(1) Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 477

  Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 31. §)
  Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība

  (Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520)

  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 17. punktu un 59. panta trešo daļu
  (Grozīta ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 335)
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā finansē speciālās izglītības iestādes un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klases (grupas).

  (Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520)

  2. No valsts budžeta mērķdotācijas finansē:

  2.1. pašvaldību padotībā esošo speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, uzturēšanas izdevumus, pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

  2.2. pašvaldību padotībā esošo speciālās izglītības iestāžu (kas nenodrošina internāta pakalpojumus), vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu un speciālās izglītības pirmsskolas grupu pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

  (Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 335; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

  3. Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšanai pašvaldības nodrošina, ka šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētās izglītības iestādes katru gadu līdz 5. septembrim Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) ievada un apstiprina informāciju par izglītojamo skaitu attiecīgā gada 1. septembrī pa klasēm (grupām) un izglītības programmām.

  (Grozīts ar MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 361; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  3.1 Noteikumi īstenojami no pašvaldību budžeta un no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

  (MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

  3.2 Nav pieļaujama finansējuma pārdale starp pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem.

  (MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

  II. Kārtība, kādā finansē izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus

  4. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus par speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem, kā arī par profesionālo pamatizglītības programmu izglītojamiem finansē, ievērojot uzturēšanas izdevumu normatīvu (gadā) vienam speciālās izglītības iestādes izglītojamam atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam, piemērojot šādus koeficientus:

  4.1. izglītojamam, kurš internāta pakalpojumu saņem pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju, – 1,35;

  4.2. izglītojamam, kurš nesaņem internāta pakalpojumus, – 0,95.

  (MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 398 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 609; MK 29.08.2023. noteikumiem Nr. 495)

  5. Valsts budžeta mērķdotācijas apmēru šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai nosaka laikposmam no attiecīgā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam, pamatojoties uz sistēmā esošo informāciju par izglītojamo skaitu attiecīgā gada 1. septembrī.

  (Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

  6. Izglītības iestādes uzturēšanas izdevumus šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajām izglītības iestādēm sedz no pašvaldību budžeta finanšu līdzekļiem.

  7. (Svītrots ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 335)

  III. Kārtība, kādā no valsts budžeta finansē pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

  8. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) aprēķina un sadala pašvaldībām valsts budžeta mērķdotāciju, kas paredzēta speciālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ievērojot:

  8.1. izglītojamo skaitu speciālās izglītības iestādes īstenotajās speciālās izglītības programmās attiecīgā gada 1. septembrī;

  8.2. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo skolotāju likmju skaitu vienam izglītojamam saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1. tabulu;

  8.3. zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi.

  (Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

  9. Ministrija papildus šo noteikumu 8. punktā noteiktajam aprēķina un sadala pašvaldībām:

  9.1. speciālās izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, paredzēto finansējumu internāta skolotāju darba samaksai, nosakot vienu internāta skolotāja likmi uz četriem internātā dzīvojošiem izglītojamiem speciālās izglītības programmā ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un vienu internāta skolotāja likmi uz deviņiem internātā dzīvojošiem citu speciālo izglītības programmu izglītojamiem;

  9.2. speciālajām izglītības iestādēm paredzēto finansējumu atbalsta personāla darba samaksai 18 procentu apmērā no šo noteikumu 8. punktā un 9.1. apakšpunktā minētās aprēķinātās mērķdotācijas.

  (Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 438; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 335; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398; MK 29.08.2023. noteikumiem Nr. 495)

  10. (Svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

  11. Ministrija aprēķina valsts budžeta mērķdotācijas apmēru vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.

  12. Finansējumu speciālo izglītības iestāžu vadītāju, vadītāja vietnieku un izglītības metodiķu darba samaksai aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 2. tabulu.

  13. Finansējumu piemaksām par darbu īpašos apstākļos aprēķina saskaņā ar normatīvajā regulējumā par pedagogu darba samaksu noteikto apmēru.

  13.1 Ministrija aprēķina papildu finansējumu ne mazāk kā trīs procentu apmērā no šo noteikumu 8., 9. un 12. punktā minētās mērķdotācijas:

  13.11. piemaksām pedagogiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanu no 2017. gada 10. augusta ir ieguvuši profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi;

  13.12. samaksai par pedagogu pienākumu veikšanu, izņemot mācību stundu vadīšanu;

  13.13. pedagogu mēneša darba algas likmes palielināšanai.

  (MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 785 redakcijā)

  13.2 (Zaudējis spēku ar 01.01.2024.; sk. noteikumu 22.8 punktu)

  13.3 Nav pieļaujama finansējuma pārdale starp pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un mērķdotāciju, kas piešķirta par izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem.

  (MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

  13.4 Ministrija piešķir papildu finansējumu pedagogu darba samaksai, kuri īsteno speciālās izglītības programmas speciālās izglītības iestādēs un kuri īsteno speciālās izglītības programmas vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs (grupās) mācību gadā, kurā pāriet uz izglītības satura īstenošanu valsts valodā izglītojamiem, kuri mazākumtautību speciālās izglītības programmas apguvuši iepriekšējā mācību gadā. Papildu finansējums tiek aprēķināts, ņemot vērā sistēmā esošo informāciju par attiecīgo izglītojamo skaitu kārtējā gada 1. septembrī, atbilstoši šādam mērķdotācijas apmēram uz vienu izglītojamo:

  13.41. speciālās pirmsskolas izglītības programmās – 34,41 euro;

  13.42. speciālās pamatizglītības programmās – 20,16 euro.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 815 redakcijā; 13.41. apakšpunkts zaudē spēku 01.09.2024., punkts zaudē spēku 01.06.2026., sk. noteikumu 22.9 un 22.10 punktu)

  14. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520)

  15. Ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām valsts budžeta mērķdotāciju speciālās izglītības pirmsskolas grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai.

  (Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

  16. Valsts budžeta mērķdotācijas apmēru pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no attiecīgā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam ministrija aprēķina, pamatojoties uz sistēmā esošo informāciju par izglītojamo skaitu attiecīgā gada 1. septembrī.

  17. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520)

  17.1 Pašvaldības piecu darbdienu laikā pēc mērķdotāciju sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabinetā ievada sistēmā informāciju par piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrā izglītības iestādē, ievērojot, ka kopējais pedagogu tarifikācijās uz kārtējā gada 1. septembri neatspoguļotais finansējums nepārsniedz divus procentus no pašvaldībai piešķirtās mēneša mērķdotācijas pedagogu darba samaksai.

  (MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 361; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  18. (Svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 438)

  III1. Pārskatu sniegšanas kārtība

  (Nodaļa MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

  18.1 Pašvaldības līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz iepriekšējā gada 31. decembrim un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk – ePārskatu sistēma):

  18.1 1. šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (3. pielikuma 1. tabula);

  18.1 2. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem (3. pielikuma 2. tabula).

  (MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520)

  18.2 Apstiprinot šo noteikumu 18.1 punktā minēto pārskatu ePārskatu sistēmā, pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši tās piešķiršanas mērķim – attiecīgi pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām vai izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem.

  (MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

  18.3 Ministrija viena mēneša laikā pārbauda un apstiprina pašvaldības iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā.

  (MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

  18.4 Ja pašvaldību pārskatos par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām uzrādītais atlikums uz kārtējā budžeta gada sākumu pārsniedz vienu procentu no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

  (MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398; MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 361; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  18.5 Ministrija ir tiesīga pieprasīt pašvaldībai, privātās izglītības iestādes dibinātājam vai valsts augstskolai 30 dienu laikā atmaksāt iepriekšējā kalendāra gadā neizlietoto finansējumu, kas piešķirts izglītības programmu īstenošanai valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem. Ministrija minēto finansējumu pārskaita valsts budžetā.

  (MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

  IV. Noslēguma jautājumi

  19. Uzturēšanas izdevumus līdz 2017. gada 31. decembrim pašvaldību internātskolās sedz:

  19.1. no valsts budžeta mērķdotācijas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros – par internātskolā uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;

  19.2. pašvaldība – ja pašvaldība nevar nodrošināt tās administratīvajā teritorijā deklarētam izglītojamam vai izglītojamam, kas izmanto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus, iespēju apgūt pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu izglītības iestādē, kas atrodas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;

  19.3. izglītojamā vecāki – ja netiek izmantota pašvaldības piedāvātā iespēja apgūt pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu izglītības iestādē, kas atrodas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

  (Grozīts ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 575)

  20. Uzturēšanas izdevumus pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim no valsts budžeta finanšu līdzekļiem sedz 30 procentu apmērā.

  21. Maksu par šo noteikumu 19. punktā minētajiem pakalpojumiem nosaka atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam. Līgumu par izglītojamā aprūpi internātskolā slēdz izglītības iestāde ar vecākiem vai pašvaldību. Maksājumus veic saskaņā ar līgumu par izglītojamā aprūpi internātskolā (4. pielikums).

  22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumus Nr. 825 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 142. nr.; 2013, 208. nr.; 2014, 168. nr.)

  22.1 Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu (saskaņojot to ar ministriju) par pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju un nodod speciālo pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu pašvaldības speciālajai internātskolai, tad mērķdotāciju speciālās internātskolas pedagogu darba samaksai un uzturēšanas izdevumu segšanai no 2018. gada 1. janvāra aprēķina, ņemot vērā izglītojamo skaitu speciālajā internātskolā un izglītojamo skaitu reorganizētās speciālās pirmsskolas izglītības iestādes speciālās pirmsskolas izglītības programmās 2017. gada 1. septembrī.

  (MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

  22.2 Pedagogiem, kuriem profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam, līdz kvalitātes pakāpi apliecinošā dokumenta derīguma termiņa beigām profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām, ņemot vērā:

  22.2 1. informāciju par pedagogu, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi, mēneša darba likmju skaitu attiecīgā gada 1. septembrī, ko pašvaldības vai izglītības iestādes ir ievadījušas un apstiprinājušas sistēmā līdz attiecīgā gada 5. septembrim;

  22.2 2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 59. punktam;

  22.2 3. valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 520 redakcijā)

  22.3 Grozījumu šo noteikumu 4. punkta ievaddaļā, kas paredz pašvaldību padotībā esošo speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus par profesionālo pamatizglītības programmu izglītojamiem finansēt šo noteikumu 4. punktā noteiktajā kārtībā, piemēro ar 2020. gada 1. septembri.

  (MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

  22.4 Pašvaldības līdz 2021. gada 30. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 18.1, 18.2, 18.3 un 18.4 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

  (MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

  22.5 Pašvaldības līdz 2022. gada 20. janvārim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 18.1, 18.2, 18.3 un 18.4 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

  (MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

  22.6 (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 815)

  22.7 (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 815)

  22.8 Šo noteikumu 13.2 punkts zaudē spēku 2024. gada 1. janvārī.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

  22.9 Šo noteikumu 13.41. apakšpunkts zaudē spēku 2024. gada 1. septembrī.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 815 redakcijā; minētais grozījums iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.09.2024.)

  22.10 Šo noteikumu 13.4 punkts  zaudē spēku 2026. gada 1. jūnijā (izņemot 13.41. apakšpunktu). 

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 815 redakcijā; minētais grozījums iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.06.2026.)

  23. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 15. jūlija
  noteikumiem Nr. 477

  (Pielikums MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

  Uzturēšanas izdevumu normatīvs (gadā) vienam speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus, izglītojamam, kas saņem internāta pakalpojumus

  Nr.
  p. k.

  Uzturēšanas izdevumi

  Summa (euro)

  1.

  Izglītības iestāžu darbinieku (izņemot pedagogus) atlīdzība1 241,46

  2.

  Pārējie uzturēšanas izdevumi 1 917,31

   Kopā

  3 158,77

   Vienā mēnesī

  263,23
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 15. jūlija
  noteikumiem Nr. 477

  (Pielikums MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

  Nepieciešamais pedagoģisko likmju skaits speciālās izglītības iestādē 

  1. tabula

  Nr.
  p. k.
  Speciālās izglītības programma Nepieciešamais pedagoģisko likmju skaits uz izglītojamo speciālās izglītības programmas īstenošanai
  pirmsskolas pedagogi

  pamatizglītības pedagogi

  profesionālās pamatizglītības pedagogi

  vidējās izglītības pedagogi

  1.Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem0,140,117
  2.Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem0,160,133
  3.Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem0,360,300
  4.Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem 0,230,1920,192
  5.Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem0,260,2170,217
  6.Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem0,15
  7.

  Profesionālā pamatizglītības programma

  0,15

   

   

  Administratīvā pedagoģiskā personāla skaits speciālās izglītības iestādē

  2. tabula

  Nr.
  p. k.

  Amats

  Izglītojamo skaits speciālās izglītības iestādē

  līdz 50

  51–100

  101–150

  151–200

  vairāk par 200

  1.Skolas direktors11111
  2.Skolas direktora vietnieks1222,52,5
  3.Skolas direktora vietnieks*11111
  4.Izglītības metodiķis*22222
  Piezīme. * Amats tiek noteikts speciālās izglītības iestādē, kurai ir piešķirts attīstības centra statuss.
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 15. jūlija
  noteikumiem Nr. 477

  (Pielikums MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

  Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

  1. tabula

  Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED
  Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
    
   KODI
  Pašvaldības nosaukums 
  Pārskata periods 

  euro, centi

  KodsPosteņa nosaukums62. resora programma
  01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
  Kopātai skaitā
  izglītības iestādes veids, izglītības programmas veids
  speciālās pirmsskolas grupasno tā
  par speciālo izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem
  speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumusno tā
  par speciālo izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem
  AB12345
  ATL_sakAtlikums uz pārskata perioda sākumu     
  KORIepriekšējo pārskata periodu korekcija     
  MERK_DOTSaņemts pārskata periodā/mērķdotācija (saņemts no Izglītības un zinātnes ministrijas)     
  PASV_UZ_IZMPašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz Izglītības un zinātnes ministriju (atpakaļ pārskaitītais finansējums)     
  IZD_KOPĀIzdevumi kopā
  (1000 + 2239 + 3000 + 7270)
       
  1000Atlīdzība pedagogi kopā (1100 + 1200)     
  11001Atalgojums,
  t. sk. (informācijai) piemaksas par:
       
  1. kv21. kvalitātes pakāpi

   

   

   

   

   
  2. kv22. kvalitātes pakāpi

   

   

   

   

   
  3. kv23. kvalitātes pakāpi

   

   

   

   

   
  11401Piemaksas, prēmijas un naudas balvas:

   

   

   

   

   
  11451Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas

   

   

   

   

   
  11461Piemaksa par personisko ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)

   

   

   

   

   
  11471Piemaksa par papildu darbu

   

   

   

   

   
  11481Prēmijas un naudas balvas

   

   

   

   

   
  11491Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas
  (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)

   

   

   

   

   
  12001Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi     
  12101Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     
  12201Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi     
  12211Slimības nauda3     
  12211Atlaišanas pabalsti4     
  22391Pārējie neklasificētie pakalpojumi     
  30001Subsīdijas un dotācijas     
  72701Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm     
  ATL_beigAtlikums uz pārskata perioda beigām
  (ATL_sak + MERK_DOT + PASV_UZ_IZM + PASV_UZ_IZM – IZD_KOPA)
       
  ATL_faktFaktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām x X 

  Piezīmes.

  1 Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa – finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

  2 Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts pēc 2017. gada 9. augusta.

  3 Darbnespējas A lapu apmaksa.

  4 Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un budžeta ietvaru nākamajiem gadiem paredzēto nosacījumu, ka pašvaldības tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir tiesīgas izmantot atlaišanas pabalstu izmaksai pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta līdz kārtējā gada 31. augustam.

  Paskaidrojums par:

  ATL_beig  rindā

  "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

  Darījuma aprakstsSumma
    

  ATL_fakt  rindā

  "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

  Darījuma aprakstsSumma
    

  1221. rindā

  "Atlaišanas pabalsti" iekļautajiem datiem:

  Izglītības iestādes nosaukumsSumma
    

  Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

  Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

  2. tabula

  Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" dod tiesības pieprasīt šos datusVeidlapa Nr. IZM_MERK_UZTUREŠANA
  Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu uzturēšanas izdevumiem
      
     KODI
  Pašvaldības nosaukums 
  Pārskata periods  

  euro, centi

  KodsPosteņa nosaukums62. resora programma
  01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
  Izglītības iestādes veids
  Speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus
  AB1
  ATL_sakAtlikums uz pārskata perioda sākumu 
  KORIepriekšējo pārskata periodu korekcijas 
  MERK_DOTSaņemts pārskata periodā/Mērķdotācija (saņemts no IZM) 
  PASV_UZ_IZMPašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums) 
  IZP_KOPĀIzpilde kopā (1000 + 2000 + 5000 + CIT_IZD) 
  1000¹Atlīdzība pārējie darbinieki kopā 
  2000Preces un pakalpojumi 
  REMRemontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 
  SILTSiltumapgāde 
  KOMKomandējumi un dienesta braucieni 
  MAC_LIDZMācību līdzekļi 
  EDINĒdināšanas izdevumi 
  ZALEZāles un citi medicīnas materiāli, medicīnas iekārtu uzturēšana 
  ENERGEnergoresursi 
  CIT_IZDCiti iepriekš neminētie izdevumi, kas ietilpst kodā EKK 2000 
  5000²Pamatkapitāla veidošana 
  MAC_GRMācību grāmatas 
  MED_IEKMedicīnas iekārtas 
  SAD_TEHIekārtas, sadzīves tehnika, mēbeles 
  CIT_IZDCiti iepriekš neminētie izdevumi, kas ietilpst kodā EKK 5000 
  PĀRĒJIEPārējie iepriekš neminētie izdevumi 
  ATL_beigAtlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + KOR + MERK_DOT + PASV_UZ_IZM – IZP_KOP) 
  ATL_faktFaktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām 

  Piezīmes.

  1 Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa – finansējuma apmērs, kas aprēķināts par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

  2 Naudas plūsmas princips.

  Paskaidrojums par:

  CIT_IZD   rindā

  "Citi iepriekš neminētie izdevumi" iekļautajiem darījumiem:

  Budžeta izdevumu klasifikācijas kodsDarījuma aprakstsSumma
     

  ATL_beig   rindā

  "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

  Darījuma aprakstsSumma
    

  ATL_fakt   rindā

  "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

  Darījuma aprakstsSumma
    

  Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem

  Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 15. jūlija
  noteikumiem Nr. 477
  Līgums par izglītojamā aprūpi internātskolā
     

  (līguma noslēgšanas vieta)

   

  (datums)

   

  ,

  (izglītības iestādes nosaukums, amatpersonas amats, vārds, uzvārds
  (turpmāk – izpildītājs))

   

  kas darbojas, pamatojoties uz internātskolas nolikumu, no vienas puses, un

   

  ,

  (pašvaldības nosaukums, amatpersonas amats, vārds, uzvārds)

   

  kas darbojas saskaņā ar domes nolikumu, vai

   

  (vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds, personas kods,

   

  pases numurs, tās izdošanas datums un vieta, dzīvesvietas adrese)

  (turpmāk – pasūtītājs), no otras puses, noslēdz šādu līgumu

  I. Līguma priekšmets

  1. Izpildītājs, pamatojoties uz noslēgto līgumu, nodrošina izglītojamā

   

  (vārds, uzvārds, personas kods)

  aprūpi internātskolā laikposmā no līdz , bet
   

  (datums)

   

  (datums)

   

  Pasūtītājs, pamatojoties uz noslēgto līgumu, maksā par izglītojamā aprūpi.

  II. Pušu pienākumi un tiesības

  2. Izpildītājs apņemas nodrošināt šā līguma 1. punktā minētā izglītojamā aprūpi internātskolā atbilstoši tās nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem Pasūtītājs iepazīstināms pirms līguma noslēgšanas.

  3. Izpildītājam ir tiesības laikus saņemt samaksu par sniegtajiem aprūpes pakalpojumiem.

  4. Pasūtītāja pienākums ir segt izdevumus par šā līguma 1. punktā minētā izglītojamā uzturēšanos internātskolā, un to apmērs ir _____ euro mēnesī, tai skaitā ēdināšanas izdevumi _____ euro mēnesī.

  5. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no izpildītāja informāciju par aprūpes pakalpojumu kvalitāti, aprūpes izdevumu aprēķināšanas kārtību un to izlietojumu.

  III. Norēķinu kārtība un termiņi

  6. Pasūtītājs par šā līguma 1. punktā minētā izglītojamā uzturēšanos internātskolā veic maksājumus

   

  (samaksas veids, izpildītāja konta numurs)

  7. Pasūtītājs maksājumu par katru nākamo mēnesi veic līdz kārtējā mēneša .
   

  (datums)

   

  8. Pasūtītājs pēc vienošanās ar izpildītāju var veikt maksājumus reizi ceturksnī, pusgadā vai par visu laikposmu, par kuru noslēgts līgums.

  IV. Līguma darbības termiņš un pirmstermiņa izbeigšana

  9. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz .
   

  (šā līguma 1. punktā noteiktais datums)

   

  10. Līguma pirmstermiņa izbeigšana notiek pēc pušu vienošanās.

  V. Citi noteikumi

  11. Puses ir atbildīgas par līguma noteikumu izpildi.

  12. Strīdus, kas radušies saistībā ar līguma izpildi, izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  13. Visi līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski un apstiprināti ar pušu parakstiem.

  14. Līgums sastādīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Eksemplāru skaits nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem līgumiem.

  VI. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

  Izpildītājs

   

  Pasūtītājs

     

  (vārds, uzvārds, paraksts)

  Z. v

   

  (vārds, uzvārds, paraksts)

  Z. v.

  Piezīme. Līguma rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.