(1) Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr.77

  Rīgā 2010.gada 26.janvārī (prot. Nr.5 19.§)
  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām
  Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 20.panta trešo un ceturto daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā;

  1.2. sporta speciālistu sertifikācijas maksu.

  2. Šie noteikumi neattiecas uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem, kuri, pildot dienesta pienākumus, strādā sporta jomā.

  3. Sertifikācija ietver sporta speciālistu teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu pārbaudi (turpmāk – sertifikācijas eksāmens) un attiecīgā sporta veida speciālista profesionālās kvalifikācijas sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) izsniegšanu.

  4. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

  5. Sertifikāciju un sertifikāta atkārtotu izsniegšanu bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas (turpmāk – resertifikācija), izņemot šo noteikumu 26.punktā minēto gadījumu, biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" (turpmāk – Latvijas Sporta federāciju padome) vārdā veic Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (turpmāk – komisija) septiņu personu sastāvā. Komisijas nolikumu un sastāvu apstiprina Latvijas Sporta federāciju padomes valde. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz piecas personas. Komisija darbojas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām".

  II. Sporta speciālistu sertifikācijas kārtība

  6. Fiziskā persona, kura vēlas saņemt sertifikātu (turpmāk – sertificējamais sporta speciālists), komisijai iesniedz:

  6.1. rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, tālruņa numuru, darba vietu un amatu, kā arī sporta veidu (darbības jomu);

  6.2. dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas (iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus);

  6.3. ja pretendē uz A vai B kategorijas sertifikātu, – darba devēja apstiprinātu pārskatu par profesionālo darbību sporta jomā par pēdējiem pieciem gadiem (turpmāk – pārskats). Ja sertificējamais sporta speciālists pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis pie vairākiem darba devējiem, iesniedz pārskatu no visiem darba devējiem. Ja kāds no darba devējiem ir izbeidzis darbību, attiecīgā darba devēja pārskats nav jāiesniedz;

  6.4. sertificējamā sporta speciālista norādītā sporta veida (darbības jomas) atzītas sporta federācijas rakstisku atzinumu vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes rakstisku atzinumu par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;

  6.5. ģimenes ārsta atzinumu par sertificējamā sporta speciālista veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

  6.6. (svītrots ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232);

  6.7. dokumentu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minēto maksas pakalpojumu.

  (Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)

  7. Komisija:

  7.1. veic sertifikāciju, pamatojoties uz sertificējamā sporta speciālista iesniegumu;

  7.2. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Latvijas Sporta federāciju padomes valdē sertifikācijas eksāmena prasības un vērtēšanas sistēmu;

  7.3. sniedz priekšlikumus Latvijas Sporta federāciju padomes valdei par sertifikācijas eksāmenu komisijas apstiprināšanu triju personu sastāvā;

  7.4. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Latvijas Sporta federāciju padomes valdē sertifikācijas eksāmenu komisijas darbības kārtību;

  7.5. pieņem šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus un ne vēlāk kā 10 dienas pirms sertifikācijas eksāmena rakstiski paziņo sertificējamam sporta speciālistam sertifikācijas eksāmena norises laiku, vietu, saturu un vērtēšanas sistēmu;

  7.6. pieņem šo noteikumu 23.punktā minētos sporta speciālista resertifikācijas dokumentus, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas rakstiski paziņo resertificējamam sporta speciālistam par resertifikācijas iesnieguma izskatīšanu un veic resertifikāciju saskaņā ar resertificējamā sporta speciālista iesniegumu;

  7.7. septiņu dienu laikā pēc sertifikācijas eksāmena nosūta sertificējamam sporta speciālistam informāciju par eksāmena rezultātiem;

  7.8. mēneša laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu iesniegšanas komisijā pieņem lēmumu par attiecīgās kategorijas sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu;

  7.9. sagatavo un izsniedz sertificētajam (resertificētajam) sporta speciālistam sertifikātu;

  7.10. izsniedz attiecīgā sertifikāta dublikātu;

  7.11. veido un uztur elektronisku sporta speciālistu reģistru, kā arī nodrošina tā publisku pieejamību Latvijas Sporta federāciju padomes tīmekļa vietnē (www.lsfp.lv);

  7.12. izskata sporta speciālistu sūdzības par sertifikācijas eksāmena norisi un vērtējumu un pieņem lēmumu par atkārtota sertifikācijas eksāmena rīkošanu, par atteikumu rīkot atkārtotu sertifikācijas eksāmenu, par sertifikācijas eksāmena vērtējuma pārskatīšanu vai par atteikumu pārskatīt sertifikācijas eksāmena vērtējumu. Par pieņemto lēmumu komisija piecu darbdienu laikā rakstiski informē sūdzības iesniedzēju;

  7.13. izskata un izvērtē šo noteikumu 31.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtos priekšlikumus par sertifikāta anulēšanu un pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu vai atteikumu anulēt sertifikātu;

  7.14. (svītrots ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr. 232).

  (Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr. 232; MK 10.11.2015. noteikumiem Nr. 640)

  7.1 Ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, komisija saziņai un elektronisko dokumentu apritei ar personu izmanto personas oficiālo elektronisko adresi.

  (MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 726 redakcijā)

  8. Sertifikātu noformē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

  9. Komisijas vadītājs sertifikātu apstiprina ar parakstu un komisijas zīmogu pēc tam, kad sertifikātu ir parakstījis Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents.

  10. Komisijas darbību nodrošina Latvijas Sporta federāciju padome.

  III. Prasības sporta speciālistam

  11. Personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī personām, kuras sniedz atbalstu tiem, kas apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sertifikāts (izņemot šo noteikumu 12. un 12.1 punktā minētās personas).

  (MK 30.04.2013. noteikumu Nr. 232 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.11.2015. noteikumiem Nr. 640)

  12. Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, ir tiesīgs bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas. Informāciju par minēto sporta speciālistu, norādot tā vārdu, uzvārdu, kā arī diploma numuru un izdošanas datumu, augstākās izglītības iestāde mēneša laikā pēc diploma izsniegšanas iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iekļaušanai sporta speciālistu reģistrā.

  (Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr. 232; MK 10.11.2015. noteikumiem Nr. 640)

  12.1 Bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir tiesīga arī persona, kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  12.1 1. ir iegūta profesionālās ievirzes sporta izglītība (izglītības programmas kods 30V) akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē;

  12.1 2. ir iegūts pilns pirmajam akadēmiskajam gadam paredzētais kredītpunktu skaits.

  (MK 10.11.2015. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

  12.2 Informāciju par sporta veidu un augstākās izglītības iestādi, kurā persona iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pievienojot attiecīgā sporta veida atzītas sporta federācijas rakstisku saskaņojumu) šo noteikumu 12.1 punktā minētā persona mēneša laikā pēc darba uzsākšanas iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iekļaušanai sporta speciālistu reģistrā.

  (MK 10.11.2015. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

  13. Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu, nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība sportā vai C kategorijas sertifikāts. Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu prāta sporta veidā, nepieciešams C kategorijas sertifikāts vai augstākā pedagoģiskā izglītība, vai augstākā izglītība un sertifikāts par apgūtu pedagogu profesionālās pilnveides B programmu.

  14. Sertifikācija paredz trīs kategoriju sertifikātus:

  14.1. A kategorijas (sporta trenera) sertifikāts;

  14.2. B kategorijas (sporta trenera) sertifikāts;

  14.3. C kategorijas (sporta trenera) sertifikāts.

  (MK 30.04.2013. noteikumu Nr.232 redakcijā)

  15. Persona, kura ir ieguvusi A, B vai C kategorijas sertifikātu, ir tiesīga īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un sporta interešu izglītības programmu, vadīt sporta treniņus (nodarbības) vai veikt izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā.

  16. (Svītrots ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)

  17. Komisija A kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

  17.1. ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā;

  17.2. pēdējos piecus gadus strādājusi par sporta treneri;

  17.3. atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

  17.3.1. strādājot par sporta treneri, pēdējo piecu gadu laikā ir sagatavojusi komandas vai sportistus, kuri startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem (2.pielikums);

  17.3.2. strādā izvēlētajā sporta jomā ne mazāk kā 20 gadus, vada un organizē mācību metodiskās nodarbības izvēlētajā sporta jomā ne mazāk kā 16 stundu gadā, sagatavo jaunos sporta speciālistus izvēlētajā sporta jomā, vada jauno sporta speciālistu profesionālās mācību prakses, ir mācību metodisko līdzekļu, mācību grāmatu vai speciālās literatūras izdevumu autors vai līdzautors;

  17.4. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par atbilstību A kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;

  17.5. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi vai vadījusi sporta trenera darbam atbilstošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.

  (Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)

  18. Komisija B kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

  18.1. ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā, izņemot šo noteikumu 28.punktā minēto gadījumu;

  18.2. pēdējos piecus gadus strādājusi par sporta treneri;

  18.3. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par atbilstību B kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;

  18.4. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi vai vadījusi sporta trenera darbam atbilstošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.

  (Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)

  19. Komisija C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

  19.1. ieguvusi vidējo izglītību;

  19.2. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par atbilstību C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;

  19.3. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā;

  19.4. nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

  20. (Svītrots ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)

  21. Ja sertificējamais sporta speciālists nevar uzrādīt dokumentus par pietiekamu darba stāžu vai kvalifikācijas paaugstināšanai nepieciešamo stundu skaitu, viņam jākārto sertifikācijas eksāmens.

  22. Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta treneru kvalifikācijas studiju programmā, ir tiesīgs saņemt B kategorijas sertifikātu.

  IV. Sporta speciālistu resertifikācija

  23. Resertificējamais sporta speciālists ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām vai piektajā gadā pēc diploma iegūšanas augstākajā pedagoģiskajā izglītībā sporta studiju programmā komisijai iesniedz:

  23.1. rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, tālruņa numuru, darba vietu un amatu, kā arī sporta veidu (darbības jomu);

  23.2. dokumentus, kas apliecina sertifikāta derīguma laikā apgūtās tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā (iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus);

  23.3. šo noteikumu 12.punktā minētā persona – diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu vai apliecinātu norakstu);

  23.4. darba devēja apstiprinātu pārskatu par pēdējiem pieciem gadiem. Ja persona pēdējo piecu gadu laikā ir strādājusi pie vairākiem darba devējiem, iesniedz pārskatu no visiem darba devējiem. Ja kāds no darba devējiem ir izbeidzis darbību, attiecīgā darba devēja pārskats nav jāiesniedz;

  23.5. resertificējamā sporta speciālista norādītā sporta veida (darbības jomas) atzītās sporta federācijas rakstisku atzinumu vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes rakstisku atzinumu par atbilstību sporta speciālistam noteiktajām prasībām;

  23.6. ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokļa atbilstību norādītajam amatam;

  23.7. (svītrots ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232);

  23.8. dokumentu vai tā kopiju, kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu 35.5.apakšpunktā minēto maksas pakalpojumu.

  (Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)

  24. Komisija izskata šo noteikumu 23.punktā minēto dokumentu atbilstību attiecīgās kategorijas sertifikāta iegūšanai noteiktajām prasībām.

  25. Ja komisija atzīst, ka šo noteikumu 23.punktā minētie dokumenti atbilst attiecīgās kategorijas sertifikāta piešķiršanai noteiktajām prasībām, komisija resertificējamam sporta speciālistam piešķir sertifikātu bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

  26. Ja komisija atzīst, ka šo noteikumu 23.punktā minētie dokumenti neatbilst attiecīgās kategorijas sertifikāta piešķiršanai noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu atteikt resertifikāciju. Resertificējamam sporta speciālistam nosūta pamatotu resertifikācijas atteikumu, bet viņam ir tiesības kārtot sertifikācijas eksāmenu (izņemot gadījumus, ja nav iesniegti šo noteikumu 23.3., 23.5. vai 23.6.apakšpunktā minētie dokumenti).

  (Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)

  27. Ja sporta speciālists B vai C kategorijas sertifikāta derīguma laikā ir izpildījis prasības augstākas kategorijas sertifikāta saņemšanai, resertifikācijā viņam piešķir augstākas kategorijas sertifikātu. Augstākas kategorijas sertifikātu sporta speciālistam piešķir ne agrāk kā pēc gada (skaitot no dienas, kad stājies spēkā lēmums par iepriekšējās kategorijas sertifikāta piešķiršanu).

  (Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)

  28. Sporta speciālists, kuram piešķirts C kategorijas sertifikāts, pēc diviem gadiem (skaitot no dienas, kad stājies spēkā lēmums par iepriekšējās kategorijas sertifikāta piešķiršanu) var pretendēt uz B kategorijas sertifikāta iegūšanu, ja viņam ir augstākā izglītība un viņa audzēkņi šajā laikā startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem (2.pielikums).

  V. Sertificējamā (resertificējamā) sporta speciālista tiesības

  29. Sertificējamam (resertificējamam) sporta speciālistam ir tiesības:

  29.1. saņemt sertifikācijas eksāmena programmu Latvijas Sporta federāciju padomes birojā;

  29.2. Latvijas Sporta federāciju padomes birojā saņemt informāciju par sertifikācijas eksāmena norises vietu un laiku un kārtot sertifikācijas eksāmenu ne vēlāk kā 30 dienas pēc iesnieguma iesniegšanas;

  29.3. iepazīties ar sertifikācijas eksāmena vērtēšanas sistēmu un septiņu dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas saņemt informāciju par tā rezultātiem;

  29.4. ja sertifikācija atteikta, triju mēnešu laikā no atteikuma saņemšanas dienas iesniegt komisijai iesniegumu par atkārtotu eksāmena kārtošanu, pievienojot iesniegumam dokumentu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu 35.4.apakšpunktā minēto maksas pakalpojumu. Minētajam iesniegumam nav jāpievieno dokumenti, kurus sertificējamais (resertificējamais) sporta speciālists komisijā iesniedzis iepriekš;

  29.5. 30 dienu laikā no resertifikācijas iesnieguma iesniegšanas dienas saņemt informāciju par tā izskatīšanas rezultātu;

  29.6. saņemt informāciju par sertifikācijas eksāmenu komisijas sastāvu;

  29.7. iesniegt Latvijas Sporta federāciju padomes valdē sūdzību par sertifikācijas eksāmenu komisijas sastāvu un lūgt izveidot jaunu sertifikācijas eksāmena komisiju;

  29.8. iesniegt komisijā sūdzību par sertifikācijas eksāmena norisi vai vērtējumu;

  29.9. apstrīdēt Latvijas Sporta federāciju padomes valdē komisijas lēmumu par sertifikāciju, resertifikāciju vai sertifikāta anulēšanu. Latvijas Sporta federāciju padomes valdes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  VI. Sertifikāta anulēšanas kārtība

  30. Sertifikātu var anulēt, ja sporta speciālists pārkāpis sporta nozari regulējošos normatīvos aktus vai sporta ētikas normas.

  31. Priekšlikumu par sertifikāta anulēšanu komisijā var iesniegt:

  31.1. Izglītības un zinātnes ministrija;

  31.2. Latvijas Sporta federāciju padome;

  31.3. atzīta sporta federācija;

  31.4. iestāde vai organizācija, kurā strādā sertificētais sporta speciālists.

  32. Sertifikātu anulē komisija, pieņemot lēmumu mēneša laikā no dienas, kad priekšlikums iesniegts komisijā.

  33. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu Latvijas Sporta federāciju padome piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo:

  33.1. sporta speciālistam;

  33.2. priekšlikuma iesniedzējam;

  33.3. iestādei vai organizācijai, kurā strādā sertificētais sporta speciālists.

  34. Sporta speciālists sertifikātu nodod komisijai piecu darbdienu laikā pēc tam, kad lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams.

  VII. Sporta speciālistu sertifikācijas maksa

  35. Sertifikācijas eksāmens, sertifikāta un tā dublikāta izsniegšana un sporta speciālista resertifikācija ir maksas pakalpojums. Izdevumus par minētajiem pakalpojumiem sedz sertificējamais (resertificējamais) sporta speciālists šādā apmērā:

  35.1. sertifikācijas eksāmens – 9,96 euro;

  35.2. sertifikāta izsniegšana – 21,34 euro;

  35.3. sertifikāta dublikāta izsniegšana – 21,34 euro;

  35.4. atkārtots sertifikācijas eksāmens, ja pēc sertifikācijas atteikuma sertificējamais (resertificējamais) sporta speciālists triju mēnešu laikā no atteikuma saņemšanas dienas iesniedz komisijai iesniegumu par atkārtotu eksāmena kārtošanu, – 9,96 euro;

  35.5. sporta speciālista resertifikācija – 21,34 euro.

  (MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1104 redakcijā)

  36. Sertifikātu un sertifikāta dublikātu izsniedz pēc tam, kad Latvijas Sporta federāciju padomē ir iesniegts dokuments (vai tā kopija), kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu 35.2. vai 35.3.apakšpunktā minēto maksas pakalpojumu.

  37. Maksu par šo noteikumu 35.punktā minētajiem maksas pakalpojumiem iemaksā Latvijas Sporta federāciju padomes kredītiestādes kontā.

  VIII. Noslēguma jautājumi

  38. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumus Nr.386 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasībām, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 87., 187., 202.nr.).

  39. Sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

  40. D kategorijas sertifikāti ir spēkā līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām un dod tiesības sniegt atbalstu personām, kas apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, konsultējot un iesakot cilvēka organismam atbilstošas fiziskās slodzes, racionāli izmantojot sportu cilvēka veselības nostiprināšanai un saglabāšanai, kā arī sportiskās meistarības pilnveidošanai vadīt sporta treniņus (nodarbības) saskaņā ar tādu personu izstrādātu sporta treniņu (nodarbību) plānu, kuras ir ieguvušas A, B vai C kategorijas sertifikātu, tikai šo personu īslaicīgas prombūtnes laikā.

  (MK 30.04.2013. noteikumu Nr.232 redakcijā)

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 26. janvāra noteikumiem Nr.77
  Sporta speciālista sertifikāta paraugs

  (Pielikums grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)

  Izglītības un zinātnes ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 26. janvāra noteikumiem Nr.77
  Augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritēriji

  (Pielikums grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)

  1. Par augsta līmeņa rezultātiem atzīst sportistu vai komandu izcīnītās vietas (ne zemākas, kā norādītas šā pielikuma 1., 2., 3. un 4.tabulā), startējot Latvijas izlases komandas sastāvā.

  2. Šā pielikuma 1. un 3.tabulas rezultāti tiek piemēroti individuālajās disciplīnās (arī divniekos, četriniekos, astoņniekos, stafetēs, pludmales volejbolā), šā pielikuma 2. un 4.tabulas rezultāti – komandu sporta spēlēs (veidos) (piemēram, basketbolā, futbolā, galda tenisā, handbolā, hokejā, kērlingā, tenisā, volejbolā, florbolā, regbijā, virves vilkšanā) un komandu vērtējumā.

  3. Par augsta līmeņa rezultātiem neolimpiskajos sporta veidos netiek atzītas sportistu vai komandu izcīnītās vietas sacensībās (attiecīgajā disciplīnā vai svaru kategorijā), kurās piedalījies mazāk par astoņām valstīm (izņemot, ja ir izcīnīta medaļa). Ja sacensībās piedalījies mazāk par astoņām valstīm, dalībnieku skaitam jābūt ne mazākam par 16 (komandu skaitam – ne mazākam par 12) un sportistam vai komandai jāierindojas sportistu vai komandu vērtējuma pirmajā pusē (ieskaitot kvalifikācijas sacensības, ja tādas notikušas).

  4. Par augsta līmeņa rezultātiem netiek atzītas sportistu vai komandu izcīnītās vietas sacensībās, kas notikušas neklātienē, un sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas nav atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā vai Starptautisko sporta federāciju asociācijā (SportAccord).

  5. Piemērojot šos kritērijus, par pasaules junioru čempionātiem un Eiropas junioru čempionātiem tiek uzskatīti attiecīgās pasaules vai Eiropas federācijas rīkotie čempionāti, kuros drīkst piedalīties sportisti, kuri ir vecāki par 18 gadiem un jaunāki par attiecīgas starptautiskās vai Eiropas federācijas noteikto vecumu.

  6. Piemērojot šos kritērijus, par pasaules jaunatnes čempionātiem un Eiropas jaunatnes čempionātiem tiek uzskatīti attiecīgās pasaules vai Eiropas federācijas rīkotie čempionāti, kuros drīkst piedalīties sportisti, kuri ir jaunāki par 18 gadiem.

  7. Sacensībās, kas notiek pēc vienmīnusa sistēmas un kurās netiek noskaidrotas zaudējušo sportistu vai komandu vietas, pusfinālā zaudējušos uzskata par 3.vietas ieguvējiem, ceturtdaļfinālā zaudējušos – par 5.vietas ieguvējiem, astotdaļfinālā zaudējušos – par 9.vietas ieguvējiem.

  1.tabula

  Olimpiskie sporta veidi un disciplīnas

  Individuāli (arī divnieki, četrinieki, astoņnieki, dubultspēles, stafetes un pludmales volejbols)

  Nr.p.k.

  Sacensības

  Vieta

  1.

  Olimpiskās spēles

  dalība

  1.1Paraolimpiskās spēles

  dalība

  1.2Nedzirdīgo spēles (Deaflympics)

  dalība

  2.

  Pasaules čempionāts

  1.–20.vieta

  3.

  Eiropas čempionāts

  1.–16.vieta

  4.

  Pasaules kauss (kopvērtējums)

  1.–16.vieta

  5.

  Eiropas kauss (kopvērtējums)

  1.–14.vieta

  6.

  Pasaules čempionāts junioriem

  1.–16.vieta

  7.

  Eiropas čempionāts junioriem

  1.–14.vieta

  8.

  Pasaules čempionāts jauniešiem

  1.–14.vieta

  9.

  Eiropas čempionāts jauniešiem

  1.–12.vieta

  9.1Pasaules Jaunatnes olimpiskās spēles

  1.–12.vieta

  10.

  Eiropas Jaunatnes olimpiāde

  1.–10.vieta

  2.tabula

  Olimpiskie sporta veidi un disciplīnas

  Komandu sporta spēlēs (veidos) (basketbols, futbols, handbols, hokejs, kērlings, volejbols)

  Nr.p.k.

  Sacensības

  Vieta

  1.

  Olimpiskās spēles

  dalība

  1.1Paraolimpiskās spēles

  dalība

  1.2Nedzirdīgo spēles (Deaflympics)

  dalība

  2.

  Pasaules čempionāts

  dalība finālturnīrā

  3.

  Eiropas čempionāts

  dalība finālturnīrā

  4.

  Pasaules kauss (kopvērtējums)

  1.–12.vieta

  5.

  Eiropas kauss (kopvērtējums)

  1.–8.vieta

  6.

  Pasaules čempionāts junioriem

  1.–16.vieta

  7.

  Eiropas čempionāts junioriem

  1.–14.vieta

  8.

  Pasaules čempionāts jauniešiem

  1.–14.vieta

  9.

  Eiropas čempionāts jauniešiem

  1.–12.vieta

  9.1Pasaules Jaunatnes olimpiskās spēles

  1.–12.vieta

  10.

  Eiropas Jaunatnes olimpiāde

  1.–6.vieta

  3.tabula

  Neolimpiskie sporta veidi un disciplīnas

  Individuāli (arī divnieki, četrinieki, astoņnieki, stafetes)

  Nr.p.k.

  Sacensības

  Vieta

  1.

  Pasaules čempionāts

  1.–20.vieta

  2.

  Eiropas čempionāts

  1.–16.vieta

  3.

  Pasaules kauss (kopvērtējums)

  1.–16.vieta

  4.

  Eiropas kauss (kopvērtējums)

  1.–14.vieta

  5.

  Pasaules čempionāts junioriem

  1.–12.vieta

  6.

  Eiropas čempionāts junioriem

  1.–10.vieta

  7.

  Pasaules čempionāts jauniešiem

  1.–12.vieta

  8.

  Eiropas čempionāts jauniešiem

  1.–10.vieta

  4.tabula

  Neolimpiskie sporta veidi un disciplīnas

  Komandu sporta spēlēs (veidos)

  Nr.p.k.

  Sacensības

  Vieta

  1.

  Pasaules čempionāts

  dalība finālturnīrā

  1.1Pasaules spēles

  dalība finālturnīrā

  2.

  Eiropas čempionāts

  dalība finālturnīrā

  3.

  Pasaules kauss (kopvērtējums)

  1.–10.vieta

  4.

  Eiropas kauss (kopvērtējums)

  1.–6.vieta

  5.

  Pasaules čempionāts junioriem

  1.–8.vieta

  6.

  Eiropas čempionāts junioriem

  1.–7.vieta

  7.

  Pasaules čempionāts jauniešiem

  1.–8.vieta

  8.

  Eiropas čempionāts jauniešiem

  1.–7.vieta

  Izglītības un zinātnes ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.