(1) Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumus Nr. 795 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā".
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 543

  Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 20. §)
  Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā
  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
  4. panta 12.1 punktu

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk – svešvalodas eksāmens) aizstāj ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (turpmāk – starptautiskas institūcijas pārbaudījums);

  1.1.1 starptautiskas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma atbilstību svešvalodas eksāmena vērtējumam;

  1.2. starptautiskas testēšanas institūcijas (pielikums).

  (Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 683)

  2. Svešvalodas eksāmenu ir tiesības aizstāt ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, ja:

  2.1. starptautiskas institūcijas pārbaudījums ir nokārtots šo noteikumu pielikumā minētajā starptautiskajā testēšanas institūcijā un pārbaudījumā ir izpildītas šo noteikumu pielikumā noteiktās minimālās prasības iegūtajam vērtējumam;

  2.2. izglītojamā iegūtais vērtējums pārbaudījumā vai katrā tā daļā, ja starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtajā dokumentā par pārbaudījumā iegūto vērtējumu (turpmāk – starptautiskās institūcijas dokuments) nav norādīts kopīgais vērtējums, atbilstoši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem nav zemāks par B1 līmeni;

  2.3. starptautiskas institūcijas pārbaudījumu izglītojamais nokārtojis vispārējās vidējās izglītības apguves laikā;

  2.4. starptautiskas institūcijas dokuments par izglītojamā iegūto vērtējumu pārbaudījumā atbilstoši tajā norādītajam derīguma termiņam, ja starptautiskā testēšanas institūcija tādu ir noteikusi, ir derīgs paredzētā svešvalodas eksāmena norises dienā;

  2.5. Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) atzinumā ir apliecinājis starptautiskās institūcijas dokumenta autentiskumu.

  2.1 Starptautiskās institūcijas dokumentā norādītais izglītojamā iegūtais vērtējums pārbaudījumā atbilst šādam procentpunktos izteiktam svešvalodas eksāmena vērtējumam:

  2.1 1. C2 līmenis (starptautiskas institūcijas pārbaudījumā) atbilst 100 procentiem (svešvalodas eksāmenā);

  2.1 2. C1 līmenis (starptautiskas institūcijas pārbaudījumā) atbilst 98 procentiem (svešvalodas eksāmenā);

  2.1 3. B2 līmenis (starptautiskas institūcijas pārbaudījumā) atbilst 82 procentiem (svešvalodas eksāmenā);

  2.1 4. B1 līmenis (starptautiskas institūcijas pārbaudījumā) atbilst 55 procentiem (svešvalodas eksāmenā).

  (MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 683 redakcijā)

  3. Izglītojamais, kurš vēlas aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, vai izglītojamā likumiskais pārstāvis (turpmāk – izglītojamais):

  3.1. attiecīgajā mācību gadā ne vēlāk kā mēnesi pirms tā svešvalodas eksāmena norises, kuru aizstāj ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu;

  3.2. uzrāda izglītības iestādes vadītājam starptautiskās institūcijas dokumentu un iesniedz tā kopiju.

  4. Izglītības iestādes vadītājs triju darbdienu laikā pārbauda starptautiskās institūcijas dokumenta atbilstību šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētajām prasībām un, ja dokuments atbilst minētajām prasībām, iesniedz centrā tā kopiju.

  5. Centrs divu nedēļu laikā pēc starptautiskās institūcijas dokumenta kopijas saņemšanas pārbauda dokumenta autentiskumu, sazinoties ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārstāvniecību Latvijā, un iesniedz izglītības iestādes vadītājam atzinumu par dokumenta pārbaudes rezultātiem.

  6. Šo noteikumu 4. un 5. punktā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  7. Izglītības iestādes vadītājs triju darbdienu laikā pēc centra atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par svešvalodas eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu vai par atteikumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu un paziņo to izglītojamam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

  8. Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētais izglītojamā iesniegums neierobežo viņa tiesības kārtot svešvalodas eksāmenu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.

  9. Persona, kura ieguvusi dokumentu par vidējo izglītību Latvijā un ir pieteikusies kārtot svešvalodas eksāmenu augstskolā, ar kuru centrs saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, ir noslēdzis sadarbības līgumu par centralizēto eksāmenu organizēšanu, un kura vēlas aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu:

  9.1. attiecīgajā mācību gadā ne vēlāk kā mēnesi pirms tā svešvalodas eksāmena norises, kuru aizstāj ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, iesniedz centram rakstisku iesniegumu ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu;

  9.2. iesniegumam pievieno starptautiskās institūcijas dokumenta kopiju.

  10. Centrs divu nedēļu laikā pēc starptautiskās institūcijas dokumenta kopijas saņemšanas pārbauda starptautiskās institūcijas dokumenta autentiskumu un atbilstību šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.4. apakšpunktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par svešvalodas eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu vai par atteikumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu. Centrs lēmumu paziņo personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

  11. Šo noteikumu 7. punktā minēto lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt izglītības iestādes nolikumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Šo noteikumu 10. punktā minēto lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt centra nolikumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  Ministru prezidente Laimdota Straujuma

  Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2015. gada 29. septembra
  noteikumiem Nr. 543
  Starptautiskās testēšanas institūcijas, kuru pārbaudījumi svešvalodā aizstāj svešvalodas eksāmenu

  (Pielikums grozīts ar MK 10.03.2020. noteikumiem Nr. 128)

  Nr.
  p.k.

  Starptautiskā testēšanas institūcija

  Starptautiskā pārbaudījuma nosaukums

  Minimālās prasības iegūtajam vērtējumam pārbaudījumā

  1.British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language AssessmentInternational English Language Testing System (IELTS)4,0 kopvērtējumā
  2.Pearson PLCPearson Test of English General (PTE General)Level 2 (B1)
  Pearson Test of English General (PTE General)Level 3 (B2)
  Pearson Test of English General (PTE General)Level 4 (C1)
  Pearson Test of English General (PTE General)Level 5 (C2)
  3.Educational Testing Service (ETS)Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT42 punkti kopvērtējumā
  4.Cambridge English Language AssessmentCambridge English: Preliminary (PET)Pass (70 punkti)
  Cambridge English: First (FCE)eksāmens kārtots pirms 2015. gada 1. janvārasākot no 45 punktiem (Level B1)
  eksāmens kārtots pēc 2015. gada 1. janvārasākot no 140 punktiem (Level B1)
  Cambridge English: Advanced (CAE)eksāmens kārtots pirms 2015. gada 1. janvārasākot no 45 punktiem (Level B2)
  eksāmens kārtots pēc 2015. gada 1. janvārasākot no 160 punktiem (Level B2)
  Cambridge English: Proficiency (CPE)eksāmens kārtots pirms 2015. gada 1. janvārasākot no 45 punktiem (Level C1)
  eksāmens kārtots pēc 2015. gada 1. janvārasākot no 180 punktiem (Level C1)
  5.Goethe InstitutGoethe-Zertifikat B1B1 līmenis
  Goethe-Zertifikat B2B2 līmenis
  Goethe-Zertifikat C1C1 līmenis
  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)C2 līmenis
  6.TestDaF-InstitutDer Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)Niveaustufe 3 (B2)
  7.Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik DeutschlandDas Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz IB1 līmenis
  Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz IIB2 līmenis
  8.Centre international d'études pédagogiquesDiplôme d'études en langue française (DELF) B1B1 līmenis
  Diplôme d'études en langue française (DELF) B2B2 līmenis
  Diplôme approfondi de langue française (DALF) C1C1 līmenis
  Diplôme approfondi de langue française (DALF) C2C2 līmenis
  Test de connaissance du français (TCF)
  (jābūt nokārtotai obligātajai un izvēles daļai)
  B1 līmenis
  9.European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL)ECL English Level B1
  (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai)
  B1 līmenis
  ECL English Level B2
  (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai)
  B2 līmenis
  ECL English Level C1
  (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai)
  C1 līmenis
  ECL German Level B1
  (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai)
  B1 līmenis
  ECL German Level B2
  (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai)
  B2 līmenis
  ECL German Level C1
  (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai)
  C1 līmenis
  ECL Russian Level B1
  (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai)
  B1 līmenis
  ECL Russian Level B2
  (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai)
  B2 līmenis
  ECL Russian Level C1
  (jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu daļai)
  C1 līmenis
  10.PeopleCert Qualifications

  LanguageCert Entry Level B1 Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading, Writing) (Achiever B1)

  LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking) (Achiever B1)

  (jābūt nokārtotam rakstveida eksāmenam un mutvārdu eksāmenam)

  B1 līmenis

  (Pass)

  LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2)

  LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2)

  (jābūt nokārtotam rakstveida eksāmenam un mutvārdu eksāmenam)

  B2 līmenis

  (Pass)

  LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1)

  LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1)

  (jābūt nokārtotam rakstveida eksāmenam un mutvārdu eksāmenam)

  C1 līmenis

  (Pass)

  LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2)

  LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2)

  (jābūt nokārtotam rakstveida eksāmenam un mutvārdu eksāmenam)

  C2 līmenis

  (Pass)

  Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.