(1) Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi

 • Dati iegūti: 2024. gada 17. aprīlis, 08:01
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumus Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.733

  Rīgā 2009.gada 7.jūlijā (prot. Nr.47 42.§)
  Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi

  (Noteikumu nosaukums MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 233 redakcijā)

  Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 6.panta piekto daļu,
  Imigrācijas likuma 24.panta piekto un 5.1 daļu,
  likuma “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu
  Latvijas Republikā” 3.panta ceturto un piekto daļu
  (Grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām;

  1.2. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību, atvieglojumus valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanā un atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 2., 3., 6. un 7.punktā minētajām personām;

  1.3. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību, atvieglojumus valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanā un atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas likuma “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā” 3.panta pirmajā daļā minētajām personām;

  1.4. valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes pārbaudi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai (turpmāk – valsts nodeva), kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību.

  (Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

  2. Valsts valodas prasmes pārbaudē (turpmāk – pārbaude) izvērtē un nosaka personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi.

  3. Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

  (Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

  4. (Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

  5. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)

  6. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)

  7. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)

  8. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)

  9. Par valsts valodas lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir atbildīgas Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas.

  10. Persona ir tiesīga pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu, ja ir apguvusi valsts valodu vismaz pamata līmeņa 2.pakāpē (A2).

  (Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

  11. (Svītrots ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

  II. Atbrīvojums no pārbaudes un atvieglojumi pārbaudes kārtošanā

  12. Pārbaudi nekārto personas:

  12.1. kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā;

  12.2. kuras apguvušas akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojušas centralizēto eksāmenu latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) vai centralizēto eksāmenu latviešu valodā 12.klasei, ko apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts;

  12.3. kurām ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnozes, kas minētas šo noteikumu 3.pielikumā;

  12.4. kuras nav sasniegušas 15 gadu vecumu.

  (Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr. 16; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

  13. Personas, kas saskaņā ar šo noteikumu 12.3.apakšpunktu ir atbrīvotas no pārbaudes, darba devējam vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonai uzrāda ārsta rehabilitologa atzinumu.

  14. Pārbaudi ar atvieglojumiem kārto personas, kurām ir funkcionēšanas ierobežojumi, kas minēti šo noteikumu 3.pielikumā.

  III. Valsts valodas zināšanu apjoms

  15. Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trijos valodas prasmes līmeņos:

  15.1. pamata līmenis – A;

  15.2. vidējais līmenis – B;

  15.3. augstākais līmenis – C.

  16. Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes: zemākā – 1.pakāpe un augstākā – 2.pakāpe.

  17. Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe norāda uz šādu personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu:

  17.1. pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem;

  17.2. pamata līmeņa 2.pakāpe (A2) – persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus;

  17.3. vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām;

  17.4. vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām;

  17.5. augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām;

  17.6. augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.

  18. Izglītojamiem mazākumtautību izglītības programmās pamatizglītības sertifikātā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā iegūtais kopējais procentuālais vērtējums atbilst šādam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei:

  18.1. vērtējums no 5 līdz 29,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 1.pakāpei;

  18.2. vērtējums no 30 līdz 49,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 2.pakāpei;

  18.3. vērtējums no 50 līdz 67,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 1.pakāpei;

  18.4. vērtējums no 68 līdz 84,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 2.pakāpei;

  18.5. vērtējums no 85 līdz 94,99 procentiem atbilst augstākā līmeņa 1.pakāpei;

  18.6. vērtējums no 95 līdz 100 procentiem atbilst augstākā līmeņa 2.pakāpei.

  (MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā)

  IV. Valsts valodas prasmi apliecinošie dokumenti

  19. Valsts valodas prasmi apliecina:

  19.1. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (turpmāk – centrs) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība (4.pielikums), kurā norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe. Valsts valodas prasmes apliecību persona uzrāda darba devējam. Valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes, kas minētas valsts valodas prasmes apliecībās, kuras izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, atbilst šādiem šajos noteikumos noteiktajiem valsts valodas prasmes līmeņiem un pakāpēm:

  19.1.1. no 2001.gada līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtajās valsts valodas prasmes apliecībās norādītie līmeņi un pakāpes atbilst (5.pielikums):

  19.1.1.1. pirmā līmeņa A pakāpe (1A) – pamata līmeņa 1.pakāpei (A1); 19.1.1.2. pirmā līmeņa B pakāpe (1B) – pamata līmeņa 2.pakāpei (A2); 19.1.1.3. otrā līmeņa A pakāpe (2A) – vidējā līmeņa 1.pakāpei (B1);

  19.1.1.4. otrā līmeņa B pakāpe (2B) – vidējā līmeņa 2.pakāpei (B2);

  19.1.1.5. trešā līmeņa A pakāpe (3A) – augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1); 19.1.1.6. trešā līmeņa B pakāpe (3B) – augstākā līmeņa 2.pakāpei (C2);

  19.1.2. no 1992.gada līdz 2000.gadam izsniegtajās valsts valodas prasmes apliecībās norādītās pakāpes atbilst (5.pielikums):

  19.1.2.1. pirmā (zemākā) pakāpe – pamata līmeņa 1. un 2.pakāpei (A1 un A2);

  19.1.2.2. otrā (vidējā) pakāpe – vidējā līmeņa 1. un 2.pakāpei (B1 un B2);

  19.1.2.3. trešā (augstākā) pakāpe – augstākā līmeņa 1. un 2.pakāpei (C1 un C2);

  19.2. centra izsniegts pamatizglītības sertifikāts, kurā atbilstoši centralizētā eksāmena latviešu valodā (akreditētās mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) kopējam procentuālajam vērtējumam norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe, vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādīts vērtējums centralizētajā eksāmenā latviešu valodā. Sertifikātu persona uzrāda darba devējam. Pamatizglītības vai vispārējās izglītības sertifikāta izsniegšanas kārtība noteikta izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos;

  19.3. līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegti šādi izglītības dokumenti:

  19.3.1. 2000.gadā centra izsniegts vispārējās vidējās izglītības sertifikāts. Tajā norādītais valsts valodas centralizētajā eksāmenā iegūtais A un B līmenis atbilst valsts valodas prasmes trešajai (augstākajai) pakāpei, C un D līmenis atbilst valsts valodas prasmes otrajai (vidējai) pakāpei, E un F līmenis atbilst valsts valodas prasmes pirmajai (zemākajai) pakāpei;

  19.3.2. līdz 2003.gada 1.septembrim izsniegtas apliecības par pamatizglītību sekmju izraksts – izglītojamajiem, kuri apgūst akreditētas mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi, kārto latviešu valodas eksāmenu. Valsts valodas prasmes pakāpi piešķir atbilstoši iegūtajam vērtējumam latviešu valodas eksāmenā. Sekmju izrakstu uzrāda darba devējam pēc tā pieprasījuma. Eksāmenā iegūtās 10–9 balles atbilst šajos noteikumos noteiktajai valsts valodas prasmes otrā līmeņa B pakāpei, 8–7 balles – otrā līmeņa A pakāpei, 6–5 balles – pirmā līmeņa B pakāpei, 4 balles – pirmā līmeņa A pakāpei. Centrs, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā ieraksta, ka izglītojamajam, kurš apguvis akreditētas mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi 2000./2001.mācību gadā, nokārtojis latviešu valodas eksāmenu, piešķirta attiecīgā valsts valodas prasmes pakāpe;

  19.3.3. no 2004.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.augustam centra izsniegts pamatizglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas pirmā līmeņa A pakāpei (1A), E līmenis – pirmā līmeņa B pakāpei (1B), D līmenis – otrā līmeņa A pakāpei (2A), C līmenis – otrā līmeņa B pakāpei (2B), B līmenis – trešā līmeņa A pakāpei (3A), A līmenis – trešā līmeņa B pakāpei (3B);

  19.3.4. no 2001.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.augustam centra izsniegts vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas pirmā līmeņa A pakāpei (1A), E līmenis – pirmā līmeņa B pakāpei (1B), D līmenis – otrā līmeņa A pakāpei (2A), C līmenis – otrā līmeņa B pakāpei (2B), B līmenis – trešā līmeņa A pakāpei (3A), A līmenis – trešā līmeņa B pakāpei (3B);

  19.3.5. no 2009.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.augustam centra izsniegts pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas A līmeņa 1.pakāpei, E līmenis – A līmeņa 2.pakāpei, D līmenis – B līmeņa 1.pakāpei, C līmenis – B līmeņa 2.pakāpei, B līmenis – C līmeņa 1.pakāpei, A līmenis – C līmeņa 2.pakāpei;

  19.4. dokuments, kas apstiprina, ka persona ir ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā, un kuru persona uzrāda darba devējam.

  (Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

  20. No 1992.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.janvārim izsniegtās valsts valodas prasmes apliecības pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ir derīgas tikai amata un profesionālo pienākumu veikšanai, un, ja apliecība personai nepieciešama tikai šādam mērķim, valsts valodas prasmi atkārtoti nepārbauda.

  V. Pārbaudes kārtošana

  21. Centra vadītājs ar rīkojumu apstiprina pārbaužu vietas un laikus un attiecīgo informāciju ievieto centra mājaslapā internetā.

  22. Persona, kas vēlas kārtot pārbaudi, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms konkrētās pārbaudes iesniedz rakstisku iesniegumu (turpmāk – iesniegums) (6.pielikums). Persona iesniedz iesniegumu personīgi centra darbiniekam pilsētā, kurā vēlas kārtot pārbaudi, vai nosūta elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā 10 dienas pirms konkrētās pārbaudes) uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi. Ja personai ir konstatēti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi, kuru dēļ persona nespēj rakstīt, iesniegumu aizpilda personas likumiskais pārstāvis.

  23. Ja persona ir tiesīga un vēlas kārtot pārbaudi ar atvieglojumiem, tā iesniegumam pievieno ārsta rehabilitologa atzinumu, kurā norādīti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi (3.pielikums).

  (MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā)

  24. Ja persona iesniegumu iesniedz personīgi, tā uzrāda:

  24.1. derīgu personu apliecinošu dokumentu;

  24.2. ja persona ir tiesīga maksāt valsts nodevu samazinātā apmērā, – dokumentu, kas apliecina šīs tiesības.

  25. Ja persona iesniegumu nosūta elektroniska dokumenta formā vai pa pastu, šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus uzrāda, ierodoties uz konkrēto pārbaudi.

  26. Personai konkrētās pārbaudes vietu un laiku ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas centra darbinieks paziņo:

  26.1. rakstiski, ja persona iesniedz iesniegumu personīgi. Persona parakstās par attiecīgās informācijas saņemšanu;

  26.2. rakstiski (ierakstītā vēstulē pa pastu), ja persona iesniegumu atsūtījusi pa pastu;

  26.3. elektroniska dokumenta formā, ja persona iesniegusi iesniegumu elektroniska dokumenta formā.

  27. Ja persona nevar ierasties uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā, viņa ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms pārbaudes paziņo par to centra darbiniekam pilsētā, kur tā reģistrējusies pārbaudei.

  28. Ja persona neierodas uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā un mēneša laikā pēc paredzētās pārbaudes neiesniedz centrā neierašanās iemeslus attaisnojošus dokumentus, viņa atkārtoti reģistrējas pārbaudei un atkārtoti maksā valsts nodevu.

  29. Personas valsts valodas prasmi pārbauda Valsts valodas prasmes pārbaudes komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, vērtētāji un pārbaudes rakstveida daļas norises vadītāji. Komisija darbojas saskaņā ar centra vadītāja apstiprinātu komisijas reglamentu.

  30. Centra vadītājs ar rīkojumu izveido katras konkrētās pārbaudes komisiju un apstiprina tās sastāvu.

  31. Komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir centra vadītāja norīkotas centra amatpersonas. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

  32. Personas valsts valodas prasmi vērtē konkursa kārtībā centra izvēlētas personas, kurām ir augstākā filoloģiskā izglītība vai cita augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pedagoģiskā pieredze latviešu valodas mācīšanā. Pārbaudes rakstveida daļas norises vadītāji ir konkursa kārtībā centra izvēlētas personas, kurām ir augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība.

  33. Pārbaudei ir divas daļas – rakstveida un mutvārdu daļa. Pārbaudes norisi fiksē pārbaudes protokolā. Rakstveida daļā persona aizpilda klausīšanās prasmes, lasītprasmes un rakstītprasmes testus. Rakstveida daļas izpildes ilgums valsts valodas prasmes pamata līmenim ir 90 minūtes, vidējam un augstākajam līmenim – 120 minūtes. Mutvārdu daļā novērtē personas runātprasmi, ko pārbauda intervijā un ar speciāliem runas uzdevumiem. Mutvārdu daļas ilgums katrai personai ir 10–15 minūtes.

  (Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

  34. Ja persona atsakās kārtot kādu pārbaudes daļu (klausīšanās prasmi, lasītprasmi, rakstītprasmi vai runātprasmi) un nav atbrīvota no attiecīgās prasmes kārtošanas saskaņā ar šiem noteikumiem (3.pielikums), personas valsts valodas prasmi nevērtē.

  35. Rakstveida daļas laikā pārbaudes telpā atrodas divi pārbaudes norises vadītāji. Mutvārdu pārbaudi veic divi vērtētāji. Viens vērtētājs vada mutvārdu pārbaudi, otrs vērtē. Mutvārdu pārbaudi ieraksta diktofonā.

  36. Ierodoties pārbaudes telpā, persona attiecīgi rakstveida daļas norises vadītājiem vai mutvārdu pārbaudes vērtētājiem uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

  37. Sākot pārbaudi, rakstveida daļas norises vadītāji iepazīstina personu ar pārbaudes norises noteikumiem:

  37.1. pārbaudē atļauts izmantot tikai komisijas izsniegtus valsts valodas prasmes pārbaudes materiālus;

  37.2. pārbaudi kārto patstāvīgi;

  37.3. pārbaudes materiālus aizpilda ar pildspalvu.

  38. Ja persona pārkāpj pārbaudes norises noteikumus, rakstveida daļas norises vadītāji sastāda aktu par izdarīto pārkāpumu un izraida personu no pārbaudes telpas. Personas pārbaudes darbu anulē. Personai ir tiesības mēneša laikā apstrīdēt aktā norādīto pārkāpumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra vadītājam.

  39. Persona pārbaudes norises protokolā ar parakstu apliecina, ka ir kārtojusi pārbaudes rakstveida un mutvārdu daļu, izņemot šādus gadījumus:

  39.1. ja personai ir konstatēti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas traucējumi, kuru dēļ persona nespēj rakstīt, pārbaudes norises protokolā parakstās personas likumiskais pārstāvis;

  39.2. ja persona kādu pārbaudes daļu atsakās kārtot vai neierodas uz to, pārbaudes rakstveida daļas norises vadītājs vai mutvārdu daļas vērtētājs pārbaudes protokolā pie personas datiem attiecīgi ieraksta “Atteicās kārtot” vai “Nav ieradies(-usies)”.

  VI. Personas valsts valodas prasmes novērtēšana un valsts valodas prasmes apliecības izsniegšana

  40. Personas valsts valodas prasmi vērtē saskaņā ar centra vadītāja apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem komisijai.

  41. Persona iegūst vērtējumu par klausīšanās prasmi, lasītprasmi, runātprasmi un divus neatkarīgus vērtējumus par rakstītprasmi. Rakstītprasmes galīgo vērtējumu iegūst, aprēķinot vidējo punktu skaitu. Ja starpība starp rakstītprasmes pirmo un otro vērtējumu ir lielāka par trim punktiem, konkrēto personas rakstītprasmes testu vērtē trešais vērtētājs un lēmumu par personas rakstītprasmes vērtējumu pieņem komisijas priekšsēdētājs.

  42. Vērtējumu par katru prasmi centra darbinieki ievada datubāzē un datorizēti apstrādā, lai iegūtu kopējo personas valsts valodas prasmes vērtējumu.

  43. Par pārbaudes rezultātu apstrādi atbildīgais centra darbinieks, pamatojoties uz iegūtajiem vērtējumiem, datorizēti noformē pārbaudes rezultātu protokolu. Pamatojoties uz minēto protokolu, komisijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Pārbaudes rezultātu protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un par pārbaudes rezultātu apstrādi atbildīgais centra darbinieks.

  44. Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā prasmē nav mazāks par 20 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem) un visās prasmēs kopā tas nav mazāks par 50 procentiem no maksimālā punktu skaita (100 punktiem). 1.pakāpe atbilst 50 līdz 74,99 procentiem, 2.pakāpe – 75 līdz 100 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem).

  45. Pārbaude ar atvieglojumiem ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā pārbaudītajā prasmē nav mazāks par 20 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem) un kopējais vērtējums nav mazāks par 50 procentiem no punktu skaita, kas iegūti tajā(-ās) valodas prasmē(-ēs), kuru(-as) persona kārtojusi.

  46. Pārbaudes rezultātu protokolā norāda:

  46.1. personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātus (punktos un procentos) katrā prasmē. Ja persona saskaņā ar šiem noteikumiem (3.pielikums) ir atbrīvota no kādas prasmes pārbaudes, protokolā attiecīgi ieraksta “Atbrīvots(-a)”;

  46.2. valodas prasmes kopējo rezultātu (punktos un procentos) un atbilstošo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, ja persona ir nokārtojusi pārbaudi;

  46.3. atzīmi “Nav nokārtojis(-usi)”, ja persona nav nokārtojusi pārbaudi.

  47. Centra darbinieks saskaņā ar pārbaudes rezultātu protokolā ierakstīto personas valsts valodas prasmes vērtējumu noformē valsts valodas prasmes apliecību. Valsts valodas prasmes apliecību paraksta komisijas priekšsēdētājs.

  48. Centrs 15 darbdienu laikā rakstiski (vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta formā) informē personu par pārbaudes rezultātiem.

  49. Valsts valodas prasmes apliecību var saņemt personīgi centrā, sākot ar piecpadsmito darbdienu pēc pārbaudes nokārtošanas. Persona, kas saņem valsts valodas apliecību centrā, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu un ar parakstu apliecina, ka valsts valodas prasmes apliecību ir saņēmusi. Pēc personas lūguma valsts valodas prasmes apliecību var nosūtīt ierakstītā vēstulē kopā ar rakstisku informāciju par pārbaudes rezultātiem.

  50. Ja persona, kurai ir valsts valodas prasmes apliecība, kārto augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi, spēkā ir pēdējais personai labvēlīgais lēmums par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Personai iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību uzskata par nederīgu, un centrs par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā. Ja persona nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi atbilstoši līmenim, kuram tā bija pieteikusies, derīga ir iepriekš izsniegtā valsts valodas prasmes apliecība.

  51. Ja persona nenokārto pārbaudi, viņa tā paša vai augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi drīkst kārtot ne agrāk kā pēc trim mēnešiem pēc pēdējās kārtotās pārbaudes.

  52. Ja konstatēts, ka persona pārbaudes laikā veikusi prettiesiskas darbības Administratīvo pārkāpumu kodeksa izpratnē, centrs neizsniedz personai valsts valodas prasmes apliecību un anulē pārbaudes rezultātus. Šādā gadījumā persona drīkst atkārtoti kārtot pārbaudi ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no pārbaudes dienas. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  53. Pārbaudes rezultātus persona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centrā personīgi vai nosūtot elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi. Personas iesniegumu izskata centra vadītāja izveidota apelācijas komisija.

  54. Apelācijas komisijas sastāvā ir centra vadītājs un ne mazāk kā trīs centra darbinieki, kas ir attiecīgās jomas speciālisti.

  55. Apelācijas komisija pieņem lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Centrs apelācijas komisijas lēmumu 10 darbdienu laikā rakstiski (ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta formā) paziņo iesniedzējam. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  56. Ja valsts valodas prasmes apliecība ir sabojāta, nozaudēta, nolaupīta, nozagta vai kā citādi zaudēts valdījums pār to, persona var saņemt valsts valodas prasmes apliecības dublikātu. Lai saņemtu valsts valodas prasmes apliecības dublikātu, persona iesniedz rakstisku iesniegumu personīgi centrā vai nosūta elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi.

  57. Pamatojoties uz personas iesniegumu par valsts valodas prasmes apliecības dublikāta izsniegšanu, centrs pārbauda, vai dokuments bijis iegūts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un izsniedz valsts valodas prasmes apliecības dublikātu. Uz valsts valodas prasmes apliecības dublikāta ir norāde “Dublikāts” (7.pielikums). Valsts valodas prasmes apliecības dublikātu var saņemt centrā, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu. Pēc personas lūguma valsts valodas prasmes apliecības dublikātu var nosūtīt ierakstītā vēstulē.

  58. Ja persona saņem valsts valodas prasmes apliecības dublikātu, iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību atzīst par nederīgu, un centrs par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā.

  59. Samaksas apmēru par valsts valodas prasmes apliecības dublikāta izsniegšanu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

  60. Informāciju par valsts valodas prasmes apliecības datu autentiskumu darba devējam vai citām normatīvajos aktos noteiktajām personām sniedz Valsts valodas centrs (ja apliecība izsniegta līdz 2001.gada 31.janvārim) vai centrs (ja apliecība izsniegta, sākot ar 2001.gada 1.februāri).

  61. Darba devējs vai citas normatīvajos aktos noteiktās personas informāciju par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāta datu autentiskumu var iegūt centrā.

  62. Ja personas uzrādītā valsts valodas prasmes apliecība neatbilst Valsts valodas centra vai centra izsniegtajai valsts valodas prasmes apliecībai, centrs pieņem lēmumu par personai izsniegtās valsts valodas prasmes apliecības atzīšanu par nederīgu. Centra lēmumu persona var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centrā. Ja valsts valodas prasmes apliecība tiek atzīta par nederīgu, par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā.

  VII. Valsts nodeva par pārbaudi

  63. Valsts nodeva ir 14,23 euro.

  (Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.758)

  64. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

  65. Valsts nodevu persona maksā ne vēlāk kā nedēļu pirms pārbaudes:

  65.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

  65.2. centrā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja centrs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

  (MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā)

  66. Ja persona nenokārto pārbaudi, valsts nodeva netiek atmaksāta.

  67. Ja persona ir pārkāpusi pārbaudes norises noteikumus vai tiek konstatēts, ka persona pārbaudes laikā veikusi prettiesiskas darbības Administratīvo pārkāpumu kodeksa izpratnē, valsts nodeva netiek atmaksāta.

  VIII. Noslēguma jautājumi

  68. Atzīt par spēku zaudējušiem:

  68.1. Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.296 “Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 302., 435./437.nr.; 2001, 17., 99., 105., 174.nr.; 2004, 32.nr.; 2006, 41., 57., 204.nr.; 2008, 103., 127.nr.; 2009, 99.nr.);

  68.2. Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.252 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību ārzemniekiem, kas tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57., 200.nr.);

  68.3. Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumus Nr.109 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes pārbaudi ārzemniekam un valsts nodevas maksāšanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 28.nr.).

  69. (Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

  69.1 (Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

  69.2 Personas, kuru profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 4. jūnija noteikumiem Nr. 233 "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" paaugstināts vismaz par vienu pakāpi, profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu apgūst līdz 2021. gada 1. jūlijam.

  (MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 402 redakcijā)

  70. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.septembrī.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
  Profesiju grupas
  atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei

  (Pielikums MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 233 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 499; MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402; MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

  Profesiju grupām (arodiem, amatiem, specialitātēm) nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikta, izmantojot Profesiju klasifikatorā1 minēto profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) raksturojumu un ņemot vērā profesionālo pienākumu pildīšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu personām, kas minētas Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā.

  Profesiju grupas trīsciparu vai sešciparu kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram

  Profesiju grupas (vai profesijas) nosaukums

  Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe

  011VIRSNIEKI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  0110 01

  ĢENERĀLLEITNANTS/VICEADMIRĀLIS
  (Jūras spēkos)

  C2

  0110 02

  ĢENERĀLMAJORS/KONTRADMIRĀLIS
  (Jūras spēkos)

  0110 03

  Brigādes ĢENERĀLIS/Flotiles ADMIRĀLIS
  (Jūras spēkos)

  0110 04

  PULKVEDIS/Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos)

  0110 05

  PULKVEŽLEITNANTS/KOMANDKAPTEINIS
  (Jūras spēkos)
  021INSTRUKTORI

  B2

  031KAREIVJI UN ZEMESSARGI

  B1

  111LIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI2

  C2

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  1111 29

  Pašvaldības domes DEPUTĀTS

  C1

  1114 01

  Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORSC1

  1114 02

  Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS/PREZIDENTA VIETNIEKS/VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

  1114 03

  Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

  1114 04

  Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS

  1114 05

  Arodbiedrības VADĪTĀJS/PREZIDENTS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS

  1114 06

  Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS/VICEPREZIDENTS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

  1114 07

  Arodorganizācijas VADĪTĀJS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS

  1114 08

  Politiskās partijas VADĪTĀJS/PREZIDENTS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ĢENERĀLSEKRETĀRS

  1114 09

  Arodorganizācijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
  112RĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJI

  C1

  121KOMERCPAKALPOJUMU UN ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  1213 05

  Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

  C2

  1213 06

  Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
  DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

  1213 15

  Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

  1213 16

  Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
  DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

  1213 19

  Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā)

  1213 23

  Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/PRIEKŠNIEKS
  122TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN ATTĪSTĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

  C1

  131LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANAS VADĪTĀJI

  C1

  132APSTRĀDES UN IEGUVES RŪPNIECĪBAS, BŪVNIECĪBAS UN LOĢISTIKAS JOMAS VADĪTĀJI

  C1

  133INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS VADĪTĀJI

  C1

  134SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

  C1

  1345 23

  Katedras VADĪTĀJS3

  1349 12

  Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)C2

  1349 13

  Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
  PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

  1349 17

  Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
  141VIESMĪLĪBAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

  C1

  142MAZUMTIRDZNIECĪBAS UN VAIRUMTIRDZNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

  C1

  143CITU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

  C1

  211ZINĀTNIEKI, FIZIKAS UN ZEMES ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C1

  212MATEMĀTIĶI, AKTUĀRI UN STATISTIĶI

  C1

  213DABAS ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C1

  214INŽENIERI (IZŅEMOT ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERUS)

  C1

  215ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERI

  C1

  216ARHITEKTI, PLĀNOTĀJI, ĢEODĒZIJAS UN KARTOGRĀFIJAS INŽENIERI, MĒRNIEKI UN DIZAINERI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  2166 02

  Interjera DIZAINERS

  B1

  2166 03

  Grafikas DIZAINERS

  2166 04

  Mājaslapu DIZAINERS

  2166 05

  DATORGRAFIĶIS
  221ĀRSTI

  C1

  222MEDICĪNAS MĀSAS UN VECMĀTES PROFESIJAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C1

  223ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C1

  224ĀRSTU PALĪGI

  C1

  225VETERINĀRĀRSTI

  C1

  226CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C1

  231UNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

  C1

  2310 01

  ASISTENTS (izglītības jomā)3

  2310 02

  DOCENTS3

  2310 03

  LEKTORS3

  2310 04

  PROFESORS3

  2310 05

  Asociētais PROFESORS3
  232PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

  C1

  233VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

  C1

  234PAMATIZGLĪTĪBAS UN PIRMSSKOLAS PEDAGOGI

  C1

  235CITI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C1

  241FINANŠU VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C1

  242PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C1

  243TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: 

  2432 03

  Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS

  C2

  2432 04

  Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS

  2432 05

  Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

  2432 06

  MINISTRA preses SEKRETĀRS

  2434 01

  Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikas jomā)

  B2

  251PROGRAMMĒTĀJI UN LIETOJUMPROGRAMMU VEIDOTĀJI UN ANALĪTIĶI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  2513 01

  Skaitļotāju/sakaru/komunikāciju ANALĪTIĶIS

  B2

  2513 04

  Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS
  252DATUBĀZU UN TĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTI

  B2

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  2523 01

  Skaitļotāju/sistēmu INŽENIERIS

  C1

  2523 02

  Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS

  2529 01

  Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

  2529 02

  Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

  2529 03

  Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS

  2529 04

  Interneta portāla REDAKTORS

  2529 07

  Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS

  2529 08

  Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS
  261JURIDISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C2

  262BIBLIOTEKĀRI, ARHĪVISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C1

  263SOCIĀLO UN RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

  C1

  264RAKSTNIEKI, ŽURNĀLISTI UN LINGVISTI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  2642 03

  KOREKTORS4

  C2

  2642 05

  REDAKTORS4

  2642 06

  Galvenais REDAKTORS4

  2642 08

  Literārais REDAKTORS4
  265RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU MĀKSLINIEKI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  2652 05

  Instrumentu MŪZIĶIS

  B1

  2652 06

  Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS

  2652 07

  Sitaminstrumentu MŪZIĶIS

  2652 08

  Stīginstrumentu MŪZIĶIS

  2652 09

  Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS

  2652 10

  SOLISTS

  2652 11

  Operas VOKĀLISTS

  2652 15

  Kora DZIEDĀTĀJS

  2652 19

  MŪZIĶIS

  2652 20

  DZIEDĀTĀJS

  2652 26

  VOKĀLISTS

  2653 01

  Baleta SOLISTS

  2653 02

  DEJOTĀJS

  2653 03

  HOREOGRĀFS

  2653 04

  BaletDEJOTĀJS

  2653 08

  Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS

  2656 01

  Televīzijas DIKTORS5

  C2

  2656 02

  Radio DIKTORS5

  2659 01

  Cirka AKROBĀTS

  A2

  2659 02

  Cirka izrādes VADĪTĀJS

  2659 03

  Striptīza MĀKSLINIEKS

  2659 04

  KLAUNS

  2659 05

  KOMIĶIS

  2659 06

  (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

  2659 07

  ILUZIONISTS (burvju mākslinieks)

  2659 09

  ŽONGLIERIS

  2659 12

  Leļļu MEISTARS

  2659 13

  DRESĒTĀJS

  2659 14

  VēderRUNĀTĀJS

  2659 15

  Cirka VINGROTĀJS

  2659 16

  Cirka ATLĒTS

  2659 17

  EKVILIBRISTS
  311FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

  B2

  312IEGUVES, APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UN BŪVNIECĪBAS UZRAUGI

  B2

  313TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI

  A2

  314DABAS ZINĀTŅU UN TĀM RADNIECĪGU ZINĀTŅU SPECIĀLISTI

  B2

  315KUĢU UN GAISA KUĢU VADĪTĀJI UN TEHNISKIE SPECIĀLISTI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  3151 01

  Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

  B2

  3151 02

  Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

  3151 03

  Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

  3151 04

  Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

  3151 05

  Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

  3151 06

  Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

  3151 07

  Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

  3151 08

  MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

  3151 09

  Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

  3151 10

  Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW

  3151 11

  MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

  3151 12

  MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW

  3151 13

  Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

  3151 14

  Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

  3151 15

  Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem

  3151 16

  MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

  3151 18

  Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

  3151 21

  Kuģu MEHĀNIĶIS (vadības līmenī)

  3151 22

  Kuģu MEHĀNIĶIS (ekspluatācijas līmenī)

  3151 23

  Kuģu INSTRUKTORS

  3152 22

  Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā)

  C2

  321MEDICĪNAS UN FARMĀCIJAS SPECIĀLISTI

  B2

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  3211 01

  RADIOLOGA ASISTENTS

  B1

  3211 02

  Elektrokardiogrāfijas OPERATORS

  3211 03

  Elektroencefalogrāfijas OPERATORS

  3211 04

  Rentgenstaru iekārtas OPERATORS

  3213 01

  FARMACEITA asistents

  C1

  322MEDICĪNAS MĀSAS PROFESIJAS SPECIĀLISTI

  C1

  323ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTI

  B2

  324VETERINĀRFELDŠERI UN VETERINĀRĀRSTU ASISTENTI

  B2

  325CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI

  B2

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  3254 01

  OPTIĶIS

  C1

  3254 02

  OPTOMETRISTA ASISTENTS

  3257 01

  Valsts darba INSPEKTORS

  3257 02

  Darba INSPEKTORS

  3257 03

  Vides aizsardzības INSPEKTORS

  3257 06

  Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

  3257 07

  ĀRSTA EPIDEMIOLOGA PALĪGS

  3258 01

  Neatliekamās medicīnas ĀRSTA PALĪGS/FELDŠERIS

  3259 01

  ORTOĒPISTS

  3259 02

  (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

  3259 03

  ORTOOPTIĶIS

  3259 04

  Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijas jomā)
  331FINANŠU UN MATEMĀTIKAS SPECIĀLISTI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  3313 01

  GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

  B2

  3313 02

  Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS

  3313 03

  Vērtspapīru GRĀMATVEDIS

  3313 04

  Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS

  3313 07

  Finanšu SPECIĀLISTS

  3313 08

  GRĀMATVEDIS KONSULTANTS

  3313 09

  Finanšu DARBINIEKS

  3313 10

  Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

  3313 11

  Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS

  3314 01

  STATISTIĶA PALĪGS

  3314 02

  GRĀMATVEŽA PALĪGS

  3314 04

  AKTUĀRA ASISTENTS
  332TIRDZNIECĪBAS UN IEPIRKUMU AĢENTI UN STARPNIEKI

  C1

  333KOMERCPAKALPOJUMU SPECIĀLISTI

  C1

  334ADMINISTRATĪVIE UN SPECIALIZĒTIE SEKRETĀRI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  3343 34

  PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)C2

  3343 35

  Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
  335VALSTS VARAS ĪSTENOŠANAS SPECIĀLISTI

  C1

  341JURIDISKO, SOCIĀLO UN RELIĢIJAS LIETU SPECIĀLISTI

  C1

  Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

  3412 06

  Bāriņtiesas LOCEKLIS

  C2

  342SPORTA UN FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS SPECIĀLISTI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  3421 01

  ATLĒTS

  B1

  3421 02

  Sacīkšu BRAUCĒJS

  3421 03

  ŽOKEJS

  3421 04

  Profesionāls SPORTISTS

  3421 05

  ALPĪNISTS
  343MĀKSLAS, KULTŪRAS UN KULINĀRIJAS SPECIĀLISTI

  C1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  3431 01

  MikroFOTOGRĀFS

  B1

  3431 02

  Mākslas FOTOGRĀFS
  351INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DARBĪBAS UN LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTI

  B2

  352TELESAKARU UN RADIOSAKARU IEKĀRTU SPECIĀLISTI

  B1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  3521 23

  (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

  3521 24

  (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

  3522 01

  Telesakaru/telekomunikāciju TEHNIĶIS

  B2

  3522 02

  (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

  3522 03

  Radara telesakaru/telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS

  3522 04

  Signālsistēmu telesakaru/telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS

  3522 05

  Telesakaru/telekomunikāciju SPECIĀLISTS

  3522 06

  Tālsakaru OPERATORS

  3522 07

  (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

  3522 08

  (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)
  411IESTĀŽU KALPOTĀJI

  C1

  412SEKRETĀRI

  C1

  413KANCELEJAS TEHNIKAS OPERATORI

  B2

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  4131 02

  STENOGRĀFS

  C2

  4131 08

  Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS

  C1

  4131 09

  Audioierakstu atšifrēšanas OPERATORS
  421KASIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

  B1

  422KLIENTU INFORMĒTĀJI

  B1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  4221 01

  Ceļojumu KONSULTANTS

  C1

  4221 02

  Ceļojumu ORGANIZATORS

  4221 03

  Tūrisma informācijas KONSULTANTS

  4221 04

  Ceļojumu AĢENTS

  4221 05

  Lauku tūrisma SPECIĀLISTS

  4221 06

  Ekotūrisma SPECIĀLISTS

  4222 01

  PASZINIS

  C2

  4222 07

  Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS

  C1

  4222 08

  Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas INSPEKTORS

  C2

  4222 09

  Telefonbankas OPERATORS

  4224 01

  Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS

  B2

  4224 02

  Viesnīcas ADMINISTRATORS

  4224 03

  Viesnīcas klientu REĢISTRATORS

  4224 04

  Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS

  4224 05

  Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS

  4227 01

  INTERVĒTĀJS
  431UZSKAITES DARBINIEKI

  B2

  4311 01

  GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)6
  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  4311 02

  KASIERIS

  B1

  4311 03

  Grāmatvedības UZSKAITVEDIS

  4311 04

  Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS

  4311 06

  Nodokļu/nodevu ADMINISTRATORS

  4311 07

  RĒĶINVEDIS

  4311 08

  TĀMĒTĀJS

  4311 10

  Kontu OPERATORS

  4311 09

  INVENTARIZATORS

  A2

  432MATERIĀLO VĒRTĪBU UN TRANSPORTA DARBĪBAS UZSKAITES DARBINIEKI

  B1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  4323 09

  Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS

  A2

  4323 10

  Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS

  4323 11

  Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS

  4323 27

  Videonovērošanas OPERATORS

  4323 28

  Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā

  4323 29

  TĀLMANIS

  4323 30

  Kuģu AĢENTS

  4323 31

  BRIGADIERIS (ostas pakalpojumu jomā)

  4323 34

  Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS

  4323 01

  Transporta DISPEČERS

  B2

  4323 02

  Galvenais transporta INSPEKTORS

  4323 03

  Transporta INSPEKTORS

  4323 04

  Transporta KONTROLIERIS

  4323 05

  Transporta biroja PĀRVALDNIEKS

  4323 06

  Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS

  4323 12

  Stacijas DEŽURANTS

  4323 14

  Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

  4323 23

  Dzelzceļa DEŽURANTS

  4323 24

  Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS

  4323 25

  Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)

  4323 32

  Ostas UZRAUGS

  4323 33

  Trases DISPEČERS

  4323 35

  Lidmašīnu svara un balansa kontroles SPECIĀLISTS

  4323 15

  Dzelzceļa DISPEČERS

  C1

  4323 16

  Dzelzceļa depo DEŽURANTS

  4323 17

  Transporta grafika ANALĪTIĶIS

  4323 21

  Dzelzceļa OPERATORS

  4323 26

  Transporta PĀRRAUGS

  4323 36

  Lidlauka DISPEČERS
  441CITI KALPOTĀJI

  B2

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  4412 01

  Pasta NOSŪTĪTĀJS

  B1

  4412 02

  Pasta KURJERS

  4412 03

  PASTNIEKS

  4412 04

  Tiesas ZIŅNESIS

  4412 05

  Pasta ŠĶIROTĀJS

  4412 06

  Pasta DARBINIEKS

  4413 01

  Informācijas KODĒTĀJS

  4413 02

  Informācijas KOREKTORS

  4413 03

  Dokumentu ZĪMOGOTĀJS

  4413 04

  Dokumentu ŠĶIROTĀJS

  4414 01

  RAKSTVEDIS

  C1

  4415 01

  ARHIVĀRS

  4415 02

  KOPĒTĀJS

  A2

  4415 03

  Jaunākais fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)

  B1

  4415 04

  Dokumentu DIGITALIZĒTĀJS

  A2

  4415 05

  Transportlīdzekļu REĢISTRATORA PALĪGS

  B1

  4415 06

  (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

  4415 07

  Kopēšanas mašīnu OPERATORS

  A2

  511CEĻOJUMU PAVADOŅI, KONDUKTORI UN GIDI

  B1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  5111 01

  Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS

  B2

  5111 02

  Ielidošanas servisa AĢENTS

  5111 08

  Dienesta vagona PAVADONIS

  5112 05

  Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)

  B1

  5113 01

  Tūristu grupas VADĪTĀJS

  B2

  5113 02

  Ekskursiju GIDS

  5113 03

  Tūrisma GIDS

  5113 04

  Kultūras tūrisma GIDS

  5113 05

  Tūristu GIDS
  512PAVĀRI

  B1

  Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

  5120 01

  Vecākais PAVĀRS

  B2

  513VIESMĪĻI UN BĀRMEŅI

  B1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  5131 06

  Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS

  C1

  5132 01

  Vecākais BĀRMENIS

  B2

  514FRIZIERI, SKAISTUMKOPŠANAS DARBINIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

  B1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  5142 11

  TETOVĒTĀJS

  A2

  5142 19

  KOSMĒTIĶIS (ārstniecības persona)

  C1

  515NAMU PĀRZIŅI UN SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJI

  B2

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  5153 01

  Namu PĀRZINIS

  C1

  5153 02

  Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS

  5153 03

  Namu APSAIMNIEKOTĀJS

  5153 04

  Uzkopšanas darbu MEISTARS

  B1

  516CITU INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI

  B2

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  5162 01

  PAVADONIS

  B1

  5162 02

  ASISTENTS personām ar invaliditāti

  5162 04

  Sociālais MENTORS

  5163 01

  BALZAMĒTĀJS

  A2

  5163 02

  IEZĀRKOTĀJS

  5163 03

  KAPRACIS

  5163 04

  Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

  C1

  5163 05

  Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs)

  5164 01

  Zirgu TRENERIS

  A2

  5164 02

  Suņu pavadonis

  5164 03

  Zooloģiskā dārza UZRAUGS

  5164 04

  Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS

  5164 05

  Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS

  5164 06

  (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

  5164 07

  Vivārija dzīvnieku KOPĒJS

  5164 08

  Suņu un kaķu KOPĒJS

  5164 09

  KINOLOGS

  5164 10

  Suņu FRIZIERIS

  5169 01

  Kluba SAIMNIEKS

  B1

  5169 02

  PAVADONIS (izklaides pasākumu jomā)

  5169 03

  Deju PARTNERIS
  521IELU UN TIRGUS PĀRDEVĒJI

  B1

  522VEIKALU PĀRDEVĒJI

  B1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  5222 01

  VECĀKAIS PĀRDEVĒJS

  B2

  5222 02

  Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS

  C1

  5222 03

  Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS

  B2

  523KASIERI UN BIĻEŠU PĀRDEVĒJI

  B1

  524CITI TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

  B1

  531BĒRNU PIESKATĪTĀJI UN SKOLOTĀJU PALĪGI

  B2

  Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

  5312 01

  SKOLOTĀJA PALĪGS

  C1

  532INDIVIDUĀLĀS APRŪPES DARBINIEKI

  B1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  5329 01

  FARMACEITA PALĪGS

  B2

  5329 02

  Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS
  541APSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI

  B2

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  5413 01

  Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

  C2

  5413 02

  Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS

  5413 03

  INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

  5413 04

  Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS

  5413 08

  Ieslodzījuma vietas UZRAUGS

  B1

  5413 10

  Ieslodzījuma vietas APSARGS

  5413 11

  (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)

  5414 18

  MIESASSARGS

  B1

  5414 23

  INKASENTS
  611KULTŪRAUGU AUDZĒTĀJI

  A1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  6113 01

  DĀRZNIEKS

  A2

  6113 02

  Dārzniecības LAUKKOPIS

  6113 03

  Parka DĀRZNIEKS

  6113 04

  Siltumnīcas DĀRZNIEKS

  6113 05

  Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS

  6113 06

  Puķu AUDZĒTĀJS

  6113 07

  Sēņu AUDZĒTĀJS

  6113 08

  DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)

  6113 09

  Apstādījumu kopējs

  6113 10

  Daiļdārznieks

  6113 11

  KOKKOPIS (arborists)

  6113 12

  DĀRZKOPIS

  6113 13

  AUGKOPIS
  612LOPKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

  A1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  6123 01

  BIŠKOPIS

  A2

  6123 02

  DRAVNIEKS

  6129 01

  Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS

  6129 02

  (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

  6129 03

  Savvaļas/kažokādu dzīvnieku KOPĒJS

  6129 04

  Savvaļas/kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

  6129 08

  Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS
  613JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI

  A1

  621MEŽKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

  A2

  622ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI UN MEDNIEKI

  A2

  633PERSONISKAM PATĒRIŅAM PAREDZĒTU JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI

  A1

  711BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A2

  712APDARES BŪVDARBU STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A2

  713KRĀSOTĀJI, BŪVJU KONSTRUKCIJU TĪRĪTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A2

  721VALCĒTĀJI, SKĀRDNIEKI UN METĀLA KONSTRUKCIJU MONTĒTĀJI, METĀLLĒJĒJI, METINĀTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A2

  722KALĒJI, INSTRUMENTU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A2

  723MAŠĪNU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI

  A2

  731AMATNIEKI

  A2

  732IESPIEDDARBU STRĀDNIEKI

  A2

  741ELEKTROIEKĀRTU UZSTĀDĪTĀJI UN LABOTĀJI

  A2

  742ELEKTRONISKO UN TELESAKARU IEKĀRTU MEHĀNIĶI UN LABOTĀJI

  A2

  751PĀRTIKAS PĀRSTRĀDES STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A2

  752KOKAPSTRĀDES STRĀDNIEKI, MĒBEĻU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A2

  753APĢĒRBU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A2

  754CITI AMATNIEKI UN STRĀDNIEKI

  A2

  811IEGUVES UN MINERĀLU APSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI

  A2

  812METĀLA APSTRĀDES UN METĀLA VIRSMAS APSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI

  A2

  813ĶĪMISKO UN FOTOIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI

  A2

  814GUMIJAS, PLASTMASAS UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

  A2

  815TEKSTILA, KAŽOKĀDAS UN ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

  A2

  816PĀRTIKAS UN LĪDZĪGU PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

  A2

  817KOKSNES APSTRĀDES UN PAPĪRA RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

  A2

  818CITU RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI

  A2

  821MONTIERI

  A2

  831VILCES LĪDZEKĻA VADĪTĀJI (MAŠĪNISTI) UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A2

  832TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJI

  A2

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  8322 05

  Taksometra VADĪTĀJS

  B1

  8322 06

  Mikroautobusa VADĪTĀJS
  833SMAGO KRAVAS AUTOMOBIĻU UN AUTOBUSU VADĪTĀJI

  B1

  Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

  8332 01

  Atkritumvedēja VADĪTĀJS

  A2

  8332 02

  Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS

  8332 03

  Kravas automobiļa VADĪTĀJS

  8332 04

  Paškrāvēja/automobiļa VADĪTĀJS

  8332 05

  Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS

  8332 06

  Ielu laistīšanas/automobiļa VADĪTĀJS

  8332 07

  Ielu kaisīšanas/automobiļa VADĪTĀJS

  8332 08

  Specializētā/automobiļa VADĪTĀJS

  8332 09

  Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS

  8332 10

  Betona maisītāja/sūkņa VADĪTĀJS

  8332 11

  Ledus atjaunošanas mašīnas VADĪTĀJS

  8332 12

  Lidmašīnas servisa iekārtu un lidostas tehnikas OPERATORS
  834LAUKSAIMNIECĪBAS, ZEMES DARBU, CELŠANAS UN CITU KRAUŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

  A2

  835KUĢA KOMANDAS UN TĀM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A2

  Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

  8350 02

  Kuģa BOCMANIS (iekšlietu jomā)

  C1

  911MĀJU, VIESNĪCU UN BIROJU APKOPĒJI UN PALĪGI

  A1

  912TRANSPORTLĪDZEKĻU, LOGU UN VEĻAS MAZGĀTĀJI UN CITU AR ROKĀM VEICAMU TĪRĪŠANAS DARBU IZPILDĪTĀJI

  A1

  921LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKI

  A1

  931RAKTUVJU UN BŪVNIECĪBAS STRĀDNIEKI

  A1

  932RŪPNIECĪBAS UN CITI STRĀDNIEKI

  A1

  933TRANSPORTA STRĀDNIEKI UN KRĀVĒJI

  A1

  941PĀRTIKAS PRODUKTU SAGATAVOŠANAS PALĪGSTRĀDNIEKI

  A1

  Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

  9412 01

  PAVĀRA PALĪGS

  B1

  951IELU STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A1

  952IELU PĀRDEVĒJI (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRECES)

  A2

  961ATKRITUMU SAVĀCĒJI

  A1

  962CITI VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI

  A1

  Piezīmes.

  1 Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumi Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām".

  2 Mazākumtautību kultūras biedrības valdes locekļa valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi saskaņo ar Valsts valodas centru.

  3 Prasības neattiecas uz ārvalstniekiem, ja viņi strādā studiju programmās, kurās Augstskolu likuma 56. panta trešajā daļā paredzēti izņēmumi attiecībā uz studiju valodu.

  4 C2, ja darbs saistīts ar tekstu sagatavošanu latviešu valodā.

  5 C2, ja darbs saistīts ar tekstu lasīšanu latviešu valodā valsts radio un televīzijā.

  6 C2, ja strādā iekšlietu jomā.

  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
  Amatu un profesiju iedalījums atbilstoši minimālajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, ja tie veic noteiktas publiskas funkcijas vai to darbība skar likumīgas sabiedriskās intereses

  (Pielikums svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
  Funkcionēšanas ierobežojumu un diagnožu saraksti atvieglojumiem un atbrīvojumam no valsts valodas prasmes pārbaudes
  I. Funkcionēšanas ierobežojumu saraksts (atbilstoši starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas (SFK) kategorijām)

  Nr.
  p.k.

  SFK kods un apraksts

  Funkcionēšanas ierobežojumu pakāpe

  Prasmes pārbaude, no kuras persona tiek atbrīvota

  1.

  b110 Apziņas funkcijas

  1.1.

  b1100 Apziņas stāvoklis

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  1.2.

  b1101 Apziņas nepārtrauktība

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  1.3.

  b1102 Apziņas kvalitāte

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  2.

  b114 Orientēšanās funkcijas

  2.1.

  b1140 Orientēšanās laikā

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  2.2.

  b1141 Orientēšanās vietā

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  2.3.

  b1142 Orientēšanās personā

  2.4.

  b11420 orientēšanās sevī

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  2.5.

  b11421 orientēšanās citos

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  3.

  b117 Intelektuālās funkcijas

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  4.

  b122 Vispārīgās psihosociālās funkcijas

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  5.

  b140 Uzmanības funkcijas

  5.1.

  b1400 Uzmanības noturība

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  5.2.

  b1401 Uzmanības maiņa

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  5.3.

  b1440 Īslaicīga atmiņa

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  5.4.

  b1441 Ilglaicīga atmiņa

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  5.5.

  b1442 Atmiņā esošā atsaukšana

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  6.

  b156 Uztveres funkcijas

  6.1.

  b1560 Dzirdes uztvere

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no klausīšanās prasmes un runātprasmes pārbaudes

  6.2.

  b1561 Redzes uztvere

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no lasītprasmes, rakstītprasmes un klausīšanās pārbaudes

  7.

  b160 Domāšanas funkcijas

  7.1.

  b1600 Domāšanas temps

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  7.2.

  b1601 Domāšanas veids

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  7.3.

  b1602 Domāšanas saturs

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  7.4.

  b1603 Domāšanas kontrole

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  8.

  b164 Augstākā līmeņa kognitīvās funkcijas

  8.1.

  b1640 Abstrahēšana

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  8.2.

  b1641 Organizēšana un plānošana

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  8.3.

  b1642 Laika pārvaldīšana

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  8.4.

  b1643 Kognitīvais elastīgums

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  8.5.

  b1644 Izpratnes spēja

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  8.6.

  b1645 Spriestspēja

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  8.7.

  b1646 Problēmu risināšana

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  9.

  b167 Ar valodu saistītas garīgās funkcijas

  9.1.

  b1670 Valodas uztvere

  9.2.

  b16700 runātas valodas uztvere

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  9.3.

  b16701 rakstītas valodas uztvere

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes, lasīt­prasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  9.4.

  b1671 Izteikšanās ar valodas palīdzību

  9.5.

  b16710 izteikšanās ar runātas valodas palīdzību

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  9.6.

  b16711 izteikšanās ar rakstītas valodas palīdzību

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  9.7.

  b1672 Integratīvas valodas funkcijas

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  10.

  b176 Garīgās funkcijas secīgu sarežģītu kustību veikšanai

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  11.

  b210 Redzes funkcijas

  11.1.

  b2100 Redzes asuma funkcijas

  11.2.

  b21002 binokulārās redzes asums tuvumā

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  11.3.

  b21003 monokulārās redzes asums tuvumā

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  11.4.

  b21008 citas precizētas redzes asuma funkcijas

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  11.5.

  b2102 Redzes kvalitāte

  11.6.

  b21022 kontrasta jutība

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  11.7.

  b21023 redzes attēla kvalitāte

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  11.8.

  b21028 cita precizēta redzes kvalitāte

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  12.

  b215 Acij pieguļošo struktūru funkcijas

  12.1.

  b2150 Acs iekšējo muskuļu funkcijas

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no lasītprasmes pārbaudes

  13.

  b230 Dzirdes funkcijas

  13.1.

  b2300 Skaņas uztvere

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  13.2.

  b2304 Runas izšķirtspēja

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  14.

  b310 Balss funkcijas

  14.1.

  b3100 Balss veidošana

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  14.2.

  b3101 Balss kvalitāte

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  14.3.

  b320 Artikulācijas funkcijas

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  15.

  b330 Runas plūduma un ritma funkcijas

  15.1.

  b3300 Runas plūdums

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  15.2.

  b3301 Runas ritms

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  15.3.

  b3302 Runas ātrums

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  16.

  b410 Sirds funkcijas

  16.1.

  b4100 Sirdsdarbības frekvence

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  16.2.

  b4101 Sirdsdarbības ritms

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  16.3.

  b4102 Sirds kambaru kontrakciju spēks

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  16.4.

  b4103 Sirds asinsapgāde

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  17.

  b420 Asinsspiediena funkcijas

  17.1.

  b4200 Paaugstināts arteriālais asinsspiediens

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  18.

  b440 Elpošanas funkcijas

  18.1.

  b4402 Elpošanas dziļums

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  19.

  b445 Elpošanas muskuļu funkcijas

  19.1.

  b4450 Krūškurvja elpošanas muskuļu funkcijas

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  19.2.

  b4451 Diafragmas funkcijas

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  19.3.

  b460 Ar asinsrites un elpošanas funkcijām saistītas sajūtas

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  20.

  b710 Locītavu kustību funkcijas

  20.1.

  b7100 Vienas locītavas kustīgums. Vienas locītavas kustību apjoma un viegluma funkcijas

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  20.2.

  b7101 Vairāku locītavu kustīgums. Vairāk nekā vienas locītavas kustību apjoma un viegluma funkcijas

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  21.

  b720 Kaulu kustību funkcijas

  21.1.

  b7202 Plaukstpamata kaulu kustīgums. Plaukstpamata kaulu kustību apjoma un viegluma funkcijas

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  22.

  b730 Muskuļu spēka funkcijas

  22.1.

  b7300 Izolētu muskuļu un muskuļu grupu spēks

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

  22.2.

  b7301 Viena locekļa muskuļu spēks

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  22.3.

  b7302 Vienas ķermeņa puses muskuļu spēks

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  22.4.

  b7304 Visu locekļu muskuļu spēks

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  22.5.

  b7306 Visu ķermeņa muskuļu spēks

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

  23.

  b735 Muskuļu tonusa funkcijas

  23.1.

  b7350 Izolētu muskuļu un muskuļu grupu tonuss

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  23.2.

  b7351 Viena locekļa muskuļu tonuss

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  23.3.

  b7352 Vienas ķermeņa puses muskuļu tonuss

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

  23.4.

  b7354 Visu locekļu muskuļu tonuss

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  24.

  b740 Muskuļu izturības funkcijas

  24.1.

  b7400 Atsevišķu muskuļu izturība

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  24.2.

  b7401 Muskuļu grupu izturība

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  24.3.

  b7402 Visu ķermeņa muskuļu izturība

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  25.

  b750 Motorisko refleksu funkcijas

  25.1.

  b7500 Stiepes izraisīts motoriskais reflekss

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  25.2.

  b7501 Kaitīgu kairinātāju izraisīti refleksi

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

  25.3.

  b7502 Citu eksteroceptīvu kairinātāju izraisīti refleksi

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  26.

  b760 Patvaļīgo kustību kontroles funkcijas

  26.1.

  b7601 Sarežģītu patvaļīgo kustību kontrole

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

  26.2.

  b7602 Patvaļīgo kustību koordinācija

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  27.

  b765 Nepatvaļīgo kustību funkcijas

  27.1.

  b7650 Nepatvaļīgas muskuļu kontrakcijas

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  27.2.

  b7651 Trīce

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  27.3.

  b7652 Rauste (tiks) un manierīgums

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes un lasītprasmes pārbaudes

  27.4.

  d110 Skatīšanās

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no lasītprasmes un rakstītprasmes pārbaudes

  27.5.

  d115 Klausīšanās

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  27.6.

  d166 Lasīšana

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no lasītprasmes, rakstītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  27.7.

  d170 Rakstīšana

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  28.

  d210 Atsevišķa uzdevuma izpilde

  28.1.

  d2100 Vienkārša uzdevuma izpilde

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  29.

  d240 Stresa pārvarēšana un citas psiholoģiskas vajadzības

  29.1.

  d2400 Atbildība

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota pilnībā

  30.

  d310 Mutisku ziņojumu uztvere komunikācijas laikā

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  31.

  d325 Rakstisku ziņojumu uztvere komunikācijas laikā

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

  32.

  d330 Runāšana

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  33.

  d345 Rakstīta ziņojuma veidošana

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  34.

  d350 Saruna

  34.1.

  d3503 Sarunāšanās ar vienu cilvēku

  Smaga un augstāka

  Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

  35.

  d440 Precīzu plaukstas kustību izmantošana

  35.1.

  d4400 Pacelšana

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

  35.2.

  d4401 Satveršana

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

  35.3.

  d4402 Manipulēšana

  Mērena un augstāka

  Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

  II. Slimību diagnožu saraksts (atbilstoši starptautiskās statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) 10.redakcijai) atbrīvojumam no valsts valodas prasmes pārbaudes pilnībā

  Nr.
  p.k.

  Kods

  Nosaukums

  1.

  I 20

  Stabila stenokardija ar 4.FK

  2.

  I 50

  Sirds mazspēja ar 4.FK

  F00–F99

  Psihiski un uzvedības traucējumi

  F00

  Alcheimera demence (G30–)

  3.

  F00.00

  Agrīnā Alcheimera demence bez papildu simptomātikas (G30.0+)

  4.

  F00.01

  Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem (G30.0+)

  5.

  F00.02

  Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām (G30.0+)

  6.

  F00.03

  Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju (G30.0+)

  7.

  F00.04

  Agrīnā Alcheimera demence ar citu jauktu simptomātiku (G30.0+)

  F01

  Vaskulāra demence

  8.

  F01.0

  Vaskulāra demence ar atklātu sākumu

  9.

  F01.00

  Vaskulāra demence ar akūtu sākumu bez papildu simptomātikas

  10.

  F01.01

  Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

  11.

  F01.02

  Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

  12.

  F01.03

  Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

  13.

  F01.04

  Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu jauktu simptomātiku

  F01.1

  Multiinfarktu demence

  14.

  F01.10

  Multiinfarktu demence bez papildu simptomātikas

  15.

  F01.11

  Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

  16.

  F01.12

  Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

  17.

  F01.13

  Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

  18.

  F01.14

  Multiinfarktu demence ar citu jauktu simptomātiku

  F01.2

  Subkortikāla vaskulāra demence

  19.

  F01.20

  Subkortikāla vaskulāra demence bez papildu simptomātikas

  20.

  F01.21

  Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

  21.

  F01.22

  Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

  22.

  F01.23

  Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

  23.

  F01.24

  Subkortikāla vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku

  F01.3

  Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence

  24.

  F01.30

  Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence bez papildu simptomātikas

  25.

  F01.31

  Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

  26.

  F01.32

  Jaukta kortikāla un subkortikāla demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

  27.

  F01.33

  Jaukta kortikāla un subkortikāla demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

  28.

  F01.34

  Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku

  F01.8

  Cita veida vaskulāra demence

  29.

  F01.80

  Cita veida vaskulāra demence bez papildu simptomātikas

  30.

  F01.81

  Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

  31.

  F01.82

  Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

  32.

  F01.83

  Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

  33.

  F01.84

  Cita veida vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku

  F02

  Demence citu citur klasificētu slimību dēļ

  F02.0

  Pika demence (G31.0+)

  34.

  F02.00

  Pika demence (G31.0+) bez papildu simptomātikas

  35.

  F02.01

  Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

  36.

  F02.02

  Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

  37.

  F02.03

  Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

  38.

  F02.04

  Pika demence (G31.0+) ar citu jauktu simptomātiku

  F02.1

  Kreicfelta-Jakoba demence (A81.0+)

  39.

  F02.10

  Kreicfelta-Jakoba demence bez papildu simptomātikas (A81.0+)

  40.

  F02.11

  Kreicfelta-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem (A81.0+)

  41.

  F02.12

  Kreicfelta-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām (A81.0+)

  42.

  F02.13

  Kreicfelta-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju (A81+)

  43.

  F02.14

  Kreicfelta-Jakoba demence ar citu jauktu simptomātiku (A81.0+)

  F02.2

  Hentingtona demence (G10+)

  44.

  F02.20

  Hentingtona demence (G10+) bez papildu simptomātikas

  45.

  F02.21

  Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

  46.

  F02.22

  Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku

  47.

  F02.23

  Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

  48.

  F02.24

  Hentingtona demence (G10+) ar citu jauktu simptomātiku

  F02.3

  Parkinsona demence (G20+)

  49.

  F02.30

  Parkinsona demence (G20+) bez papildu simptomātikas

  50.

  F02.31

  Parkinsona demence (G20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

  51.

  F02.32

  Parkinsona demence (G20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

  52.

  F02.33

  Parkinsona demence (G+20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

  53.

  F02.34

  Parkinsona demence (G20+) ar citu jauktu simptomātiku

  F02.4

  Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+)

  54.

  F02.40

  Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) bez papildu simptomātikas

  55.

  F02.41

  Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

  56.

  F02.42

  Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

  57.

  F02.43

  Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

  58.

  F02.44

  Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu jauktu simptomātiku

  F02.8

  Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ

  59.

  F02.80

  Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ bez papildu simptomātikas

  60.

  F02.81

  Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ (+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

  61.

  F02.82

  Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

  62.

  F02.83

  Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

  63.

  F02.84

  Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu jauktu simptomātiku

  64.

  F02.8+ G40

  Demence ar epilepsiju

  65.

  F03

  Neprecizēta demence

  66.

  F04

  Organisks amnestisks sindroms

  67.

  F06

  Citi psihiski traucējumi, kas rodas smadzeņu bojājuma disfunkcijas vai somatiskas slimības dēļ

  F20

  Šizofrēnija

  F20.0

  Paranoīda šizofrēnija

  68.

  F20.00

  Paranoīda šizofrēnija – nepārtraukta

  69.

  F20.01

  Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām

  70.

  F20.02

  Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām

  71.

  F20.03

  Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, remitējoša

  72.

  F20.04

  Paranoīda šizofrēnija – nepilnīga remisija

  73.

  F20.05

  Paranoīda šizofrēnija – pilnīga remisija

  74.

  F20.08

  Paranoīda šizofrēnija – cita

  75.

  F20.09

  Paranoīda šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu

  F20.1

  Hebefrēna šizofrēnija

  76.

  F20.10

  Hebefrēna šizofrēnija – nepārtraukta

  77.

  F20.11

  Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām

  78.

  F20.12

  Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām

  79.

  F20.13

  Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, remitējoša

  80.

  F20.14

  Hebefrēna šizofrēnija – nepilnīga remisija

  81.

  F20.15

  Hebefrēna šizofrēnija – pilnīga remisija

  82.

  F20.18

  Hebefrēna šizofrēnija – cita

  83.

  F20.19

  Hebefrēna šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu

  F20.2

  Katatona šizofrēnija

  84.

  F20.20

  Katatona šizofrēnija – nepārtraukta

  85.

  F20.21

  Katatona šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām

  86.

  F20.22

  Katatona šizofrēnija – epizodiska ar stabilām reziduālām parādībām

  87.

  F20.23

  Katatona šizofrēnija – epizodiska, remitējoša

  88.

  F20.24

  Katatona šizofrēnija – nepilnīga remisija

  89.

  F20.25

  Katatona šizofrēnija – pilnīga remisija

  90.

  F20.28

  Katatona šizofrēnija – cita

  91.

  F20.29

  Katatona šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu

  92.

  F20.3

  Nediferencēta šizofrēnija

  93.

  F20.4

  Postšizofrēniska depresija

  94.

  F20.5

  Reziduāla šizofrēnija

  95.

  F20.6

  Vienkārša šizofrēnija

  96.

  F20.8

  Cita veida šizofrēnija

  97.

  F20.9

  Neprecizēta šizofrēnija

  98.

  F22

  Persistējoši murgi

  99.

  F25

  Šizoafektīvi traucējumi

  100.

  F70

  Viegla garīga atpalicība

  101.

  F71

  Vidēji smaga garīga atpalicība

  102.

  F71.0

  Uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas

  103.

  F71.1

  Būtiskas uzvedības pārmaiņas, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu

  104.

  F71.8

  Citas uzvedības pārmaiņas

  105.

  F71.9

  Bez norādes par uzvedības pārmaiņām

  F72

  Smaga garīgā atpalicība

  106.

  F72.0

  Uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas

  107.

  F72.1

  Būtiskas uzvedības pārmaiņas, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu

  108.

  F72.8

  Citas uzvedības pārmaiņas

  109.

  F72.9

  Bez norādes par uzvedības pārmaiņām

  F73

  Dziļa garīga atpalicība

  110.

  F73.0

  Dziļa garīga atpalicība, uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas

  111.

  F73.1

  Dziļa garīga atpalicība ar būtiskām uzvedības pārmaiņām, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu

  112.

  F73.8

  Dziļa garīga atpalicība ar citām uzvedības pārmaiņām

  Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
  4.pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
  Valsts valodas prasmes apliecības paraugs
  Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
  5.pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
  Valsts valodas prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība

  Nr.
  p.k.

  No 1992.gada 1.janvāra līdz 2000.gada 31.augustam

  No 2000.gada 1.septembra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai

  Pēc šo noteikumu stāšanās spēkā

  1.

  Pirmā (zemākā) pakāpe

  1 A

  A1

  1 B

  A2

  2.

  Otrā (vidējā) pakāpe

  2 A

  B1

  2 B

  B2

  3.

  Trešā (augstākā) pakāpe

  3 A

  C1

  3 B

  C2

  Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
  6. pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733

  (Pielikums MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 233 redakcijā)

    
   

  (vārds (vārdi))
   

   

  (uzvārds (uzvārdi))
   

   

  (personas kods)
   

   

  (dzimšanas datums)
   

   

  (dzīvesvietas adrese, pasta indekss)
   

   

  (tālruņa numurs)
   

   

  (e-pasta adrese)

  iesniegums
  valsts valodas prasmes pārbaudei

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" vēlos kārtot ___________ līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudi

  ________. gada ___. _____________  

  (norādīt datumu)

   

  (norādīt pilsētu, kurā vēlas kārtot pārbaudi).

  Valsts valodas prasmes pārbaude nepieciešama (vajadzīgo atzīmēt ar X):

  – profesionālo un amata pienākumu veikšanai  
  – pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai 
  – Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai 

  Informāciju par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt ar X):

  – ierakstītā vēstulē pa pastu  
  – elektroniskā dokumenta formā 

  Valsts valodas prasmes apliecību vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt ar X):

  – personīgi  
  – ierakstītā vēstulē pa pastu 
     
  Iesniegumam pievienoju ārsta rehabilitologa atzinumu pārbaudes kārtošanai ar atvieglojumiem (ja pievieno, atzīmēt ar X)  

  Esmu informēts/a un piekrītu, ka:

  šajā iesniegumā minēto personas datu apstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 2. punktam;

  personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības satura centrs (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tālrunis 67216500, fakss 67223801, e-pasts visc@visc.gov.lv);

  personas dati tiks glabāti pastāvīgi;

  man ir tiesības iepazīties ar personas datiem un pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personas datiem vai tiesības iebilst pret nepamatotu datu apstrādi;

  man ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu.

     

  (iesnieguma aizpildīšanas vieta)

   

  (iesniedzēja paraksts*)

   

    

  (iesnieguma aizpildīšanas datums*)

    

  Aizpilda iesnieguma reģistrētājs

   

  (iesnieguma reģistrācijas numurs, vieta, datums)

   

  (reģistrētāja vārds, uzvārds, paraksts)

  Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  7.pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
  Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.