(1) Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 29. novembra noteikumus Nr. 752 "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.662

  Rīgā 2011.gada 30.augustā (prot. Nr.50 8.§)
  Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 33.punktu un
  Profesionālās izglītības likuma 7.panta 10.punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens), tai skaitā centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – centralizētais eksāmens), norises kārtību akreditētās profesionālās izglītības programmās.

  2. Noteikumi neattiecas uz kvalifikācijas eksāmeniem augstākās profesionālās izglītības programmās.

  3. Kvalifikācijas eksāmenus kārto, lai iegūtu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju Latvijas izglītības klasifikācijā ietvertajās profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmās vai, ja persona vēlas, novērtētu tās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci (izņemot izglītības programmas civilās un militārās aizsardzības jomā).

  4. Kvalifikācijas eksāmenu norisi nodrošina akreditēta profesionālās izglītības iestāde vai akreditēts eksaminācijas centrs (attiecībā uz centralizētajiem eksāmeniem) (turpmāk – eksaminācijas institūcija) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk – centrs) vai Latvijas Nacionālo kultūras centru un nozaru pārstāvjiem.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  5. Centrs izstrādā centralizēto eksāmenu saturu. Pārējo kvalifikācijas eksāmenu saturu izstrādā eksaminācijas institūcija.

  6. Kvalifikācijas eksāmenam ir divas daļas – teorētiskā daļa un praktiskā daļa.

  7. Kvalifikācijas eksāmena teorētisko daļu var sākt kārtot pēc tam, kad saņemts galīgais vērtējums – atzīme 10 ballu vērtējuma skalā vai "ieskaitīts" – visos mācību priekšmetos un praktiskajās mācībās, bet praktiskās daļas kārtošanu – pēc tam, kad saņemts galīgais vērtējums kvalifikācijas praksē. Šis punkts neattiecas uz personām, kurām tiek vērtēta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtā profesionālā kompetence.

  8. Persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un pašizglītības ceļā ir apguvusi noteiktu profesionālās izglītības programmu, kā arī apguvusi profesijas standartā iekļautās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kārto kvalifikācijas eksāmenu eksaminācijas institūcijā atbilstoši izvēlētajai profesionālajai kvalifikācijai.

  9. Persona, kura ieguvusi profesionālo izglītību profesionālās izglītības iestādē vai apguvusi noteiktu profesionālās izglītības programmu pašizglītības ceļā (turpmāk – eksaminējamais), katru kvalifikācijas eksāmena daļu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot tikai vienu reizi.

  10. Kvalifikācijas eksāmena (izņemot centralizētā eksāmena) teorētiskās daļas norises datumu un sākuma laiku nosaka eksaminācijas institūcija saskaņā ar atbilstošajā izglītības programmā ietverto mācību procesa grafiku.

  11. Centralizēto eksāmenu teorētiskās daļas norises datumu un sākuma laiku nosaka centrs.

  12. Kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas norises datumu un sākuma laiku nosaka eksaminācijas institūcija.

  13. Eksaminācijas institūcija 10 darbdienu laikā pēc pēdējā kvalifikācijas eksāmena nosūta centram vai Latvijas Nacionālajam kultūras centram (atbilstoši piekritībai):

  13.1. kvalifikācijas eksāmena rezultātu kopsavilkuma kopiju (1.pielikums);

  13.2. centralizēto eksāmenu teorētisko daļu pārbaudītās eksaminējamo atbilžu lapas (oriģinālus).

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  II. Pieteikšanās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai

  14. Eksaminācijas institūcija līdz attiecīgā mācību gada 15.septembrim nosūta atbilstoši piekritībai centram vai Latvijas Nacionālajam kultūras centram informāciju par šajā mācību gadā paredzētajiem kvalifikācijas eksāmeniem, norādot profesionālo kvalifikāciju un plānotos kvalifikācijas eksāmenu teorētisko daļu norises laikus.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  15. Lai nodrošinātu to centralizēto eksāmenu norisi, kuru teorētisko daļu izglītojamie kārtos elektroniski, profesionālās izglītības iestāde izveido izglītojamo sarakstu, kurā norāda izglītojamā personas kodu un iegūstamo profesionālo kvalifikāciju.

  16. Šo noteikumu 15.punktā minēto sarakstu profesionālās izglītības iestāde līdz attiecīgā mācību gada 15.novembrim nosūta centram.

  17. Par izmaiņām šo noteikumu 15.punktā minētajā sarakstā profesionālās izglītības iestāde informē centru ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms centralizētā eksāmena.

  18. Katram izglītojamajam, kurš centralizētā eksāmena teorētisko daļu kārtos elektroniski, centrs piešķir unikālu kodu, pēc kura centralizētā eksāmena norises procesā tiks identificēti izglītojamā aizpildītie centralizētā eksāmena materiāli (turpmāk – eksaminējamā kods), un nosūta to profesionālās izglītības iestādei.

  19. Profesionālās izglītības iestādes vadītājs līdz tā centralizētā eksāmena norises dienai, kura teorētisko daļu kārto elektroniski, rakstiski paziņo izglītojamajam viņam piešķirto eksaminējamā kodu.

  III. Kvalifikācijas eksāmena programmas un tā satura izstrāde

  20. Centrs, Latvijas Nacionālais kultūras centrs vai eksaminācijas institūcija atbilstoši piekritībai saskaņā ar profesijas standartu izstrādā kvalifikācijas eksāmena programmu. Kvalifikācijas eksāmena programmā norāda kvalifikācijas eksāmena:

  20.1. mērķi;

  20.2. adresātu;

  20.3. darba uzbūvi;

  20.4. norisei nepieciešamo aprīkojumu, palīglīdzekļus un telpas;

  20.5. vērtēšanas kārtību.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  21. Centrs centralizētā eksāmena programmas un tā satura izstrādē uzaicina piedalīties eksaminācijas institūciju un nozaru pārstāvjus.

  22. Latvijas Nacionālais kultūras centrs kvalifikācijas eksāmena programmas izstrādē uzaicina piedalīties eksaminācijas institūciju un sociālo partneru pārstāvjus.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  23. Līdz attiecīgā mācību gada 1.decembrim:

  23.1. centrs centralizēto eksāmenu programmas ievieto tīmekļa vietnē (www.visc.gov.lv);

  23.2. Latvijas Nacionālais kultūras centrs kvalifikācijas eksāmenu programmas ievieto tīmekļa vietnē (www.km.gov.lv).

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  24. Eksaminācijas institūcija ne vēlāk kā trīs mēnešus (tālākizglītības programmām – vienu mēnesi) pirms kvalifikācijas eksāmena kvalifikācijas eksāmenu programmas un kvalifikācijas eksāmenu materiālus iesniedz saskaņošanai centrā vai Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (atbilstoši piekritībai).

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  IV. Sagatavošanās kvalifikācijas eksāmeniem

  25. Eksaminācijas institūcija izveido kvalifikācijas eksāmenu norises grafiku (2.pielikums). To apstiprina eksaminācijas institūcijas vadītājs.

  26. Kvalifikācijas eksāmenu norises grafiku eksaminācijas institūcija nosūta atbilstoši piekritībai centram vai Latvijas Nacionālajam kultūras centram ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena. Saņemto informāciju par kvalifikācijas eksāmenu norises grafikiem centrs vai Latvijas Nacionālais kultūras centrs iekļauj kopīgajā kvalifikācijas eksāmenu norises grafikā un ievieto to savā tīmekļa vietnē.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  27. Eksaminācijas institūcijas vadītājs ne vēlāk kā mēnesi pirms kvalifikācijas eksāmena izveido eksaminācijas komisiju (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un vismaz viens komisijas loceklis. Komisijas personālsastāvu apstiprina eksaminācijas institūcijas vadītājs.

  28. Ja kvalifikācijas eksāmena norisi eksaminācijas institūcija nodrošina sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, eksaminācijas institūcijas vadītājs ne vēlāk kā mēnesi pirms kvalifikācijas eksāmena izveido komisiju, kuras sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un vismaz viens komisijas loceklis, un saskaņo komisijas sastāvu ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Komisijas personālsastāvu apstiprina eksaminācijas institūcijas vadītājs.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  29. Komisijas sastāvā iekļauj attiecīgajā tautsaimniecības nozarē strādājošas personas, kuras atbilst šādām prasībām:

  29.1. komisijas priekšsēdētājs ir persona ar augstāko izglītību atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijas izglītības tematiskajai jomai un strādā attiecīgajā tautsaimniecības nozarē vai persona ar augstāko izglītību un darba stāžu ne mazāk kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē. Izņēmuma gadījumā komisijas priekšsēdētājs var būt persona ar profesionālo vidējo izglītību profesijā, kurā nav iegūstama atbilstoša augstākā izglītība Latvijā, ja Latvijas Amatniecības kamera izsniegusi amata meistara diplomu un šai personai ir darba stāžs ne mazāk kā pieci gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē;

  29.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir persona ar augstāko izglītību un darba stāžu ne mazāk kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē vai persona ar attiecīgu vai augstāku profesionālo kvalifikāciju un darba stāžu ne mazāk kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē;

  29.3. komisijas loceklis ir persona ar attiecīgu vai augstāku profesionālo kvalifikāciju vai ar Latvijas Amatniecības kameras izsniegtu amata zeļļa diplomu un darba stāžu ne mazāk kā viens gads attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.

  30. Komisijas sastāvā iekļautā persona nevar būt eksaminējamā pedagogs, tēvs, māte, vectēvs, vecāmāte, aizbildnis, brālis, māsa vai laulātais.

  31. Ja nepieciešams, eksaminācijas institūcijas vadītājs var norīkot komisijas palīgu, kurš sagatavo telpas, aprīkojumu, materiālus un dokumentāciju. Komisijas palīgs nepiedalās eksaminējamās personas vērtēšanā.

  32. Komisijas palīgs nevar būt persona, kas piedalījusies kvalifikācijas eksāmena satura izstrādē, eksaminējamā pedagogs, tēvs, māte, vectēvs, vecāmāte, aizbildnis, brālis, māsa vai laulātais.

  33. Neakreditēta izglītības iestāde, kas īsteno akreditētu profesionālās izglītības programmu, ne vēlāk kā piecus mēnešus (profesionālās tālākizglītības programmās – ne vēlāk kā divus mēnešus) pirms plānotā kvalifikācijas eksāmena dienas iesniedz eksaminācijas institūcijā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

  33.1. izglītības iestādes nosaukums;

  33.2. izglītības iestādes vadītāja vārds un uzvārds;

  33.3. izglītības programmas nosaukums, kods un īstenošanas ilgums;

  33.4. iegūstamā profesionālā kvalifikācija;

  33.5. izglītojamo skaits;

  33.6. tās personas vārds un uzvārds, kuru izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar eksamināciju saistītos jautājumus.

  34. Centrs, Latvijas Nacionālais kultūras centrs vai eksaminācijas institūcija (atbilstoši piekritībai) saskaņā ar šiem noteikumiem, kvalifikācijas eksāmena programmu, kā arī profesijas un darba vietas specifiku ne vēlāk kā mēnesi pirms kvalifikācijas eksāmena nosaka kvalifikācijas eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas norises darbību laikus (turpmāk − kvalifikācijas eksāmena norises darbību laiki), ievērojot šādu struktūru:

  34.1. kvalifikācijas eksāmena materiālu (papīra formā) atvēršana;

  34.2. centralizētā eksāmena materiālu saņemšana elektroniskā formā un atvēršana;

  34.3. centralizētā eksāmena materiālu elektroniskās formas atvasinājumu veidošana papīra formā;

  34.4. uzaicinājums eksaminējamajiem ienākt eksāmena telpā;

  34.5. eksāmena teorētiskās daļas materiālu izdalīšana;

  34.6. eksaminējamo iepazīstināšana ar eksāmena teorētiskās daļas norisi;

  34.7. kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas sākuma laiks;

  34.8. kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas beigu laiks;

  34.9. komisijas iepazīšanās ar eksāmena praktiskās daļas saturu;

  34.10. eksaminējamo iepazīstināšana ar darba drošības noteikumiem;

  34.11. eksaminējamo iepazīstināšana ar praktiskās daļas uzdevumiem, to veikšanas secību un vietu;

  34.12. kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas sākums un uzdevumu izpildes laiks;

  34.13. eksaminējamo kvalifikācijas eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas uzdevumu vērtēšana.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  35. Centrs vai Latvijas Nacionālais kultūras centrs saskaņo un ne vēlāk kā 10 dienas pirms kvalifikācijas eksāmena izsniedz eksaminācijas institūcijai kvalifikācijas eksāmena programmu, kvalifikācijas eksāmena materiālus un informāciju par kvalifikācijas eksāmena norises darbību laikiem. Eksaminācijas institūcija kvalifikācijas eksāmenā izmanto tikai saskaņotus kvalifikācijas eksāmena materiālus.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  36. Neakreditētas profesionālās izglītības iestādes pilnvarota persona ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms kvalifikācijas eksāmena sākuma papildus šo noteikumu 33.punktā norādītajai informācijai iesniedz attiecīgajā eksaminācijas institūcijā šādus dokumentus:

  36.1. izglītības iestādes vadītāja rīkojumu par izglītojamajiem, kuri saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu ir tiesīgi kārtot kvalifikācijas eksāmenu;

  36.2. dokumentu, kas apliecina izdevumu samaksu par materiāliem, inventāru un energoresursiem, kas saistīti ar kvalifikācijas eksāmena norisi un aprēķināti atbilstoši izglītojamo skaitam.

  37. Eksaminācijas institūcijas vadītājs nodrošina eksaminējamo iepazīstināšanu ar kvalifikācijas eksāmena norises darbību laikiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms kvalifikācijas eksāmena. Neakreditētai izglītības iestādei eksaminācijas institūcijas vadītājs nosūta informāciju par kvalifikācijas eksāmena norises darbību laikiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms kvalifikācijas eksāmena.

  V. Centralizēto eksāmenu materiālu izsniegšana (piegāde)

  38. Centralizēto eksāmenu materiālus var saņemt tikai eksaminācijas institūcija.

  39. Centralizēto eksāmenu materiālus eksaminācijas institūcija saņem papīra formā (turpmāk – eksāmenu materiāli) un elektroniski (turpmāk − e-materiāli).

  40. Centrs nosaka centralizēto eksāmenu materiālu izsniegšanas vietu un laiku un informē par to eksaminācijas institūcijas vadītāju ne vēlāk kā mēnesi pirms centralizētā eksāmena norises.

  41. Centralizēto eksāmenu materiāli tiek iesaiņoti aploksnēs. Uz aploksnes ir uzlīme, kurā norādīts eksaminācijas institūcijas nosaukums, centralizētā eksāmena nosaukums un norises datums.

  42. Aizzīmogotas aploksnes, kurās atrodas centralizēto eksāmenu materiāli, eksaminācijas institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai izsniedz centrā ne ātrāk kā piecas darbdienas pirms centralizētā eksāmena.

  43. Eksaminācijas institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona centralizēto eksāmenu materiālu saņemšanu apliecina ar parakstu centralizēto eksāmenu materiālu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā.

  44. Aploksnē ir šādi centralizēto eksāmenu materiāli:

  44.1. teorētiskās daļas materiāli, atbilžu lapa un praktiskās daļas materiāli – viens eksemplārs;

  44.2. teorētiskās daļas jautājumu pareizās atbildes, uzdevumu risinājumi un vērtēšanas kritēriji – viena aizzīmogota aploksne;

  44.3. praktiskās daļas risinājumi – viena aizzīmogota aploksne;

  44.4. praktiskās daļas vērtēšanas kritēriji – viens eksemplārs.

  45. Centrs e-materiālus piegādā PDF datņu formātā.

  46. Divas nedēļas pirms centralizētā eksāmena norises centrs, nosūtot elektronisko vēstuli eksaminācijas institūcijas vadītājam, informē par e-materiālu piegādi un norāda tīmekļa vietnes adresi un autorizācijas datus.

  47. Centralizētā eksāmena norises dienā divas stundas pirms eksāmena sākuma centrs e-materiālus publicē norādītajā tīmekļa vietnē.

  48. Eksaminācijas institūcijas vadītājs pēc e-materiālu saņemšanas rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 34.punktu.

  49. Eksaminācijas institūcijas vadītājs:

  49.1. nodrošina centralizēto eksāmenu materiālu saglabāšanu un satura konfidencialitāti;

  49.2. organizē centralizēto eksāmenu teorētiskās daļas materiālu, atbilžu lapu un praktiskās daļas materiālu pavairošanu nepieciešamajā skaitā un ievietošanu aploksnēs, ievērojot šādus nosacījumus:

  49.2.1. atsevišķā aploksnē ievieto teorētiskās daļas materiālus un atbilžu lapas;

  49.2.2. atsevišķā aploksnē ievieto praktiskās daļas uzdevumus;

  49.2.3. atsevišķā aploksnē ievieto teorētiskās daļas pareizo atbilžu lapas;

  49.2.4. atsevišķā aploksnē ievieto praktiskās daļas uzdevumu atrisinājumus un vērtēšanas kritērijus;

  49.3. aizzīmogo aploksnes, kurās ievietoti centralizētā eksāmena materiāli, uzraksta uz katras aploksnes profesionālās kvalifikācijas nosaukumu, aploksnes satura aprakstu un laiku, kad aploksne jāatver.

  VI. Kvalifikācijas eksāmena norises nodrošinājums

  50. Aploksni ar attiecīgās kvalifikācijas eksāmena daļas materiāliem komisijas priekšsēdētājs atver 30 minūtes pirms kvalifikācijas eksāmena daļas sākuma eksaminācijas institūcijas vadītāja, komisijas, novērotāja un eksaminējamo pārstāvja klātbūtnē.

  51. Komisijas priekšsēdētājs pārbauda, vai kvalifikācijas eksāmena materiāli ir pietiekamā skaitā, un gadījumā, ja visiem eksaminējamiem to nepietiek, organizē materiālu pavairošanu nepieciešamajā skaitā.

  52. Eksaminācijas institūcijas vadītājs nodrošina, lai kvalifikācijas eksāmena norises telpās būtu:

  52.1. pulkstenis, kas novietots redzamā vietā;

  52.2. atsevišķs galds, sols vai darba vieta katram eksaminējamajam un cits nepieciešamais tehniskais aprīkojums atbilstoši katras kvalifikācijas eksāmena daļas specifikai.

  53. Eksaminācijas institūcijas vadītājs nodrošina, lai komisijas locekļiem ir pieejami šādi dokumenti:

  53.1. profesionālās izglītības iestādes vadītāja rīkojums par izglītojamajiem, kuri ir tiesīgi kārtot kvalifikācijas eksāmenu;

  53.2. eksāmena protokola veidlapa, kurā aizpildīta aile "Vārds, uzvārds" atbilstoši profesionālās izglītības iestādes vadītāja rīkojumam par izglītojamajiem, kuri ir tiesīgi kārtot kvalifikācijas eksāmenu;

  53.3. profesionālās izglītības iestādes vadītāja apliecināta izraksta kopija no mācību nodarbību uzskaites žurnāla, kurā izglītojamie ir parakstījušies par iepazīšanos ar šiem noteikumiem un kvalifikācijas eksāmena norises darbību laikiem;

  53.4. Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās";

  53.5. kvalifikācijas eksāmena rezultātu kopsavilkuma veidlapa, kurā ir aizpildītas sadaļas "Izglītības iestāde", "Eksaminācijas institūcija", "Profesionālā kvalifikācija", "Grupa" un sadaļas "Eksaminējamo saraksts" aile "Vārds, uzvārds" atbilstoši izglītības iestādes vadītāja rīkojumam par izglītojamajiem, kuri ir tiesīgi kārtot kvalifikācijas eksāmenu.

  VII. Kvalifikācijas eksāmena norises vispārīgie jautājumi

  54. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina kvalifikācijas eksāmena norisi atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, eksāmena programmai un kvalifikācijas eksāmena norises darbību laikiem.

  55. Centralizēto eksāmenu elektroniski kārto centra izstrādātajā zināšanu un prasmju testēšanas informācijas sistēmā (turpmāk – testēšanas sistēma). Testēšanas sistēmas turētājs un pārzinis ir centrs.

  56. Eksaminācijas institūcijas vadītājs nodrošina, ka centralizētais eksāmens elektroniski tiek kārtots atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām.

  57. Pēc saskaņošanas ar eksaminācijas institūcijas vadītāju kvalifikācijas eksāmenā vai tā daļā novērotāja statusā var piedalīties centra, ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, pašvaldību, profesionālo organizāciju, arodbiedrību, biedrību un nodibinājumu pilnvaroti pārstāvji.

  58. Eksaminācijas institūcijas vadītājs pārliecinās par novērotāja personas identitāti, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

  59. Novērotājs uzrauga kvalifikācijas eksāmena vai tā daļas norises atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām un kvalifikācijas eksāmena norises darbību laikiem.

  60. Novērotājs eksāmena telpā ievēro klusumu. Viņš nav tiesīgs kvalifikācijas eksāmena laikā traucēt eksaminējamos un komisiju, skaidrot eksaminējamajam kvalifikācijas eksāmena saturu. Ja novērotājs neievēro minētās prasības, komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs viņu izraidīt no kvalifikācijas eksāmena norises telpas.

  61. Eksaminējamais uz katru kvalifikācijas eksāmena daļu ierodas norādītajā laikā un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Eksaminējamais, kurš ir nokavējis kvalifikācijas eksāmena sākumu, ir tiesīgs piedalīties kvalifikācijas eksāmenā, taču kvalifikācijas eksāmena daļas izpildes laiks netiek pagarināts.

  62. Komisijas palīgs un komisijas locekļi nav tiesīgi kvalifikācijas eksāmena laikā skaidrot eksaminējamajam kvalifikācijas eksāmena saturu.

  63. Pirms kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba sākšanas komisija iepazīstina eksaminējamo ar darba drošības prasībām. Iepazīšanos ar darba drošības prasībām eksaminējamais apliecina ar parakstu.

  64. Eksaminējamais kvalifikācijas eksāmena laikā drīkst lietot tikai tos palīglīdzekļus, kas norādīti attiecīgajā kvalifikācijas eksāmena programmā.

  65. Ja eksaminējamais kvalifikācijas eksāmena laikā lieto neatļautus palīglīdzekļus vai traucē citus eksaminējamos, komisijas priekšsēdētājs viņu izraida no kvalifikācijas eksāmena norises telpas.

  66. Pēc eksāmena vai tā daļas beigām komisija sastāda aktu par eksaminējamā vai novērotāja izraidīšanu no kvalifikācijas eksāmena norises telpas (3.pielikums), norādot izraidīšanas iemeslu. Ja eksaminējamais tiek izraidīts, viņa darbs netiek vērtēts.

  67. Eksaminējamais, kas izraidīts no kvalifikācijas eksāmena, atkārtoti kvalifikācijas eksāmenu var kārtot nākamajā mācību gadā, sedzot kvalifikācijas eksāmena izmaksas.

  68. Eksaminējamais nodod darbu vērtēšanai komisijai ne vēlāk kā pēc kvalifikācijas eksāmena attiecīgās daļas veikšanai paredzētā laika.

  69. Kvalifikācijas eksāmena norises laikā eksaminējamais ar komisijas priekšsēdētāja atļauju drīkst iziet no telpas, ja radušās veselības problēmas vai fizioloģisku iemeslu dēļ. Šādā gadījumā eksaminējamais savu darbu atstāj komisijas priekšsēdētājam, un komisijas priekšsēdētājs uz kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas atbilžu lapas vai kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas vērtēšanas lapas atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Kvalifikācijas eksāmena izpildes laiks eksaminējamajam netiek pagarināts.

  VIII. Kvalifikācijas eksāmenu organizācija tiem eksaminējamajiem, kuri nav ieradušies uz kvalifikācijas eksāmeniem vai kurus neapmierina vērtējums

  70. Eksaminējamais, kurš attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradies uz kvalifikācijas eksāmenu vai kādu tā daļu, iesniedz eksaminācijas institūcijā iesniegumu un pievieno attaisnojošu dokumentu. Eksaminācijas institūcija triju darbdienu laikā informē eksaminējamo par iespēju kārtot kvalifikācijas eksāmenu, kā arī kvalifikācijas eksāmena norises vietu un laiku.

  71. Eksaminējamajam, kurš nav kārtojis kvalifikācijas eksāmenu vai tā daļu attaisnojošu iemeslu dēļ, eksaminācijas institūcija organizē papildu kvalifikācijas eksāmenu laikā līdz nākamā mācību gada sākumam, bet ne agrāk kā mēnesi pēc kvalifikācijas eksāmena norises.

  72. Eksaminējamais, kurš kvalifikācijas eksāmenu vai tā daļu nav kārtojis bez attaisnojoša iemesla vai kuru neapmierina vērtējums, ir tiesīgs kārtot kvalifikācijas eksāmenu nākamajā mācību gadā, sedzot kvalifikācijas eksāmena izmaksas.

  73. Ārpus formālās izglītības sistēmas profesionālo kompetenci ieguvušais eksaminējamais, kurš kvalifikācijas eksāmenu vai tā daļu nav kārtojis bez attaisnojoša iemesla vai kuru neapmierina vērtējums, ir tiesīgs kārtot kvalifikācijas eksāmenu pēc sešiem mēnešiem, sedzot kvalifikācijas eksāmena izmaksas.

  IX. Kvalifikācijas eksāmena darba vērtēšana un iegūtā vērtējuma pārskatīšana

  74. Pēc kvalifikācijas eksāmena katras daļas norises komisija novērtē kvalifikācijas eksāmena darbus vai eksaminējamo sniegumu. Kvalifikācijas eksāmena darbus komisija novērtē kvalifikācijas eksāmena norises vietā. Ja visus kvalifikācijas eksāmena darbus nav iespējams novērtēt vienā dienā, vērtēšanas pārtraukuma laikā to glabāšanu nodrošina eksaminācijas institūcijas vadītājs.

  75. Kvalifikācijas eksāmena teorētiskajā un praktiskajā daļā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs pēc noteiktas vērtēšanas skalas (4.pielikums) atbilstoši iegūstamajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

  76. Ja kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas laikā kvalifikācijas eksāmena saturā tiek konstatētas kļūdas, komisija lemj par attiecīgā uzdevuma vērtējuma ieskaitīšanu visiem eksaminējamajiem, kuri kārtojuši kvalifikācijas eksāmenu. Konstatētās kļūdas komisija norāda kvalifikācijas eksāmena rezultātu kopsavilkuma lapā.

  77. Eksaminējamā izpildīto kvalifikācijas eksāmena pārbaudes darbu, tā daļu vai tā atsevišķus uzdevumus nevērtē, ja:

  77.1. tajos lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;

  77.2. tie ir izpildīti ar zīmuli (izņemot zīmējumus vai ja tādi ir kvalifikācijas eksāmena izpildes nosacījumi);

  77.3. tajos konstatētas nepamatotas atšķirības starp zīmējumu un aprēķinu vai tekstu.

  78. Pēc katras kvalifikācijas eksāmena daļas norises un kvalifikācijas eksāmena darbu novērtēšanas komisija aizpilda kvalifikācijas eksāmena rezultātu kopsavilkuma atbilstošās sadaļas.

  79. Pēc kvalifikācijas eksāmena abu daļu norises un kvalifikācijas eksāmena darbu novērtēšanas komisija aizpilda un iesniedz eksaminācijas institūcijas vadītājam kvalifikācijas eksāmena protokolu (5.pielikums) un kvalifikācijas eksāmena rezultātu kopsavilkumu. Protokolā tiek ierakstīti priekšlikumi par profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu eksaminējamajiem.

  80. Eksaminācijas institūcija nodrošina kvalifikācijas eksāmena vērtējuma paziņošanu eksaminējamajiem divu darbdienu laikā pēc attiecīgā kvalifikācijas eksāmena norises. Neakreditētai izglītības iestādei eksaminācijas institūcijas vadītājs nosūta informāciju par kvalifikācijas eksāmena vērtējumu darbdienas laikā pēc attiecīgā kvalifikācijas eksāmena norises.

  81. Personai, kura ir nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu, ir tiesības mēneša laikā pēc kvalifikācijas eksāmena vērtējuma paziņošanas iesniegt attiecīgās eksaminācijas institūcijas vadītājam iesniegumu ar lūgumu pārskatīt kvalifikācijas eksāmenā saņemto vērtējumu.

  82. Eksaminācijas institūcijas vadītājs izveido apelācijas komisiju triju cilvēku sastāvā. Apelācijas komisijas sastāvā iekļauj eksaminācijas institūcijas vadītāju, attiecīgās nozares speciālistu un centra vai Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvi, ievērojot šādus nosacījumus:

  82.1. attiecīgās nozares speciālists ir persona ar augstāko izglītību un darba stāžu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē vai persona ar attiecīgo vai augstāku profesionālo kvalifikāciju un darba stāžu ne mazāk kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē;

  82.2. centra vai Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvis ir centra vai Latvijas Nacionālā kultūras centra deleģēta amatpersona.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.918)

  83. Apelācijas komisijas sastāvā nedrīkst būt persona, kura ir eksaminējamā pedagogs, tēvs, māte, vectēvs, vecāmāte, aizbildnis, brālis, māsa vai laulātais.

  84. Apelācijas komisija 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu, pārskata eksaminējamajam piešķirto vērtējumu un pieņem lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  85. Eksaminācijas institūcijas vadītājs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo personai apelācijas komisijas lēmumu.

  X. Noslēguma jautājumi

  86. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumus Nr.308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 76.nr.; 2008, 50.nr.; 2009, 107., 204.nr.).

  87. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662
  Kvalifikācijas eksāmena rezultātu kopsavilkums

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662
  Akts par eksaminējamā vai novērotāja izraidīšanu no kvalifikācijas eksāmena norises telpas

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
  4.pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662
  Kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas skalas

  I. Kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas skala 1.profesionālās kvalifikācijas līmenim

  Vērtējums ballēs

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Iegūto punktu skaits

  1−25

  26−50

  51−75

  76−99

  100−118

  119−137

  138−156

  157−175

  176−190

  191−200

  II. Kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas skala 2.profesionālās kvalifikācijas līmenim

  Vērtējums ballēs

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Iegūto punktu skaits

  1−42

  43−84

  85−126

  127−167

  168−189

  190−211

  212−233

  234−255

  256−270

  271−280

  III. Kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas skala 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim

  Vērtējums ballēs

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Iegūto punktu skaits

  1−53

  54−105

  106−157

  158−209

  210−225

  226−240

  241−255

  256−270

  271−285

  286−300

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
  5.pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662
  Kvalifikācijas eksāmena protokols

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.