(1) Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr.404

  Rīgā 2013.gada 16.jūlijā (prot. Nr.40 21.§)
  Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība
  Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
  50.3 panta ceturto daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka profesionālās kvalifikācijas un drošības prasības, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums), pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtību Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā (turpmāk – reģistrs), reģistra pārzini un reģistrā iekļaujamo informāciju.

  2. Pakalpojumu sniedz valsts vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēta reģistrā kā pakalpojuma sniedzējs.

  3. Pakalpojumu sniedz bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas.

  4. Atkarībā no perioda ilguma, kurā bērns saņem pakalpojumu, pakalpojums ir:

  4.1. īslaicīgs – līdz četrām stundām dienā;

  4.2. pilna laika – ilgāks par četrām stundām dienā.

  5. Pakalpojuma sniedzējs organizē drošu, saturīgu un lietderīgu laika pavadīšanu bērnam, sekmējot viņa vispusīgu attīstību. Ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts bērnam vecumā no pusotra gada līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, saņemot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vai pirmsskolas izglītības konsultatīvā centra metodisku palīdzību.

  6. Pakalpojumu var saņemt viens no bērna vecākiem, kura aizgādībā ir bērns, vai adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, vai audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, vai aizbildnis, vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina (turpmāk – pakalpojuma saņēmējs).

  7. Pakalpojuma sniedzēja atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likumā, šajos noteikumos un citos normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija un Pārtikas un veterinārais dienests. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ne retāk kā reizi gadā pārbauda pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

  8. Pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiek sniegts pakalpojums, ir tiesības izvērtēt pakalpojuma sniedzēja darbības atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un gadījumā, ja tiek konstatēta neatbilstība, atbilstoši kompetencei par to informēt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Veselības inspekciju vai Pārtikas un veterināro dienestu.

  II. Profesionālās kvalifikācijas un drošības prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanai

  9. Pakalpojuma sniedzējam vai pakalpojuma sniegšanā iesaistītajai personai, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību, jāatbilst šādām prasībām:

  9.1. persona nav izdarījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus;

  9.2. ar tiesas lēmumu personai nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm;

  9.3. personai ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja vien persona zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros. Šī prasība neattiecas uz juridiskām personām, ja vismaz vienai no pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām ir medicīniskā izglītība;

  9.4. persona ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē, ietverot, piemēram, mācības par bērna attīstības vecumposmiem, rīcību situācijās, kas apdraud bērna drošību, mediāciju), ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums. Minētā izglītības programma nav jāapgūst, ja pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona:

  9.4.1. ir ieguvusi vidējo profesionālo pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību;

  9.4.2. iegūst augstāko pedagoģisko izglītību;

  9.4.3. ir ieguvusi aukles profesionālo kvalifikāciju;

  9.4.4. ir ieguvusi vismaz piecu gadu darba pieredzi skolotāja palīga vai pedagoga amatā izglītības iestādē.

  (Grozīts ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 67)

  10. Juridiska persona un valsts vai pašvaldības iestāde, kas sniedz pakalpojumu, nodrošina šādu prasību izpildi:

  10.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā komersants, kooperatīvā sabiedrība, biedrība, nodibinājums, personālsabiedrība vai reliģiska organizācija, izņemot pakalpojuma sniedzēju – valsts vai pašvaldības iestādi –, un ir noslēgusi darba līgumus vai uzņēmuma līgumus ar pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām;

  10.2. ir saņēmusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas;

  10.3. normatīvajos aktos par obligāto veselības pārbaužu veikšanu noteiktajā kārtībā nodrošina pirmreizējās veselības pārbaudes un periodisko veselības pārbaužu veikšanu personām, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietās;

  10.4. ir saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju ēdināšanas pakalpojumam, ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas;

  10.5. izstrādājusi un apstiprinājusi darba kārtības un drošības noteikumus, kuros norādītas pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja tiesības, pienākumi, atbildība un citas būtiskas normas, kas jāievēro pakalpojuma sniegšanas laikā, kā arī nodrošina pakalpojuma saņēmējam iespēju iepazīties ar šiem noteikumiem;

  10.6. pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošanu;

  10.7. pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību (pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņu, kuras saturs atbilst normatīvajos aktos par pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu noteiktajām prasībām).

  11. Fiziska persona, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējusies kā individuālais komersants vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, sniedz pakalpojumu un nodrošina šo noteikumu 10.3., 10.4., 10.6. un 10.7.apakšpunktā minēto prasību izpildi. Šo noteikumu 10.4.apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz pakalpojumu, kas tiek sniegts fiziskas personas dzīvesvietā. Fiziska persona, kas sniedz pakalpojumu savā dzīvesvietā, saskaņo bērna uztura ēdienkarti ar pakalpojuma saņēmēju.

  12. Pakalpojuma sniegšanai starp pakalpojuma sniedzēju vai tā pilnvarotu personu un pakalpojuma saņēmēju tiek noslēgts rakstisks līgums. Līgumā norāda:

  12.1. līguma noslēgšanas vietu un datumu;

  12.2. līguma spēkā stāšanās datumu un, ja līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku, tā ilgumu;

  12.3. informāciju par pakalpojuma sniedzēju:

  12.3.1. ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona, – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

  12.3.2. ja pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona, valsts vai pašvaldības iestāde, – nosaukumu, reģistrācijas numuru (valsts vai pašvaldības iestādei – juridisku statusu) un juridisko adresi;

  12.4. informāciju par pakalpojuma saņēmēju (vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru);

  12.5. informāciju par bērnu (bērniem), kuram sniedz pakalpojumu (vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi);

  12.6. bērna dzīvesvietas vai tās vietas adresi, kur sniedz pakalpojumu, ja tas ir ārpus bērna dzīvesvietas;

  12.7. pakalpojuma apjomu (stundu skaits dienā), ja tas ir iepriekš zināms;

  12.8. norēķinu kārtību un termiņus;

  12.9. pušu pienākumus un atbildību;

  12.10. strīdu izšķiršanas kārtību;

  12.11. citus būtiskus nosacījumus, kas atbilst šiem noteikumiem un Civillikumā paredzētajiem vispārīgiem darījuma noteikumiem, kuri skar pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja intereses, ja tas ir nepieciešams.

  13. Fiziska persona, kas sniedz īslaicīgu pakalpojumu, vai juridiskas personas īslaicīga pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona, vai valsts vai pašvaldības iestādes īslaicīga pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā 10 bērnus.

  14. Fiziska persona, kas sniedz pilna laika pakalpojumu, vai juridiskas personas pilna laika pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona, vai valsts vai pašvaldības iestādes pilna laika pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā piecus bērnus, izņemot gadījumu, ja tie ir vienas ģimenes bērni. Juridiska persona un valsts vai pašvaldības iestāde vienlaikus drīkst sniegt pilna laika pakalpojumu ārpus bērna dzīvesvietas ne vairāk kā 25 bērniem.

  15. Ja bērnam ir īpašas vajadzības, pakalpojuma saņēmējs informē pakalpojuma sniedzēju par bērna veselības stāvokli, bērna attīstības un aprūpes īpatnībām. Pakalpojums bērnam ar īpašām vajadzībām tiek sniegts, ja pakalpojuma sniedzējs ir īpaši apmācīts darbam ar šādiem bērniem un pakalpojuma sniegšanas vieta pielāgota bērna veselības stāvoklim un attīstības traucējuma raksturam. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina bērnam ar īpašām vajadzībām īpašu aprūpi un uzraudzību.

  III. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšana

  16. Reģistra pārzinis ir Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests). Reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa.

  17. Lai reģistrētos reģistrā, persona, kura vēlas sniegt pakalpojumu, iesniedz dienestā iesniegumu, norādot šo noteikumu 20.1, 20.2 un 20.3 punktā minētās ziņas (izņemot šo noteikumu 20.1 10., 20.1 11., 20.1 12., 20.3 5. un 20.3 6. apakšpunktā minētās ziņas), kā arī ar attiecīgiem dokumentiem apliecina šo noteikumu 9.3. un 9.4.apakšpunktā minētās prasmes.

  (Grozīts ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 67)

  18. Dienests pieprasa ziņas no Sodu reģistra, lai pārbaudītu, vai pakalpojuma sniedzējs vai pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību, nav sodīta par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā noteiktajiem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem.

  19. Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu dienests pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmuma pieņemšanai tiek piemērots Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minētais noklusējums.

  20. Ja ir pieņemts lēmums par pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu, dienests piešķir pakalpojuma sniedzējam reģistrācijas numuru un reģistrā veic ierakstu par pakalpojuma sniedzēju. Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu dienests triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē Valsts izglītības informācijas sistēmā un informācijai piešķir publiskas ticamības statusu.

  (MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

  20.1 Par pakalpojuma sniedzēju (fizisku personu) reģistrā iekļauj šādu informāciju:

  20.1 1. vārds, uzvārds;

  20.1 2. personas kods, dzimšanas datums;

  20.1 3. pakalpojuma sniedzēja nosaukums (ja tāds ir);

  20.1 4. pakalpojuma sniegšanas adrese un pakalpojuma sniegšanas vieta;

  20.1 5. kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, tīmekļvietnes adrese, ja tāda ir);

  20.1 6. pakalpojuma sniegšanas forma: īslaicīga (norāda stundu skaitu) vai pilna laika (norāda stundu skaitu);

  20.1 7. tā bērna vecums, kuram tiek sniegts pakalpojums;

  20.1 8. norāde par pakalpojuma sniedzēja prasmēm sniegt pirmo palīdzību;

  20.1 9. informācija par pakalpojuma sniedzēja iegūto izglītību;

  20.1 10. nodokļu maksātāja statuss (individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs);

  20.1 11. norāde, vai informācija par personu pieejama Sodu reģistrā;

  20.1 12. datums, kad pārbaudīts, vai šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā informācija par personu pieejama Iedzīvotāju reģistrā.

  (MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

  20.2 Par pakalpojuma sniedzēju (juridisku personu vai valsts vai pašvaldības iestādi) reģistrā iekļauj šādu informāciju:

  20.2 1. nosaukums, reģistrācijas numurs (juridiskai personai);

  20.2 2. nosaukums, juridiskais statuss, iestādes dibinātājs (valsts vai pašvaldības iestādei);

  20.2 3. pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

  20.2 4. pakalpojuma sniegšanas adrese un pakalpojuma sniegšanas vieta;

  20.2 5. tā bērna vecums, kuram tiek sniegts pakalpojums;

  20.2 6. kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, tīmekļvietnes adrese, ja tāda ir);

  20.2 7. pakalpojuma sniegšanas forma: īslaicīga (norāda stundu skaitu) vai pilna laika (norāda stundu skaitu);

  20.2 8. pakalpojuma sniedzēja vadītāja vārds, uzvārds;

  20.2 9. pakalpojuma sniedzēja vadītāja personas kods.

  (MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

  20.3 Par pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu (iesaistītajām personām) reģistrā iekļauj šādu informāciju:

  20.3 1. vārds, uzvārds;

  20.3 2. personas kods, dzimšanas datums;

  20.3 3. norāde par prasmēm sniegt pirmo palīdzību;

  20.3 4. informācija par izglītību;

  20.3 5. norāde, vai informācija par personu pieejama Sodu reģistrā;

  20.3 6. datums, kad pārbaudīts, vai šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā informācija par personu pieejama Iedzīvotāju reģistrā.

  (MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

  20.4 Šo noteikumu 20.1 1., 20.1 3., 20.1 6., 20.1 9., 20.2 1., 20.2 2., 20.2 3., 20.2 6. un 20.3 1. apakšpunktā minētās ziņas ir publiski pieejamas. Šo noteikumu 20.1 5. un 20.2 5. apakšpunktā minētās ziņas tiek publicētas pēc pakalpojuma sniedzēja piekrišanas.

  (MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

  21. Ja ir mainījušās šo noteikumu 9. punktā vai 20.1, 20.2 un 20.3 punktā minētās ziņas, pakalpojuma sniedzējam ir pienākums triju darbdienu laikā par to informēt dienestu, pievienojot ziņas apliecinošu dokumentu kopijas. Minētais nosacījums (par apliecinošu dokumentu pievienošanu) neattiecas uz ziņām, kuras dienests iegūst no citiem reģistriem (piemēram, Iedzīvotāju reģistra un Sodu reģistra). Dienests 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izdara grozījumus reģistrā.

  (MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

  22. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc dienesta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vai tās pašvaldības rakstiska pieprasījuma, kuras administratīvajā teritorijā tiek sniegts pakalpojums, sniegt šo noteikumu II nodaļā, 20.1, 20.2 un 20.3 punktā minēto informāciju, uzrādot apliecinošos dokumentus vai elektroniski iesniedzot apliecinošo dokumentu kopijas, ja iestāde vai pašvaldība nepieciešamo informāciju nevar iegūt no reģistriem.

  (MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

  23. Dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma sniedzēja izslēgšanu no reģistra 10 darbdienu laikā kopš brīža, kad radušies šādi apstākļi:

  23.1. pakalpojuma sniedzējs iesniedzis iesniegumu par pakalpojuma sniegšanas vai darbības pārtraukšanu;

  23.2. pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā kopš dienesta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vai tās pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas, kuras administratīvajā teritorijā tiek sniegts pakalpojums, nav iesniedzis pieprasīto informāciju par sniegto pakalpojumu;

  23.3. pakalpojuma sniedzējs nepilda Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.3 pantā un 72.pantā vai šajos noteikumos noteiktos pienākumus vai sniegtais pakalpojums neatbilst šajos tiesību aktos noteiktajām prasībām;

  23.4. pakalpojuma sniedzējs dienestam sniedzis nepatiesas ziņas;

  23.5. ir saņemts tiesas spriedums, saskaņā ar kuru pakalpojuma sniedzējs izslēdzams no reģistra;

  23.6. publiskos reģistros konstatēts, ka pakalpojuma sniedzējs vai tā dibinātājs ir likvidēts.

  24. Dienesta darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta vadītājam mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no vadītāja lēmuma spēkā stāšanās dienas.

  IV. Noslēguma jautājumi

  25. Šo noteikumu 9.4.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. Pakalpojuma sniedzējs, kas pakalpojuma sniegšanu ir uzsācis līdz 2013.gada 31.decembrim un reģistrēšanās brīdī nav ieguvis šo noteikumu 9.4.apakšpunktā noteikto izglītību, līdz 2014.gada 1.februārim ar dokumentiem apliecina dienestam šīs prasības izpildi. Ja dokumenti netiek uzrādīti, dienests līdz 2014.gada 28.februārim izslēdz attiecīgo pakalpojuma sniedzēju no reģistra.

  26. Reģistrs ar 2015.gada 1.janvāri ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu no 2015.gada 1.janvāra publicē tīmekļa vietnē (www.viis.lv).

  27. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

  Labklājības ministre Ilze Viņķele
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2013.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.404
  Iesniegums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu

  (Pielikums svītrots ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 67)

  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2013.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.404

  (Pielikums svītrots ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 67)

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.