(1) Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 662

  Rīgā 2017. gada 7. novembrī (prot. Nr. 55 13. §)
  Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu
  Izdoti saskaņā ar
  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
  darbinieku atlīdzības likuma 3. panta astoto daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka valsts tiešās pārvaldes iestāžu (turpmāk – iestāde) amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu (datubāzi) un citu valsts institūciju, pašvaldību institūciju un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību vai publiski privāto kapitālsabiedrību, kuras noslēgušas līgumu par sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu un sniedz no valsts vai pašvaldības budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (turpmāk – ārstniecības iestāde), amatpersonu (darbinieku) atlīdzības uzskaites sistēmu (datubāzi) (turpmāk – sistēma).

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 458 redakcijā)

  2. Sistēma ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Valsts kanceleja. Valsts kanceleja, īstenojot valsts politiku sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības jomā, un Finanšu ministrija, īstenojot valsts politiku valsts budžeta izstrādes jomā, izmanto sistēmu, lai:

  2.1. apkopotu, sistematizētu un aktualizētu informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību, kā arī analizētu finansējuma pieprasījumus un izlietojumu atlīdzībai;

  2.2. plānotu un aprēķinātu nepieciešamo finansējumu, izstrādājot valsts budžeta likumprojektu kārtējam gadam un tiesību aktu projektus par atlīdzību;

  2.3. apzinātu un kontrolētu esošo situāciju attiecībā uz amata vietām un amatpersonu (darbinieku) atlīdzību.

  (Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283)

  3. Sistēmu uztur, pilnveido un aktualizē Valsts kanceleja.

  (Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283)

  4. Sistēmu veido šādas daļas:

  4.1. Iestāžu amatpersonu (darbinieku) atlīdzības datu noliktava (turpmāk – datu noliktava);

  4.2. Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību sadalījumā pa nodarbināto grupām (turpmāk – ePārskati).

  5. Šie noteikumi neattiecas uz valsts drošības iestādēm.

  6. Par informācijas patiesumu, pareizību un savlaicīgu iesniegšanu Valsts kancelejā ir atbildīgs tās iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes vadītājs, par kuru informācija sniegta.

  (Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

  7. Šo noteikumu izpildi nodrošina iestāžu, citu valsts institūciju, ārstniecības iestāžu budžeta līdzekļu ietvaros.

  (Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

  II. Kārtība, kādā iestādes un citas valsts institūcijas iesniedz datu noliktavā informāciju par to darbiniekiem

  (Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

  8. Datu noliktavā jāiesniedz šāda informācija:

  8.1. informācija par iestādi, citu valsts institūciju:

  8.1.1. iestādes, citas valsts institūcijas nosaukums;

  8.1.2. iestādes, citas valsts institūcijas kods (Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas kods nodokļu maksātāju reģistrā);

  8.1.3. iestādes, citas valsts institūcijas juridiskā adrese un oficiālā elektroniskā pasta adrese;

  8.2. informācija par amatu (saskaņā ar iestādes vadītāja apstiprināto amatu sarakstu). Kopējam amata vietu skaitam jābūt vienādam ar amata vietu skaitu, kas norādīts ar iestādes vadītāja parakstu apstiprinātajā amatu sarakstā attiecīgajā pārskata periodā:

  8.2.1. struktūrvienības nosaukums;

  8.2.2. amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru;

  8.2.3. amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru (vīriešu dzimtē, vienskaitlī). Ja nepieciešams, to papildina ar attiecīgajā iestādē, valsts institūcijā noteikto amata nosaukumu;

  8.2.4. amata statuss (1. pielikums);

  8.2.5. amata kvalifikācijas rādītāji (norāda, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minētos apzīmējumus):

  8.2.5.1. amatu saime (apakšsaime), līmenis, mēnešalgu grupa;

  8.2.5.2. amata kvalifikācijas kategorija (ārstniecības jomas iestādēm);

  8.2.6. amata slodze (piemēram, pilna slodze – "1", nepilna slodze (pusslodze) – "0,5");

  8.3. informācija par amatpersonu (darbinieku):

  8.3.1. personas kods;

  8.3.2. dzimšanas datums;

  8.3.3. vārds (vārdi);

  8.3.4. uzvārds;

  8.3.5. dzimums (sieviete – "s", vīrietis – "v");

  8.3.6. ilgstoša prombūtne (izņemot darbnespēju vai atvaļinājuma laiku bez darba samaksas saglabāšanas, mazāku par 30 kalendāra dienām, mācību, ikgadējo vai papildu atvaļinājumu (2. pielikums));

  8.3.7. darba izpildes novērtējums (3. pielikums), novērtēšanas periods, novērtējuma apstiprinājuma datums (iestāžu amatpersonām un darbiniekiem);

  8.4. informācija par amatpersonas (darbinieka) amata, mēnešalgas, kvalifikācijas datu izmaiņu notikumiem:

  8.4.1. datums, kad amatpersona (darbinieks) iecelta amatā vai pieņemta darbā vai dienestā, ievēlēta, apstiprināta amatā vai citādi pilda noteiktus amata (darba, dienesta) pienākumus, pārcelta citā amatā, mainīta amatpersonas (darbinieka) darba samaksa, kvalifikācijas rādītāji, datums, kad ar amatpersonu (darbinieku) izbeigtas amata, dienesta vai darba tiesiskās attiecības, amatpersona (darbinieks) beidz pildīt amata (darba, dienesta) pienākumus, un attiecīgā notikuma veids (4. pielikums);

  8.4.2. amatpersonas (darbinieka) statuss (1. pielikums);

  8.4.3. kvalifikācijas rādītāji:

  8.4.3.1. kategorija (ja attiecināms);

  8.4.3.2. (svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458);

  8.4.3.3. izdiena tiesnešiem, prokuroriem un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām (norāda pilnu gadu skaitu);

  8.4.3.4. speciālā dienesta pakāpe Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām (5. pielikums) un izdiena (norāda pilno gadu skaitu);

  8.4.3.5. dienesta pakāpe profesionālā dienesta karavīriem (5. pielikums) un izdiena (norāda pilno gadu skaitu);

  8.4.3.6. dienesta pakāpe Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem (5. pielikums);

  8.4.4. slodze (ja amatpersona (darbinieks) ir nodarbināta pilnu darba laiku, norāda "1" (viena slodze atbilst normālajam darba laikam saskaņā ar Darba likumu vai citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē normālo darba laiku konkrētām darbinieku kategorijām. Normālais nedēļas darba laiks darbiniekiem ir 40 stundas). Ja amatpersona (darbinieks) nodarbināta nepilnu slodzi (pusslodzi), norāda "0,5", ja nepilnu slodzi, – "0,125" vai citu konkrētu apmēru, ja pusotru slodzi, – "1,5");

  8.4.5. mēnešalga atbilstoši personāla sarakstam (norāda atbilstoši personas slodzei) un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);

  8.4.6. amata pildīšanas beigu datums;

  8.4.7. konkrēto izmaiņu notikumu izraisošā dokumenta (piemēram, rīkojuma, līguma, vienošanās, lēmuma) numurs un datums;

  8.5. informācija par amatpersonas (darbinieka) papildu atlīdzību:

  8.5.1. tirgus koeficients (koeficients), piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība (6. pielikums) un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);

  8.5.2. veselības apdrošināšana, valsts obligātā dzīvības un veselības apdrošināšana, apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšanas un apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem izdevumu kompensācija ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) un tās ģimenes locekļiem (6. pielikums) – norāda katru mēnesi (konkrēto summu par attiecīgo mēnesi) vai reizi kalendāra gadā (visu gada summu atspoguļojot decembrī);

  8.6. papildinformācija par personu, kas iecelta ierēdņa amatā:

  8.6.1. izglītības pakāpe, izglītības grāds (7. pielikums), specialitāte, profesionālā kvalifikācija, izglītības iestāde un pabeigšanas gads;

  8.6.2. piemērotā disciplinārsoda veids (8. pielikums), disciplinārpārkāpuma kvalifikācija (9. pielikums), disciplinārlietas izbeigšanas pamats (10. pielikums), apstrīdēšanas lēmuma saturs (11. pielikums), disciplinārsoda piemērošanas datums un termiņš;

  8.7. informācija par personām, kas nodarbinātas uz līgumattiecību pamata, bet nav iekļautas personāla sarakstā:

  8.7.1. personas kods;

  8.7.2. vārds (vārdi);

  8.7.3. uzvārds;

  8.7.4. līguma sākuma datums;

  8.7.5. līguma beigu datums;

  8.7.6. darba samaksas mēnesis un gads;

  8.7.7. darba samaksas summa un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);

  8.7.8. darba samaksas veids (12. pielikums).

  (Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458; MK 04.10.2022. noteikumiem Nr. 620)

  9. Šo noteikumu 8.1.1., 8.1.3., 8.2.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5. un 8.4.5. apakšpunktā minēto informāciju par valsts dibinātu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem Valsts kanceleja iegūst no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas.

  (Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283)

  10. Iestāde, cita valsts institūcija nesniedz šo noteikumu 8.2.5., 8.3.7. un 8.4.3. apakšpunktā minēto informāciju, ja normatīvajā aktā, kas nosaka amatpersonu (darbinieku) atlīdzību, amata kvalifikācijas rādītāji, amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas rādītāji un darbības un tās rezultātu novērtējums atlīdzības noteikšanai netiek piemērots.

  (Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

  11. Iestāde šo noteikumu 8.3.1., 8.3.3., 8.3.4., 8.7.1., 8.7.2. un 8.7.3. apakšpunktā minēto informāciju var norādīt kodētā veidā atbilstoši amatpersonas (darbinieka) personas koda, vārda un uzvārda aizstāšanas kārtībai (13. pielikums), ja informācija par attiecīgo amatpersonu (darbinieku) ir klasificēta kā valsts noslēpuma objekts.

  12. Ārlietu ministrija šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minēto informāciju par Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs izmaksājamiem pabalstiem un šo noteikumu 8.7. apakšpunktā minēto informāciju par fiziskajām personām, kuras uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata nodarbinātas Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, iesniedz Valsts kancelejā divas reizes gadā – līdz 1. septembrim par laikposmu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un līdz 10. februārim par laikposmu no iepriekšējā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim. Minēto informāciju uzskaita par katru mēnesi.

  (Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 283)

  13. Iestāde, cita valsts institūcija, izmantojot tām piešķirtās lietotāju tiesības, šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju iesniedz datu noliktavā tiešsaistes režīmā, izmantojot lietojumprogrammas saskarni automatizētai datu iesniegšanai no datu iesniedzēja rīcībā esošas sistēmas vai lietotāja saskarni manuālai datu iesniegšanai un ievērojot attiecīgus datu lauku garumus, tipus, secību un klasifikatorus (14. pielikums).

  (MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

  14. Iestāde, cita valsts institūcija šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju Valsts kancelejā iesniedz līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam par situāciju uz iepriekšējā mēneša pēdējo datumu.

  (MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

  15. Brīdī, kad informācija tiek nodota datu noliktavā, notiek iesniegto datu automātiska validācija un tiek izveidoti validācijas protokoli, ko iestādes izmanto datu pilnīguma un kvalitātes pārbaudei un nepilnību novēršanai. Iestāde, cita valsts institūcija novērš konstatētās nepilnības un līdz kārtējā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz Valsts kancelejā precizētu informāciju par situāciju uz iepriekšējā mēneša pēdējo datumu. Ja, apkopojot datus, Valsts kanceleja konstatē papildu neatbilstības, par to informē datu iesniedzēju.

  (MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

  16. Informācija sistēmā tiek uzglabāta 20 gadus. Pēc minētā termiņa personas dati no sistēmas tiek dzēsti.

  III. Kārtība, kādā iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes iesniedz ePārskatos informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību

  (Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

  17. Pārskatā par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību (15. pielikums) (turpmāk – pārskats) jāsniedz šāda informācija:

  17.1. informācija par iestādi, citu valsts institūciju, ārstniecības iestādi:

  17.1.1. iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes nosaukums;

  17.1.2. iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes kods (Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas kods nodokļu maksātāju reģistrā);

  17.2. informācija par nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaitu;

  17.3. informācija par nodarbināto skaitu sadalījumā pa nodarbināto grupām (16. pielikums);

  17.4. informācija par atlīdzību:

  17.4.1. iestādes kārtējā mēneša budžeta izdevumi atlīdzībai atbilstoši naudas plūsmas principam saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu detalizācijā līdz ceturtajai zīmei;

  17.4.2. citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes kārtējā mēneša budžeta izdevumi atlīdzībai atbilstoši naudas plūsmas principam saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu detalizācijā līdz trešajai zīmei.

  (Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458; MK 04.10.2022. noteikumiem Nr. 620; 17.4.1. un 17.4.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 3. punktu)

  18. Pārskata aizpildīšanas kārtība:

  18.1. informāciju par izdevumiem norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu:

  18.1.1. iestādes – detalizācijā līdz ceturtajai zīmei sadalījumā pa nodarbināto grupām;

  18.1.2. citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes – detalizācijā līdz trešajai zīmei sadalījumā pa nodarbināto grupām;

  18.2. rindā "Ministrija/centrālā valsts iestāde/pašvaldība" norāda pilnu tās ministrijas, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības nosaukumu, kura iesniedz pārskata kopsavilkumu. Sadaļā "Kodi" norāda ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;

  18.3. rindā "Institūcijas nosaukums" norāda tās iestādes, valsts institūcijas, ārstniecības iestādes pilnu nosaukumu, kura aizpilda pārskatu. Sadaļā "Kodi" norāda Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto reģistrācijas kodu nodokļu maksātāju reģistrā;

  18.4. rindas "Pārskata gads" sadaļā "Kodi" norāda saimnieciskā gada skaitli;

  18.5. rindas "Pārskata mēnesis" sadaļā "Kodi" norāda pārskata mēneša numuru ar skaitli divās zīmēs (piemēram, janvāris – "01", marts – "03");

  18.6. ailē "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī" norāda amatpersonu (darbinieku) nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaitu (veselos skaitļos) pārskata mēnesī;

  18.7. ailē "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits no gada sākuma" norāda amatpersonu (darbinieku) nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaitu (veselos skaitļos) no gada sākuma (pieaugošās summās). Datus aprēķina kā pārskata mēneša ailes "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī" un iepriekšējā pārskata mēneša ailes "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits no gada sākuma" datu summu;

  18.8. ailē "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam pārskata mēneša beigās" norāda faktiski nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaitu (veselos skaitļos) atbilstoši personāla sarakstam pārskata mēneša beigās, izņemot ilgstošā prombūtnē esošās amatpersonas (darbiniekus);

  18.9. ailē "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam no gada sākuma" norāda faktiski nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaita (veselos skaitļos) kopsummu no gada sākuma (pieaugošās summās) atbilstoši iestādes, valsts dibinātas augstskolas, zinātniskā institūta, ārstniecības iestādes personāla sarakstam, izņemot ilgstošā prombūtnē esošās amatpersonas (darbiniekus). Datus aprēķina kā pārskata mēneša ailes "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam pārskata mēneša beigās" un iepriekšējā pārskata mēneša ailes "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam no gada sākuma" datu summu;

  18.10. ailē "Uz līgumattiecību pamata nodarbināto skaits, kas saņem atalgojumu, pārskata mēnesī" norāda to fizisko personu skaitu (veselos skaitļos), kuras nodarbinātas uz līgumattiecību pamata, bet nav iekļautas iestādes personāla sarakstā, un pārskata mēnesī saņēmušas atalgojumu;

  18.11. ailē "Izpilde pēc naudas plūsmas principa" norāda datus par budžeta izpildi (euro) pēc naudas plūsmas principa atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem:

  18.11.1. ailē "izpilde no gada sākuma" norāda datus par izpildi no gada sākuma (pieaugošās summās):

  18.11.1.1. ailē "valsts budžeta finansējums" norāda no valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemtā finansējuma (tai skaitā finanšu līdzekļu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai un valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

  18.11.1.2. ailē "cits finansējums" norāda no iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes pašu ieņēmumiem iegūtā finansējuma vai cita saņemtā finansējuma (tai skaitā no iestādes ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī no pašvaldību budžeta finansējuma) (izņemot valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemto finansējumu) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

  18.11.2. ailē "pārskata mēneša izpilde" norāda datus par izpildi pārskata mēnesī.

  (Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458; MK 04.10.2022. noteikumiem Nr. 620; 18.11. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 3. punktu)

  19. Iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes šo noteikumu 17. punktā minēto informāciju pārskata veidā iesniedz ePārskatos līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā pēc noteiktā iesniegšanas datuma. Ja kārtējā mēneša pārskatā tiek konstatēta kļūda, kļūdas labojumu iekļauj nākamā mēneša pārskatā.

  (Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

  20. Ārlietu ministrija šo noteikumu 17.4.1. apakšpunktā minēto informāciju par Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs izmaksājamiem pabalstiem un par fiziskajām personām, kuras uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata nodarbinātas Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, iesniedz ePārskatos divas reizes gadā – līdz 10. februārim par laikposmu no iepriekšējā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim un līdz 1. septembrim par laikposmu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Minēto informāciju uzskaita par katru mēnesi.

  21. Pārskatus ePārskatos iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  IV. Noslēguma jautājumi

  22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101. nr.; 2013, 41., 188., 244. nr.; 2014, 219. nr.; 2015, 40. nr.; 2016, 101., 204. nr.).

  22.1 Šo noteikumu 6. pielikuma 79. punktā ietvertais regulējums attiecībā uz Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Augstākās tiesas priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumiem piemērojams no 2023. gada 1. janvāra.

  (MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

  22.2 Šo noteikumu 6. pielikuma 18. un 19. punkts ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

  (MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

  23. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 7. novembra
  noteikumiem Nr. 662

  (Pielikums MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

  Amata un amatpersonas (darbinieka) statuss

  I. Amata statuss

  Nr. p. k.Amata statusa identifikācijas kodsAmata statuss
  1.IVispārējā valsts civildienesta ierēdņa amats
  2.SSpecializētā valsts civildienesta ierēdņa amats
  3.DDarbinieka amats
  4.KKaravīra amats
  5.AValsts amatpersonas amats
  6.ApAmatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amats
  7.TTiesnesis
  8.PrProkurors
  9.PIEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītā ierēdņa amats
  10.PDEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītā darbinieka amats
  11.Iz

  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, kurai noteikts pienākums veikt izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās, amats

  12.SiKorupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas, kura ir iesaistīta izmeklēšanas darbību veikšanā īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās, amats
  13.MdMilitārā darbinieka amats

  II. Amatpersonas (darbinieka) statuss

  Nr. p. k.Personas statusa identifikācijas kodsPersonas statuss
  1.IVispārējā valsts civildienesta ierēdnis
  2.IpPretendents, kas iecelts ierēdņa amatā pirmo reizi
  3.SSpecializētā valsts civildienesta ierēdnis
  4.SpPretendents, kas iecelts ierēdņa amatā specializētajā valsts civildienestā pirmo reizi
  5.DIntelektuālā darba darbinieks
  6.MiKaravīrs
  7.MeĀrstniecības persona
  8.PePedagogs
  9.TTiesnesis
  10.PrProkurors
  11.FFiziskā darba darbinieks
  12.AAmatpersona
  13.ApAmatpersona ar speciālo dienesta pakāpi
  14.PIEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītais ierēdnis
  15.PDEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītais darbinieks
  16.Iz

  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kurai noteikts pienākums veikt izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās

  17.SiKorupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona, kura ir iesaistīta izmeklēšanas darbību veikšanā īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās
  18.MdMilitārais darbinieks
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada  7. novembra
  noteikumiem Nr. 662
  Ilgstoša prombūtne
  Nr. p. k.Ilgstošas prombūtnes iemesla identifikācijas kodsIlgstošas prombūtnes iemesls
  1.1Prombūtne bez darba samaksas saglabāšanas
  2.2Prombūtne ar darba samaksas saglabāšanu
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada  7. novembra
  noteikumiem Nr. 662
  Darba izpildes novērtējums

  I. Ierēdņu un darbinieku darba izpildes novērtējums

  Nr. p. k.Darba izpildes novērtējuma kodsDarba izpildes novērtējums
  1.1Teicami
  2.2Ļoti labi
  3.3Labi
  4.4Jāpilnveido
  5.5Neapmierinoši

  II. Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba izpildes novērtējums

  Nr. p. k.Darba izpildes novērtējuma kodsDarba izpildes novērtējums
  1.6A1 – atbilst noteiktajām prasībām, var virzīt iecelšanai augstākā amatā
  2.7A2 – atbilst noteiktajām prasībām
  3.8B – daļēji neatbilst noteiktajām prasībām
  4.9C – neatbilst noteiktajām prasībām
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 7. novembra
  noteikumiem Nr. 662

  (Pielikums MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

  Notikuma veids
  Nr.
  p. k.
  Notikuma pamatojuma identifikācijas kods
  (sastāv no 6 zīmēm)
  Notikuma pamatojums
  darba, dienesta, amata tiesiskās attiecībasnotikumu grupanotikuma pamatojums
  1.1  Darba tiesiskās attiecības
  1.1.101 Atbrīvošana
  1.1.1.101002Darba devēja uzteikums darbinieka nepietiekamo profesionālo spēju dēļ (DL 101. p. (1) 6))
  1.1.2.101003Darba devēja uzteikums darbinieka veselības stāvokļa dēļ (DL 101. p. (1) 7))
  1.1.3.101004Darba devēja uzteikums sakarā ar tā darbinieka atjaunošanu darbā, kurš agrāk veicis attiecīgo darbu (DL 101. p. (1) 8))
  1.1.4.101005Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka atrašanos darbā alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī (DL 101. p. (1) 4))
  1.1.5.101006Darba devēja uzteikums sakarā ar darba aizsardzības noteikumu rupju pārkāpšanu (DL 101. p. (1) 5))
  1.1.6.101007Darba devēja uzteikums sakarā ar darba devēja – juridiskās personas – likvidāciju (DL 101. p. (1) 10))
  1.1.7.101008Darba devēja uzteikums sakarā ar darba līguma vai noteiktās darba kārtības būtisku pārkāpšanu (DL 101. p. (1) 1))
  1.1.8.101009Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka prettiesisku rīcību, veicot darbu (DL 101. p. (1) 2))
  1.1.9.101010Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka rīkošanos pretēji labiem tikumiem, veicot darbu (DL 101. p. (1) 3))
  1.1.10.101011Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu (DL 101. p. (1) 9))
  1.1.11.101012Darba līguma spēkā neesība (DL 42. p.)
  1.1.12.101013Darbinieka nāve (CL 2195. p.)
  1.1.13.101014Darbinieka un darba devēja vienošanās (DL 114. p.)
  1.1.14.101015Darbinieka uzteikums (DL 100. p.)
  1.1.15.101016Disciplinārsods (DL 101. p. (1))
  1.1.16.101017Pārbaudes sekas (DL 47. p. (1))
  1.1.17.101018Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2))
  1.1.18.101019Trešo personu pieprasījums (DL 115. p.)
  1.1.19.101020Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšanās (DL 113. p.)
  1.1.20.101021Darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus (DL 101. p. (1) 11))
  1.1.21.101022Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu
  1.2.102 Iecelšana
  1.2.1.102001Darba līgums uz nenoteiktu laiku (DL 43. p.)
  1.2.2.102002Darba līgums uz noteiktu laiku (DL 44. p.)
  1.2.3.102003Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2))
  1.3.103 Pārcelšana
  1.3.1.103001Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2))
  1.4.104 Izmaiņas mēnešalgā
  1.4.1.104001Izmaiņas mēnešalgā
  1.4.2.104002Mēnešalgas samazināšana uz laiku
  1.5.105 Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas piešķiršana vai maiņa
  1.5.1.105001Darbinieka kategorijas, kvalitātes vai kvalifikācijas pakāpes maiņa
  1.5.2.105002Kategorijas vai kvalitātes, kvalifikācijas pakāpes piešķiršana darbiniekam
  1.6.106 Izmaiņas struktūrā
  1.6.1.106001Izmaiņas struktūrā
  1.7.107 Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
  1.7.1.107001Darba līguma termiņa pagarināšana
  1.8.108 Atjaunošana amatā
  1.8.1.108001Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu
  1.8.2.108002Darbinieka atjaunošana darbā (DL 124. p.)
  1.9.110 Citi gadījumi
  1.9.1.110001Darba līguma grozīšana (DL 97. p.)
  1.9.2.110002Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās
  1.9.3.110003Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
  1.9.4.101001Atstādināšana no darba (DL 58. p.)
  2.2  Valsts civildienesta tiesiskās attiecības
  2.1.201 Atbrīvošana
  2.1.1.201001Disciplinārsods (VCL 41. p. (1) 1) "i")
  2.1.2.201002Sakarā ar iestādes vai ierēdņa amata likvidāciju vai ierēdņu skaita samazināšanu (VCL 41. p. (1)  1) "g")
  2.1.3.201003Ierēdņa nāve (VCL 41. p. (1) 2))
  2.1.4.201006Ievēlēšana amatā valsts vai pašvaldības iestādē (VCL 41. p. (1) 1) "j")
  2.1.5.201007Neatbilstība ieņemamam amatam (VCL 41. p. (1) 1) "d")
  2.1.6.201008Neatbilstība ierēdņa obligātajām prasībām (VCL 41. p. (1) 1) "e")
  2.1.7.201009Nespēj veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums (VCL 41. p. (1) 1) "m")
  2.1.8.201010Pārbaudes neizturēšana (VCL 41. p. (1) 1) "c")
  2.1.9.201011Pārcelšana citā amatā citā iestādē (VCL 37. p. (1))
  2.1.10.201022Pārejoša darbnespēja ilgāk par četriem mēnešiem pēc kārtas (VCL 41. p. (1) 1) "h")
  2.1.11.201023Pēc paša vēlēšanās (VCL 41. p. (1) 1) "a")
  2.1.12.201024Termiņa izbeigšanās (VCL 41. p. (1) 1) "b")
  2.1.13.201025Tiesas spriedums krimināllietā vai prokurora priekšraksts par sodu (VCL 41. p. (1) 1) "l")
  2.1.14.201026Valsts noteiktais pensijas vecums (VCL 41. p. (1) 1) "f")
  2.1.15.201028Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, kuru apliecina ar rakstveida piekrišanu (VCL 41. p. (1) 3))
  2.1.16.201029Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, kas noslēgta starp iestādes vadītāju un Ministru kabineta locekli (VCL 41. p. (6))
  2.2.202 Iecelšana
  2.2.1.202001Iecelšana ierēdņa amatā pirmo reizi (VCL 14. p. (2))
  2.2.2.202002Iecelšana ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku (VCL 11. p. (1))
  2.2.3.202003Iecelšana ierēdņa amatā uz noteiktu laiku sakarā ar dienesta apstākļiem (VCL 11. p. (1))
  2.2.4.202005Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi iecelšana ierēdņa amatā (VCL 3. p. (5))
  2.2.5.202007Iecelšana vadītāja amatā uz pieciem gadiem (VCL 11. p. (3))
  2.2.6.202008Karavīra iecelšana ierēdņa amatā (VCL 3. p. (4))
  2.2.7.202009

  Satversmes tiesas tiesneša iecelšana ierēdņa amatā (VCL 3. p. (6))

  2.3.203 Pārcelšana
  2.3.1.203004Pārcelšana citā amatā citā iestādē (VCL 37. p. (1))
  2.3.2.203016Pārcelšana citā amatā tajā pašā iestādē (VCL 37. p. (1))
  2.3.3.203017Pārcelšana (norīkošana) uz noteiktu laiku valsts interesēs dienestā starptautiskajā organizācijā (VCL 37.1 p.)
  2.4.204 Izmaiņas mēnešalgā
  2.4.1.204001Izmaiņas mēnešalgā
  2.4.2.204002Mēnešalgas samazināšana uz laiku
  2.5.206 Izmaiņas struktūrā
  2.5.1.206001Izmaiņas struktūrā
  2.6.207 Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
  2.6.1.207001Dienesta termiņa pagarināšana uz pieciem gadiem
  2.7.208 Atjaunošana amatā
  2.7.1.208001Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu
  2.8.209 Pazemināšana amatā
  2.8.1.209001Pazemināšana amatā saskaņā ar disciplinārsodu
  2.9.210 Citi gadījumi
  2.9.1.210001Ierēdņa statusa piešķiršana
  2.9.2.210002Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās
  2.9.3.210003Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
  2.9.4.210004Slodzes maiņa ierēdnim
  2.9.5.210005Atstādināšana no amata pienākumu pildīšanas (VCL 39. p.)
  3.3  Citu normatīvo aktu regulētas darba, dienesta, amata tiesiskās attiecības
  3.1.301 Atbrīvošana
  3.1.1.301000Atbrīvošana
  3.1.2.301001Norīkošanas pārtraukšana
  3.1.3.301002Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu
  3.2.302 Iecelšana
  3.2.1.302000Iecelšana
  3.2.2.302001Norīkošana rīcībā
  3.3.303 Pārcelšana
  3.3.1.303000Pārcelšana
  3.3.2.303001Norīkošana rīcībā
  3.4.304 Izmaiņas mēnešalgā
  3.4.1.304000Izmaiņas mēnešalgā
  3.5.305 Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas, izdienas, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa
  3.5.1.305000Kategorijas vai amata, izdienas, kvalifikācijas pakāpes maiņa
  3.5.2.305001Speciālās dienesta pakāpes maiņa
  3.6.306 Izmaiņas struktūrā
  3.6.1.306000Izmaiņas struktūrā
  3.7.307 Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
  3.7.1.307000Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
  3.8.308 Atjaunošana amatā
  3.8.1.308000Atjaunošana amatā
  3.9.309 Pazemināšana amatā
  3.9.1.309000Pazemināšana amatā
  3.10.310 Citi gadījumi
  3.10.1.310000Citi gadījumi
  3.10.2.310001Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
  4.4  Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma regulētas darba un dienesta tiesiskās attiecības
  4.1.401 Atbrīvošana
  4.1.1.401001Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (2))
  4.1.2.401002Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā, ja pārceļas līdzi dzīvesbiedram (DKDL 15. p. (3))
  4.1.3.401004Pārcelšana uz noteiktu laiku sakarā ar diplomātiskā un konsulārā dienesta funkciju izpildi (DKDL 3. p. (11))
  4.1.4.401005Speciālās atļaujas anulēšana (VN 13. p. (4))
  4.1.5.401006Ja ierēdnis nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu (DKDL 16. p. (1) 2))
  4.1.6.401007Ja darbinieks nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu (DKDL 17. p. 3))
  4.1.7.401008Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu (DKDL 16. p. (2))
  4.1.8.401009Ierēdnim noteiktā pārbaudes laika neizturēšana (DKDL 16. p. (1) 1))
  4.1.9.401010Darbiniekam noteiktā pārbaudes laika neizturēšana (DKDL 17. p. 1))
  4.1.10.401011Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (4))
  4.2.403 Pārcelšana
  4.2.1.403001Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (5))
  4.2.2.403003Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā (DKDL 15. p. (1))

  Apzīmējumi.

  DL – Darba likums.

  CL – Civillikums.

  VCL – Valsts civildienesta likums.

  DKDL – Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums.

  VCIDL – Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums.

  VN – likums "Par valsts noslēpumu".

  5. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada  7. novembra
  noteikumiem Nr. 662
  Speciālā dienesta pakāpe Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām un dienesta pakāpe profesionālā dienesta karavīriem un Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem

  (Pielikums grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

  I. Prokurora amata pakāpe
  (Nodaļa svītrota ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 458)

  II. Speciālā dienesta pakāpe Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, dienesta pakāpe profesionālā dienesta karavīriem un Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem

  Nr. p. k.Speciālā dienesta pakāpe/
  dienesta pakāpe
  Dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums profesionālā dienesta karavīriemSpeciālās dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonāmDienesta pakāpes klasifikācijas lietojums Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem
  1.Augstākais bocmanis  
  2.Augstākais virsseržants  
  3.Bocmanis  
  4.Brigādes ģenerālis  
  5.Dižkareivis  
  6.Dižmatrozis  
  7.Flotiles admirālis  
  8.Galvenais bocmanis  
  9.Galvenais virsseržants  
  10.Ģenerālis 
  11.Ģenerālleitnants  
  12.Ģenerālmajors  
  13.Ierindnieks  
  14.Jūras kapteinis  
  15.Kaprālis 
  16.Kapteinis
  17.Kapteiņleitnants  
  18.Kareivis  
  19.Komandkapteinis  
  20.Komandleitnants  
  21.Kontradmirālis  
  22.Leitnants
  23.Majors
  24.Matrozis  
  25.Pulkvedis
  26.Pulkvežleitnants
  27.Seržants 
  28.Štāba bocmanis  
  29.Štāba virsseržants  
  30.Viceadmirālis  
  31.Virsleitnants
  32.Virsniekvietnieks  
  33.Virsseržants 
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  6. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 7. novembra
  noteikumiem Nr. 662

  (Pielikums MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

  Piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība
  Nr.
  p. k.
  Papildu samaksas veida identifikācijas kodsPapildu samaksas veids
  (piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība)
  1.1110 01Atlīdzība par darba piespiedu kavējumu
  2.1110 02Atlīdzība par mazāk apmaksāta darba veikšanu
  3.1110 03Tirgus koeficients (koeficients) naudas izteiksmē
  4.1141 01Piemaksa par nakts darbu
  5.1142 01Samaksa par darbu svētku dienās
  6.1142 02Samaksa par virsstundu darbu
  7.1143 01Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi
  8.1143 02Piemaksa par diplomātisko rangu
  9.1144 01Piemaksa par izdienu
  10.1144 02Piemaksa par darba stāžu ārstniecības jomā
  11.1145 01Piemaksa par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku
  12.1145 02Piemaksa par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni
  13.1145 03Piemaksa pedagogiem valsts ģimnāzijās un profesionālās izglītības kompetences centros
  14.1145 09Piemaksa par dežūras dienām Augstākās tiesas priekšsēdētājam vai viņa īpaši pilnvarotiem Augstākās tiesas tiesnešiem par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījumu akceptēšanu
  15.1145 10Piemaksa par dežūras dienām prokuroram
  16.1145 11Piemaksa tiesnesim par darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienā saskaņā ar izmeklēšanas tiesnešu darba grafiku
  17.1145 12Piemaksa pedagogam par kvalitātes pakāpi
  18.1145 13(Zaudējis spēku ar 01.01.2023.; sk. noteikumu 22.2 punktu)
  19.1145 14(Zaudējis spēku ar 01.01.2023.; sk. noteikumu 22.2 punktu)
  20.1145 15Piemaksa Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, kuras pilda ar IT un sakaru jomu saistītus dienesta pienākumus, tai skaitā kibernoziegumu apkarošanas jomā
  21.1145 16Piemaksa amatpersonām un karavīriem, kuri veic zemūdens darbus
  22.1145 17Piemaksa jūras vai gaisa kuģa apkalpes loceklim vai karavīram, kurš dienesta pienākumus pilda uz militārā kuģa jūrā
  23.1145 18Piemaksa par improvizētās spridzināšanas ierīces vai nesprāgušas munīcijas neitralizēšanu
  24.1145 19Piemaksa sapierim, kurš veic atmīnēšanas darbus
  25.1145 20Piemaksa karavīram, kurš veic amatpersonu personīgo apsardzi vai godasardzi
  26.1145 21Piemaksa speciālo uzdevumu vienības karavīram
  27.1145 22Piemaksa karavīram, kurš sniedz atbalstu, organizējot karavīru apmācības, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta apmācības dalībai starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos, kā arī zemessargu vai rezerves karavīru apmācības, vai piedalās apmācību vadībā, ir tieši iesaistīts Latvijas Republikas kā uzņemošās valsts atbalsta funkcijas izpildes nodrošināšanā, kā arī sniedz atbalstu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējo militāro mācību organizēšanā Latvijas Republikas teritorijā vai ārvalstīs un tādu mācību organizēšanā, kas saistītas ar gatavošanos dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības kaujas dežūrās, vai piedalās minēto mācību vadībā, vai strādā ar valsts noslēpuma objektiem, ja tie saistīti ar valsts drošību, aizsardzību vai sabiedroto atbalstu
  28.1145 23Piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu
  29.1145 24Piemaksa par Tieslietu padomes, Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Disciplinārtiesas, Tiesnešu ētikas komisijas vai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas apmeklēto sēdi
  30.1147 01Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu
  31.1147 02Piemaksa par vakanta amata (ārstniecības personai un prokuroram, kurš stažējas augstāka līmeņa prokurora amatā) pienākumu pildīšanu
  32.1147 03Piemaksa par papildu pienākumu pildīšanu
  33.1147 04Piemaksa par papildu pedagoģisko darbu izglītības iestādē
  34.1147 05Piemaksa par procesuālo darbību veikšanu liela apjoma vai juridiski sarežģītās smagu vai sevišķi smagu noziegumu lietās
  35.1147 06Piemaksa par tiesas priekšsēdētāja, tiesu nama priekšsēdētāja, apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētāja aizstāšanu
  36.1148 01Prēmija atbilstoši ikgadējam darba izpildes novērtējumam
  37.1148 03Prēmija par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (darba, dienesta) pienākumus
  38.1148 04Naudas balva
  39.1148 05Prēmija par valsts drošības apdraudējuma vai nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu
  40.1148 06Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā
  41.1148 07Prēmija Valsts kases amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu valsts budžeta izdevumu samazināšanā, nodrošinot efektīvu valsts parāda vadību
  42.1148 08Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par darbību, kuras rezultātā ir nodrošināta valsts vai pašvaldību budžeta izdevumu samazināšana vai uzlaboti attiecīgās institūcijas darbības izpildes rādītāji
  43.1148 09Prēmija Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonām (darbiniekiem) par atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomā, aizturētām kontrabandas kravām un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
  44.1149 04Piemaksa karavīram par augstākas dienesta pakāpes amata pildīšanu
  45.1149 05Piemaksa par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā
  46.1149 06Piemaksa par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā
  47.1221 01Atlaišanas pabalsts
  48.1221 02Atvaļināšanas pabalsts
  49.1221 03Atvaļinājuma pabalsts
  50.1221 06Izdienas pabalsts
  51.1221 07Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa lielāka par 250 euro)
  52.1221 08Pārcelšanās pabalsts
  53.1221 09Pabalsts amatpersonai (darbiniekam) par katru apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam
  54.1221 12Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem (daļai, kas apliekama ar nodokli) vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa lielāka par 57 euro mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu)
  55.1223 01Kompensācija mācību izdevumu segšanai
  56.1223 02Amatpersonas (karavīra) mācību izdevumu segšana
  57.1224 01Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī
  58.1224 02Pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai
  59.1224 03Algas pabalsts par dienestu ārvalstī; pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstī
  60.1224 04Piemaksa ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par apdraudējumu dienesta vietā
  61.1225 01Uzturdevas kompensācija
  62.1226 01Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija
  63.1227 01Izdevumu kompensācija par veselības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) un viņas ģimenes locekļiem
  64.1227 02Veselības apdrošināšana
  65.1227 03Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem
  66.1227 04Valsts obligātā dzīvības un veselības apdrošināšana
  67.1227 05Valsts prezidenta un viņa laulātā veselības apdrošināšana
  68.1228 01Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa līdz 250 euro (ieskaitot))
  69.1228 02Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā, kas gūts, pildot amata (dienesta, darba) pienākumus, kā arī amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonai, ja persona cietusi nelaimes gadījumā, bet nav pildījusi dienesta (amata) pienākumus
  70.1228 05Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda ar dalību starptautiskajā operācijā saistīta vai komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu gūta veselības bojājuma gadījumā
  71.1228 06Kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem, izdevumiem, kas saistīti ar attālinātā darba veikšanu
  72.1228 07Amatpersonas (darbinieka) vai viņas ģimenes locekļu mantai nodarīto zaudējumu kompensācija vai ģimenes locekļu veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzināšana (sakarā ar amatpersonas dienesta pienākumu izpildi)
  73.1228 08Optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija
  74.1228 10Transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācija Saeimas deputātam
  75.1228 11Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa līdz 57 euro mēnesī (ieskaitot), izņemot izdevumus par patērēto degvielu)
  76.1228 12Pārcelšanās izdevumu kompensācija
  77.1228 13Kompensācija par nestrādājošu laulāto
  78.1228 15Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācija
  79.1228 16Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta, ministru, Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Augstākās tiesas priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumu kompensācija
  7. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada  7. novembra
  noteikumiem Nr. 662
  Izglītības pakāpe un izglītības grāds

  I. Izglītības pakāpe

  Nr. p. k.Izglītības pakāpes identifikācijas kodsIzglītības pakāpe
  1.1Pamatizglītība
  2.2Vidējā izglītība
  3.3Augstākā izglītība

  II. Izglītības grāds

  Nr. p. k.Izglītības grāda identifikācijas kodsIzglītības grāds
  1.1Bakalaurs (akadēmiskais grāds)
  2.2Maģistrs (akadēmiskais grāds)
  3.3Doktors (zinātniskais grāds)
  4.4Bakalaurs (profesionālais grāds)
  5.5Maģistrs (profesionālais grāds)
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  8. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada  7. novembra
  noteikumiem Nr. 662
  Disciplinārsoda veids
  Nr. p. k.Disciplinārsoda veida identifikācijas kodsDisciplinārsoda veids
  1.1Rājiens
  2.2Mēnešalgas samazināšana uz laiku
  3.3Pazemināšana amatā uz laiku
  4.4Atbrīvošana no amata
  5.5Atbrīvošana no amata bez tiesībām gadu pretendēt uz amatu valsts pārvaldē
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  9. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada  7. novembra
  noteikumiem Nr. 662
  Disciplinārpārkāpuma kvalifikācija
  Nr. p. k.Disciplinārpārkāpuma identifikācijas kodsDisciplinārpārkāpuma kvalifikācija
  1.1Pienākumu nepildīšana
  2.2Pienākumu nepildīšana, nodarot būtisku kaitējumu
  3.3Pienākumu nepildīšana ar nodomu īstenot personiskās intereses vai kaitēt valsts pārvaldei
  4.4Pilnvaru pārsniegšana
  5.5Pilnvaru pārsniegšana, nodarot būtisku kaitējumu
  6.6Valsts noslēpuma izmantošanas vai aizsardzības noteikumu pārkāpšana vai ar likumu aizsargātas informācijas izpaušana
  7.7Valsts noslēpuma izmantošanas vai aizsardzības noteikumu pārkāpšana vai ar likumu aizsargātas informācijas izpaušana, nodarot būtisku kaitējumu
  8.8Mantas nozaudēšana, bojāšana vai naudas nozaudēšana
  9.9Mantas nozaudēšana, bojāšana vai naudas nozaudēšana, nodarot būtisku kaitējumu
  10.10Nekorekta attieksme pret personu, pildot amata pienākumus
  11.11Nekorekta attieksme pret personu un būtisku kaitējumu nodarīšana, pildot amata pienākumus
  12.12Personas fiziska ietekmēšana, pildot amata pienākumus
  13.13Nepiedienīga izturēšanās laikā, kad netiek pildīti amata pienākumi
  14.14Nepiedienīga izturēšanās laikā, kad netiek pildīti amata pienākumi, nodarot būtisku kaitējumu
  15.15Politiskās neitralitātes neievērošana, pildot amata pienākumus
  16.16Politiskās neitralitātes neievērošana, pildot amata pienākumus, nodarot būtisku kaitējumu
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  10. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada  7. novembra
  noteikumiem Nr. 662
  Disciplinārlietas izbeigšanas pamats
  Nr. p. k.Disciplinārlietas izbeigšanas pamata identifikācijas kodsDisciplinārlietas izbeigšanas pamats
  1.1Disciplinārlieta izbeigta, izsakot aizrādījumu
  2.2Disciplinārlieta izbeigta, nav konstatēts pārkāpuma sastāvs
  3.3Disciplinārlieta izbeigta, jo izbeidzas civildienesta attiecības
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  11. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada  7. novembra
  noteikumiem Nr. 662
  Disciplinārsoda apstrīdēšanas lēmuma saturs
  Nr. p. k.Apstrīdēšanas lēmuma satura identifikācijas kodsApstrīdēšanas lēmuma saturs
  1.1Uzlikt iestādei pienākumu novērst prettiesiskās darbības
  2.2Cita disciplinārsoda piemērošana
  3.3Apstrīdētā prettiesiskā lēmuma atcelšana
  4.4Sūdzības noraidīšana sakarā ar tās nepamatotību
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  12. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada  7. novembra
  noteikumiem Nr. 662
  Darba samaksas veids
  Nr. p. k.Darba samaksas veida identifikācijas kodsDarba samaksas veids
  1.1Laika alga (regulāra ikmēneša darba samaksa)
  2.2Akorda alga (regulāra ikmēneša darba samaksa)
  3.3Darba samaksa par līguma izpildi (atbilstoši darbu pieņemšanas un  nodošanas aktiem)
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  13. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada  7. novembra
  noteikumiem Nr. 662
  Personas koda, vārda un uzvārda aizstāšanas kārtība

  1. Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumu Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu" (turpmāk – noteikumi) 8.3.1. un 8.7.1. apakšpunktā minēto informāciju norāda, personas kodu aizstājot ar amatpersonas (darbinieka) kodu – ciparu virkni, kas sastāv no 11 cipariem: pirmie seši cipari ir seši pēdējie cipari no Valsts ieņēmumu dienesta iestādei piešķirtā reģistrācijas koda nodokļu maksātāju reģistrā, nākamie pieci cipari ir iestādes ietvaros izveidots unikāls, konkrētu amatpersonu (darbinieku) viennozīmīgi identificējošs numurs (piemēram, 12345600001).

  2. Iestāde nodrošina, lai visā tās pastāvēšanas laikā konkrētais amatpersonu (darbinieku) identificējošais numurs netiek piešķirts citai personai.

  3. Noteikumu 8.3.3. un 8.7.2. apakšpunktā minēto informāciju norāda visām amatpersonām (darbiniekiem) vienādi ar vārdu "Vārds" (bez pēdiņām).

  4. Noteikumu 8.3.4. un 8.7.3. apakšpunktā minēto informāciju norāda visām amatpersonām (darbiniekiem) vienādi ar vārdu "Uzvārds" (bez pēdiņām).

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  14. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 7. novembra
  noteikumiem Nr. 662

  (Pielikums MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

  Datņu formāts iesniegšanai datu noliktavā

  I. Datne – Amati
  (dati par struktūrvienībām un amatiem)

  Nr.
  p. k.
  Lauka vārdsTipsIzmērsPapildu apraksts (ja ir)
  1.Iestādes kodsVarchar11 
  2.Struktūrvienības nosaukums

  Varchar

  250 
  3.Augstākās struktūrvienības nosaukums

  Varchar

  250 
  4.Amata nosaukums

  Varchar

  250Amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, ja nepieciešams, papildināts ar attiecīgajā iestādē noteikto amata nosaukumu (vīriešu dzimtē, vienskaitlī)
  5.Amata kodsInteger7Amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru
  6.Amata vietas identifikācijas kods

  Varchar

  25 
  7.SlodzeNumeric6(3)Slodze (1 – pilna slodze; 1,5 – pusotra slodze; 0,5 – nepilna slodze (pusslodze); 0,125 – nepilna slodze)
  8.Amata statusa kods

  Varchar

  2Amata statusa identifikācijas kods (noteikumu 1. pielikums)
  9.Amata kategorija

  Varchar

  2 
  10.Amata saime

  Varchar

  8 
  11.Amata līmenis

  Varchar

  5 
  12.Amata mēnešalgu grupa

  Varchar

  3 
  13.Personas kods

  Varchar

  11Personas kods personai, kura ieņem attiecīgo amatu (vakantam amatam neaizpilda)
  14.Nodarbinātā darbavietas adrese

  Varchar

  250Nodarbinātā darbavietas adrese (pilsēta (novads vai pagasts), ielas vai mājas nosaukums un numurs).
  Adrese norādāma tikai tām nodarbināto darbavietām, kuras izvietotas Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā.
  Adrese norādāma šādā veidā:
  pilsēta, iela, mājas numurs; 
  pilsēta, mājas nosaukums.

  Nacionālajos bruņotajos spēkos un Zemessardzē nodarbināto darbavietu adreses nenorāda

  II. Datne – Disciplinārpārkāpumi
  (dati par disciplinārpārkāpumiem)

  Nr.
  p. k.
  Lauka vārdsTipsIzmērsPapildu apraksts (ja ir)
  1.Personas kods

  Varchar

  11 
  2.

  Disciplinārlietas ierosināšanas datums

  Date8 
  3.

  Disciplinārlietas ierosināšanas lēmuma numurs

  Varchar

  10 
  4.

  Disciplinārlietas pārņemšanas datums

  Date8 
  5.

  Disciplinārlietas pārņemšanas lēmuma numurs

  Varchar

  10 
  6.

  Disciplinārlietas pagarināšanas datums

  Date8 
  7.

  Disciplinārlietas pagarināšanas lēmuma numurs

  Varchar

  10 
  8.

  Disciplinārlietas pabeigšanas datums

  Date8 
  9.

  Disciplinārlietas pabeigšanas lēmuma numurs

  Varchar

  10 
  10.

  Piemērots disciplinārsods (Jā/Nē)

  Varchar

  1 
  11.

  Izbeigta disciplinārlieta (Jā/Nē)

  Varchar1 
  12.Disciplinārlietas izbeigšanas pamata identifikācijas kodsInteger2Noteikumu 10. pielikums
  13.Pievienota disciplinārlieta (Jā/Nē)Varchar1 
  14.

  Tās disciplinārlietas ierosināšanas datums, kurai lieta pievienota

  Date8 
  15.

  Tās disciplinārlietas ierosināšanas lēmuma numurs, kurai lieta pievienota

  Varchar10 
  16.Disciplinārsoda veida identifikācijas kodsInteger2Noteikumu 8. pielikums
  17.

  Piemērotā disciplinārsoda termiņš

  Date8 
  18.

  Sodāmības termiņš

  Date8 
  19.Disciplinārpārkāpuma identifikācijas kodsInteger2Noteikumu 9. pielikums
  20.

  Apstrīdēts disciplinārsods

  Varchar1 
  21.

  Augstākas institūcijas pieņemtā apstrīdēšanas lēmuma numurs

  Varchar10 
  22.

  Augstākas institūcijas pieņemtā apstrīdēšanas lēmuma datums

  Date8 
  23.Lēmuma satura identifikācijas kodsInteger2Noteikumu 11. pielikums
  24.Disciplinārpārkāpuma kvalifikācijas identifikācijas kods pēc apstrīdēšanasInteger2Noteikumu 9. pielikums
  25.Pēc apstrīdēšanas piemērotā disciplinārsoda identifikācijas kodsInteger2Noteikumu 8. pielikums
  26.

  Pēc apstrīdēšanas piemērotā disciplinārsoda termiņš

  Date8 
  27.

  Sodāmības termiņš pēc apstrīdēšanas

  Date8 

  III. Datne – Izglītība

  (dati par izglītību)

  Nr.
  p. k.
  Lauka vārdsTipsIzmērsPapildu apraksts (ja ir)
  1.

  Personas kods

  Varchar11 
  2.Izglītības pakāpes kodsInteger2Izglītības pakāpes identifikācijas kods (noteikumu 7. pielikums)
  3.

  Specialitāte

  Varchar250 
  4.

  Profesionālā kvalifikācija

  Varchar250 
  5.Grāda kodsInteger1Izglītības grāda identifikācijas kods (noteikumu 7. pielikums)
  6.

  Mācību iestāde

  Varchar250 
  7.

  Mācību iestādes pabeigšanas gads

  Integer4 

  IV. Datne – Novērtēšana
  (papildu dati par darbības un tās rezultātu novērtējumu)

  Nr.
  p. k.
  Lauka vārdsTipsIzmērsPapildu apraksts (ja ir)
  1.

  Personas kods

  Varchar11 
  2.Darba izpildes kodsVarchar1Darba izpildes novērtējuma kods (noteikumu 3. pielikums)
  3.Novērtējuma apstiprinājuma datumsDate8No novērtēšanas protokola
  4.

  Novērtēšanas perioda sākuma datums

  Date8 
  5.

  Novērtēšanas perioda beigu datums

  Date8 

  V. Datne – Pamatdati
  (pamatdati par personu)

  Nr.
  p. k.
  Lauka vārdsTipsIzmērsPapildu apraksts (ja ir)
  1.

  Personas kods

  Varchar11 
  2.

  Vārds

  Varchar25 
  3.

  Uzvārds

  Varchar35 
  4.DzimumsVarchar1"S" vai "V"
  5.

  Personas dzimšanas datums

  Date1 
  6.

  Personas kods pirms nomaiņas

  Varchar11 
  7.AtbrīvotsVarchar1

  Pazīme, ka darbinieks ir atbrīvots

  8.Norīkots rīcībāVarchar1

  Pazīme, ka amatpersona (darbinieks) vai karavīrs norīkots vai ieskaitīts rīcībā

  VI. Datne – Notikumi
  (dati par iecelšanu, pārcelšanu, atbrīvošanu, amatalgas izmaiņām, kvalifikācijas rādītāju maiņu, amata maiņu u. c.)

  Nr.
  p. k.
  Lauka vārdsTipsIzmērsPapildu apraksts (ja ir)
  1.

  Personas kods

  Varchar11 
  2.Amata kodsInteger7Amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru
  3.

  Iestādes kods

  Varchar11 
  4.

  Struktūrvienība

  Varchar250

  Struktūrvienības nosaukums

  5.StatussVarchar2Personas statusa identifikācijas kods (amatpersonas (darbinieka) statusa klasifikators – noteikumu 1. pielikums)
  6.Amatā iecelšanas datumsDate8Datums, kad persona iecelta amatā (pieņemta darbā), pārcelta citā amatā, mainīta darba samaksa, kvalifikācijas rādītāji, beidz pildīt amata (darba) pienākumus
  7.Amatā iecelšanas veida kodsInteger6Notikuma veida kods – notikumam, ar kuru saskaņā persona iecelta amatā (pieņemta darbā), pārcelta citā amatā, personai mainīta darba samaksa, mainīti kvalifikācijas rādītāji, persona beidz pildīt amata pienākumus (notikuma veida klasifikators – noteikumu 4. pielikums)
  8.

  Amatā iecelšanas beigu termiņš

  Date8 
  9.Kategorija vai kvalifikācijas pakāpeInteger2Kategorija vai amata, kvalitātes, kvalifikācijas pakāpe (norāda, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minēto apzīmējumu)
  10.Dienesta pakāpeVarchar30Noteikumu 5. pielikums
  11.

  Izdiena

  Integer2 
  12.SlodzeNumeric5(3)Slodze (1 – pilna slodze; 1,5 – pusotra slodze; 0,5 – nepilna slodze (pusslodze); 0,125 – nepilna slodze)
  13.Rīkojuma numursVarchar20Rīkojuma (līguma, vienošanās, lēmuma) numurs
  14.Rīkojuma datumsDate8Rīkojuma (līguma, vienošanās, lēmuma) datums
  15.Amata nosaukumsVarchar250Amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, ja nepieciešams, papildināts ar attiecīgajā iestādē noteikto amata nosaukumu (vīriešu dzimtē, vienskaitlī)
  16.Finansējuma avotsVarchar8Mēnešalgas izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu formā XX.XX.00, kur X – cipars)
  17.Amata ID kodsVarchar25Amata vietas identifikācijas kods
  18.Alga EURNumeric9(2)Mēnešalga euro atbilstoši personas slodzei

  VII. Datne – Piemaksas
  (dati par piemaksām, prēmijām, pabalstiem, kompensācijām un citu veidu atlīdzību saistībā ar darbu)

  Nr.
  p. k.
  Lauka vārdsTipsIzmērsPapildu apraksts (ja ir)
  1.

  Personas kods

  Varchar11 
  2.

  Iestādes kods

  Varchar11 
  3.Samaksas veida kodsInteger6Papildu samaksas veida identifikācijas kods (noteikumu 6. pielikums)
  4.Sākuma datumsDate8Piemaksas izmaksas sākuma datums
  5.Piemaksas termiņšDate8Piemaksas izmaksas termiņš
  6.Piemaksas periodiskumsVarchar1Piemaksas periodiskums (R – regulāra; N – neregulāra jeb vienreizēja)
  7.Rīkojuma numursVarchar20 
  8.

  Rīkojuma datums

  Date8 
  9.Finansējuma avotsVarchar8Piemaksas, prēmijas, pabalsta, kompensācijas un citu veidu atlīdzības izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu formā XX.XX.00, kur X – cipars)
  10.Summa EURNumeric9(2)Piemaksas summa euro atbilstoši personas slodzei

  VIII. Datne – Prombūtne
  (dati par personas ilgstošu prombūtni)

  Nr.
  p. k.
  Lauka vārdsTipsIzmērsPapildu apraksts (ja ir)
  1.

  Personas kods

  Varchar11 
  2.Prom noDate8Prombūtnes sākuma datums
  3.Prom līdzDate8Prombūtnes termiņš
  4.Prombūtnes iemesla numursInteger2Prombūtnes iemesla identifikācijas kods (prombūtnes klasifikators – noteikumu 2. pielikums)

  IX. Datne – Ārštats
  (dati par personām, kuras nodarbinātas uz līgumattiecību pamata un nav iekļautas personāla sarakstā)

  Nr.
  p. k.
  Lauka vārdsTipsIzmērs

  Papildu apraksts (ja ir)

  1.

  Personas kods

  Varchar11 
  2.

  Vārds

  Varchar25 
  3.

  Uzvārds

  Varchar35 
  4.Līgums noDate8Līguma sākuma datums
  5.Līgums līdzDate8Līguma beigu datums
  6.MēnesisInteger2Darba samaksas izmaksas mēnesis
  7.GadsInteger4Darba samaksas izmaksas gads
  8.Summas IDInteger1Darba samaksas veids (noteikumu 12. pielikums)
  9.

  Iestādes kods

  Varchar11 
  10.Finansējuma avotsVarchar8Darba samaksas izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu formā XX.XX.00, kur X – cipars)
  11.Summa EURNumeric9(2)Darba samaksas summa mēnesī euro
  15. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 7. novembra
  noteikumiem Nr. 662

  (Pielikums MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

  Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību

  Datu apkopošanas pamatojums – Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta astotā daļa

  Veidlapa Nr. 1_ATLIDZIBA

  Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību

   
    

  KODI

  Ministrija/centrālā valsts iestāde/pašvaldība   
  Institūcija   
  Pārskata gads   
  Pārskata mēnesis   
   

  Kods

  Koda nosaukums

  Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī

  Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits no gada sākuma

  Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam pārskata mēneša beigās

  Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam no gada sākuma

  Uz līgumattiecību pamata nodarbināto skaits, kas saņem atalgojumu, bet nav iekļauti personāla sarakstā, pārskata mēnesī

  Izpilde pēc naudas plūsmas principa (euro)

  izpilde no gada sākuma

  pārskata mēneša izpilde

  valsts budžeta finansējums

  cits finansējums

  kopā
  (6. + 7.)

  valsts budžeta finansējums

  cits finansējums

  kopā
  (9. + 10.)

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  KKOPĀ (nodarbināto grupu summa)           

  1000

  Atlīdzība

  x

  x

  x

  x

  x

        

  xxxx

  /nosaukums/

  x

  x

  x

  x

  x

        

  YYYY

  Nodarbināto grupas nosaukums           

  1000

  Atlīdzība

  x

  x

  x

  x

  x

        

  xxxx

  /nosaukums/

  x

  x

  x

  x

  x

        

  YYYY

  Nodarbināto grupas nosaukums           

  1000

  Atlīdzība

  x

  x

  x

  x

  x

        

  xxxx

  /nosaukums/

  x

  x

  x

  x

  x

        
  16. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 7. novembra
  noteikumiem Nr. 662

  (Pielikums MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

  Nodarbināto grupas

  Nr.
  p. k.

  Kods

  Nodarbināto grupas nosaukums

  Grupas atbilstoši institūciju sektoram
  (ar "√" apzīmētas iespējamās nodarbināto grupas)

  valsts institūcijas (tai skaitā no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un nefinansētas iestādes)

  ārstniecības iestādes

  pašvaldību institūcijas

  valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības

  1.

  APAA

  Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas*

  2.

  APAP

  Ārstniecības un pacientu aprūpes personas*

  3.

  ARST

  Ārsti*

  4.

  ASDP

  Amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē)

    

  5.

  AVPA

  Augstākā vadība – padome

   

  6.

  AVVA

  Augstākā vadība – valde

   

   

  7.

  KARA

  Karavīri

    

  8.

  PEDA

  Pedagogi

    

  9.

  PRAP

  Plānošanas reģiona attīstības padome

    

  10.

  PROK

  Prokurori

    

  11.

  SDEP

  Saeimas deputāti

    

  12.

  TIES

  Tiesneši

    

  13.

  ZINI

  Zinātnieki (zinātniskajā institūtā)

    

  14.

  ZTPI

  Zinātnes tehniskais personāls (zinātniskajā institūtā)

    

  15.

  IERV

  Valsts civildienesta ierēdņi

    

  16.

  IERS

  Specializētā civildienesta ierēdņi

    

  17.

  MKPS

  Ministru kabineta locekļi, valsts ministri un ministriju parlamentārie sekretāri

    

  18.

  PIER

  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītie ierēdņi

    

  19.

  PDAR

  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītie darbinieki

    

  20.

  IZMK

  Īpaši sarežģītu, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietu izmeklēšanā iesaistītās amatpersonas

    

  21.

  PARE

  Pārējie darbinieki, izņemot iepriekš klasificētos

  22.VPREValsts prezidents  
  Piezīme. * Nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 153. punktā minēto sadalījumu.

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.