(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr.599

  Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 9.§)
  Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība
  Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
  13.panta piekto un devīto daļu
  I. Vispārīgais jautājums

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtību;

  1.2. līgumsoda maksimālo apmēru un piemērošanas kārtību.

  II. Vispārīgās prasības sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai

  2. Pārvadātājs nodrošina, lai pasažierim sabiedriskajā transportlīdzeklī ir pieejama informācija par pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību. Reģionālā starppilsētu un reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī pārvadātājs nodrošina pasažierus ar informāciju par attiecīgā maršruta (reisa) sabiedriskā transportlīdzekļa stāvēšanas laiku autoostā vai pieturā (turpmāk – pieturas), kustības sarakstiem un braukšanas maksu (tarifu), bet vilcienu vagonos izvieto maršrutu shēmu.

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  3. Pasažierim sabiedriskajā transportlīdzeklī jāpilda sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja, konduktora, vilciena pavadoņa (turpmāk – sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe) vai pārvadātāja norīkoto par pārvadājumu kontroli atbildīgo darbinieku (turpmāk – kontrolieri), kā arī kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonu prasības, kas noteiktas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

  4. Pasažierim ir pienākums ievērot tīrību un kārtību sabiedriskā transportlīdzekļa salonā, kā arī normatīvajos aktos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības. Pasažierim aizliegts:

  4.1. sabiedriskā transportlīdzekļa kustības laikā iekāpt tajā vai izkāpt no tā;

  4.2. bojāt sabiedrisko transportlīdzekli un tā inventāru, kā arī veikt darbības, kas apdraudētu satiksmes drošību;

  4.3. bez nepieciešamības iedarbināt avārijas slēdžus, bremzes un citas ierīces;

  4.4. braukt smērējošā vai smakojošā apģērbā, smērēt salonu vai lietot pārtikas vai ķīmiskās preces, kas var nosmērēt salonu vai citu pasažieru apģērbu;

  4.5. braukt alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, ja pasažieris izturas rupji vai agresīvi, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas;

  4.6. apzīmēt vai aprakstīt sabiedrisko transportlīdzekli;

  4.7. sabiedriskā transportlīdzekļa salonā atstāt bez uzraudzības mājas (istabas) dzīvniekus;

  4.8. pārvadāt bagāžu, kura var apdraudēt pasažieru vai sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja drošību vai veselību vai būtiski ietekmēt pasažieru vai sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja ērtības un kura var traucēt sabiedriskā transportlīdzekļa ekspluatāciju vai bojāt sabiedriskā transportlīdzekļa aprīkojumu.

  (MK 08.10.2013. noteikumu Nr. 1043 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 615)

  5. Pasažieris pārvadātāja sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas laikā ir Civillikumā noteiktajā kārtībā un apmērā atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies viņa darbības rezultātā.

  6. Pasažierus pārvadā, nepārsniedzot izgatavotāja noteiktās sabiedriskā transportlīdzekļa ietilpības prasības.

  7. Reģionālā starppilsētu maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī sēdvietas numurē šādā kārtībā:

  7.1. sēdvietas numurē, sākot ar sēdvietu aiz transportlīdzekļa vadītāja sēdvietas, no kreisās puses uz labo (nepāra numuri ir pie autotransportlīdzekļa loga, pāra numuri – pie transportlīdzekļa ejas);

  7.2. ja sabiedriskajā transportlīdzeklī vienā ejas pusē rindā ir novietotas pa divām sēdvietām, bet otrā rindā tikai pa vienai, sēdvietas numurē šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā kārtībā;

  7.3. ja sabiedriskajā transportlīdzeklī atsevišķās vietās ir novietots pa vienai sēdvietai, tām piešķir pēdējos numurus, pārējās sēdvietas numurē šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā kārtībā;

  7.4. ja sabiedriskajā transportlīdzeklī vadītāja un viņa blakussēdētāja pasažiera sēdvietas ir nodalītas no pārējā pasažieru salona, blakussēdētāja pasažiera vietai piešķir pēdējo numuru, pārējās sēdvietas numurē šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā kārtībā;

  7.5. ja sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir vairāk par 16 sēdvietām, ir divas vai vairākas pasažieru ieejas (durvis) un šīs ieejas (durvis) atrodas pretī:

  7.5.1. kreisās puses pasažieru sēdvietām vai ja citā vietā pretī kreisās vai labās puses sēdvietām ir izvietota telpa bagāžas novietošanai (piemēram, bērnu ratiņu vai personu ar invaliditāti riteņkrēslu nostiprināšanai), sēdvietu numerācija aiz minētajām telpām tiek turpināta augošā secībā, izlaižot divus numurus (piemēram, sēdvietu numerācija virzienā no kreisās uz labo pusi – Nr.17, Nr.18 (kreisā puse), Nr.19 un Nr.20 tiek izlaisti (labā puse, kurā nav sēdvietu, bet ir ieeja transportlīdzeklī vai telpa bagāžas novietošanai), numerācijas turpinājumā – Nr.21, Nr.22 (kreisā puse) un Nr.23, Nr.24 (labā puse));

  7.5.2. bagāžas novietošanas telpai, sēdvietu numerāciju aiz šīs telpas turpina augošā secībā, neizlaižot numurus;

  7.6. ja sabiedriskajā transportlīdzeklī sēdvietas izvietotas vairākos līmeņos (piemēram, divstāvu transportlīdzeklis), numerāciju sāk no pirmā līmeņa šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā kārtībā.

  8. Pasažieru vilcienā vietas var nenumurēt vai izmantot vagona izgatavotājrūpnīcas vietu numerāciju, bet, ja tās numurē pārvadātājs, ievēro šo noteikumu 7.punktā minēto kārtību.

  9. Pārvadājumiem izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas ir noformēts ar maršruta zīmi un pārvadātāja nosaukumu. Minimālais maršruta zīmes izmērs ir 600 x 200 mm. Maršruta zīme ir informatīva, un tā satur šādu informāciju par pārvadājumu attiecīgajā maršrutā:

  9.1. maršruta numurs (minimālais ciparu augstums ir 60 mm);

  9.2. maršruta sākumpunkta un galapunkta nosaukums (minimālais burtu augstums ir 40 mm) vai tikai galapunkta nosaukums (minimālais burtu augstums ir 50 mm).

  (MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1043 redakcijā)

  10. Pārvadātājs nodrošina, lai, tuvojoties sabiedriskajam transportlīdzeklim (autobusam, tramvajam un trolejbusam), maršruta zīme ir labi saskatāma (piemēram, apgaismojums diennakts tumšajā laikā) un sabiedriskajā transportlīdzeklī novietota tā, lai, pasažierim iekāpjot, ir labi redzama.

  11. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī ir elektroniskā maršruta zīme, tās izmērs nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 9.punktā minēto minimālo zīmes izmēru. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī nav elektroniskās maršruta zīmes vai tā nedarbojas, pārvadātājs nodrošina, lai sabiedriskais transportlīdzeklis tiktu noformēts ar maršruta zīmi atbilstoši šo noteikumu 9.punktam.

  12. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteiktajiem paaugstināta servisa pārvadājumiem izmanto maršruta zīmi ar norādi par paaugstināta servisa pārvadājumu.

  13. Pārvadātājs sabiedriskā transportlīdzekļa salonā nodrošina, lai pasažierim informācija par sabiedriskā transportlīdzekļa pieturām maršrutā būtu pieejama audio ieraksta vai vizuāli noformētā veidā (minimālais burtu augstums ir 50 mm).

  (Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1043; MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  13.1 Pārvadātājs sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā vai pašvaldības noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošina, lai sabiedriskā transportlīdzekļa salonā būtu uzstādītas:

  13.1 1. videonovērošanas kameras transportlīdzekļa salonā esošo personu videonovērošanai;

  13.1 2. videonovērošanas kameras ar sinhrono audioierakstu transportlīdzekļa biļešu tirdzniecības zonas videonovērošanai.

  (MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 467 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.10.2021. noteikumiem Nr. 668)

  14. Ja reģionālā starppilsētu maršruta (reisa) ilgums pārsniedz trīs stundas, sabiedriskajam transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ergonomiskajiem krēsliem un vietu salonā bagāžas novietošanai. Ja sabiedriskais transportlīdzeklis nav aprīkots ar tualeti, maršruta (reisa) vidū jānodrošina sabiedriskā transportlīdzekļa apstāšanās vietā, kur ir pieejams sanitārais mezgls.

  15. Ja reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī esošās vietas ir aizpildītas, tajā novieto papildu informācijas zīmi "Vietu nav" (minimālais burtu augstums ir 200 mm). Lai par to informētu pasažierus, kuri gaida sabiedrisko transportlīdzekli kustības sarakstā paredzētajā pieturā, kurā neviens no pasažieriem neizkāpj, vadītājs samazina sabiedriskā transportlīdzekļa kustības ātrumu.

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  16. Ja lielas pasažieru plūsmas dēļ pārvadātājs norīko papildu sabiedrisko transportlīdzekli, tajā novieto papildu informācijas zīmi "Papildreiss" (minimālais burtu augstums ir 200 mm).

  17. Sabiedriskajam transportlīdzeklim jābūt pielāgotam normatīvajos aktos par transportlīdzekļu izgatavošanu noteiktajām tehniskajām prasībām, lai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām atvieglotu iekļūšanu sabiedriskajā transportlīdzeklī un nodrošinātu šo personu pārvadāšanu. Minimālās prasības sabiedrisko transportlīdzekļu pielāgošanai un pielāgojamo transportlīdzekļu skaitu nosaka līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

  (MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

  18. Ja pārvadātājs sabiedriskos transportlīdzekļus nav pielāgojis atbilstoši šo noteikumu 17.punktā minētajām prasībām, pārvadātājam ir pienākums nodrošināt šo noteikumu 17.punktā minētās personas ar attiecīgi aprīkotu transportlīdzekli. Minēto transportlīdzekli šo noteikumu 17.punktā minētās personas var pasūtīt 36 stundas pirms brauciena, piezvanot uz pārvadātāja norādīto tālruņa numuru. Informācijai par tālruņa numuru jābūt pieejamai visās pieturās un autoostās.

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467; MK 05.10.2021. noteikumiem Nr. 668)

  18.1 Pasūtītājs, piešķirot tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus tieši, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulā (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70, paredzētajos gadījumos un kārtībā līgumā nosaka pakalpojuma sniegšanā izmantojamo mazas un lielas noslodzes bezemisiju un tīro autotransporta līdzekļu īpatsvaru no kopējā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā izmantojamo M2 un M3 kategorijas I un A klases autotransporta līdzekļu skaita. Mazas un lielas noslodzes bezemisiju un tīro autotransporta līdzekļu īpatsvars no kopējā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā izmantojamo M2 un M3 kategorijas I un A klases autotransporta līdzekļu skaita nav mazāks par šo noteikumu 7. pielikumā minētajiem sasniedzamajiem mērķrādītājiem. Pasūtītājs reizi gadā līdz kalendāra gada 1. maijam iesniedz valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" informāciju par minēto līgumu ietvaros kopējo pakalpojumā izmantojamo autotransporta līdzekļu skaitu un kategoriju, papildus norādot, cik no autotransporta līdzekļiem ir tīri un kādas ir to kategorijas, kā arī cik no tiem ir lielas noslodzes bezemisiju autotransporta līdzekļi.

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  III. Biļešu iegāde, izmantošana, pārformēšana un nodošana

  19. Pasažiera braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina biļete. Elektroniski vai pa tālruni iegādātajām biļetēm braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina autorizācijas vai rezervācijas kods.

  (MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

  20. Lai izmantotu sabiedriskā transporta pakalpojumus, pasažieris iegādājas braukšanas biļeti, bet, lai pārvadātu bagāžu, – bagāžas biļeti (kvīti) (turpmāk – bagāžas biļete).

  21. Pasažierim ir pienākums iegādāto biļeti saglabāt līdz brauciena beigām.

  22. (Svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373)

  22.1 Ja pasažieris braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī izmanto biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumu, pasažiera pienākums ir uzrādīt pārbaudei šo noteikumu 3. punktā minētajām personām biļeti kopā ar dokumentu, kas noteikts normatīvajos aktos par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, un apliecina pasažiera tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumu.

  (MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

  23. Biļetes pasažierim pārdod pārvadātāja vai pasūtītāja noteiktās biļešu tirdzniecības vietās – piemēram, biļešu kasēs, elektroniski, biļešu tirdzniecības automātā, pa tālruni, ja attiecīgais pakalpojuma sniedzējs to nodrošina, sabiedriskajā transportlīdzeklī vai citās tirdzniecības vietās (turpmāk – biļešu tirdzniecības vietas).

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  24. Biļetes reģionālas nozīmes maršrutos sabiedriskajā transportlīdzeklī var iegādāties pie sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes. Biļetes pilsētas nozīmes maršrutos sabiedriskajā transportlīdzeklī var iegādāties pie sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes, ja pilsētas nozīmes maršrutos netiek nodrošinātas alternatīvas biļešu tirdzniecības vietas.

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  25. Biļešu tirdzniecības vietā biļetes reģionālajam starppilsētu un reģionālajam vietējās nozīmes maršrutam pārtrauc pārdot:

  25.1. maršruta galapunktā – ne agrāk kā 10 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas;

  25.2. maršruta starppunktā – pēc tam, kad sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe saņem biļešu uzskaites dokumentus vai vienotā biļešu tirdzniecības sistēma uz transportlīdzeklī uzstādīto nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīci vai iekārtu nosūta informāciju par attiecīgajam reisam pārdotajām biļetēm sistēmā biļešu tirdzniecības vietās;

  25.3. vilciena biļešu kasē:

  25.3.1. abonementa biļetes – piecas minūtes pirms vilciena atiešanas;

  25.3.2. biļetes vienam braucienam – vilciena atiešanas brīdī.

  26. Biļeti pasažierim pārdod saskaņā ar normatīvajos aktos par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanu apstiprinātiem tarifiem.

  27. Biļetes pasažierim pārdod rindas kārtībā neatkarīgi no braukšanas attāluma jebkurā daudzumā, bet nepārsniedzot izgatavotāja noteiktās sabiedriskā transportlīdzekļa ietilpības normas.

  28. Iegādājoties biļeti no maršruta galapunkta jebkurā biļešu tirdzniecības vietā braukšanai reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī ar numurētām vietām, pasažierim ir tiesības:

  28.1. izvēlēties jebkuru brīvo vietu sabiedriskajā transportlīdzeklī;

  28.2. norādīt kā iekāpšanas pieturu jebkuru maršrutā paredzēto pieturu (autobusiem iekāpšanas vieta tiek norādīta biļetē un biļešu uzskaites dokumentā, kuru pirms autobusa atiešanas nodod autobusa apkalpei).

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  29. Saņemot biļeti, pasažieris pārliecinās, ka tā izsniegta atbilstoši viņa pasūtījumam.

  30. Pārdodot stāvvietas biļeti vai biļeti personām ar invaliditāti paredzētā sēdvietā, pārdevējs par to informē pasažieri un izsniedz biļeti ar attiecīgu norādi.

  31. Biļeti braukšanai reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī var iegādāties biļešu tirdzniecības vietā iepriekšpārdošanā. Biļešu iepriekšpārdošanu uzsāk vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas un pārtrauc ne agrāk kā iepriekšējā dienā pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Biļešu tirdzniecības vietā nodrošina informāciju par biļešu iepriekšpārdošanas kārtību un maksu par biļešu iepriekšpārdošanu (ja tāda ir noteikta).

  32. Biļetes pasažieru grupu pārvadāšanai pārdod saskaņā ar pasūtījumu. Minimālo pasažieru skaitu grupā nosaka pārvadātājs.

  33. Sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe nodrošina pasažieri ar biļetē norādīto sēdvietu arī tad, ja pasažieris iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī biļetē norādītajā pieturā, nevis maršruta galapunktā vai citā pieturā, no kuras iegādāta biļete.

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  34. Biļete ir derīga braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī biļetē norādītajā maršrutā līdz noteiktai pieturai tajā laikā un datumā, kas norādīts biļetē. Ja biļetē derīguma termiņš nav norādīts, uzskatāms, ka tā ir derīga no sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas brīža līdz pienākšanai attiecīgajā pieturā. Papildus šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem pārvadātājs, saskaņojot ar pasūtītāju, var noteikt citus biļetes derīguma un izmantošanas nosacījumus.

  (MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 132 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  35. Braukšanai pilsētas nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī attiecīgās pilsētas pašvaldība var noteikt citus biļetes derīguma un tās izmantošanas nosacījumus.

  36. (Svītrots ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 132)

  37. Abonementa biļete ir derīga braukšanai biļetē norādītajos sabiedrisko transportlīdzekļu veidos, norādītajā maršrutā un laikposmā, kas norādīts biļetē. Abonementa biļešu izmantošanas kārtību nosaka pārvadātājs.

  38. Ja abonementa biļetes derīguma termiņš ir:

  38.1. viens vai vairāki mēneši, biļetes derīguma termiņu aprēķina, skaitot no tās derīguma sākuma datuma līdz attiecīgajam nākamā vai cita mēneša datumam (to neskaitot), bet, ja kalendāra mēnesī attiecīgā datuma nav, – līdz mēneša pēdējam datumam (to ieskaitot);

  38.2. īsāks par mēnesi, biļetes derīguma termiņu aprēķina, no tās derīguma sākuma datuma skaitot atbilstošo kalendāra dienu skaitu (pēdējo dienu ieskaitot). Attiecīgos datumus norāda abonementa biļetē

  39. Ja biļetes vai abonementa biļetes termiņš braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī beidzas, pasažierim atrodoties ceļā, biļete ir derīga līdz tajā norādītajai izkāpšanas pieturai, bet pilsētas nozīmes maršrutā – līdz attiecīgā reisa galapunktam.

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  40. Ja pasažieris neizmanto iegādāto biļeti braukšanai reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī, viņam ir tiesības nodot to atpakaļ biļešu tirdzniecības vietā un saņemt atpakaļ naudas summu 75 % apmērā no braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas, ja biļeti un bagāžas biļeti nodod biļešu tirdzniecības vietā ne vēlāk nekā divas stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam.

  (MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 132 redakcijā)

  41. Pasažierim ir tiesības atteikties no brauciena reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī, līdz biļetes derīguma termiņa beigām nododot biļeti un bagāžas biļeti biļešu tirdzniecības vietā, kā arī saņemt atpakaļ pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu un maksu par biļešu iepriekšpārdošanu (ja tāda ir maksāta), ja:

  41.1. sabiedriskā transportlīdzekļa atiešana kavējas vairāk par 15 minūtēm, salīdzinot ar sabiedriskā transportlīdzekļa kustības sarakstā paredzēto atiešanas laiku;

  41.2. pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ;

  41.3. pasažierim netiek nodrošināta iespēja ieņemt biļetē norādīto vietu vai līdzvērtīgu sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes ierādītu vietu;

  41.4. sabiedrisko transportlīdzekli ar augstāku pārvadājumu kvalitāti, par ko ir samaksāta papildu maksa, nomaina ar sabiedrisko transportlīdzekli, kurā ir zemāka pārvadājumu kvalitāte.

  42. Pasažieris, kurš nokavējis reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedrisko transportlīdzekli slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums), triju dienu laikā pēc biļetes derīguma termiņa beigām ir tiesīgs pārvadātāja noteiktajā kārtībā nodot neizmantoto biļeti biļešu tirdzniecības vietā un saņemt citu līdzvērtīgu biļeti braukšanai tajā pašā maršrutā par to pašu cenu. Ja pasažieris nevēlas saņemt citu biļeti, neizmantoto biļeti var nodot biļešu tirdzniecības vietā un saņemt atpakaļ naudas summu 75 % apmērā no braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas.

  43. Šo noteikumu 42.punktā minētais iemesls (slimība vai nepārvarama vara) pasažierim jāapliecina ar ārstniecības iestādes izziņu vai citas institūcijas izsniegtu attiecīgo notikumu apliecinošu dokumentu.

  44. Reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažierim, pārtraucot braucienu slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums), ir tiesības pārvadātāja noteiktajā kārtībā saņemt atpakaļ braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

  45. Ja pasažieris neizmanto iegādāto abonementa biļeti braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī, viņam ir tiesības to nodot biļešu tirdzniecības vietā un saņemt atpakaļ naudas summu:

  45.1. 90 % apmērā no abonementa biļetes cenas, ja biļeti nodod biļešu tirdzniecības vietā līdz biļetes derīguma termiņa sākumam;

  45.2. 75 % apmērā no abonementa biļetes cenas par atlikušo neizmantoto laiku, ja biļeti nodod biļešu tirdzniecības vietā biļetes derīguma termiņa laikā.

  46. Kompensāciju par neizmantoto pasažieru grupas brauciena biļeti pārvadātājs izmaksā, pamatojoties uz pasažieru grupas pārstāvja rakstisku iesniegumu un sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes atzīmi uz biļetes par faktiski braucošo pasažieru skaitu. Iesniegumā norāda pasažieru grupas pārstāvja identifikācijas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru.

  47. Šajos noteikumos minētajos gadījumos biļeti nodod tajā biļešu tirdzniecības vietā, kurā biļete ir iegādāta, vai pārvadātāja noteiktā vietā. Par biļetes nodošanu un noteiktās naudas summas atmaksāšanu sastāda aktu (1.pielikums).

  48. Elektroniski iegādāto biļeti pasažierim ir tiesības nodot atpakaļ elektroniskās biļešu tirdzniecības sistēmas uzturētājam šo noteikumu 40. un 45.punktā minētajā kārtībā. Par elektroniski iegādāto biļešu atpakaļ nodošanas kārtību pasažieris tiek informēts, iegādājoties elektronisko biļeti.

  49. Nozaudētas vai sabojātas (piemēram, saplēstas, apdegušas, labotas) biļetes un bagāžas biļetes neatjauno un naudu par tām neatmaksā (izņemot pārvadātāja noteiktos gadījumus).

  50. Pārvadātājam ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus (neieskaitot atrauto peļņu), kas radušies, ja pasažieru regulāro pārvadājumu (izņemot pilsētas nozīmes maršrutus) sabiedriskā transportlīdzekļa pienākšana vai atiešana neatbilst kustības sarakstam, kā arī tad, ja atcelts reiss reģionālajā starppilsētu nozīmes vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā, uz kuru pasažieris iegādājies biļeti. Šajā punktā minētais zaudējumu atlīdzināšanas pienākums neattiecas uz gadījumu, ja sabiedriskā transportlīdzekļa pienākšanas vai atiešanas neatbilstība kustības sarakstam vai reisa atcelšana notikusi no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

  51. Pārvadātājs reizi mēnesī līdz nākamā mēneša desmitajam datumam sniedz pasūtītājam informāciju par neveiktajiem pārvadājumiem (reisiem) ar autotransportu, elektrotransportu un vilcienu (2.pielikums). Pārvadātājs informē pasūtītāju arī tad, ja minētajā pārskata periodā neveikti pārvadājumi (reisi) nav bijuši.

  51.1 Pārvadātājs šo noteikumu 51. punktā minēto informāciju var iesniegt arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" tīmekļvietnē (www.atd.lv) (e-pakalpojums), identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

  (MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  IV. Biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātie rekvizīti

  52. Pilsētas nozīmes maršruta biļetē un bagāžas biļetē ir šādi obligātie rekvizīti:

  52.1. pilsētas nosaukums;

  52.2. biļetes numurs un sērija;

  52.3. biļetes cena (braukšanas maksa vai tarifs);

  52.4. pārvadātāja un biļešu tirgotāja rekvizīti (nosaukums un nodokļu maksātāja numurs);

  52.5. pārvadājuma veids (ja ir vairāki pārvadājumu veidi, piemēram, autobuss, vilciens, tramvajs, trolejbuss);

  52.6. atlaide, ja tāda ir piešķirta;

  52.7. PVN;

  52.8. norāde "kopā apmaksai";

  52.9. (svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373);

  52.10. (svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373).

  (Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 311)

  53. Reģionālas nozīmes maršruta biļetē un bagāžas biļetē ir šādi obligātie rekvizīti:

  53.1. biļešu tirdzniecības vietā pārdotajā biļetē:

  53.1.1. pārvadātāja un biļešu tirgotāja rekvizīti (nosaukums un nodokļu maksātāja numurs);

  53.1.2. biļetes numurs;

  53.1.3. brauciena sākumpunkts un galapunkts;

  53.1.4. biļetes cena (braukšanas maksa vai tarifs);

  53.1.5. norāde par braukšanas maksas atvieglojuma veidu un apmēru (atlaide procentos no biļetes cenas);

  53.1.6. sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas laiks un datums;

  53.1.7. vietas numurs, bet vilcieniem – arī vagona numurs (ja ir numurētas vietas), iekāpšanas pietura, ja iekāpšanas vieta atšķiras no biļetes iegādes vietas;

  53.1.8. maršruta nosaukums, numurs un reisa numurs;

  53.1.9. biļetes pārdošanas datums un laiks (ja nepieciešams, arī biļetes derīguma termiņš);

  53.1.10. atlaide, ja tāda ir piešķirta;

  53.1.11. PVN;

  53.1.12. norāde "kopā apmaksai";

  53.1.13. (svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373);

  53.1.14. (svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373);

  53.2. sabiedriskajā transportlīdzeklī pārdotajā biļetē:

  53.2.1. pārvadātāja un biļešu tirgotāja rekvizīti (nosaukums un nodokļu maksātāja numurs);

  53.2.2. biļetes numurs;

  53.2.3. brauciena sākumpunkts un galapunkts;

  53.2.4. biļetes cena (braukšanas maksa vai tarifs);

  53.2.5. norāde par braukšanas maksas atvieglojuma veidu un apmēru (atlaide procentos no biļetes cenas);

  53.2.6. maršruts;

  53.2.7. biļetes pārdošanas datums un laiks;

  53.2.8. atlaide, ja tāda ir piešķirta;

  53.2.9. PVN;

  53.2.10. norāde "kopā apmaksai";

  53.2.11. (svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373);

  53.2.12. (svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373);

  53.3. ja kases aparāts vai kases sistēma nedarbojas, biļetēs norāda šo noteikumu 53.2.1., 53.2.2. un 53.2.4. apakšpunktā minētos rekvizītus. Pārvadātājs uzskaita biļetes, kuras tiek izsniegtas pasažieriem laikposmā, kamēr nedarbojas kases aparāts vai kases sistēma, un biļetes, kurām piemēro braukšanas maksas atvieglojumu, ievērojot savietojamību ar vienoto biļešu uzskaites sistēmu.

  (MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 311 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373; MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  54. (Svītrots no 08.01.2016. ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.311; sk. grozījumu 4.punktu)

  55. Abonementa biļetē, kas var būt personalizēta vai paredzēta jebkuram uzrādītājam, ir šādi obligātie rekvizīti:

  55.1. maršruts (vai pārvadājuma veids);

  55.2. biļetes cena (braukšanas maksa vai tarifs);

  55.3. derīguma termiņš, darbības laiks;

  55.4. pārvadājuma veids (ja abonementa biļete tiek izsniegta vairākiem pārvadājumu veidiem, šo noteikumu 55.1.apakšpunktā minēto rekvizītu abonementa biļetē var neiekļaut);

  55.5. (svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373);

  55.6. ja abonementa biļete ir personalizēta, – pasažiera identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods) un var būt pasažiera fotogrāfija.

  55.7. (svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373)

  55.8. (svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373)

  (Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 311; MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373)

  56. Ja dokumentam, kurš apliecina tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, saturs un forma nav noteikti ar ārējo normatīvo aktu, tam ir vismaz šādi obligātie rekvizīti:

  56.1. dokumenta nosaukums;

  56.2. dokumenta izdevējinstitūcijas nosaukums;

  56.3. dokumenta numurs;

  56.4. dokumenta derīguma termiņš;

  56.5. dokumenta turētāja fotogrāfija un citi identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods).

  57. Elektroniski vai pa tālruni iegādātām biļetēm, abonementa biļetēm un bagāžas biļetēm šajos noteikumos minētie biļetē norādāmie obligātie rekvizīti ir nepieciešami, ja biļete tiek izdrukāta no sistēmas.

  (MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

  V. Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana

  58. Pasažieris sabiedriskā transportlīdzekļa salonā vai bagāžas nodalījumā var pārvadāt bagāžu. Bagāžu nedrīkst novietot pasažieriem paredzētā vietā vai vietā, kur tā traucē citiem pasažieriem.

  59. Pasažierim ir tiesības sabiedriskā transportlīdzekļa salonā (izņemot pasažieru vilcienu vagonu) bez maksas pārvadāt bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras izmērs (garums, platums, augstums) nepārsniedz 40 x 40 x 20 cm, bet svars – 8 kg. Pasažieru vilcienu vagonā pasažierim ir tiesības bez maksas pārvadāt bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras izmēri (garums, platums, augstums) nepārsniedz 60 x 40 x 20 cm, bet svars – 20 kg. Bagāžu novieto tai paredzētajā vietā – bagāžas plauktā, ja attiecīgā modeļa transportlīdzeklī izgatavotājrūpnīca šādu vietu ir paredzējusi, vai vietā zem priekšā esošā sēdekļa.

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  60. Bagāžu, kuras izmēri un svars pārsniedz šo noteikumu 59. punktā noteiktos izmērus un svaru, pārvadā sabiedriskā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā, ja attiecīgā modeļa transportlīdzeklī izgatavotājrūpnīca šādu vietu ir paredzējusi. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī nav bagāžas nodalījuma un bagāža netraucē citiem pasažieriem, bagāžu var pārvadāt sabiedriskā transportlīdzekļa salonā.

  (MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

  61. Bagāžu sabiedriskajā transportlīdzeklī pārvadā par maksu, maksājot par katru bagāžas vienību, izņemot šo noteikumu 59.punktā minēto gadījumu. Bagāžas pārvadāšanas maksu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

  62. Sabiedriskajā transportlīdzeklī bez maksas drīkst pārvadāt kruķus, bērnu ratiņus, personu ar invaliditāti riteņkrēslus, kā arī bagāžu, kurai viens no šo noteikumu 59.punktā minētajiem bagāžas izmēriem pārsniedz noteikto izmēru (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, ragaviņas), ja sabiedriskā transportlīdzekļa tehniskās iespējas to pieļauj.

  63. Velosipēdus par maksu pārvadā sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir speciāli velosipēdu turētāji. Ja šādu turētāju nav, pārvadājamo velosipēdu skaitu un to atrašanās vietu sabiedriskajā transportlīdzeklī nosaka pārvadātājs.

  64. Pasažieris, kuram ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem, par bagāžas pārvadāšanu maksā saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.

  65. Par katru pārvadāšanai pieņemto bagāžas vienību pasažierim izsniedz bagāžas biļeti un žetonu, ja bagāžu novieto sabiedriskā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā.

  66. Sabiedriskajā transportlīdzeklī var pārvadāt bagāžu bez pasažiera, ja attiecīgais pārvadātājs šādu pakalpojumu nodrošina. Pārvadājot bagāžu bez pasažiera, par katru bagāžas vienību maksā atsevišķi.

  67. Pasažieris nodrošina, lai bagāža būtu pārvadāšanai un saglabāšanai atbilstošā iepakojumā. Par bagāžu, kura pārvadājuma laikā atrodas kopā ar pasažieri sabiedriskā transportlīdzekļa salonā, atbild pasažieris, bet par bagāžas nodalījumā novietotās bagāžas saglabāšanu pārvadājuma laikā atbild pārvadātājs.

  68. Pašvaldība pilsētas nozīmes maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos var noteikt citu bagāžas pārvadāšanas kārtību.

  69. Sabiedriskajā transportlīdzeklī aizliegts pārvadāt lietas, kuras var nodarīt kaitējumu citiem pasažieriem, viņu bagāžai vai sabiedriskajam transportlīdzeklim.

  70. Sabiedriskajā transportlīdzeklī atrastu nozaudētu bagāžu vai atsevišķu lietu nodod sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpei. Sabiedriskajā transportlīdzeklī atrastu bagāžu vai lietu glabā pie attiecīgā pārvadātāja. Autoostā (stacijā) atrastu bagāžu vai lietu nodod autoostas (stacijas) atbildīgajam personālam.

  71. Par katru atrasto bagāžas vienību vai atsevišķu lietu sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe vai autoostas (stacijas) atbildīgais personāls sastāda aktu (3.pielikums).

  72. Atrasto bagāžu vai lietu glabā ne ilgāk kā trīs diennaktis, pēc tam to nodod policijai. Ja atrastās bagāžas saturs vai lietas dabiskās īpašības nepieļauj tās glabāšanu (piemēram, pārtikas produkti, ziedi) un neviens šo atrasto bagāžu vai lietu nav pieprasījis, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe, pārvadātājs vai autoostas (stacijas) atbildīgais personāls sastāda aktu par atrastās bagāžas vai lietas iznīcināšanu un to iznīcina, ja atrastās bagāžas vai lietas iznīcināšanas kārtība nav reglamentēta citā normatīvajā aktā tās specifisko īpašību dēļ.

  73. Lai bagāžu vai lietu saņemtu atpakaļ, persona, kura to nozaudējusi, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, norāda savu dzīvesvietu un tālruņa numuru un pierāda savas tiesības uz atrasto bagāžu vai lietu, nosaucot tās pazīmes un aprakstot to.

  74. Sabiedriskajā transportlīdzeklī ir atļauts pārvadāt suņus, kaķus, dekoratīvos putnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus, kas pārvadājami dzīvnieku aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasažieris, kurš pārvadā dzīvnieku, rūpējas, lai dzīvnieks netraucē citus pasažierus.

  75. Par dzīvnieka vai vairāku dzīvnieku (ja tie atrodas vienā būrī, konteinerā vai somā) pārvadāšanu šo noteikumu 74.punktā minētajā kārtībā maksā kā par vienu bagāžas vienību.

  76. Bez maksas pārvadā suni, kas sniedz pavadoņa vai asistenta pakalpojumu, ja tiek izpildītas šādiem suņiem normatīvajos aktos par dzīvnieku aizsardzību noteiktās prasības.

  VI. Vietu rezervēšana, pasažieru iekāpšana un vietu aizņemšana

  77. Pasažieris ir tiesīgs rezervēt vietu reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī. Vietu rezervē klātienē biļešu tirdzniecības vietā, elektroniski vai pa tālruni vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Biļeti uz rezervēto vietu iegādājas ne vēlāk kā 60 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas.

  78. Personām ar I vai II invaliditātes grupu un personām līdz 18 gadiem ar invaliditāti katrā reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī ir paredzētas:

  78.1. divas sēdvietas, ja sabiedriskajā transportlīdzeklī ir vairāk par 16 sēdvietām;

  78.2. viena sēdvieta, ja sabiedriskajā transportlīdzeklī ir 16 sēdvietu vai mazāk;

  78.3. ja sabiedriskais transportlīdzeklis sastāv no vairākām sakabē esošām vienībām, – divas sēdvietas katrā no šīm vienībām, ja tajā ir vairāk par 16 sēdvietām, un viena sēdvieta, ja tajā ir 16 sēdvietu vai mazāk.

  79. Pilsētas nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir 30 sēdvietu un vairāk, personām ar invaliditāti un pasažieriem ar pirmsskolas vecuma bērniem ir paredzētas sešas attiecīgi apzīmētas sēdvietas.

  80. Personām ar invaliditāti paredzētās vietas tiek apzīmētas ar baltu simbolu uz zila fona. Marķējuma minimālais izmērs ir 150 x 150 mm.

  81. Ja personām ar invaliditāti paredzētās sēdvietas ir aizņemtas, šo noteikumu 78.punktā minētās personas sabiedriskajā transportlīdzeklī drīkst aizņemt jebkuru citu brīvo sēdvietu.

  82. Ja personai ar I invaliditātes grupu vai personai līdz 18 gadiem ar invaliditāti ir pavadonis, pārvadātājs pēc iespējas nodrošina viņam vietu personas ar invaliditāti sēdvietas tuvumā.

  83. Citu pasažieru pienākums ir atbrīvot personām ar invaliditāti paredzētās vietas pēc šo noteikumu 78.punktā minēto personu vai sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes lūguma.

  84. Šo noteikumu 83.punkts neattiecas uz grūtniecēm, personām ar maziem bērniem, gados veciem cilvēkiem un citām personām, kurām, ja nepieciešams, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe ierāda šo noteikumu 78.punktā paredzēto sēdvietu.

  85. Šo noteikumu 78.punktā minētajām personām paredzētās sēdvietas var rezervēt klātienē biļešu tirdzniecības vietās, elektroniski vai pa tālruni vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas.

  (Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.311; grozījums punktā stājas spēkā 08.01.2016., sk. grozījumu 4.punktu)

  86. Reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta galapunktā sēdvietas sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieri ieņem atbilstoši biļetē norādītajiem vietu numuriem. Ja braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī ar numurētām vietām izsniegta biļete, kurā vietas numurs nav norādīts, vai ja nav iespējams aizņemt biļetē norādīto vietu, pasažieris aizņem sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes ierādītu vietu.

  87. Ja pasažieru vilciena vagonā ar numurētām vietām nav brīvas vietas, vilciena apkalpe pasažierim ierāda līdzvērtīgu brīvu vietu citā vagonā. Ja līdzvērtīgu vietu nav iespējams ierādīt, vilciena apkalpe pasažierim ierāda brīvu vietu augstākas vai zemākas kategorijas vagonā. Ja vietu ierāda augstākas kategorijas vagonā, maksas starpību no pasažiera neiekasē. Ja vietu ierāda zemākas kategorijas vagonā, pasažierim atmaksā braukšanas maksas starpību. Ja pasažieris nevēlas aizņemt vilciena apkalpes ierādīto vietu un atsakās no brauciena, pārvadātājs atmaksā viņam braukšanas maksu.

  88. Pilsētas nozīmes maršruta un reģionālā vietējās nozīmes maršruta, kā arī caurbraucošā reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieris ieņem jebkuru brīvo sēdvietu. Šo noteikumu 84.punktā minētās personas ieņem personām ar invaliditāti paredzētās un attiecīgi apzīmētās vietas vai jebkuru citu brīvo sēdvietu.

  89. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī vietas ir numurētas, pasažieris brauciena laikā brīvu vietu drīkst aizņemt ar sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes atļauju.

  90. Šo noteikumu 89.punktā minētajā gadījumā, lai aizņemtu brīvu vietu augstākas kategorijas pasažieru vilciena vagonā, pasažieris pirms vietas aizņemšanas samaksā vilciena apkalpei braukšanas maksas starpību par braukšanu attiecīgās kategorijas vagonā. Ja pasažieris brauciena laikā aizņem brīvu vietu zemākas kategorijas pasažieru vilciena vagonā, braukšanas maksu nepārrēķina.

  91. Reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta (izņemot vilcienu ar nenumurētām vietām):

  91.1. galapunktā sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe aicina pasažierus iekāpt sabiedriskajā transportlīdzeklī šādā secībā:

  91.1.1. personas ar invaliditāti, kuras saskaņā ar šo noteikumu 85.punktu rezervējušas vietas sabiedriskajā transportlīdzeklī un iegādājušās biļeti;

  91.1.2. pasažieri, kuri iegādājušies biļeti vai abonementa biļeti biļešu tirdzniecības vietā, elektroniski vai pa tālruni (priekšroka dodama pasažieriem, kuriem ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem, kā arī pasažieriem ar maziem bērniem un gados veciem cilvēkiem);

  91.1.3. pasažieri bez iepriekš iegādātām biļetēm (priekšroka dodama pasažieriem, kuriem ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem, kā arī pasažieriem ar maziem bērniem un gados veciem cilvēkiem);

  91.2. pieturās, kur biļešu kases nedarbojas vai to nav, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe vispirms aicina iekāpt pasažierus, kuri iegādājušies biļeti šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minētajā kārtībā. Pārējie pasažieri iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī rindas kārtībā.

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  92. Iekāpjot sabiedriskajā transportlīdzeklī, pasažierim ir pienākums uzrādīt (iegādāties) biļeti un dokumentus (ja tādi nepieciešami), kas apliecina tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.

  93. Pirmsskolas vecuma bērns sabiedriskajā transportlīdzeklī nedrīkst braukt patstāvīgi. Reģionālajos starppilsētu vai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos aizliegts pārvadāt pirmsskolas vecuma bērnus no pirmās līdz ceturtajai sēdvietai, ja netiek nodrošinātas normatīvajos aktos noteiktās drošības prasības ceļu satiksmē.

  (MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1043 redakcijā)

  94. Sabiedriskajā transportlīdzeklī vienas pieaugušas personas pavadībā drīkst braukt ne vairāk kā trīs pirmsskolas vecuma bērni, ja viņi nav vienas ģimenes locekļi. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī katras pieaugušas personas pavadībā brauc vairāk nekā trīs pirmsskolas vecuma bērni, kas nav vienas ģimenes locekļi, pavadošās personas pienākums ir nodot sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpei pārvadājamo bērnu sarakstu, kurā norāda katra bērna vārdu un uzvārdu, kā arī pavadošās personas vārdu, uzvārdu un tālruni.

  VII. Pārvadājumu nodrošināšana un sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošana sabiedriskā transportlīdzekļa tehnisko bojājumu vai piespiedu apstāšanās gadījumā

  95. Ja sabiedriskais transportlīdzeklis braucienu nevar turpināt tehnisku bojājumu vai citu iemeslu dēļ, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe par to informē pasažierus, kā arī, ja iespējams, pārvadātāju un attiecīgajā maršrutā esošās autoostas (stacijas). Pārvadātājs veic pasākumus, lai nogādātu pasažierus tuvākajā vai biļetē norādītajā maršruta pieturā.

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  96. Šo noteikumu 95.punktā minētajā gadījumā pasažierim pārdotā biļete bez piemaksas ir derīga citos sabiedriskajos transportlīdzekļos, kas brauc tā paša maršruta galapunkta virzienā pa to pašu maršrutu, vai speciāli pasūtītā sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieru nogādāšanai maršruta galapunktā vai biļetē norādītajā maršruta pieturā bez tiesībām ieņemt biļetē norādīto sēdvietu.

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  97. Ievērojot sabiedriskā transportlīdzekļa ietilpības normas un iespēju nodrošināt pasažieru nokļūšanu un bagāžas nogādāšanu biļetē norādītajā pieturā, sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums uzņemt cita pārvadātāja pasažierus, kura sabiedriskais transportlīdzeklis braucienu nevar turpināt.

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  98. Lai nodrošinātu pārvadājumus maršrutos (reisos) tehniski bojātu sabiedrisko transportlīdzekļu vietā, pārvadātājs izmanto rezerves sabiedriskos transportlīdzekļus ar attiecīgu norādi.

  99. Pasažieru pārsēšanos no viena sabiedriskā transportlīdzekļa citā organizē bojātā sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe. Par pasažieru pārsēšanos sastāda aktu (4.pielikums) divos eksemplāros. Pēc pasažieru pārsēšanās pie katra pārvadātāja paliek viens akta eksemplārs.

  100. Saskaņā ar sastādīto pasažieru pārsēšanās aktu un ievērojot tarifus, kādi ir noteikti pārvadātājam, kurš uzņēmis pasažierus, pārvadātājs iesniedz pārvadātājam – nepabeigtā reisa veicējam – rēķinu par pasažieru pārvadāšanu no pārsēšanās vietas līdz brauciena galapunktam.

  101. Ja pārvadātājs norīko speciālu sabiedrisko transportlīdzekli, lai nogādātu maršruta galapunktā cita pārvadātāja pasažierus, kura sabiedriskais transportlīdzeklis braucienu nevar turpināt, tiek iesniegts rēķins par pakalpojuma izdevumiem. Šajā gadījumā netiek sastādīts pasažieru pārsēšanās akts.

  102. Ja pasažieris neizmanto piedāvāto pārsēšanos, pārvadātājs atmaksā braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

  103. Ja šo noteikumu 95.punktā minētajā gadījumā pasažieris izmanto zemākas pārvadājumu kvalitātes sabiedrisko transportlīdzekli, bet ir samaksāta papildu maksa par braucienu sabiedriskajā transportlīdzeklī ar augstāku pārvadājumu kvalitāti, pārvadātājs atmaksā braukšanas maksas starpību par nenobraukto attālumu.

  104. Ja nav iespējams pasažieri nogādāt maršruta galapunktā vai biļetē norādītajā maršruta pieturā un sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, dabas stihija) ir spiesta atgriezties maršruta sākumpunktā, pasažierim ir tiesības ar to pašu sabiedrisko transportlīdzekli atgriezties atpakaļ un viņam tiek atmaksāta pilna braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksa. Ja pasažieris nevēlas atgriezties atpakaļ maršruta sākumpunktā, pārvadātājs viņam atmaksā braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  105. Šo noteikumu 102., 103. un 104.punktā minētajos gadījumos sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe naudu par braucienu atmaksā uz vietas. Ja sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpei nav nepieciešamās izmaksājamās naudas summas, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe biļetē norāda atmaksājamo summu un naudas saņemšanas vietu un apliecina to ar parakstu.

  VIII. Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kontrole

  106. Valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonas, pārvadātājs vai kontrolieri pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kontroli sabiedriskajā transportlīdzeklī veic saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par autopārvadājumu kontroli un atbilstoši attiecīgajām amatpersonām noteiktajai kompetencei.

  (MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1043 redakcijā)

  107. Kontrolieri saskaņā ar šiem noteikumiem pārbauda biļetes, bagāžas biļetes, kā arī dokumentus, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.

  108. Kontroles pasākumu laikā pasažierim ir pienākums uzrādīt (iedot rokās) kontrolierim vai kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas pārstāvim biļeti, bagāžas biļeti vai dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, lai minētās personas varētu pārliecināties par minēto dokumentu derīgumu un izdarīt nepieciešamās atzīmes biļetē un bagāžas biļetē. Elektroniski vai pa tālruni iegādātām biļetēm pasažieris kontrolierim uzrāda vai nosauc autorizācijas vai rezervācijas kodu vai uzrāda (iedod rokās) datu nesēju, kurā ir ielādēta elektroniskā biļete.

  108.1 Pārvadātājs kontroles pasākumu laikā ir tiesīgs noteikt pasažiera identitāti pēc pasažierim izsniegtas personalizētas biļetes, ja tā izsniegta, pirmreizēji pārbaudot pasažiera identitāti pārvadātāja noteiktajā kārtībā, un satur vismaz šādus obligātos rekvizītus:

  108.1 1. dokumenta nosaukums;

  108.1 2. dokumenta izdevējinstitūcijas nosaukums;

  108.1 3. dokumenta numurs;

  108.1 4. dokumenta derīguma termiņš;

  108.1 5. dokumenta turētāja fotogrāfija un citi identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods).

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  109. Pasažieris, kurš nevar uzrādīt derīgu braukšanas biļeti vai elektroniski vai pa tālruni iegādātām biļetēm nevar uzrādīt vai nosaukt autorizācijas vai rezervācijas kodu, ir uzskatāms par pasažieri bez biļetes.

  110. Ja pasažieris uzrāda svešas personas dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumu, viņš uzskatāms par pasažieri bez biļetes. Kontrolierim ir tiesības šādu dokumentu aizturēt un nodot to izdevējiestādei.

  (MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

  111. Ja biļetes uzrādīšanas brīdī tā ir neskaidri vai nepareizi noformēta vai elektroniskā biļete nesatur derīgu autorizācijas kodu, kontrolieris ir tiesīgs aizturēt biļeti vai elektroniskās biļetes datu nesēju un sastādīt aktu divos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru nodod pasažierim.

  (Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 373)

  112. Ja kontrolieris ir aizturējis biļeti, pasažierim pēc akta saņemšanas ir tiesības turpināt braucienu līdz biļetē noteiktajai izkāpšanas pieturai.

  (Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  113. Ja kontrolieris ir aizturējis abonementa biļeti un pasažierim ir pienākums maksāt šajos noteikumos paredzēto līgumsodu, pasažierim ir tiesības saņemt atpakaļ biļeti (ja ir elektroniskā biļete, – biļeti un elektronisko datu nesēju) pārvadātāja noteiktajā kārtībā tikai pēc līgumsoda samaksas.

  114. Līgumsoda maksimālais apmērs nedrīkst pārsniegt 72 euro. Pilsētas nozīmes maršrutos līgumsoda apmērs var tikt pielīdzināts lielākajai abonementa biļetes cenai, bet reģionālos starppilsētu un reģionālos vietējās nozīmes maršrutos – attiecīgā pārvadātāja noteiktai lielākajai biļetes cenai.

  (Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr. 801; MK 05.10.2021. noteikumiem Nr. 668)

  115. Piemērojamā līgumsoda apmēru un līgumsoda apmēra izmaiņas pārvadātājs saskaņo ar pasūtītāju.

  116. Informāciju par līgumsoda apmēru un tā izmaiņām pārvadātājs vismaz 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā publisko plašsaziņas līdzekļos. Reģionālajos starppilsētu vai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos informāciju par līgumsoda apmēru izvieto arī autoostās un dzelzceļa stacijās. Pilsētas nozīmes maršrutos informāciju par līgumsoda apmēru izvieto biļešu tirdzniecības vietās.

  (MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1043 redakcijā)

  117. Pasažieris līgumsodu maksā:

  117.1. kontrolierim sabiedriskajā transportlīdzeklī laikā, kad tiek konstatēts regulāro pasažieru pārvadājumu līguma pārkāpums;

  117.2. kontroliera izsniegtajā rēķinā norādītajā vietā un termiņā (paraugs – šo noteikumu 5.pielikumā).

  118. Piemērojot šo noteikumu 117.1.apakšpunktā minēto līgumsoda maksāšanas kārtību, kā apliecinājumu par līgumsoda samaksu kontrolieris pasažierim izsniedz kvīti par līgumsoda samaksu (6.pielikums).

  119. Šo noteikumu 118. punktā minētās kvītis par līgumsoda samaksu papīra veidā brošē grāmatiņā vai noformē elektroniski. Uz kvīts norāda kvīts numuru. Numuru piešķiršanu un uzskaiti nodrošina pārvadātājs.

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  120. Kvīti par līgumsoda samaksu aizpilda divos eksemplāros papīra veidā vai noformē elektroniski. Iekasējot līgumsodu, vienu noformētās kvīts eksemplāru izsniedz pasažierim. Ja, piemērojot līgumsodu, pasažieris kontrolierim atsakās uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai šo noteikumu 108.1 punktā minēto dokumentu, kvītī par līgumsoda samaksu norādītos pasažiera rekvizītus neaizpilda. Ja, piemērojot līgumsodu, pasažieris atsakās parakstīties par līgumsoda samaksu, kontrolieris to norāda rindā "Piezīmes".

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  120.1 Ja pārvadātājs nodrošina iespēju iegūt personas paraksta digitālo attēlu, pasažiera personisko parakstu aizstāj ar pasažiera paraksta digitālo attēlu, pasažierim parakstoties uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora. Šādā gadījumā pārvadātājs nodrošina tādu papildu datu pievienošanu (piemēram, vārds un uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta numurs vai personalizētās biļetes numurs) elektroniskajam parakstam, kuri ir nepieciešami un pietiekami, lai nepārprotami identificētu pasažieri, kurš parakstījies.

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  121. Šo noteikumu 117.2. apakšpunktā minēto rēķinu par līgumsoda samaksu sagatavo papīra veidā vai noformē elektroniski. Papīra veidā sagatavotu rēķinu aizpilda divos eksemplāros un vienu eksemplāru izsniedz pasažierim, otrs paliek pie pārvadātāja. Elektroniski noformētu rēķinu izsniedz pasažierim, un pasažieris rēķina saņemšanu apliecina, parakstoties uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora. Rēķina izrakstīšanas un uzskaites kārtību nosaka pārvadātājs.

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  122. Šo noteikumu 117.2.apakšpunktā minētā rēķina samaksu pasažieris veic mēneša laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

  123. Šo noteikumu 117.2. apakšpunktā minēto līgumsoda maksāšanas kārtību var piemērot, ja pasažieris kontrolierim var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai tam izsniegto personalizēto biļeti, kura satur šo noteikumu 108.1 punktā minētos rekvizītus.

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  124. Pēc līgumsoda piemērošanas, ja pasažieris vēlas turpināt braucienu, viņam ir pienākums iegādāties braukšanas biļeti.

  125. Ja pasažieris atsakās maksāt līgumsodu un šo noteikumu 123. punktā minētajā kārtībā nevar kontrolierim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai šo noteikumu 108.1 punktā minēto personalizēto biļeti, kontrolierim ir tiesības pieaicināt policiju šā pasažiera personības noskaidrošanai vai izmantot šo noteikumu 126., 127. un 128. punktā minētās tiesības.

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  126. Kontrolierim un konduktoram ir tiesības izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa pasažieri, kurš izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus bez samaksas vai braukšanai derīgas biļetes un atsakās maksāt līgumsodu vai neievēro normatīvajos aktos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā (pilsētas nozīmes maršrutā).

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

  126.1 Sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības neuzņemt sabiedriskajā transportlīdzeklī un izsēdināt no tā pasažieri, kurš izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus bez samaksas vai braukšanai derīgas biļetes vai neievēro normatīvajos aktos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā (pilsētas nozīmes maršrutā).

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

  127. Ja pasažieris šo noteikumu 126. un 126.1 punktā minētajā gadījumā nepakļaujas kontroliera uzaicinājumam labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa, kontrolierim ir tiesības pieaicināt policiju, lai pasažieri no sabiedriskā transportlīdzekļa izsēdinātu piespiedu kārtā.

  (MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 467 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 615)

  128. Bērnu vecumā līdz 15 gadiem saskaņā ar šo noteikumu 126. un 126.1 punktu kontrolieris drīkst izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa tikai tad, ja bērnu nogādā tuvākajā policijas iecirknī.

  (Grozīts ar MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 615)

  129. Ja kontrolierim rodas šaubas par bērna vecumu, kurš sabiedriskajā transportlīdzeklī izmanto biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumu, kontrolierim ir tiesības pieprasīt, lai bērns vai pasažieris, kurš brauc kopā ar bērnu, uzrāda attiecīgā bērna vecumu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecību vai citu dokumentu).

  130. Ja šo noteikumu 129.punktā minētajā gadījumā tiek konstatēts, ka bērna vecums pārsniedz vecumu, kāds noteikts normatīvajos aktos par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, pasažieris, kurš brauc kopā ar bērnu, samaksā biļetes ar braukšanas maksas atvieglojumu un pilnas biļetes cenas starpību.

  131. Līgumsoda piedziņas darbību veikšanai pārvadātājam ir tiesības izmantot to pasažieru personas datus, kuri sabiedriskā transporta pakalpojumus izmanto bez samaksas vai braukšanai derīgas biļetes, kā arī nodot šos datus piedziņas darbību veikšanai trešajām personām.

  IX. Noslēguma jautājumi

  132. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumus Nr.843 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 201.nr.; 2009, 83.nr.).

  133. (Svītrots ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  134. (Svītrots ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  135. (Svītrots ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  136. (Svītrots ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  137. No 2015.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 1.janvārim šo noteikumu 9., 13., 15. un 16.punktā minētās prasības piemēro līdz ar jaunu sabiedrisko transportlīdzekļu iegādi vai līdz sabiedrisko transportlīdzekļu kvalitātes prasību pilnīgai nodrošināšanai (jaunām vai nomaināmām maršruta zīmēm).

  138. Šo noteikumu 22. punktā noteiktā prasība uzrādīt dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumu, attiecībā uz personām ar I grupas invaliditāti vai personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personām, kas pavada minētās personas, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecumam, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuri normatīvajos aktos par pasažieru kategorijām ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, ir spēkā līdz 2017. gada 1. janvārim.

  (MK 16.06.2015. noteikumu Nr.311 redakcijā; punkts stājas spēkā 08.01.2016., sk. grozījumu 4.punktu)

  139. Biļete, kas iegādāta līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šo noteikumu 34. punktā, ir spēkā līdz biļetē norādītā termiņa beigām.

  (MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 132 redakcijā)

  140. Pasūtītāji līdz 2019. gada 31. decembrim līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu paredz minimālās prasības sabiedrisko transportlīdzekļu pielāgošanai un pielāgojamo transportlīdzekļu skaitu.

  (MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

  141. Šo noteikumu 18.1 punktu piemēro attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem, kuri, sākot ar 2021. gada 2. augustu, tiek piešķirti tieši, neievērojot atklāta konkursa procedūru.

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvas 2019/1161, ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Satiksmes ministrs A.Ronis
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.599

  (Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.801)

  Akts Nr._____
  par biļetes nodošanu un braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas atpakaļ saņemšanu
  Sastādīts ____.gada ___.___________ plkst.____    ,
   (vietas nosaukums) 
  piedaloties 
   (biļešu tirdzniecības vietas nosaukums)
  darbiniekam 
   (vārds, uzvārds)
  un pasažierim 
   (vārds, uzvārds)
    ,
  (dzīvesvietas adrese, tālrunis)
  kas nodevis braukšanas biļeti Nr.__________ par summu EUR _____,____
  ( )
  (summa vārdiem)
  un bagāžas pārvadāšanas biļeti Nr._________ par summu EUR _____,____
  ( )
  (summa vārdiem)
  maršrutā , reisā 
  Biļete pievienota aktam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
  Biļetes nodošanas iemesls 
    
    
    
  Darbinieks 
   (paraksts)
   Z.v.
  Pasažieris 
   (paraksts)
  Naudu izsniedza biļešu tirdzniecības vietas kasieris 
   (paraksts un tā atšifrējums)
   Z.v.

   

  Satiksmes ministrs A.Ronis
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.599
  Informācija par neveiktajiem pārvadājumiem (reisiem)*
  20___.gada __________________

  Nr. p.k.

  Maršruta kods, reiss

  Datums

  Nenobrauktie kilometri
  (sastāva kilometri vai vagonkilometri)

  Pārvadājumu neizpildes iemesli

  tehniski iemesli

  satiksmes negadījums

  nav vadītāja

  slikti ceļa apstākļi/
  sliežu remonts

  citi iemesli (norādīt)

           
           
           

  Piezīme. * Tabulā neiekļauj informāciju par pasūtītāja saskaņotiem atceltajiem un papildu reisiem.

  Satiksmes ministrs A.Ronis
  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.599
  Akts Nr._______ par atrastu lietu
  Sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes vai autoostas (stacijas) personāla atbildīgais
  pārstāvis 
   (vārds, uzvārds)
  un lietas atradējs 
   (vārds, uzvārds)
  sastādīja šo aktu par atrastu lietu.
  Lieta atrasta 
   (lietas atrašanas vieta,
    
  datums, laiks un iesaiņojums)
  Lietas apraksts 
    
    
    
  Sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes
  vai autoostas (stacijas) personāla
  atbildīgais pārstāvis
   
   (paraksts)
  Lietas atradējs 
   (paraksts)

   

   

  Satiksmes ministrs A.Ronis
  4.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.599

  (Pielikums grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 467)

  Akts par pasažieru pārsēšanos
  Sakarā ar 
   (pārvadātājs)
  sabiedriskā transportlīdzekļa tehnisku bojājumu, veicot reisu
   (valsts reģistrācijas numurs) 
  20___.gada ___.______________ plkst._____ maršrutā ,
  sabiedriskajā transportlīdzeklī esošie pasažieri plkst._____  
   (piespiedu apstāšanās vieta)
  tika pārsēdināti sabiedriskajā transportlīdzeklī
   (pārvadātājs) 
   , kas kursē maršrutā 
  (valsts reģistrācijas numurs)  

  Pārsēdināto pasažieru uzskaites lapa

  Nr.
  p.k.

  Pieturas nosaukums

  Biļetes numurs

  Biļetes cena no pārsēšanās vietas

      
      
      
      
  Kopā _________  pasažieri, _____________ bagāžas vienības.
  Aktu nodeva 
   (paraksts un tā atšifrējums)
  Aktu pieņēma 
   (paraksts un tā atšifrējums)

   

  Satiksmes ministrs A.Ronis
  5.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.599

  (Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr. 801; MK 05.10.2021. noteikumiem Nr. 668)

  Rēķins Nr._______ par līgumsoda samaksu
  1.Pārvadātāja rekvizīti:
   Nosaukums 
   Adrese 
   Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
   Norēķinu rekvizīti 
     
  2.Pasažiera rekvizīti:
   Vārds, uzvārds 
   Personas kods 
   Adrese 
  3. Līgumsods _____ ( ________________________ ) euro apmērā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" 117.2.apakšpunktu
  4. Maršruta Nr. ____ reisā Nr.____ plkst._____
  5.Datums  
  6.Līgumsoda samaksas termiņš, vieta 
  7. Kontroliera vārds un uzvārds vai pārvadātāja piešķirtais identifikācijas numurs, paraksts 
  8.Rēķinu saņēmu  
    (pasažiera paraksts) 

  Piezīme. Rekvizītu "Maršruta Nr. ____ reisā Nr.____ plkst._____" var neaizpildīt, ja rēķinu izraksta par pārkāpumu pārvadājumos, kas sniegti pilsētas nozīmes maršrutos.

  Satiksmes ministrs A.Ronis
  6.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.599

  (Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr. 801; MK 05.10.2021. noteikumiem Nr. 668)

  Kvīts Nr. ____ par līgumsoda samaksu
  1.Pārvadātāja rekvizīti:
   Nosaukums 
   Adrese 
   Nodokļu maksātāja
  reģistrācijas numurs
   
  2.Pasažiera rekvizīti:
   Vārds, uzvārds 
   Personas kods 
  3. Līgumsods _____ ( __________________ ) euro apmērā iekasēts pārkāpuma izdarīšanas vietā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" 117.1.apakšpunktu un 118.punktu
  4. Maršruta Nr.____ reisā Nr.____ plkst._____
  5.Datums  
  6.Kontroliera vārds un uzvārds vai pārvadātāja piešķirtais identifikācijas numurs, paraksts 
  7. Pasažiera paraksts 
  8. Piezīmes 

  Piezīme. Rekvizītu "Maršruta Nr.____ reisā Nr.____ plkst._____" var neaizpildīt, iekasējot līgumsodu par pārkāpumu pārvadājumos, kas sniegti pilsētas nozīmes maršrutos.

  Satiksmes ministrs A.Ronis
  7. pielikums
  Ministru kabineta
  2012. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 599

  (Pielikums MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

  Mazas un lielas noslodzes bezemisiju un tīro autotransporta līdzekļu īpatsvars no kopējā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā izmantojamo M2 un M3 kategorijas I un A klases autotransporta līdzekļu skaita

  1. Mērķrādītāji mazas noslodzes transportlīdzekļiem:

  M2 kategorijas autobusi
  No 2021. gada 2. augusta līdz 2025. gada 31. decembrimNo 2026. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim
  22 %22 %

  2. Mērķrādītāji lielas noslodzes transportlīdzekļiem:

  M3 kategorijas I un A klases pilsētas autobusi*
  No 2021. gada 2. augusta līdz 2025. gada 31. decembrimNo 2026. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim
  35 %50 %

  Piezīme. * Puse no tīro pilsētas autobusu īpatsvara minimālā mērķrādītāja jānodrošina ar bezemisiju pilsētas autobusiem.

  3. No 2031. gada 1. janvāra katram piecu gadu laikposmam piemērojams tīro autotransporta līdzekļu procentuālais īpatsvars, kas šā pielikuma 1. un 2. punktā noteikts laikposmam no 2026. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim.

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.