(1) Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr.399

  Rīgā 2001.gada 13.septembrī (prot. Nr.44 2.§)
  Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 20.punktu un 60.panta pirmās daļas 1.punktu

  1. Noteikumi nosaka vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā) (turpmāk - izmaksu minimums).

  2. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu veido pedagogu darba samaksas, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un programmu īstenošanai nepieciešamo izdevumu (mācību līdzekļu iegāde, saimnieciskie un citi nepieciešamie izdevumi) summa.

  3. Vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanas izmaksu minimums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 493,74 euro.

  (Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.973; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1253)

  4. Koeficienti šo noteikumu 3.punktā minētā izmaksu minimuma piemērošanai vispārējās pamatizglītības īpašo veidu programmās un atbilstoši izglītības ieguves veidam noteikti šo noteikumu 1.pielikumā.

  5. Koeficienti šo noteikumu 3.punktā minētā izmaksu minimuma piemērošanai atbilstoši valsts vai pašvaldības izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības programmas klases vidējam izglītojamo skaitam noteikti šo noteikumu 2.pielikumā.

  6. Koeficients šo noteikumu 3.punktā minētā izmaksu minimuma piemērošanai privātajās izglītības iestādēs īstenotajās vispārējās pamatizglītības programmās ir 1,00.

  (MK 14.10.2003. noteikumu Nr.569 redakcijā)

  7. Vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanai nepieciešamo izdevumu minimums ir pielīdzināms 75 procentiem no Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, noteiktajām izmaksām budžeta gadā par vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādē.

  (Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 584)

  8. Lai šo noteikumu 7.punktā minētos izdevumus finansētu no pašvaldības budžeta, privātā izglītības iestāde slēdz līgumu ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tā atrodas.

  9. Vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 547,81 euro.

  (Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.973; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1253)

  10. Koeficienti šo noteikumu 9.punktā minētā izmaksu minimuma piemērošanai vispārējās vidējās izglītības īpašo veidu programmās un atbilstoši izglītības ieguves veidam noteikti šo noteikumu 3.pielikumā.

  11. Koeficienti šo noteikumu 9.punktā minētā izmaksu minimuma piemērošanai atbilstoši valsts vai pašvaldības izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības programmas klases vidējam izglītojamo skaitam noteikti šo noteikumu 4.pielikumā.

  12. Koeficients šo noteikumu 9.punktā minētā izmaksu minimuma piemērošanai privātajās izglītības iestādēs īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmās ir 1,00.

  (MK 14.10.2003. noteikumu Nr.569 redakcijā)

  13. Vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo izdevumu minimums ir pielīdzināms 75 procentiem no Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, noteiktajām izmaksām budžeta gadā par vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādē.

  (Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 584)

  14. Lai šo noteikumu 13.punktā minētos izdevumus finansētu no pašvaldības budžeta, privātā izglītības iestāde slēdz līgumu ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tā atrodas.

  15. Šo noteikumu 3. un 9.punktā minēto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu piemēro, ņemot vērā koeficientu, kuru aprēķina, nosakot pedagoga ar augstāko izglītību un pedagoģiskā darba stāžu, kas ilgāks par 10 gadiem, attiecīgā tarifikācijas perioda zemākās algas likmes un pedagoga algas likmes attiecību.

  (MK 30.11.2004. noteikumu Nr.973 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1253)

  16. Noteikumi piemērojami, nepārsniedzot kopējo valsts budžeta mērķdotāciju apmēru pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

  Ministru prezidents A.Bērziņš

  Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2001.gada 13.septembra noteikumiem Nr.399
  Koeficienti vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanas izmaksu minimuma (uz vienu izglītojamo) - pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - piemērošanai vispārējās pamatizglītības īpašo veidu programmās un atbilstoši izglītības ieguves veidam
  Nr.p.k.Vispārējās pamatizglītības programmas nosaukumsKoeficients
  1.Vispārējās pamatizglītības programmas1,00
  1.1.vispārējās pamatizglītības programmas internātskolās11,72
  1.2.vispārējās pamatizglītības programmas modifikācijas ilgstoši slimojošo bērnu individuālajai apmācībai22,41
  1.3.vispārējās pamatizglītības programmas modifikācijas ilgstoši slimojošo bērnu apmācībai grupās30,81
  1.4.programmas izglītības ieguvei vakarskolās0,82
  1.5.profesionālā virziena (piemēram, mūzika, sports) programmas41,31
  2.Speciālās pamatizglītības programmas5 
  2.1.programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem 
  2.1.1.programmas vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamiem4,78
  2.1.2.programmas vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem4,04
  2.1.3.programmas daļa (7.-9.klase) vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamiem izglītības ieguvei neklātienē1,29
  2.2.programmas izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem 
  2.2.1.programmas vājdzirdīgiem izglītojamiem4,83
  2.2.2.programmas nedzirdīgiem izglītojamiem4,85
  2.2.3.programmas vājdzirdīgiem izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem4,49
  2.2.4.programmas nedzirdīgiem izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem4,46
  2.3.programmas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 
  2.3.1.programmas izglītojamiem ar kustību un balsta traucējumiem4,43
  2.3.2.programmas izglītojamiem ar skoliozi3,07
  2.3.3.programmas izglītojamiem ar fiziskās attīstības un garīgās attīstības traucējumiem4,00
  2.4.programmas izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām2,01
  2.5.programmas izglītojamiem ar runas traucējumiem3,45
  2.6.programmas izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās3,08
  2.7.programmas izglītojamiem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām3,24
  2.8.programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
  2.8.1.programmas izglītojamiem ar vieglu garīgu atpalicību3,31
  2.8.2.programmas izglītojamiem ar vidēji smagu vai smagu garīgu atpalicību vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem6,00
  2.9.programmas modifikācijas ilgstoši slimojošo bērnu individuālajai apmācībai22,11
  2.10.programmas modifikācijas ilgstoši slimojošo bērnu apmācībai grupās30,63
  3.Sociālās korekcijas programmas66,00
  4.Pedagoģiskās korekcijas programmas71,47

  Piezīmes.

  1 Izglītojamiem, kas dzīvo izglītības iestādes internātā.

  2 Individuālu programmas apguvi nosaka valsts (vai pašvaldības) pedagoģiski medicīniskā komisija.

  3 Programmu īsteno ārstniecības iestādēs.

  4 Programmas īsteno pēc īpašas saskaņošanas ar izglītības un zinātnes ministru.

  5 Izglītojamos programmās uzņem atbilstoši valsts (vai pašvaldības) pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam. Koeficients attiecas uz programmām izglītojamiem, kuri saņem diennakts aprūpi un rehabilitāciju.

  6 Programmas īsteno sociālās korekcijas (mācību un pāraudzināšanas) iestādēs; izglītojamos uzņem atbilstoši tiesas vai tiesneša nolēmumam.

  7 Izglītojamie ar diagnosticētām vajadzībām konkrētu izglītības mērķu sasniegšanai programmu turpina apgūt ne ilgāk kā trīs gadus.

  Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2001.gada 13.septembra noteikumiem Nr.399
  Koeficienti programmu īstenošanas izmaksu minimuma (uz vienu izglītojamo) - pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - piemērošanai atbilstoši valsts vai pašvaldības izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības programmas klases vidējam izglītojamo skaitam
  Nr.p.k.Vidējais vispārējās pamatizglītības programmas klases izglītojamo skaits izglītības iestādēKoeficients
  1.81,840
  2.91,710
  3.101,655
  4.111,580
  5.121,470
  6.131,370
  7.141,270
  8.151,185
  9.161,090
  10.171,030
  11.180,960
  12.190,895
  13.200,840
  14.210,830
  15.220,785
  16.230,735
  17.240,730
  18.250,725
  19.260,755
  20.270,745
  21.280,725
  22.290,705
  23.300,690
  24.310,685
  25.320,680
  26.330,640
  27.340,500

  Piezīme.

  Ģimnāzijās, kurās īsteno arī daļējas pamatizglītības programmu (7.-9.klase), piemēro papildu koeficientu 1,195.

  Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2001.gada 13.septembra noteikumiem Nr.399
  Koeficienti vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimuma (uz vienu izglītojamo) - pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - piemērošanai vispārējās vidējās izglītības īpašo veidu programmās un atbilstoši izglītības ieguves veidam
  Nr.p.k.Vispārējās vidējās izglītības programmas nosaukumsKoeficients
  1.Vispārējās vidējās izglītības programmas1,00
  1.1.vispārējās vidējās izglītības programmas internātskolās11,83
  1.2.programmas izglītības ieguvei vakarskolās0,83
  1.3.programmas izglītības ieguvei neklātienē0,42
  1.4.programmas modifikācija ilgstoši slimojošu bērnu individuālajai apmācībai22,46
  1.5.programmas modifikācija ilgstoši slimojošu bērnu apmācībai grupās30,64
  1.6.profesionālā virziena (piemēram, mūzika, sports) programmas41,12
  2.Speciālās izglītības programmas5
  2.1.programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem
  2.1.1.programmas vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamiem4,24
  2.1.2.programmas vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamiem izglītības ieguvei neklātienē1,64
  3.Sociālās korekcijas programmas66.01

  Piezīmes.

  1 Izglītojamiem, kas dzīvo izglītības iestādes internātā.

  2 Individuālu programmas apguvi nosaka valsts (vai pašvaldības) pedagoģiski medicīniskā komisija.

  3 Programmu īsteno ārstniecības iestādēs.

  4 Programmas īsteno pēc īpašas saskaņošanas ar izglītības un zinātnes ministru.

  5 Izglītojamos programmās uzņem atbilstoši valsts (vai pašvaldības) pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam. Koeficients attiecas uz programmām izglītojamiem, kuri saņem diennakts aprūpi un rehabilitāciju.

  6 Programmas īsteno sociālās korekcijas (mācību un pāraudzināšanas) iestādēs; izglītojamos uzņem atbilstoši tiesas vai tiesneša nolēmumam.

  Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
  4.pielikums
  Ministru kabineta
  2001.gada 13.septembra noteikumiem Nr.399
  Koeficienti programmu īstenošanas izmaksu minimuma (uz vienu izglītojamo) - pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - piemērošanai atbilstoši valsts vai pašvaldības izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības programmas klases vidējam izglītojamo skaitam
  Nr.p.k.Vidējais vispārējās vidējās izglītības programmas klases izglītojamo skaits izglītības iestādēKoeficients
  1.151,225
  2.161,195
  3.171,155
  4.181,105
  5.190,985
  6.200,960
  7.210,940
  8.220,905
  9.230,890
  10.240,870
  11.250,865
  12.260,890
  13.270,878
  14.280,873
  15.290,870
  16.300,850
  17.310,830
  18.320,805
  19.330,785
  20.340,500
  Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.