(1) Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:01
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumus Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.289

  Rīgā 2000.gada 22.augustā (prot. Nr.39 52.§)
  Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai
  Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
  10.panta pirmo un otro daļu, 11.panta otrās daļas 40.punktu
  un pārejas noteikumu 28.punktu

  1. Šie noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai (turpmāk — nodeva), tās maksāšanas kārtību un nodevas atlaides mazaizsargātajām un maznodrošinātajām personām.

  2. Nodeva ir 14,23 euro, un tā ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

  (Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1334)

  3. Bezdarbnieki, kas saņem pabalstu, invalīdi (izņemot invalīdus kopš bērnības), Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, augstskolu studenti, vispārizglītojošo un arodizglītības skolu audzēkņi, kā arī pensionāri, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz 85,37 euro, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, nodevu maksā 50 % apmērā (7,11 euro).

  (MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1334 redakcijā)

  4. Pārējās mazaizsargātās un maznodrošinātās personas — daudzbērnu ģimeņu vecāki, personas bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, bāreņi līdz 18 gadu vecumam, tie bezdarbnieki, kuri nav minēti šo noteikumu 3.punktā, invalīdi kopš bērnības, obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri, personas pēc demobilizācijas (divu mēnešu laikā), personas pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs (divu mēnešu laikā) —, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, nodevu maksā 10 % apmērā (1,42 euro).

  (Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1334)

  5. Nodevu persona maksā pirms valsts valodas prasmes atestācijas kārtošanas, pretī saņemot darījumu apliecinošu dokumentu (kvīti).

  6. Nodevu persona maksā bankā vai citā kredītiestādē.

  7. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

  Ministru prezidents A.Bērziņš

  Tieslietu ministre I.Labucka

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.