(1) Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 17. aprīlis, 08:03
  Ministru kabineta noteikumi Nr.871

  Rīgā 2009.gada 4.augustā (prot. Nr.51 43.§)
  Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 5.punktu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaite.

  2. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina vienotas obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites informācijas sistēmas uzturēšanu valstī (turpmāk – datubāze).

  3. Izglītības iestāžu vadītāji nodrošina, lai katru gadu līdz 5.septembrim informācija par obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem (saskaņā ar šo noteikumu pielikumu), kuri ir attiecīgās izglītības iestādes sarakstos, tiktu ievadīta datubāzē.

  4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde reizi ceturksnī (līdz 1.janvārim, 1.aprīlim, 1.jūlijam, 1.oktobrim) elektroniski sniedz Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājam informāciju par visiem bērniem vecumā no pieciem līdz astoņpadsmit gadiem, pamatojoties uz dienesta rakstisku iesniegumu.

  (Grozīts ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 542)

  5. Izglītības kvalitātes valsts dienests katru gadu līdz 30.janvārim, 30.aprīlim, 30.jūlijam, 30.oktobrim nodod pašvaldībām informāciju par tiem konkrētajā pašvaldībā deklarētajiem obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kuri nav minēti izglītības iestāžu sniegtajā informācijā.

  6. Pašvaldība saņemto informāciju par obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes, pārbauda sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāli, pašvaldības dzimtsarakstu nodaļu un policijas nodaļu, kā arī pēc bērnu atrašanās vietas noskaidrošanas kārto jautājumu par viņu mācībām izglītības iestādēs.

  7. Izglītības iestāde divu nedēļu laikā pēc tam, kad bērns, kurš nav apmeklējis izglītības iestādi, tiek iekārtots izglītības iestādē, ievada informāciju datubāzē.

  8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumus Nr.439 “Kārtība, kādā veicama obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaite” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 446./451.nr.; 2002, 119.nr.).

  Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

  Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 4.augusta noteikumiem Nr.871
  Informācija par obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem

  1. Bērns:

  1.1. vārds;

  1.2. uzvārds;

  1.3. personas kods.

  2. Bērna dzīvesvietas adrese un kods.

  3. Izglītības iestāde, kurā bērns iestājies:

  3.1. iestādes nosaukums;

  3.2. iestādes reģistrācijas numurs;

  3.3. datums, kad bērns iestājies attiecīgajā izglītības iestādē.

  4. Izglītības iestāde, no kuras bērns izstājies:

  4.1. iestādes nosaukums;

  4.2. iestādes reģistrācijas numurs;

  4.3. datums, kad bērns izstājies no izglītības iestādes;

  4.4. bērna izstāšanās iemesls.

  Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.