(1) Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:00
  Tiesību akts: zaudējis spēku
  Attēlotā redakcija: 10.01.2020. - 31.03.2022. / Vēsturiskā
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.
  Ministru kabineta noteikumi Nr.144

  Rīgā 2013.gada 19.martā (prot. Nr.15 8.§)
  Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība
  Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma
  7. panta 11. punktu un 15.1 panta pirmo daļu
  (MK 25.08.2015. noteikumu Nr.496 redakcijā)

  1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā profesionālās izglītības iestādei (turpmāk – izglītības iestāde) piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra (turpmāk – kompetences centrs) statusu.

  2. Kompetences centra statusu piešķir izglītības iestādei, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

  2.1. profesionālo vidējo izglÄ«tÄ«bu un arodizglÄ«tÄ«bu attiecÄ«gajā izglÄ«tÄ«bas iestādē iegÅ«st:

  2.1.1. ne mazāk par 800 izglītojamiem – Rīgā;

  2.1.2. ne mazāk par 500 izglītojamiem – citā administratīvajā teritorijā;

  2.2. pēdējo divu mācību gadu laikā nepietiekama mācību sasniegumu vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles dēļ ir atskaitīti ne vairāk kā astoņi procenti no izglītojamiem, kuri mācās attiecīgajā izglītības iestādē;

  2.3. pēdējo divu mācību gadu laikā ne mazāk kā sešdesmit procentiem izglītojamo, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par septiņām ballēm;

  2.4. izglītības iestāde atbilstoši īstenojamām izglītības programmām sadarbojas ar darba devēju organizācijām vai to apvienībām un nozares komersantiem un ir saņēmusi viņu rakstisku vērtējumu par sadarbību, kā arī par mācību prakses un darba vidē balstītu mācību organizēšanu;

  2.5. tajā iespējams izglītot darbam ar jaunākajām tehnoloģijām arī citu profesionālās izglītības iestāžu izglītojamos;

  2.6. izglītības iestāde nodrošina nozarē strādājošo un citu personu profesionālo tālākizglītību un pilnveidi;

  2.7. sadarbībā ar nozares organizācijām un komersantiem attiecīgā izglītības iestāde vismaz divās nozarēs (turpmāk – atbilstošā nozare), kurās tā īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, tai skaitā:

  2.7.1. nodrošina vienlaikus ne mazāk kā 100 izglītojamiem mācības izglītības programmās katrā no atbilstošām nozarēm kopumā;

  2.7.2. izstrādā profesionālās izglītības programmu saturu atbilstošo nozaru profesijās;

  2.7.3. nodrošina pedagogu pieredzes apmaiņu un stažēšanos gan valsts, gan starptautiskā līmenī;

  2.7.4. organizē seminārus, konferences, konkursus, olimpiādes un metodiskos pasākumus izglītojamajiem un pedagogiem gan valsts, gan starptautiskā līmenī;

  2.7.5. izstrādā nepieciešamos mācību un metodiskos materiālus izglītojamiem un pedagogiem un publicē tos izglītības iestādes tīmekļa vietnē;

  2.7.6. nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu;

  2.8. piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu vai citos ārvalstu finanšu instrumentu finansētajos projektos;

  2.9. nodrošina karjeras izglītības pasākumu īstenošanu karjeras vadības prasmju apguvei un individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības un nodarbinātības izvēlei;

  2.10. piedāvā iespējas izglītojamo dalībai starptautiskajās apmaiņas programmās, kā arī praksi Eiropas Savienības programmu ietvaros.

  (Grozīts ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr. 496; MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 7)

  3. (Svītrots ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr.496)

  4. (Svītrots ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr.496)

  5. Kompetences centrs nodrošina informācijas apkopošanu un analīzi par izglītojamo sekmēm.

  6. Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – ministrija), sagatavojot priekšlikumu Ministru kabinetam par kompetences centra statusa piešķiršanu vai anulēšanu profesionālās izglītības iestādei, ir tiesības apmeklēt konkrēto izglītības iestādi, kā arī iepazīties ar šo noteikumu 5.punktā minēto informāciju.

  7. Vērtējot izglītības iestādes atbilstību šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, ministrija informāciju iegūst no Valsts izglītības informācijas sistēmas atbilstoši tajā esošajiem datiem attiecīgā mācību gada 1.oktobrī.

  (Grozīts ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr.496)

  8. Ja izglītības iestāde, kas pretendē uz kompetences centra statusu, ir izveidota reorganizācijas vai likvidācijas kārtībā un tā ir reorganizēto vai likvidēto izglītības iestāžu saistību un tiesību pārņēmēja, vērtējot tās atbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem, ņem vērā reorganizēto vai likvidēto izglītības iestāžu darbības rādītājus pēdējo divu mācību gadu laikā.

  (Grozīts ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr.496)

  9. Izglītības iestāde, kurai piešķirts kompetences centra statuss, katru gadu līdz 15.oktobrim iesniedz ministrijā informāciju, kas apliecina izglītības iestādes atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem uz attiecīgā gada 1.oktobri.

  10. Ja kompetences centrs divus gadus pēc kārtas neatbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem vai nepilda šo noteikumu 9.punktā minēto prasību, ministrija iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumu par izglītības iestādei piešķirtā kompetences centra statusa anulēšanu.

  11. Izglītības iestāde, kurai kompetences centra statuss ir piešķirts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, dokumentus, kas apliecina tās atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem, iesniedz ministrijā līdz 2013.gada 15.oktobrim.

  12. Ja izglītības iestāde līdz 2013.gada 15.oktobrim neiesniedz ministrijā dokumentus atbilstoši šo noteikumu 12.punktam, ministrija līdz 2013.gada 15.novembrim iesniedz Ministru kabinetā tiesību akta projektu par kompetences centra statusa anulēšanu attiecīgajai izglītības iestādei.

  13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumus Nr.148 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 36.nr.; 2012, 32.nr.).

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.