(1) Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:02
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta noteikumus Nr. 528 "Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.779

  Rīgā 2005.gada 18.oktobrī (prot. Nr.60 10.§)
  Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju
  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 17.punktu

  1. Noteikumi nosaka vispārējās izglītības iestādes pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju.

  2. Pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamie dokumenti pirms­skolas izglītības iestādē ir:

  2.1. izglītojamā personas lieta. Tajā ieraksta personas lietas numuru, izglītojamā vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzimšanas gadu un datumu, dzi­mumu, dzimšanas apliecības numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādi, ziņas par vecākiem vai aizbildņiem (vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, kā arī ziņas par to, ka personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts), izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi, izglītības iestādes nosaukumu;

  2.2. rotaļnodarbību saraksts. Atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai tajā ieraksta katrai vecuma grupai attiecīgajā dienā paredzētās rotaļnodarbības;

  2.3. pedagoģiskās padomes sēžu protokoli;

  2.4. izglītības iestādes padomes sēžu protokoli;

  2.5. (svītrots ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr.561);

  2.6. speciālās izglītības skolotāja dienasgrāmata. Tajā apraksta plānotā pedagoģiskā procesa virzību un attīstību katrai speciālās izglītības grupai, konkretizējot uzdevumus noteiktas grupas kolektīvam un atsevišķiem bērniem;

  2.7. metodiķa dienasgrāmata. Tajā apraksta plānoto izglītības iestādes pedagoģisko darbu un pedagoģiskā procesa pārbaudes;

  2.8. mūzikas skolotāja dienasgrāmata. Tajā apraksta plānotos katras grupas mūzikas nodarbību uzdevumus;

  2.9. individuālā darba dienasgrāmata (speciālajās grupās). Tajā iekļauj informāciju par bērna ar speciālām vajadzībām anamnēzi un attīstību;

  2.10. darba plāns. Tajā apraksta izglītības iestādes pedagoģiskā un saim­nieciski organizatoriskā darba gada plānu un perspektīvo darba plānu (trim gadiem);

  2.11. izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību literatūras saraksts, ko apstiprinājis izglītības iestādes vadītājs.

  (Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.357; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 729)

  3. Pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamie dokumenti vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādē ir:

  3.1. izglītojamā personas lieta. Tajā ieraksta personas lietas numuru, izglītojamā vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzimumu, dzimšanas apliecības, pases vai personas apliecības numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādi, ziņas par izglītojamā vecākiem vai tā likumiskajiem pārstāvjiem, izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi, izglītības iestādes nosaukumu, iepriekšējā izglītības pakāpē apgūto izglītības programmu, ziņas par iestāšanos izglītības iestādē un izstāšanos no tās, izglītojamā mācību sasniegumus apgūtajā izglītības programmā;

  3.2. mācību priekšmetu stundu saraksts. Atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai tajā ieraksta katrai klasei katrā dienā paredzētās mācību priekšmetu stundas;

  3.3. pedagoģiskās padomes sēžu protokoli;

  3.4. izglītības iestādes padomes sēžu protokoli;

  3.5. mācību priekšmetu metodisko komisiju dokumenti (darba plāni, sanāksmju protokoli). Šo dokumentu saturu un noformēšanas prasības nosaka izglītības iestādes direktors;

  3.6. klases žurnāls. Klases žurnālā iekļauj informāciju par notikušajām mācību stundām, izglītojamo saņemto vērtējumu mācību priekšmetos, kuri iekļauti attiecīgajā izglītības programmā, izglītojamo nokavētajām mācību priekšmetu stundām, kā arī informāciju par veiktajām drošības instrukcijām;

  3.7. izglītojamo mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnāls. Mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā ieraksta katra izglītojamā mācību sasniegu­mus pirmajā un otrajā semestrī, mācību gadā un valsts pārbaudes darbos, kā arī rīkojuma par izglītojamā pārcelšanu nākamajā klasē datumu un numuru;

  3.8. pagarinātās dienas grupas žurnāls. Tajā ieraksta notikušo nodarbību tēmas un informāciju par izglītojamiem (vārdu, uzvārdu, klasi, dzīvesvietas adresi, vecāku kontakttālruņa numuru, nodarbību apmeklējumu), kuri ieskaitīti pagarinātās dienas grupā;

  3.9. fakultatīvo nodarbību žurnāls. Tajā ieraksta notikušo nodarbību tēmas un informāciju par izglītojamiem (vārdu, uzvārdu, klasi, nodarbību apmeklē­jumu), kuri apmeklē fakultatīvās nodarbības;

  3.10. interešu izglītības nodarbību žurnāls. Tajā ieraksta darbības pro­grammu, nodarbību tēmas, programmas īstenošanā gūto sasniegumu novērtē­jumu un informāciju par izglītojamiem (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves­vietas adresi, vecāku kontakttālruņa numuru, nodarbību apmeklējumu), kuri apmeklē interešu izglītības nodarbības, kā arī informāciju par veiktajām drošības instrukcijām;

  3.11. liecība. Tajā veiktie ieraksti apliecina pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas daļas apguvi. Izglītības iestādes, kas īsteno mazākum­tautību izglītības programmu, 1.–4.klases izglītojamo liecībām var pievienot tulkojumu attiecīgajā mazākumtautību valodā;

  3.12. skolēna apliecība. Tajā ieraksta izglītojamā vārdu, uzvārdu, perso­nas kodu, izglītības iestādes nosaukumu un klasi, kurā izglītojamais mācās;

  3.13. izglītības iestādes noteikts dokuments saziņai ar izglītojamā vecākiem. Par tā satura un formas atbilstību ētikas un estētikas normām ir atbildīga izglītības iestāde;

  3.14. izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību literatūras saraksts. To turpmākajiem trim gadiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kārtējā mācību gada beigām saskaņā ar izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu apstiprina izglītības iestādes direktors. Grozījumus apstiprinātajā izmantojamās literatūras sarakstā atļauts izdarīt vienu reizi mācību gadā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms mācību gada beigām, un tie ir attiecināmi tikai uz nākamajiem mācību gadiem;

  3.15. izsniegto izglītības dokumentu (apliecības par pamatizglītību, atestāti par vidējo izglītību) reģistrācijas grāmata. Tajā reģistrē izglītojamiem izsniegtos izglītības dokumentus un to dublikātus. Izglītības dokumenta saņemšanu izglīto­jamais apliecina ar parakstu reģistrācijas grāmatā.

  (Grozīts ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr.561; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.357)

  4. Šo noteikumu 3.7. un 3.11.apakšpunktā minētos pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamos dokumentus to izstrādātājs saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

  (Grozīts ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr.561; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.357)

  5. Ja izglītojamais ir sasniedzis 14 gadu vecumu un izglītojamam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, šo noteikumu 3.1., 3.8. un 3.10. apakšpunktā minētajos pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamajos dokumentos ieraksta ziņas par to, ka izglītojamam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

  (MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 729 redakcijā)

  Ministru prezidents A.Kalvītis

  Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.