(1) Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr.846

  Rīgā 2006.gada 10.oktobrī (prot. Nr.52 40.§)
  Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās un valsts atbalstu pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to

  (Noteikumu nosaukums MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

  Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta otro daļu un Valsts aizsardzības dienesta likuma 32. pantu
  (MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 662 redakcijā)
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. prasības, kritērijus un kārtību uzņemšanai studiju programmās;

  1.2. kārtību, kādā valsts augstskolas un koledžas tām gadskārtējā valsts budžetā un vidēja termiņa budžeta ietvara likumā apstiprinātā finansējuma ietvaros finansē studijas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un pirmā cikla augstākās izglītības posmos pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to, kā arī studiju virzienus.

  (MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

  2. Augstskola vai koledža nedrīkst radīt nekādas tiešas vai netiešas priekšrocības personai attiecībā uz tās uzņemšanu studiju programmā, kas ir pretrunā augstskolas vai koledžas uzņemšanas noteikumiem, normatīvajiem aktiem vai vispārējiem tiesību principiem.

  3. Augstskola un koledža līdz kārtējā gada 30. novembrim izstrādā, apstiprina un publisko (arī mājaslapā internetā) uzņemšanas noteikumus studiju programmās (turpmāk – uzņemšanas noteikumi) nākamajam akadēmiskajam gadam.

  (MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 771 redakcijā)

  II. Uzņemšana studiju programmā

  4. Uzņemšana studiju programmā ietver:

  4.1. reflektantu reģistrāciju studijām;

  4.2. konkursa norisi uz studiju vietām;

  4.3. konkursa rezultātu izziņošanu;

  4.4. studiju līguma noslēgšanu;

  4.5. ierakstīšanu studējošo sarakstā (imatrikulāciju).

  4.1 Šo noteikumu 4.2. un 4.3. apakšpunkts neattiecas uz reflektantiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to, kā arī atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem.

  (MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

  5. Uzņemšanu studiju programmā nodrošina augstskolas vai koledžas izveidota uzņemšanas komisija. Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar augstskolas vai koledžas apstiprinātu nolikumu.

  III. Reģistrācija studijām

  6. Persona, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, var reģistrēties studijām augstskolā vai koledžā klātienē, iesniedzot iesniegumu (atbilstoši attiecīgās augstskolas vai koledžas noteiktajam paraugam) un uzrādot pasi vai personas apliecību, vai elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās" vai augstskolas vai koledžas informācijas sistēmu, kas nodrošina pieteikšanos studijām elektroniski un drošu lietotāja autentifikāciju. Ārzemnieks, kuram nav pieejami šajā punktā minētie reģistrācijas veidi, studijām var reģistrēties, elektroniski iesniedzot augstskolai vai koledžai pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju un iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas, kā arī citus studiju programmas uzņemšanas noteikumos paredzētos dokumentus. Minēto dokumentu kopijas var nosūtīt pa pastu un, uzsākot studijas, augstskolai vai koledžai klātienē uzrādīt oriģinālus. Augstskola un koledža ievada informāciju par ārzemnieku un dokumentiem Valsts izglītības informācijas sistēmā, ja informācija par ārzemniekam izsniegtajiem dokumentiem jāiekļauj ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā un augstskolas vai koledžas informācijas sistēmā.

  (MK 28.05.2020. noteikumu Nr. 330 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 170)

  6.1 Reģistrējoties studijām, persona iesniegumam pievieno šādu informāciju (izņemot gadījumus, ja augstskolas un koledžas to saņem no Valsts izglītības informācijas sistēmas):

  6.1 1. informāciju (dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevēju) par šādiem personai izsniegtiem dokumentiem:

  6.1 1.1. par vidējo izglītību apliecinošo dokumentu;

  6.1 1.2. par vispārējās vidējās izglītības sertifikātiem Augstskolu likumā (turpmāk – likums) noteiktajos gadījumos vai starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumiem svešvalodā, ja ar tiem ir aizstāts centralizētais eksāmens svešvalodā;

  6.1 1.3. par citiem uzņemšanas noteikumos studiju programmā noteiktajiem dokumentiem, ja persona pretendē uz uzņemšanu pilna vai nepilna laika bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, kurā uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība;

  6.1 1.4. par iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas atbilstoši likumam dod tiesības pretendēt uz uzņemšanu attiecīgajā maģistra vai doktora studiju programmā, kā arī citiem uzņemšanas noteikumos studiju programmā noteiktajiem dokumentiem, ja persona pretendē uz uzņemšanu maģistra vai doktora studiju programmā;

  6.1 2. informāciju par vispārējās vidējās izglītības sertifikātā norādītajiem vērtējumiem mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, atbilstoši attiecīgās studiju programmas uzņemšanas noteikumiem;

  6.13. informāciju par brīvprātīgu pieteikšanos valsts aizsardzības dienestā un atvaļināšanu rezervē, beidzoties dienesta termiņam.

  (MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 180 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 330; MK 21.11.2023. noteikumiem Nr. 662)

  6.2 Šo noteikumu 6.1 1.1., 6.1 1.2. un 6.1 2. apakšpunktā minēto informāciju par personas vidējo izglītību apliecinošo dokumentu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātiem, kas izsniegti pēc 2010. gada 1. septembra, un starptautisko testēšanas institūciju pārbaudījumiem svešvalodā, kas kārtoti pēc 2019. gada 1. janvāra, un šo noteikumu 6.1 1.4. apakšpunktā minēto informāciju par personas iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas izsniegti pēc 2017. gada 1. janvāra un atbilstoši likumam dod tiesības pretendēt uz uzņemšanu attiecīgajā maģistra vai doktora studiju programmā, augstskolas un koledžas saņem no Valsts izglītības informācijas sistēmas, ja persona, reģistrējoties studijām, iesniegumā apliecinājusi piekrišanu šo datu apstrādei.

  (MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 180 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.05.2020. noteikumiem Nr. 330)

  6.3 Eiropas skolā kārtotais bakalaurāta eksāmens augstskolas noteiktajā kārtībā var aizstāt centralizēto eksāmenu attiecīgajā mācību priekšmetā un Eiropas skolā kārtotais bakalaurāta eksāmens latviešu valodā – latviešu valodas centralizēto eksāmenu.

  (MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 170 redakcijā; sk. 19. punktu)

  7. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra vai tās augstskolas izsniegtu izziņu, kura ieguvusi tiesības veikt ārvalstīs iegūto izglītības dokumentu ekspertīzi,  par to, kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam grādam, vai Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments (izņemot gadījumus, ja augstskolas un koledžas to saņem no Valsts izglītības informācijas sistēmas).

  (MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

  7.1 Ārzemnieks iesniegumam pievieno starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka ārzemnieka attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī.

  (MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 414 redakcijā; sk. 18. punktu)

  7.2 Šo noteikumu 7.1 punktā minēto dokumentu nepievieno, ja:

  7.2 1. ārzemnieks vidējo vai augstāko izglītību ieguvis attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodā;

  7.2 2. ārzemnieks vidējo izglītību ieguvis Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā un viņa vidējo izglītību apliecinošajā dokumentā ir iekļauts svešvalodas zināšanu vērtējums, kas pielīdzināms vismaz B2 līmenim atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmai.

  (MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 414 redakcijā)

  IV. Konkurss, tā norises vispārīgās prasības

  8. Uzņemšanai studiju programmā augstskola vai koledža rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu saskaņā ar augstskolas vai koledžas uzņemšanas noteikumiem. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus izvēlētajā studiju programmā.

  9. Konkursā par uzņemšanu pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, augstskola vai koledža pamatojas uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

  10. Konkursa atlases kritērijs ir nokārtoto matemātikas, latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu rezultāti vienā no mācību satura apguves līmeņiem (vispārīgais, optimālais vai augstākais) pēc personas izvēles un visu pārējo pēc personas izvēles nokārtoto centralizēto eksāmenu (ja tādi ir izvēlēti) rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. Lai noteiktu atbilstošākos pretendentus izvēlētajā studiju programmā, augstskola un koledža var noteikt, ka konkursa atlases papildu kritērijs ir nokārtota centralizētā eksāmena rezultāts par konkrētu mācību saturu, kas nodrošina tematisko atbilstību studiju tematiskajai jomai, un augstāko mācību satura apguves līmeni. Dažādu mācību satura apguves līmeņu centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzināšanai nosaka koeficientu. Vispārējās vidējās izglītības ieguves centralizēto eksāmenu rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  10.1. optimālā mācību satura apguves līmeņa centralizētajiem eksāmeniem piemēro koeficientu 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa centralizētajiem eksāmeniem;

  10.2. vispārīgā mācību satura apguves līmeņa centralizētajiem eksāmeniem piemēro koeficientu 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa centralizētajiem eksāmeniem.

  (MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 771 redakcijā)

  11. Augstskola un koledža, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var noteikt papildu prasības attiecībā uz speciālu iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību un sagatavotību vai citu nosacījumu izpildi (turpmāk - papildu prasības). Lai konstatētu personas atbilstību augstskolas un koledžas noteiktajām papildu prasībām, augstskola un koledža var noteikt attiecīgus iestājpārbaudījumus.

  12. Augstskola un koledža uzņemšanas noteikumos nosaka kārtību, kādā studiju programmā uzņem personas, kuras saskaņā ar likumu var nekārtot centralizētos eksāmenus, – personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām. Centralizēto eksāmenu matemātikā var nekārtot personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2008. gadam (ieskaitot). Augstskola un koledža kārtību, kādā tiek uzņemtas personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, saskaņo ar Augstākās izglītības padomi līdz kārtējā gada 1. novembrim.

  (MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 771 redakcijā)

  V. Uzņemšanas noteikumu sastāvdaļas

  13. Augstskolas un koledžas uzņemšanas noteikumos ietver:

  13.1. norādi par uzņemšanai studiju programmā nepieciešamo iepriekš iegūto izglītību;

  13.2. norādi par centralizētajiem eksāmeniem, kurus nepieciešams kārtot uzņemšanai studiju programmā;

  13.3. norādi par uzņemšanai studiju programmā noteiktajām papildu prasībām, ja augstskola vai koledža ir tādas noteikusi;

  13.4. konkursa vērtēšanas kritērijus un konkursa noslēguma termiņu;

  13.5. kārtību, kādā personu uzņem studiju programmā, tai skaitā maģistra un doktora studiju programmā;

  13.6. kārtību, kādā studiju programmā uzņem personu, kas ieguvusi vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personu, kura izglītību ir ieguvusi ārvalstīs, kā arī personu ar īpašām vajadzībām;

  13.7. personas un augstskolas vai koledžas savstarpējās tiesības un pienākumus uzņemšanas procesā;

  13.8. kārtību, kādā personai ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi;

  13.9. kārtību, kādā persona var apstrīdēt un pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus;

  13.10. ja nepieciešams, citu informāciju.

  (Grozīts ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 170)

  13.1 Lai pārliecinātos par ārzemnieka motivāciju studēt izvēlētajā studiju programmā, augstskolas un koledžas papildus šo noteikumu 13. punktā minētajām prasībām intervē ārzemnieku un interviju saglabā videoierakstā. Augstskolas un koledžas izstrādā kārtību, kādā, saņemot viņa piekrišanu, intervē ārzemnieku, kurš nav minēts likuma 45. panta otrajā daļā, kā arī kārtību, kādā uzglabā un dara pieejamu kompetentajām iestādēm interviju ar ārzemnieku.

  (MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 170 redakcijā; sk. 19. punktu)

  VI. Konkursa rezultātu noteikšana, izziņošana un imatrikulācija

  14. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina uzņemšanas komisija. Konkursa rezultātus izziņo ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.

  15. Personu imatrikulē studiju programmā ar augstskolas vai koledžas vadības noteiktās amatpersonas rīkojumu.

  16. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai augstskolas vai koledžas lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.

  17. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu augstskolas rektoram vai koledžas direktoram. Augstskolas rektora vai koledžas direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  VI1. Kārtība, kādā nodrošina valsts atbalstu pilsoņiem, kas pabeiguši valsts aizsardzības dienestu

  (Nodaļa MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

  17.1 Valsts augstskolas un koledžas, uzņemot studiju programmās pilsoņus, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa nodrošina no valsts budžeta finansētas studiju vietas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un pirmā cikla augstākās izglītības studiju virzienu studiju programmās, kas noteiktas Ministru kabineta  2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 793 "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi" 1. pielikumā. 

  (MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

  17.2 Lai pretendētu uz studiju vietām, kas tiek finansētas no valsts budžeta, persona studijām valsts augstskolā vai koledžā reģistrējas ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.

  (MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

  17.3 No valsts budžeta finansē tās studiju vietas, kurās uzņemtās personas ir sekmīgas un kurām nav akadēmisko parādu. Šīs prasības neizpildes gadījumā personai tiesības uz studiju vietu, kas tiek finansēta no valsts budžeta, atbilstoši valsts augstskolas vai koledžas iekšējiem noteikumiem var tikt atņemtas. Persona var atkārtoti pretendēt uz šādu studiju vietu atbilstoši valsts augstskolas vai koledžas iekšējiem normatīvajiem aktiem.

  (MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

  VII. Noslēguma jautājumi

  (Nodaļa MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 414 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

  18. 2020./2021. akadēmiskajā gadā, 2021./2022. akadēmiskajā gadā un 2022./2023. akadēmiskajā gadā ārzemnieka attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī augstskolas un koledžas pārbauda saskaņā ar apstiprinātu metodiku (pielikums). Šādā gadījumā ārzemnieks šo noteikumu 7.1 punktā minēto starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegto dokumentu iesniegumam nepievieno, bet, pieprasot vīzu ieceļošanai Latvijas Republikā, iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā augstskolas izdotu apliecinājumu par svešvalodu prasmju pārbaudi un tās rezultātu atbilstību vismaz B2 līmenim.

  (MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

  19. Šo noteikumu 6.3 un 13.1 punktu piemēro, sākot ar 2022./2023. akadēmisko gadu.

  (MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

  20. Centralizēto eksāmenu rezultātus, kas iegūti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā līdz Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem" un Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 332 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu" spēkā stāšanās dienai, pielīdzina optimālā mācību satura apguves līmeņa centralizētajiem eksāmeniem un tiem piemēro koeficientu 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa centralizētajiem eksāmeniem.

  (MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 771 redakcijā)

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

  Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 13.decembra Direktīvas 2004/114/EEK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīgā darba nolūkā.

  Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

  Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2006. gada 10. oktobra
  noteikumiem Nr. 846
  Ārzemnieku angļu valodas prasmju pārbaudes metodika

  (Pielikums MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 414 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 170)

  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Metodika nosaka ārzemnieku angļu valodas prasmju pārbaudes kārtību un kritērijus atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei B2 līmenī.

  2. Ārzemnieku angļu valodas prasmju pārbaudes mērķis ir novērtēt ārzemnieku angļu valodas prasmju līmeņa atbilstību studijām Latvijas augstskolās.

  3. Reflektantu valodas prasmju atbilstība B2 līmenim tiek pārbaudīta saskaņā ar Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei definētajiem B2 līmeņa komunikatīvo darbību un stratēģiju aprakstiem:

  Nr. p. k.

  Darbības un stratēģijas

  Prasmes

  Apraksts

  1.

  Produktīvās darbības un stratēģijasRunātprasmeProt veidot skaidrus, sistēmiskus aprakstus un izklāstus, kur atbilstoši akcentēti nozīmīgākie jautājumi un svarīgākās detaļas
  Prot veidot skaidrus, detalizētus aprakstus un izklāstus par dažādiem tematiem, kas saistīti ar personas interešu loku, izvēršot un pamatojot izteikto domu ar papildu argumentiem un attiecīgiem piemēriem
  RakstītprasmeProt uzrakstīt skaidru, detalizētu tekstu par dažādiem ar savu interešu loku saistītiem jautājumiem, apkopojot un izvērtējot informāciju un argumentus no vairākiem avotiem

  2.

  Receptīvās darbības un stratēģijasKlausīšanās prasmeSaprot literārā valodā teikto gan klātesot, gan ierakstā par zināmām un nezināmām tēmām, ar kurām reflektants saskaras personiskajā, sabiedriskajā, mācību vai profesionālajā jomā. Spēju saprast teikto ietekmē tikai ārkārtīgi liels fona troksnis, nepiemērota teikumu uzbūve un (vai) idiomu lietošana

  Saprot galveno domu saturiski un lingvistiski sarežģītā runā gan par konkrētiem, gan par abstraktiem jautājumiem, kā arī saprot specifiskas diskusijas specialitātē, ja runā literārā valodā.

  Var sekot izvērstai runai un sarežģītai argumentācijai, ja temats ir samērā pazīstams un runas virzība tiek skaidri norādīta

  LasītprasmeProt lasīt patstāvīgi, lasīšanas veidu un tempu piemērojot konkrētam tekstam vai lasīšanas mērķim un pēc vajadzības lietojot atbilstošus uzziņu avotus. Ir plašs vārdu krājums, bet grūtības var sagādāt retāk lietotas idiomas
  Prot caurskatīt garus un sarežģītus tekstus, ātri atrodot vajadzīgo informāciju. Prot ātri noteikt saturu tekstos, kas saistīti ar profesionālo jautājumu loku

  3.

  Interaktīvās darbības un stratēģijasMutvārdu saziņa: dialoģiskā runaRunā brīvi, precīzi un pārliecinoši par plašu jautājumu loku – par vispārīgiem, teorētiskiem, profesionāliem vai brīvā laika jautājumiem, skaidri izsekojot domu savstarpējai sakarībai. Var runāt bez iepriekšējas sagatavošanās, gramatiski kontrolē sakāmo. Var pateikt visu, ko vēlas, pielāgo runas stilu atbilstoši situācijai
  Runā samērā brīvi un veikli, tādējādi nodrošinot pastāvīgas saziņas iespējas un kontaktus ar mērķa valodas lietotājiem bez lieka sasprindzinājuma. Prot notikumu izklāstā akcentēt personiski svarīgāko, izskaidrot un argumentēti pamatot dažādus viedokļus
  Informācijas apmaiņaSaprot un spēj apmainīties ar sarežģītu informāciju par profesionālās darbības jautājumiem. Prot lietot atbilstošu profesionālo terminoloģiju informācijas apmaiņā ar citiem jomas pārstāvjiem. Spēj ticami nodot informāciju
  Intervijas un intervēšanaSpēj efektīvi piedalīties intervijā, runā tekoši, spontāni reaģē uz jautājumiem un atbildēm. Var uzņemties iniciatīvu intervijā, ar nelielu intervētāja palīdzību izvērst un attīstīt idejas
  Rakstveida saziņaRakstot prot sekmīgi izklāstīt jaunumus, savus un citu uzskatus

  4.

  Mijiedarbības stratēģijasVārda ņemšana (mainīšanās lomām)Prot iesaistīties diskusijā, izmantojot atbilstošus valodas līdzekļus. Prot prasmīgi, pārmaiņus ar sarunu partneri atbilstoši iesākt, uzturēt un pabeigt sarunu. Prot, kad nepieciešams, iesākt sarunu, izteikt repliku, pabeigt sarunu, kaut arī ne vienmēr to izdara veikli. Prot lietot "dežūrfrāzes" (piemēram, "tas ir sarežģīts jautājums"), lai iegūtu laiku, kamēr formulē sakāmo
  SadarbībaProt sarunā nodrošināt atgriezenisko saikni, izteikt atbildes, spriedumus un secinājumus, tādējādi veicinot diskusijas gaitu. Prot apkopot un novērtēt galvenos diskusiju jautājumus saistībā ar akadēmisko vai profesionālo kompetenci. Prot uzturēt diskusiju par zināmiem jautājumiem, apstiprinot sapratni, uzaicinot piedalīties citus utt.
  Paskaidrojumu lūgšanaProt uzdot precizējošus jautājumus, lai noskaidrotu, vai ir sapratis, ko runātājs gribējis pateikt, un precizētu neskaidro

  4. Reflektantu valodas prasmes tiek pārbaudītas kompleksā angļu valodas pārbaudījumā.

  5. Lai nodrošinātu uzdevumu atbilstību B2 līmenim un kompleksu visu valodas prasmju novērtēšanu, uzdevumi veidoti analogi starptautisko eksāmenu uzdevumiem.

  II. Ārzemnieku angļu valodas zināšanu pārbaudes norises kārtība

  6. Pārbaudījumu veido:

  6.1. tiešsaistes tests: lasīšanas daļa un valodas lietojuma daļa;

  6.2. rakstiskā daļa;

  6.3. mutvārdu intervija.

  7. Pārbaudījumā ietverto uzdevumu skaits, maksimāli iespējamais punktu skaits un īpatsvars:

   

  Nr. p. k.

   

   

  Testa daļa

   

   

  Uzdevumu skaits

   

   

  Maksimāli iespējamais punktu skaits

   

   

  % sadalījums

   

   

  1.

   

  Tiešsaistes tests: lasīšana

   

  3

   

   

  50

   

   

  25

   

   

  2.

   

  Tiešsaistes tests: valodas lietojums

   

  3

   

   

  50

   

   

  25

   

   

  3.

   

  Rakstiskā daļa

   

  2

   

   

  40

   

   

  25

   

   

  4.

   

  Mutvārdu daļa

   

  3

   

   

  40

   

   

  25

   

   

   

  Kopā

   

   

  11

   

   

  180

   

   

  100

   

   

  8. Pārbaudījums ir nokārtots, ja reflektants ir sekmīgi nokārtojis visas pārbaudījuma daļas, iegūstot vismaz 50 % no katras daļas maksimāli iespējamā punktu skaita.

  III. Tiešsaistes testa norises kārtība

  9. Tiešsaistes testa lasīšanas daļā tiek pārbaudīta reflektanta lasītprasme, spēja saprast galveno domu sarežģītos tekstos, prasmes atrast nepieciešamo informāciju, lai pārliecinātos par reflektanta spēju izmantot studijās dažādu veidu literatūru.

  10. Tiešsaistes testa valodas lietojuma daļā tiek pārbaudītas reflektanta prasmes atbilstošas leksikas, valodas struktūru, gramatikas kategoriju lietošanā, lai novērtētu reflektanta valodas prasmes un viņa spēju studēt angļu valodā.

  11. Tests tiek pildīts tiešsaistē. Katram reflektantam tiek izveidots individuāls unikāls testa komplekts, no katras daļas iekļaujot atbilstošu uzdevumu skaitu un veidu.

  12. Tiešsaistes testa izpildes laiks – 90 minūtes. Testa pildīšanas laikā tiek piefiksēts katras atbildes sniegšanas laiks.

  13. Tiešsaistes testa struktūra:

  Nr. p. k.

  Testa daļa

  Uzdevuma veids 
  (piemēri)

  Pārbaudāmās valodas prasmes

  1.

  Lasīšana 1

  Reading Comprehension 1

  Vispārīgās valodas teksts.
  Atbilžu izvēle no piedāvātajiem variantiem
  Lasītprasme (teksta satura izpratne)

  2.

  Lasīšana 2

  Reading Comprehension 2

  Profesionālās valodas teksts.
  Savietošanas uzdevums
  Lasītprasme (teksta satura un profesionālās leksikas izpratne)

  3.

  Lasīšana 3

  Reading Comprehension 3

  Akadēmiskās valodas teksts.
  Rindkopu sakārtošana pareizā secībā
  Lasītprasme (teksta satura un akadēmiskās leksikas izpratne)

  4.

  Valodas lietojums 1

  Use of English 1

  Vispārīgās valodas tests.

  Tukšo vietu aizpildīšana tekstā bez dotiem atbilžu variantiem

  Prasme praksē lietot atbilstošu valodas struktūru, teikumu uzbūvi, leksiku, stilistiku

  5.

  Valodas lietojums 2

  Use of English 2

  Vispārīgās valodas tests. Saistīts teksts, kurā jāizlabo valodas kļūdasPrasme praksē lietot atbilstošu valodas struktūru, teikumu uzbūvi, gramatiku

  6.

  Valodas lietojums 3

  Use of English 3

  Izvēles jautājumi ar piedāvātajiem atbilžu variantiemPrasme praksē lietot atbilstošu leksiku un gramatiku

  IV. Rakstiskā daļa

  14. Rakstiskās daļas mērķis ir pārbaudīt reflektanta spēju izveidot strukturētu detalizētu tekstu angļu valodā, izmantojot situācijai atbilstošu valodas stilu, teikuma uzbūvi, gramatiskās konstrukcijas un leksiku, lai pārliecinātos par reflektanta spēju veikt studiju procesā nepieciešamos rakstu darbus.

  15. Rakstiskajā daļā tiek pārbaudīta reflektanta rakstītprasme, leksikas lietojums, gramatikas iemaņas, prasmes veidot saturiski saprotamu tekstu, salīdzināt un vispārināt informāciju un spēja argumentēti paust viedokli.

  16. Rakstiskā daļa tiek organizēta kā divi atsevišķi uzdevumi tiešsaistes testa nobeigumā. Reflektants demonstrē spriešanas spējas, viedokļa paušanu un pamatošanu, spēju analizēt jautājuma pozitīvās un negatīvās puses. Reflektanta sniegums tiek pārbaudīts pirms mutvārdu intervijas.

  17. Rakstiskās daļas ilgums – 60 minūtes.

  18. Rakstiskās daļas struktūra:

  Nr. p. k.

  Testa daļa

  Uzdevuma veids

  Maksimāli iespējamais punktu skaits

  Pārbaudāmās valodas prasmes un zināšanas

  1.

  Rakstīšana 1

  Writing 1

  Apraksta izveide, pamatojoties uz divu doto attēlu salīdzināšanu

  15

  Teikumu uzbūve, gramatikas un leksikas lietojums, kopsavilkuma izveide, detalizētas informācijas paušana un izvērtēšana

  2.

  Rakstīšana 2

  Writing 2

  Argumentēta eseja

  25

  Teikumu uzbūve, atbilstoša valodas stila izvēle, izteiksmes līdzekļi, leksikas un gramatikas lietojums praksē, argumentētas informācijas sniegšana

  18.1. apraksta izveide, pamatojoties uz divu doto attēlu salīdzināšanu. Reflektants salīdzina un analizē divus dažādus attēlus (tos izveido dators katram reflektantam individuāli). Tematika ir saistīta ar profesionālo un akadēmisko valodu, tādējādi pārliecinoties par reflektanta spēju veikt augstskolas studijās nepieciešamos rakstu darbus. Reflektantam jāsniedz kopsavilkums, jāsalīdzina abi attēli un jāpamato savs spriedums. Testa izpildes laiks – 20 minūtes. Uzrakstītā teksta apjoms – 150 vārdu. Maksimāli iespējamais punktu skaits – 15;

  18.2. argumentēta eseja. Reflektants raksta argumentētu eseju, kas saistīta ar problēmas risināšanu un pamatota viedokļa paušanu. Veicot uzdevumu, reflektants demonstrē vispārīgās angļu valodas un akadēmiskās angļu valodas zināšanas un prasmes. Testa izpildes laiks – 40 minūtes. Uzrakstītā teksta apjoms – 250 vārdu. Maksimāli iespējamais punktu skaits – 25.

  19. Rakstiskā daļa ir nokārtota, ja reflektants spēj uzrakstīt skaidru un detalizētu tekstu, lietojot atbilstošas teikumu konstrukcijas, izmanto atbilstošu leksiku un gramatikas konstrukcijas un ir ieguvis vismaz 50 % no maksimāli iespējamā punktu skaita.

  20. Rakstītprasmes novērtējums:

  Nr.

  p. k.

  Testa daļa

  Vērtēšanas kritēriji

  Rādītāji

  Punkti

  1.

  Rakstīšana 1

  Writing 1

  (maksimāli 15 punkti)

  SatursSaturs viegli uztverams, nosacījumi izpildīti pilnībā

  3

  Saturs uztverams un kopumā atbilst prasībām, taču daļa no prasītās informācijas nav iekļauta

  2

  Saturs daļēji uztverams, rakstītais teksts daļēji atbilst prasībām, nav iekļauta būtiska informācija

  1

  Saturs neatbilst prasībām, apjoms nepietiekams, lai varētu novērtēt

  0

  StruktūraApjoms pietiekams, teksts ietver gan kopsavilkumu, gan salīdzinājumu

  3

  Apjoms daļēji neatbilst prasībām, iekļauts vai nu kopsavilkums, vai salīdzinājums

  2

  Apjoms daļēji atbilst prasībām, teksts neietver ne kopsavilkumu, ne salīdzinājumu

  1

  Neatbilst prasībām, apjoms nepietiekams, lai varētu novērtēt

  0

  GramatikaIzmantotas vidēji sarežģītas teikuma konstrukcijas un atbilstošas gramatiskās kategorijas, tiek pieļautas nebūtiskas kļūdas

  3

  Izmantotas galvenokārt vienkāršas teikuma konstrukcijas un kopumā atbilstošas gramatiskās kategorijas, tomēr tiek pieļautas kļūdas, kas apgrūtina teksta uztveri

  2

  Izmantotas tikai vienkāršas teikumu konstrukcijas, daudz kļūdu gramatikas lietojumā

  1

  Neatbilst prasībām, nevar novērtēt

  0

  LeksikaIzmantots bagātīgs vārdu krājums, lieto gan vispārīgo leksiku, gan profesionālo terminoloģiju, skaidri pauž domu

  3

  Izmantots atbilstošs vārdu krājums, pamatā lieto vispārīgo leksiku, pieļautas kļūdas leksikas lietošanā

  2

  Izmantots daļēji atbilstošs leksikas krājums, pieļauts daudz kļūdu leksikas izvēlē un lietošanā

  1

  Neatbilst prasībām, nevar novērtēt

  0

  OrtogrāfijaPareizrakstība precīza, iespējamas nebūtiskas pareizrakstības kļūdas sarežģītos terminos, interpunkcija pareiza

  3

  Pareizrakstībā pieļautas kļūdas, kas kopumā nerada pārpratumus teksta izpratnē, interpunkcija pareiza

  2

  Pareizrakstība kļūdaina, var rasties pārpratumi uzrakstītā teksta uztveršanā, interpunkcija kļūdaina

  1

  Neatbilst prasībām, nevar novērtēt

  0

  2.

  Rakstīšana 2

  Writing 2

  (maksimāli 25 punkti)

  SatursSaturs viegli uztverams, nosacījumi izpildīti pilnībā, skaidri pausts argumentēts autora viedoklis

  5

  Saturs viegli uztverams, nosacījumi izpildīti pilnībā, pausts autora viedoklis, taču vietām tam trūkst pamatojuma

  4

  Saturs uztverams, kopumā atbilst prasībām, taču daļa no prasītās informācijas nav iekļauta, ir pausts autora viedoklis

  3

  Saturs uztverams, kopumā atbilst prasībām, taču daļa no prasītās informācijas nav iekļauta

  2

  Saturs daļēji uztverams, rakstītais teksts daļēji atbilst prasībām, nav iekļauta būtiska informācija

  1

  Neatbilst prasībām, apjoms nepietiekams, lai varētu novērtēt

  0

  StruktūraApjoms pietiekams. Skaidrs, vienmērīgi plūstošs un labi strukturēts teksts, ievērots rindkopu dalījums. Tekstā bagātīgi izmantoti saistvārdi rindkopu saistīšanai. Izmantots atbilstošs valodas stils

  5

  Apjoms pietiekams. Skaidrs, labi organizēts un saistīts teksts, ievērojot rindkopu dalījumu. Tekstā izmantoti saistvārdi. Izmantots atbilstošs valodas stils

  4

  Apjoms pietiekams. Piemēroti organizēts teksts, taču nav ievērots teksta dalījums rindkopās. Reizēm nav saskaņotības starp tekstā paustajām idejām. Iespējams, tiek jaukti dažādi valodas stili

  3

  Apjoms daļēji neatbilst prasībām, nav izmantots atbilstošs valodas stils. Teksts kļūdaini strukturēts, nepietiekams saistvārdu lietojums

  2

  Apjoms daļēji atbilst prasībām. Tekstā paustās idejas tikai daļēji savstarpēji saskaņotas, netiek lietoti saistvārdi, teksts nav sadalīts rindkopās

  1

  Neatbilst prasībām, apjoms nepietiekams, lai varētu novērtēt

  0

  GramatikaIzmantotas sarežģītas teikuma konstrukcijas un atbilstošas gramatiskās kategorijas, pieļautas tikai ļoti nebūtiskas kļūdas

  5

  Izmantotas vidēji sarežģītas teikuma konstrukcijas un atbilstošas gramatiskās kategorijas, pieļautas nebūtiskas kļūdas

  4

  Izmantotas galvenokārt vienkāršas teikuma konstrukcijas un atbilstošas gramatiskās kategorijas, pieļautas nebūtiskas kļūdas

  3

  Izmantotas galvenokārt vienkāršas teikuma konstrukcijas un kopumā atbilstošas gramatiskās kategorijas, tomēr pieļautas kļūdas, kas apgrūtina teksta uztveri

  2

  Izmantotas tikai vienkāršas teikumu konstrukcijas, daudz kļūdu gramatikas lietojumā

  1

  Neatbilst prasībām, nevar novērtēt

  0

  LeksikaIzmantots bagātīgs vārdu krājums, lietota gan vispārīgā leksika, gan profesionālā terminoloģija, skaidri pausta doma, bagātīgs īpašības vārdu lietojums, daudz sinonīmu

  5

  Izmantots bagātīgs vārdu krājums, lietota gan vispārīgā leksika, gan profesionālā terminoloģija, skaidri pausta doma, tekstā daudz atbilstoši lietotu sinonīmu

  4

  Izmantots bagātīgs vārdu krājums, lietota gan vispārīgā leksika, gan profesionālā terminoloģija, skaidri pausta doma

  3

  Izmantots atbilstošs vārdu krājums, pamatā lietota vispārīgā leksika, pieļautas kļūdas leksikas lietošanā

  2

  Izmantots daļēji atbilstošs leksikas krājums, pieļauts daudz kļūdu leksikas izvēlē un lietošanā

  1

  Neatbilst prasībām, nevar novērtēt

  0

  OrtogrāfijaPareizrakstība precīza, iespējamas nebūtiskas pareizrakstības kļūdas sarežģītos terminos, lietota pareiza interpunkcija

  5

  Pareizrakstība precīza, iespējamas nebūtiskas pareizrakstības kļūdas sarežģītos terminos un saīsinājumos, lietota pareiza interpunkcija

  4

  Pareizrakstība kopumā pareiza, iespējamas nebūtiskas pareizrakstības kļūdas sarežģītos terminos, saīsinājumos, iespējamas interpunkcijas kļūdas

  3

  Pareizrakstībā pieļautas kļūdas, kas kopumā nerada pārpratumus teksta izpratnē, kļūdas interpunkcijas lietošanā

  2

  Pareizrakstība kļūdaina, var rasties pārpratumi uzrakstītā teksta uztveršanā, kļūdas interpunkcijas lietošanā

  1

  Neatbilst prasībām, nevar novērtēt

  0

  V. Mutvārdu daļa

  21. Mutvārdu daļā tiek pārbaudīta reflektanta klausīšanās prasme un runātprasme – jautājumu izpratne, atbildes uz jautājumiem, dialoģiskās un monoloģiskās runas prasmes, zināšanas par valodas stiliem, atbilstošas leksikas izvēle, izruna, prasmes lietot interaktīvās darbības un mijiedarbības stratēģijas, reflektanta spēja sekot līdzi lekcijām angļu valodā, piedalīties semināros un diskusijās.

  22. Mutvārdu daļa tiek organizēta individuālā tiešsaistes intervijā starp augstskolas speciālistu un reflektantu. Mutvārdu daļa ir interaktīva, tās laikā reflektantam tiek uzdoti dažādi jautājumi, valodas prasmes tiek pārbaudītas, izmantojot dažādus vizuālus uzskates līdzekļus. Mutvārdu daļas laikā tiek uzdoti arī jautājumi par rakstu darbu.

  23. Mutvārdu daļu kārto tikai tie reflektanti, kuri sekmīgi nokārtojuši tiešsaistes testu, iegūstot vismaz 50 % no maksimāli iespējamā punktu skaita.

  24. Mutvārdu daļas ilgums – 18–20 minūtes, un to veido trīs daļas:

  24.1. pirmā daļa – reflektanta atbildes uz intervētāja jautājumiem par viņu un ikdienas situācijām, ietverot jautājumus saistībā ar reflektanta veiktajiem rakstu darbiem (dialoģiskā runa). Tiek pārbaudīta reflektanta klausīšanās prasme un runātprasme, precīzi izprotot eksaminētāja uzdotos jautājumus un atbildot uz tiem, prasmi lietot atbilstošas interaktīvās darbības un mijiedarbības stratēģijas;

  24.2. otrā daļa – reflektanta klausīšanās prasmes un runātprasmes pārbaude, kurā tiek vērtēta reflektanta spēja klausīties un saprast lekciju un atbilstoši atbildēt uz jautājumiem. Reflektants noklausās akadēmiska un (vai) profesionāla satura teksta fragmentu, sniedz īsu dzirdētā teksta kopsavilkumu un papildus runā par intervētāja izvirzīto sarunas tematu (monoloģiskā runa);

  24.3. trešā daļa – padziļināta diskusija par otrās daļas tematu, iespējams, papildus izmantojot uzskates līdzekli (dialoģiskā runa).

  25. Mutvārdu daļa ir nokārtota, ja reflektants demonstrē jautājumu izpratni, spēj sniegt loģiskas un pamatotas atbildes uz jautājumiem, izmantojot precīzas teikumu konstrukcijas, atbilstošu leksiku un valodas stilu, reflektanta izruna ir saprotama, runas temps atbilstošs, reflektants spēj brīvi un spontāni izteikties par attiecīgo tēmu, pārvalda monoloģiskās un dialoģiskās runas izveides principus, demonstrē atbilstošas interaktīvās darbības un mijiedarbības stratēģijas un ir ieguvis vismaz 50 % no iespējamā punktu skaita.

  26. Klausīšanās prasmes un runātprasmes novērtējums:

  Nr. p. k.

  Testa daļa

  Vērtēšanas kritēriji

  Rādītāji

  Punkti

  1.

  Klausīšanās prasmeJautājumu izpratnePrecīzi saprot pietiekami detalizētus norādījumus, lai varētu tos veiksmīgi ievērot. Precīzi saprot uzdotos jautājumus, pat tādus, kas formulēti, izmantojot sarežģītas teikuma konstrukcijas

  5

  Precīzi saprot detalizētus norādījumus, lai varētu tos veiksmīgi ievērot. Saprot uzdotos jautājumus, pat tādus, kas formulēti, izmantojot sarežģītas teikuma konstrukcijas

  4

  Saprot detalizētus norādījumus, lai varētu tos veiksmīgi ievērot. Saprot uzdotos jautājumus, kas izteikti, izmantojot vienkāršas teikuma konstrukcijas

  3

  Daļēji saprot detalizētus norādījumus, iespējamas problēmas to veiksmīgai ievērošanai. Daļēji saprot uzdotos jautājumus, kas izteikti, izmantojot vienkāršas teikuma konstrukcijas

  2

  Vāji saprot detalizētus norādījumus, iespējamas problēmas to veiksmīgai ievērošanai. Daļēji saprot uzdotos jautājumus, kas izteikti, izmantojot elementāras teikuma konstrukcijas

  1

  Nesaprot norādījumus un instrukcijas, nesaprot uzdotos jautājumus, nespēj iesaistīties sarunā

  0

  Dialoģiskā runaSpēj identificēt jebkuru sarunvalodas, akadēmiskās un profesionālās valodas tēmu un spontāni iesaistīties sarunā

  5

  Spēj identificēt jebkuru sarunvalodas un profesionālās valodas tēmu un iesaistīties sarunā

  4

  Spēj identificēt jebkuru sarunvalodas tēmu un iesaistīties sarunā

  3

  Spēj identificēt zināmas sarunvalodas tēmas un pēc pamudinājuma iesaistīties sarunā

  2

  Spēj identificēt zināmas sarunvalodas tēmas, bet ir problēmas iesaistīties sarunā

  1

  Nespēj identificēt sarunas tēmu

  0

  Lekcijas teksta izpratneBez grūtībām spēj saprast dzirdētās lekcijas tekstu, kas ietver akadēmisko leksiku un nozares profesionālo leksiku. Izšķir teksta nianses. Precīzi atbild uz jautājumiem par dzirdētā teksta saturu. Spēj sniegt precīzi strukturētu teksta kopsavilkumu

  5

  Bez grūtībām spēj saprast dzirdētās lekcijas tekstu, kas ietver akadēmisko leksiku un nozares profesionālo leksiku. Izšķir teksta nianses. Atbild uz jautājumiem par dzirdētā teksta saturu. Spēj sniegt precīzu teksta kopsavilkumu

  4

  Spēj saprast dzirdētās lekcijas tekstu, kas ietver akadēmisko leksiku un nozares profesionālo leksiku, tomēr var rasties nepieciešamība pārjautāt dzirdēto. Grūti izšķir teksta nianses. Atbild uz jautājumiem par dzirdētā teksta saturu. Spēj sniegt teksta kopsavilkumu

  3

  Spēj daļēji saprast dzirdētās lekcijas tekstu, kas ietver akadēmisko leksiku un nozares profesionālo leksiku, pārjautāt dzirdēto. Grūti izšķir teksta nianses. Neprecīzi atbild uz jautājumiem par dzirdētā teksta saturu. Spēj sniegt nepilnīgu teksta kopsavilkumu

  2

  Spēj daļēji saprast dzirdētās lekcijas tekstu, kas ietver akadēmisko leksiku un nozares profesionālo leksiku, pārjautāt dzirdēto. Neizšķir teksta nianses. Neprecīzi atbild uz jautājumiem par dzirdētā teksta saturu. Nespēj sniegt teksta kopsavilkumu

  1

  Nespēj saprast lekcijas tekstu, nevar atbildēt uz jautājumiem par tekstu un nespēj izveidot teksta kopsavilkumu

  0

  2.

  RunātprasmeLeksikaIzmanto dotās tēmas kontekstam atbilstošu plašu vārdu krājumu

  5

  Izmanto dotās tēmas kontekstam atbilstošu pietiekami plašu vārdu krājumu, īpaši nevilcinoties, lai meklētu atbilstošos vārdus

  4

  Ir pietiekams vārdu krājums, lai runātu par doto tēmu, tomēr vērojama vilcināšanās, lai izvēlētos piemērotākos vārdus

  3

  Vārdu krājums ierobežots, ar grūtībām atrod dotās tēmas kontekstam atbilstošo leksiku, bieži izvēlas nepareizu leksiku

  2

  Vārdu krājums ir nepietiekams, lai veidotu izvērstu sarunu par doto tēmu

  1

  Nespēj izteikt savu domu un atbildēt uz jautājumiem

  0

  Runas temps un izrunaRunā tekoši un ātri, nevilcinās. Izruna skaidra un precīza

  5

  Runā tekoši un ātri, nevilcinās. Izruna skaidra un pareiza, tomēr pieļauj atsevišķas kļūdas

  4

  Runā vilcinoties un ieturot pauzes. Izruna pareiza, tomēr vērojamas kļūdas, kas kopumā netraucē uztvert runātāja teikto

  3

  Runā vilcinoties un ieturot pauzes. Izruna kļūdaina, kas traucē uztvert runātāja teikto

  2

  Runā lēni, vilcinoties, meklējot piemērotus vārdus. Izruna kļūdaina, grūti uztvert runātāja teikto

  1

  Runā īsiem, nepilniem teikumiem, izrunā daudz kļūdu, runātāja teiktais nav saprotams

  0

  GramatikaRunā gramatiski precīzi, izmantojot sarežģītas teikumu konstrukcijas un atbilstošas gramatiskās kategorijas. Iespējamas nelielas kļūdas, ko runātājs pats izlabo

  5

  Runā gramatiski pareizi, izmantojot sarežģītas teikumu konstrukcijas un atbilstošas gramatiskās kategorijas. Sarežģītajās teikumu konstrukcijās pieļaujamas kļūdas, kas netraucē saprast runātāju

  4

  Izmanto gan dažas sarežģītas, gan pamatā vienkāršas teikumu konstrukcijas, vērojamas kļūdas gramatikas lietošanā, kas var traucēt saprast runātāju

  3

  Pareizi lieto atsevišķas vienkāršas gramatikas konstrukcijas, tomēr sistemātiski kļūdās pamata kategoriju lietošanā

  2

  Vājas gramatikas zināšanas, bieži kļūdās būtiskos valodas aspektos, un tas neļauj saprast runātāju

  1

  Gramatikas zināšanas nepietiekamas, lai spētu komunicēt

  0

  Dialoģiskās runas saturs (1. un 3. uzd.)Brīvi atbild uz visiem jautājumiem, sniedzot precīzas un izvērstas atbildes

  5

  Brīvi atbild uz visiem jautājumiem, sniedzot precīzas un atbilstošas atbildes

  4

  Atbild uz visiem jautājumiem, tomēr ne visas atbildes ir izvērstas un (vai) atbilstošas

  3

  Atbild uz jautājumiem, sniedzot īsas un vienkāršas atbildes, izmantojot iegaumētas frāzes

  2

  Atbildes nav atbilstošas, neatbild pilnos teikumos, bet tikai ar atsevišķām frāzēm

  1

  Valodas prasmes nav pietiekamas, lai varētu novērtēt

  0

  Monoloģiskās runas saturs (2. uzd.)Sarunā iekļauta visa nepieciešamā informācija, izveidots precīzi strukturēts kopsavilkums, pauž pamatotu un argumentētu viedokli

  5

  Sarunā iekļauta lielākā daļa no nepieciešamās informācijas, izveidots strukturēts kopsavilkums, pauž argumentētu viedokli

  4

  Sarunā vienkāršotā veidā iekļauta nepieciešamā informācija, izveidots kopsavilkums, pauž viedokli, bet ne vienmēr pamato to

  3

  Sarunā vienkāršotā veidā sniegta informācija, kas ne vienmēr atbilst konkrētajai tēmai, izveidots vienkāršs kopsavilkums, nepamato viedokli

  2

  Sarunā vienkāršotā veidā sniegta minimāla informācija, kas bieži neatbilst konkrētajai tēmai, izveidots vienkāršs kopsavilkums, nepamato viedokli

  1

  Valodas prasmes nav pietiekamas, lai varētu novērtēt

  0

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.