tajā uzstādītā spēļu vai citu aktivitāšu iekārta ir paredzēta vairāk nekā divu šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto darbību veikšanai;

  5.2. tajā kopā ir uzstādītas vairāk nekā četras spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas.

  6. Uzstādīt publisko spēļu un rekreācijas laukumu un nodrošināt tā pieejamību par maksu vai bez maksas ir atļauts tikai tad, ja izpildīti šādi nosacījumi:

  6.1. publiskais spēļu un rekreācijas laukums un tajā uzstādītās spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas atbilst šo noteikumu II nodaļā minētajām drošuma prasībām;

  6.2. ir pabeigta spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu uzstādīšana, kā arī, ja nepieciešams, ir nodrošināts atbilstošs laukuma pārklājums;

  6.3. laukumam ir veikta pēcuzstādīšanas pārbaude, ja saskaņā ar šiem noteikumiem tāda jāveic;

  6.4. ir veikta tā reģistrācija, ja saskaņā ar šiem noteikumiem tāda jāveic.

  7. Publiskais spēļu un rekreācijas laukums un tajā uzstādītā spēļu vai citu aktivitāšu iekārta, kas atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām (turpmāk – piemērojamie standarti), uzskatāma par atbilstošu tām šajos noteikumos minētajām drošuma prasībām, kuras aptver šie standarti.

  8. Nacionālā standartizācijas institūcija pēc Ekonomikas ministrijas ieteikuma savā tīmekļvietnē publicē to piemērojamo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

  II. Publisko spēļu un rekreācijas laukumu un spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu speciālās drošuma prasības un veicamie pasākumi ar to izmantošanu saistītu risku novēršanai vai mazināšanai

  9. Publiskais spēļu un rekreācijas laukums un tajā uzstādītās spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas nedrīkst apdraudēt lietotāja un trešo personu veselību un drošību, ja tās lieto paredzētajā vai paredzamajā veidā, ņemot vērā lietotāja paredzamo rīcību.

  10. Publiskajā spēļu un rekreācijas laukumā pārredzamā vietā vai, ja ir viena spēļu vai citu aktivitāšu iekārta, uz iekārtas izvieto plāksni, kurā norādīta šāda informācija:

  10.1. neatliekamās palīdzības tālruņa numurs;

  10.2. persona, kas atbildīga par attiecīgā laukuma vai iekārtas uzturēšanu (apsaimniekošanu), un tālruņa numurs saziņai ar uzturēšanas personālu;

  10.3. attiecīgā laukuma vai iekārtas adrese;

  10.4. ja nepieciešams, norāde par iespējamo apdraudējumu un kaitējuma risku, kas var rasties, lietojot spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas, kā arī par iespējām izvairīties no tā.

  11. Publiskajam spēļu un rekreācijas laukumam un tajā uzstādītajai spēļu vai citu aktivitāšu iekārtai ir šādas speciālās drošuma prasības:

  11.1. spēļu vai citu aktivitāšu iekārtai (un tās daļām) jābūt mehāniski izturīgai un stabilai, lai izturētu paredzēto lietošanas slodzi (nesalūztu vai nedeformētos) un tādējādi neradītu fiziskas traumas risku, ņemot vērā, ka ar to darbosies viens vai vairāki bērni vai pieaugušie;

  11.2. spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas šķautnēm, izvirzījumiem, auklām, trosēm un stiprinājumiem jābūt konstruētiem, ražotiem un uzstādītiem tā, lai pēc iespējas mazinātu risku gūt fiziskas traumas saskarē ar tiem;

  11.3. spēļu vai citu aktivitāšu iekārta (un tās daļas) nedrīkst radīt nožņaugšanās un nosmakšanas risku;

  11.4. spēļu vai citu aktivitāšu iekārtā, kurā iespējams iekļūt iekšā un kas tādējādi veido slēgtu telpu, jābūt izejai, pa kuru var izkļūt no tās un ko paredzētais lietotājs var viegli atvērt no iekšpuses;

  11.5. spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas izgatavošanai neizmanto materiālus, kuru virsma ir uzliesmojoša;

  11.6. spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu konstruē, ražo un uzstāda tā, lai:

  11.6.1. tās izmantošanai raksturīgais apdraudējums, ko izraisa tās daļu kustība, būtu minimāls;

  11.6.2. nevienas pieejamas virsmas maksimālā un minimālā temperatūra (tai skaitā saules radītais karstums) neizraisītu ievainojumus, ja tai pieskaras;

  11.6.3. tā neradītu draudus veselībai vai risku ievainot acis vai ādu, izmantojot lāzerus, gaismas diodes vai citus starojuma veidus;

  11.6.4. tās pieejamība neradītu apdraudējumu noteikta vecumposma bērnam, tādējādi apdraudot viņa veselību, kā arī lai tiktu ņemta vērā bērnam raksturīgā uzvedība;

  11.6.5. tā neradītu elektrisko apdraudējumu cilvēka veselībai;

  11.6.6. tā neradītu radioaktivitātes un hidraulisku vai pneimatisku mehānismu apdraudējumu cilvēka veselībai;

  11.6.7. tā neradītu higiēnas un sanitāro apstākļu apdraudējumu cilvēka veselībai;

  11.7. spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu, kā arī publisko spēļu un rekreācijas laukumu un tā pārklājumu konstruē, ražo, uzstāda un izvieto tā, lai:

  11.7.1. iespējami samazinātu ķermeņa daļu saspiešanas vai iesprūšanas risku, apģērba un tā daļu iespiešanas risku, kā arī krišanas un trieciena risku;

  11.7.2. nerastos risks cilvēka veselībai, nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem, no kuriem ir veidota vai kurus satur iekārta vai laukuma pārklājums, ja to izmanto paredzētajā vai paredzamajā veidā, ņemot vērā lietotāja paredzamo rīcību;

  11.7.3. laukumā tiktu ievērotas drošības zonas un novērsti vai mazināti vides riski un lai būtu nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības, kā arī bērnu pieskatītāju un citu pieaugušo piekļuve;

  11.8. publiskajā spēļu un rekreācijas laukumā nodrošina sakoptu vidi, tīrības uzturēšanu un atkritumu savākšanu.

  12. Spēļu vai citu aktivitāšu iekārta, kura tiek likumīgi tirgota citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Turcijā vai kuras izcelsme ir un kuru likumīgi tirgo kādā no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzēja puse, ir uzskatāma par atbilstošu šo noteikumu prasībām, ievērojot tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos minētos noteikumus par preču savstarpēju atzīšanu.

  III. Spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu ražotāja, importētāja un izplatītāja pienākumi, kā arī publiskā spēļu un rekreācijas laukuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumi un prasības attiecībā uz publiskā spēļu un rekreācijas laukuma un spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu uzstādīšanu, pārbaudi un uzturēšanu

  13. Spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas ražotājs nodrošina, ka:

  13.1. tā ir projektēta un ražota, ievērojot šajos noteikumos minētās drošuma prasības un nodrošinot, ka iekārta nerada drošības un veselības apdraudējumu, ja to uztur un lieto saskaņā ar ražotāja norādījumiem, un ka netiek pieļauts iekārtas radīts drošības un veselības apdraudējums tās plānotajā lietošanas laikā, ņemot vērā iespējamību, ka iekārta var tikt lietota ne tikai tās paredzētajā, bet arī paredzamajā veidā;

  13.2. tās tehniskā dokumentācija ir izstrādāta vienā no Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām valodām un tajā ir ietverti visi dati vai norādes par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu atbilstību drošuma prasībām, tai skaitā:

  13.2.1. detalizēts spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas projekta un ražošanas procesa apraksts, tai skaitā rasējumi un shēmas, informācija par šādās iekārtās izmantotajām sastāvdaļām un materiāliem, kā arī drošuma datu lapas par izmantotajām ķīmiskajām vielām, kas saņemtas no ķīmisko vielu piegādātājiem;

  13.2.2. novērtējums par šo noteikumu 11. punktā minētajās prasībās ietvertajiem apdraudējumiem, ko var radīt iekārta, un iespējamo saskari ar šiem apdraudējumiem;

  13.2.3. testēšanas pārskati un to līdzekļu apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošinājis iekārtas atbilstību piemērojamiem standartiem vai citām tehniskajām specifikācijām;

  13.2.4. valsts valodā izstrādāta iekārtas uzstādīšanas, lietošanas un uzturēšanas instrukcija, kurā ņemta vērā lietotāja paredzamā rīcība;

  13.3. tehniskā dokumentācija tiek glabāta 10 gadus pēc spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas laišanas tirgū, lai tā būtu pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centram (turpmāk – centrs);

  13.4. uz spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā ir norādīts:

  13.4.1. ražotāja nosaukums (firma) vai reģistrēta preču zīme un adrese;

  13.4.2. iekārtas atsauces numurs vai cits identifikācijas elements un ražošanas gads;

  13.4.3. pamatnes līmeņa atzīme.

  14. Spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas importētāja pienākums ir laist tirgū tikai šo noteikumu prasībām atbilstošas spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas, un tas nodrošina, ka pirms iekārtas laišanas tirgū ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 13. punktā minētos pienākumus, tai skaitā iekārtai ir pievienojis šo noteikumu 13.2.4. apakšpunktā minētos dokumentus valsts valodā. Spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas importētājs nodrošina, lai 10 gadus pēc spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas laišanas tirgū tās tehniskā dokumentācija būtu pieejama centram pēc tā pieprasījuma.

  15. Pirms spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas piedāvāšanas tirgū izplatītāja pienākums ir pārliecināties, ka ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 13.4. apakšpunktā minētās prasības un iekārtai ir pievienoti šo noteikumu 13.2.4. apakšpunktā minētie dokumenti valsts valodā.

  16. Ražotājam, importētājam un izplatītājam, piedāvājot spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu, ir šādi pienākumi:

  16.1. pēc pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam šo noteikumu 13.2.3. apakšpunktā minēto dokumentāciju;

  16.2. ja tas uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka spēļu vai citu aktivitāšu iekārta, kuru tas ir piedāvājis, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veikt nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu iekārtas atbilstību vai, ja nepieciešams, izņemtu iekārtu no tirgus vai informētu par to attiecīgo īpašnieku vai tiesisko valdītāju un nodrošinātu korektīvo darbību veikšanu. Ja spēļu vai citu aktivitāšu iekārta rada risku, nekavējoties par to informēt centru, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

  16.3. pēc centra pamatota pieprasījuma sniegt tam visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā vai citā pieņemamā valodā, lai pierādītu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas atbilstību;

  16.4. pēc centra pieprasījuma sadarboties ar to jebkādos pasākumos, lai novērstu piedāvātās spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas radīto risku.

  17. Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam (turpmāk – valdītājs) ir šādi pienākumi:

  17.1. publiskajā spēļu un rekreācijas laukumā uzstādīt tikai šo noteikumu prasībām atbilstošas spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas;

  17.2. uzstādīt publisko spēļu un rekreācijas laukumu un spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas saskaņā ar šajos noteikumos minētajām prasībām un ražotāja norādījumiem;

  17.3. pēc jauna publiskā spēļu un rekreācijas laukuma vai spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas uzstādīšanas nodrošināt pēcuzstādīšanas pārbaudi vai, ja šī prasība nav attiecināma, nodrošināt riska novērtējumu;

  17.4. regulāri nodrošināt publiskā spēļu un rekreācijas laukuma, kā arī spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu higiēnas un sanitāro apstākļu pārbaudi un uzturēšanu saskaņā ar šo noteikumu prasībām un ražotāja norādījumiem, ja ražotājs tādus ir iekļāvis iekārtu dokumentācijā;

  17.5. nodrošināt šādas spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu, to detaļu un publiskā spēļu un rekreācijas laukuma pārklājuma pārbaudes:

  17.5.1. regulāra vizuāla pārbaude, kuru veic atbilstoši laukuma noslodzei, specifikai un iespējamiem riskiem un kurā pārbauda iekārtu, to detaļu un laukuma pārklājuma vispārējo stāvokli un konstatē defektus un acīmredzamus apdraudējumus (ja tādi ir), ko izraisījusi mantas bojāšana, lietošanas apstākļi vai laikapstākļi;

  17.5.2. ekspluatācijas pārbaude, kuru veic ne retāk kā četras reizes gadā un kurā tiek detalizētāk pētīti defekti, iekārtu darbība, dažādu veidu nodilums, nolietojums un stabilitāte pārmērīgu kustību dēļ;

  17.5.3. ikgadējā galvenā pārbaude, kuru veic ne retāk kā reizi gadā un kurā tiek noteikts iekārtas un laukuma vispārējais drošuma līmenis (nosakot iekārtu, pamatu un pārklājuma vispārējo drošuma līmeni), tiek pārbaudīta iekārtas funkcionalitāte un stabilitāte (jo īpaši konstatējot bojājumus un defektus, kas radušies mantas bojāšanas dēļ, dažādu veidu nodilumu, ilgtermiņa strukturālas problēmas, iekārtas drošuma līmeņa izmaiņas) un tiek veikta riska novērtēšana;

  17.6. ja tas uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka spēļu vai citu aktivitāšu iekārta vai publiskā spēļu un rekreācijas laukuma pārklājums neatbilst drošuma prasībām, nodrošināt nepieciešamo un iespējamo korektīvo darbību veikšanu, lai panāktu iekārtas vai laukuma pārklājuma atbilstību, kā arī nodrošināt laukuma vai attiecīgās iekārtas nepieejamību, kamēr tiek veiktas korektīvās darbības;

  17.7. pēc centra pieprasījuma sadarboties ar to jebkādos pasākumos, lai novērstu uzstādītās spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas radīto risku, tai skaitā sniegt centram visu nepieciešamo un pieejamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas atbilstību;

  17.8. pēc centra pieprasījuma nodrošināt publiskā spēļu un rekreācijas laukuma vai attiecīgās spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas nepieejamību līdz to radītā riska novēršanai.

  18. Visus šo noteikumu 17.5. apakšpunktā minēto pārbaužu rezultātus fiksē rakstveidā un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu konstatētos bojājumus.

  19. Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma valdītājs reģistrē informāciju par laukumā notikušiem nelaimes gadījumiem, par kuriem kļuvis zināms, veic riska novērtējumu un paziņo centram par nopietniem nelaimes gadījumiem, kuru rezultātā ir bijusi nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, kā arī veic publiskā spēļu un rekreācijas laukuma pēcnegadījuma pārbaudi. Pēcnegadījuma pārbaudes veikšanā valdītājs var iesaistīt arī šo noteikumu 21. punktā minēto pārbaudes veicēju.

  IV. Pēcuzstādīšanas pārbaude

  20. Pēcuzstādīšanas pārbaudi veic pirms publiskā spēļu un rekreācijas laukuma nodošanas ekspluatācijā vai, ja tas nav jānodod ekspluatācijā, pirms tā atvēršanas publiskai lietošanai. Pēcuzstādīšanas pārbaudi veic arī tad, ja tiek aizvietota kāda no spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, būtiski pārkārtojot vai attīstot publisko spēļu un rekreācijas laukumu un līdz ar to sasniedzot atbilstību kādai no šo noteikumu 5. punktā minētajām pazīmēm. Pirms pēcuzstādīšanas pārbaudes veikšanas publiskā spēļu un rekreācijas laukuma valdītājs nodrošina laukuma vai attiecīgās iekārtas nepieejamību lietošanai.

  21. Publisko spēļu un rekreācijas laukumu un tajos uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudi veic neatkarīgs pārbaudes veicējs (turpmāk – pārbaudes veicējs), kas nav pārbaudāmā laukuma un tajā uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu valdītājs, ražotājs, importētājs, izplatītājs vai citā veidā iesaistīts to projektēšanā, izstrādē, ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, uzturēšanā un atbilst vienai no šādām pazīmēm:

  21.1. tas ir akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;

  21.2. to ir sertificējusi nacionālajā akreditācijas institūcijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta personu sertificēšanas institūcija, kas šādam pārbaudes veicējam izsniedz, pagarina un anulē sertifikātu, kā arī uzrauga pārbaudes veicēja darbību šādā kārtībā:

  21.2.1. izsniedz sertifikātu, ja pārbaudes veicējs sekmīgi nokārtojis kompetences testu par spēkā esošajām šo noteikumu un citu ar tiem saistītu Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī piemērojamo standartu prasībām;

  21.2.2. ne retāk kā reizi trijos gados pagarina sertifikātu, ja pārbaudes veicējs atkārtoti sekmīgi nokārtojis šo noteikumu 21.2.1. apakšpunktā minēto testu;

  21.2.3. anulē sertifikātu, ja pārbaudes veicējs gada laikā atkārtoti nav laikus veicis korektīvas darbības, lai novērstu trūkumus, ja tā darbībā tādi konstatēti;

  21.2.4. vismaz reizi gadā klātienē pārbauda, kā pārbaudes veicējs veic pēcuzstādīšanas pārbaudi;

  21.2.5. konstatējot nepilnības vai trūkumus šo noteikumu 21.2.4. apakšpunktā minētās pārbaudes laikā vai pamatojoties uz sūdzībām vai citā veidā saņemtu informāciju, uzdod pārbaudes veicējam veikt attiecīgas korektīvas darbības nepilnību vai trūkumu novēršanai.

  22. Pārbaudes veicējs pēcuzstādīšanas pārbaudes laikā:

  22.1. pārbauda spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas tehniskās dokumentācijas daļu saskaņā ar šo noteikumu 13.2.3. apakšpunktu, kā arī uzstādīšanas instrukciju;

  22.2. pārliecinās, ka spēļu vai citu aktivitāšu iekārta ir ražota un uzstādīta atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un uzstādīšanas instrukcijai;

  22.3. novērtē spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas un publiskā spēļu un rekreācijas laukuma atbilstību drošuma prasībām un, ja nepieciešams, veic triecienu mazinoša pārklājuma novērtējumu;

  22.4. sagatavo un ar parakstu apliecina pēcuzstādīšanas pārbaudes ziņojumu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

  22.4.1. pārbaudes veicēja nosaukums, adrese, atbildīgā persona, pārbaudes laiks;

  22.4.2. ziņojuma identifikācija (kārtas numurs un sagatavošanas datums);

  22.4.3. pārbaudītā publiskā spēļu un rekreācijas laukuma nosaukums un adrese, tā valdītāja nosaukums un adrese;

  22.4.4. katras pārbaudītās spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas ražotājs, nosaukums, identifikācija un fotoattēls;

  22.4.5. izmantotā metode vai metodes;

  22.4.6. detalizēts pārskats par spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem.

  V. Publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrācija un datu aktualizēšana

  23. Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma valdītājam ir pienākums reģistrēt publisko spēļu un rekreācijas laukumu, ja saskaņā ar šiem noteikumiem tam jāveic pēcuzstādīšanas pārbaude, vai veikt izmaiņas reģistrā, ja laukumā veikta tāda pārkārtošana, kuras rezultātā tam jāveic pēcuzstādīšanas pārbaude, kā arī šo noteikumu 31. un 32. punktā minētajā gadījumā. Reģistrāciju veic, iesniedzot centram reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu (turpmāk – reģistrācijas pieteikums), pirms publiskā spēļu un rekreācijas laukuma vai tā pārkārtotās daļas atvēršanas publiskai lietošanai, bet demontāžas gadījumā – mēneša laikā pēc demontāžas.

  24. Reģistrācijas pieteikumā norāda vismaz šādu informāciju:

  24.1. publiskā spēļu un rekreācijas laukuma valdītāja vārds, uzvārds vai nosaukums un deklarētā vai juridiskā adrese;

  24.2. publiskā spēļu un rekreācijas laukuma nosaukums (ja tāds ir) un adrese;

  24.3. uzstādīto vai demontēto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu nosaukumi un identifikācija;

  24.4. atzīme, ka ir vai nav veikta pēcuzstādīšanas pārbaude. Ja ir veikta, pievieno pēcuzstādīšanas pārbaudes ziņojumu.

  25. Centrs piecu darbdienu laikā pēc reģistrācijas pieteikuma saņemšanas reģistrē publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrā vai aktualizē (tai skaitā izslēdz no reģistra) reģistrā ietvertos datus par publisko spēļu un rekreācijas laukumu un ievieto informāciju par to savā tīmekļvietnē. Centram ir tiesības pieprasīt precizēt vai papildināt reģistrācijas pieteikumā norādīto informāciju, ja tā nav pilnīga.

  26. Identificējot publisko spēļu un rekreācijas laukumu, kurš nav reģistrēts vai kura dati nav aktualizēti reģistrā, centrs par to veic atzīmi reģistrā centra konstatēto datu apjomā un pieprasa tā valdītājam iesniegt attiecīgu reģistrācijas pieteikumu.

  VI. Tirgus uzraudzība

  27. Publisko spēļu un rekreācijas laukumu un tajos uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu uzraudzību veic centrs saskaņā ar normatīvajiem aktiem preču un pakalpojumu drošuma jomā, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

  28. Ja centram ir pamatots iemesls uzskatīt, ka publiskais spēļu un rekreācijas laukums vai tajā uzstādītā spēļu vai citu aktivitāšu iekārta, uz kuru attiecas šie noteikumi, apdraud cilvēka veselību vai drošību, tam ir tiesības uzdot valdītājam veikt visaptverošu drošuma novērtējumu, aptverot visas šajos noteikumos minētās prasības.

  29. Ja nepieciešams, centrs pieprasa, lai spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas ražotājs vai importētājs nodrošina tehniskās dokumentācijas vai tās daļu tulkojumu valsts valodā, un nosaka 30 dienu iesniegšanas termiņu. Ja konstatēts nopietns un tūlītējs risks, centrs var noteikt īsāku minēto termiņu.

  30. Centrs veicina šo noteikumu prasību izpildi, tai skaitā izstrādājot attiecīgas pakalpojumu drošuma vai citu veidu vadlīnijas spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu ražotājiem, importētājiem, izplatītājiem, kā arī publisko spēļu un rekreācijas laukumu valdītājiem.

  VII. Noslēguma jautājumi

  31. Šo noteikumu 5. punktā minētajām pazīmēm atbilstošos publiskos spēļu un rekreācijas laukumus, kas lietošanai atvērti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, un tajos uzstādītās spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas drīkst piedāvāt lietošanai, ja tās atbilst Preču un pakalpojumu drošuma likuma un šo noteikumu prasībām, kā arī ja ir veikts laukuma riska novērtējums, kuru nodrošina tā valdītājs un kura veikšanā valdītājs var iesaistīt arī pārbaudes veicēju, un ja ir veikta laukuma reģistrācija.

  32. Šo noteikumu 31. punktā minētās prasības piemēro arī jauniem publiskajiem spēļu un rekreācijas laukumiem vai jaunām spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, kuru uzstādīšana ir pabeigta 18 mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

  33. Riska novērtējumu, kā arī reģistrāciju šo noteikumu 31. punktā minētajā gadījumā veic 18 mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet šo noteikumu 32. punktā minētajā gadījumā – pirms publiskā spēļu un rekreācijas laukuma vai spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas piedāvāšanas lietošanai.

  34. Šo noteikumu IV nodaļā minētās prasības par pēcuzstādīšanas pārbaudi pirmos 18 mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas piemēro brīvprātīgi, bet pēc šā termiņa beigām minēto prasību piemērošana ir obligāta.

  Ministru prezidents A. K. Kariņš

  Ekonomikas ministrs R. Nemiro
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 7. janvāra
  noteikumiem Nr. 18
  Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma reģistrācijas pieteikums
     
   

  (vieta)

   
     
    Nr. 

  (datums)

    

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 18 "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi" 24. punktu publiskā spēļu un rekreācijas laukuma valdītājs

   

  (vārds, uzvārds, deklarētā adrese vai nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

   

  paziņo, ka atver lietošanai vai ir demontējis publisko spēļu un rekreācijas laukumu vai spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu, un sniedz šādu informāciju:

  1. Paziņojuma veids (atzīmēt ar √):

   publiska spēļu un rekreācijas laukuma reģistrācijas pieteikums

   informācijas aktualizācija reģistrācijas pieteikumā

  2. Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma nosaukums (ja tāds ir) un adrese:

   
   

  3. Kontaktinformācija:

   

  (atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts)

  4. Spēļu un rekreācijas laukumā uzstādītās vai demontētās spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas veids (atzīmēt ar √) un identifikācija:

  Veids

  Identifikācija

  Skaits

  Uzstādīšanas vai demontāžas datums

  Piezīmes

   Smilšu kaste    
   Slīdkalniņš    
   Šūpoles    
   Karuselis    
   Šūpošanās iekārta (atsperu šūpoles, līdzsvara šūpoles u. c.)    
   Telpiskais tīklojums    
   Trošu ceļš    
   Pilnīgi nožogota rotaļu iekārta    
   Kompleksa rotaļu iekārta    
   Kāpelēšanas iekārta    
   Batuts    
   Parkūra iekārta    
  Vingrošanas iekārta    
   Trenažieris    
   Skrituļošanas sporta būvju aprīkojums    
   Mākslīgā kāpšanas konstrukcija    
   Brīvpiekļuves sporta rīks (aprīkojums sportam: badmintons, basketbols, futbols u. c.)    
   Cits    

  5. Dati par pēcuzstādīšanas pārbaudi vai riska novērtējumu:

  Pēcuzstādīšanas pārbaude* ir veikta 
   nav veikta

  (pārbaudes veikšanas datums, tās veicējs)

  Riska novērtējums** ir veikts 
   nav veikts

  (novērtējuma veikšanas datums, tā veicējs)

  Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma valdītājs/
  tā paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona

   

  (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

  Piezīmes.

  1. * Pēcuzstādīšanas pārbaudes ziņojumu pievieno šā pieteikuma pielikumā.

  2. ** Riska novērtējumu veic, ja prasība veikt pēcuzstādīšanas pārbaudi nav attiecināma.

  Ekonomikas ministrs R. Nemiro

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.