(1) Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:03
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 599

  Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 22. §)
  Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā
  Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu

  1. Noteikumi nosaka oficiālās statistikas veidlapu (turpmāk – veidlapa) paraugus izglītības jomā, kā arī to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

  2. Noteikumi apstiprina šādu veidlapu paraugus izglītības jomā:

  2.1. veidlapa Nr. VS-1 "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmām" (turpmāk – veidlapa Nr. VS-1) (1. pielikums);

  2.2. veidlapa Nr. VSP-1 "Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām pirmsskolas izglītības programmām" (turpmāk – veidlapa Nr. VSP-1) (2. pielikums).

  (MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

  3. Veidlapas aizpilda šādi respondenti:

  3.1. veidlapu Nr. VS-1 aizpilda vispārējās izglītības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes), kā arī profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas;

  3.2. veidlapu Nr. VSP-1 aizpilda izglītības iestādes (izņemot vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes), kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

  (MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

  4. Veidlapas aizpildāmas saskaņā ar tajās minētajiem norādījumiem.

  5. Respondenti katru gadu veidlapas aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz attiecīgā gada 4. oktobrim.

  (MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

  6. Veidlapas par 2019./2020. mācību gadu respondenti aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2020. gada 15. janvārim.

  6.1 Veidlapas par 2020./2021. mācību gadu respondenti aizpilda un iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2020. gada 30. novembrim.

  (MK 25.08.2020. noteikumu Nr. 539 redakcijā)

  7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumus Nr. 486 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 169. nr.).

  Ministru prezidents A. K. Kariņš

  Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 10. decembra
  noteikumiem Nr. 599

  (Pielikums grozīts ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

   

  Veidlapa Nr. VS-1

  Pārskats par
  izglītības iestādē īstenotajām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmām
  20__./20__. m. g. sākumā

   

   
     
  Reģistrācijas Nr. Izglītības iestāžu reģistrā  
  Izglītības iestādes nosaukums 
  Republikas pilsēta Novads 
  Novada teritoriālā vienība (pilsēta vai pagasts) 
  Adrese, pasta indekss 
  Elektroniskā pasta adrese (e-pasts) 
  Mācību valoda 
  Direktora vārds, uzvārds Tālrunis 
  Juridiskais statuss 
   

  Veidlapas aizpildītājs:

  vārds, uzvārds tālr. nr. e-pasts 
   

  I. Izglītojamo skaits un to sadalījums vispārējās (t. sk. speciālās) izglītības programmās

  1.1. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. beigās

  Rindas kodsRādītāja nosaukums1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.KOPĀT. sk. meitenes
  AB1234567891011121314
  100Dzim-
  šanas gads
  20__. g. un jaunāki              
  101____. g.              
  102____. g.              
  103____. g.              
  104____. g.              
  105____. g.              
  106____. g.              
  107____. g.              
  108____. g.              
  109____. g.              
  110____. g.              
  111____. g.              
  112____. g.              
  113____. g.              
  114____. g.              
  115____. g.              
  11619__. g. un vecāki              
  117K O P Ā              
  118no tiempārcelti nākamajā klasē ar vērtējumu no 1 līdz 3              
  119bija noteikti papildu mācību pasākumi              
  120apguvuši divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programmu              
  121Palika uz otru gadu              
  122Atskaitīti no izglītības iestādes 01.09.20__.–31.08.20__.              
  123 t. sk. turpina mācības citā izglītības iestādē              
  124Izglītojamo – ārzemnieku skaits              
  125 t. sk. meitenes              
  126Izglītojamie – ārzemnieki, kuri atskaitīti no izglītības iestādes 01.09.20__.–31.08.20__.              

  1.2. Meiteņu skaita sadalījums 20__./20__. m. g. beigās

  Rindas kodsRādītāja nosaukums1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.KOPĀ
  AB12345678910111213
  130Dzim-
  šanas gads
  20__. g. un jaunākas             
  131____. g.             
  132____. g.             
  133____. g.             
  134____. g.             
  135____. g.             
  136____. g.             
  137____. g.             
  138____. g.             
  139____. g.             
  140____. g.             
  141____. g.             
  142____. g.             
  143____. g.             
  144____. g.             
  145____. g.             
  14619__. g. un vecākas             
  147K O P Ā             
  148Palika uz otru gadu             

  1.3.  20__./20__. mācību gada 9. un 12. klašu beidzēji

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsBeidza 9. klasi*Beidza 12. klasi
  KOPĀar apliecībuar liecībuKOPĀar atestātuar liecību
  AB123456
  150KOPĀ      
  151 t. sk. meitenes      

  * Speciālās izglītības iestādes un klases norāda tos 9. klašu beidzējus, kuri ieguva pamatizglītību.

  1.4. Izglītojamo atbrīvošana no valsts pārbaudījumiem 20__./20__. mācību gadā

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsPar pamatizglītības kursuPar vidējās izglītības kursu
  kopāt. sk. no visiem pārbaudījumiemkopāt. sk. no visiem pārbaudījumiem
  AB1234
  155Ģimenes ārsta atzinums    
  156Apguva speciālās izglītības programmu, kurā paredzēta izglītojamā atbrīvošana no valsts pārbaudījuma kārtošanas    
  157Citi iemesli    

  2.1. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. mācību gada sākumā

  Rindas kodsRādītāja nosaukums1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.KOPĀT. sk. meitenes
  AB1234567891011121314
  200Dzim-
  šanas gads
  20__. g. un jaunāki              
  201____. g.              
  202____. g.              
  203____. g.              
  204____. g.              
  205____. g.              
  206____. g.              
  207____. g.              
  208____. g.              
  209____. g.              
  210____. g.              
  211____. g.              
  212____. g.              
  213____. g.              
  214____. g.              
  215____. g.              
  21619__. g. un vecāki              
  217K O P Ā              
  218Otrgadnieki              
  219Bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni              
  220Izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri apgūst vispārējās izglītības programmu              
  221Izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē un apgūst speciālās izglītības programmu              
  222Izglītojamo – ārzemnieku skaits              
  223 t. sk. apmaiņas programmas ietvaros              
  224Klātienes izglītojamo skaits              
  225Klašu skaits              
  226Klašu komplektu skaits              
  227Klašu skaits, kurās integrētie izglītojamie ar speciālām vajadzībām apgūst speciālās izglītības programmas              
  228Neklātienes izglītojamo skaits              
  229Neklātienes klašu skaits              
  230Tālmācības izglītojamo skaits              
  231Tālmācības klašu skaits              

  2.2. Meiteņu skaita sadalījums 20__./20__. mācību gada sākumā

  Rindas kodsRādītāja nosaukums1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.KOPĀ
  AB12345678910111213
  235Dzim-
  šanas gads
  20__. g. un jaunākas             
  236____. g.             
  237____. g.             
  238____. g.             
  239____. g.             
  240____. g.             
  241____. g.             
  242____. g.             
  243____. g.             
  244____. g.             
  245____. g.             
  246____. g.             
  247____. g.             
  248____. g.             
  249____. g.             
  250____. g.             
  25119__. g. un vecākas             
  252K O P Ā             
  253Otrgadnieces             

  2.3. Izglītojamie vispārējās (t. sk. speciālās) izglītības iestādēs

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopā
  AB1
  254Pagarinātās dienasgrupas 
  255izglītojamie 
      
  Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopāT. sk. meitenes
  AB12
  256Mājas apmācība1.–4. kl.  
  2575.–6. kl.  
  2587.–9. kl.  
  25910.–12. kl.  
  260Izglītība ģimenē1.–4. kl.  
  2615.–6. kl.  
  262Izglītojamo skaits, kuri uzturas internātā, tajā nenakšņojot  

  2.4. Izglītojamie speciālās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus

  Rindas kods Kopā
  AB1
  263Izglītojamo skaits, kuri izmanto internāta pakalpojumus (nakšņo internātā) 
  264Izglītojamo skaits, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss 

  II. 20__./20__. mācību gadā vispārējās vidējās izglītības programmās uzņemtie izglītojamie

  2.5.  10. klasē uzņemto izglītojamo skaita sadalījums

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopāT. sk. meitenes
  AB12
  270Izglītojamo skaits, kuri uzņemti 10. klasē kopā (bez otrgadniekiem)  
  271 t. sk. beidza pamatizglītības programmuiepriekšējā mācību gadā  
  272agrāk  

  2.6.  20__./20__. m. g. uzņemti 10. klasē

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsUzņemti
  10. kl.
  Dzimšanas gads
  ____. g. un jaunāki____. g.____. g.____. g.____. g.____. g.____. g. un vecāki
  AB12345678
  275KOPĀ        
  276 t. sk. meitenes        
  277No jauna uzņemti        
  278 t. sk. meitenes        
  279Atkārtoti uzņemti        
  280 t. sk. meitenes        
  281Turpina mācības        
  282 t. sk. meitenes        

  2.7.  20__./20__. m. g. uzņemti 11. klasē

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsUzņemti
  11. kl.
  Dzimšanas gads
  ____. g. un jaunāki____. g.____. g.____. g.____. g.____. g.____. g. un vecāki
  AB12345678
  283KOPĀ        
  284 t. sk. meitenes        
  285Atkārtoti uzņemti        
  286 t. sk. meitenes        
  287Turpina mācības        
  288 t. sk. meitenes        

  2.8.  20__./20__. m. g. uzņemti 12. klasē

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsUzņemti
  12. kl.
  Dzimšanas gads
  ____. g. un jaunāki____. g.____. g.____. g.____. g.____. g.____. g. un vecāki
  AB12345678
  289KOPĀ        
  290 t. sk. meitenes        
  291Atkārtoti uzņemti        
  292 t. sk. meitenes        
  293Turpina mācības        
  294 t. sk. meitenes        

  3.1. Izglītojamo – ārzemnieku skaita sadalījums pa valstīm

  Rindas kods KOPĀ1.–6. kl.7.–9. kl.10.–12. kl.
  kopāt. sk. meiteneskopāt. sk. meiteneskopāt. sk. meitenes
  AB1234567
  300Izglītojamo – ārzemnieku skaits       
    t. sk. pa valstīm:       
  301        
  302        
  303        
  304        
  305        
  306        
  307        

  3.2. Remigrējušo izglītojamo skaits vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsSkaits 
  AB1 
  310Remigrējušie izglītojamie  

  4. Izglītojamo skaita sadalījums pa vispārējās izglītības programmām

  Rindas kodsProgrammas kodsProgrammas nosaukumsPazīme*1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.KOPĀT. sk. meitenes
  ABCD1234567891011121314
  400                 
  401                 
  402                 
  403                 
  404                 
  405                 
  406                 
  407                 
  408                 
  409                 
  410                 
  411                 
  412                 

  * Tālmācības programma.

  5.1. Pedagogi un pārējie darbinieki

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsDarba likmju skaitsNo tām (1. aile) vakancesDarbiniekiNo tiem (3. aile) ar šo mācību gadu uzsākuši darbu jaunie pedagogiNo kopējā skaita (3. aile)
  kopāt. sk. sievietesamatu sāk pildīt paralēli studijāmamatu sāk pildīt pēc kvalifikācijas iegūšanasstrādā nepilnu slodzit. sk. sievietes
  AB12345678
  500Kopā        
  501 Pedagogi        
  502  no tiem ārzemnieki        
  503  izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki        
  504  skolotāji        
  505no tiem 1.–4. klasē        
  5065.–6. klasē        
  5077.–9. klasē        
  50810.–12. klasē        
  509  profesionālās izglītības skolotāji        
  510  pagarinātās dienas grupas skolotāji        
  511  internāta, dienesta viesnīcas skolotāji        
  512  pirmsskolas izglītības skolotāji        

  513

  no tiem (512. rinda) bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai

          
  514  pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi        
  515  skolotājs logopēds        
  516  speciālais pedagogs        
  517  sociālais pedagogs        
  518  pedagoga palīgs        
  519  interešu izglītības skolotājs        
  520  izglītības psihologs        
  521  sporta metodiķis        
  522  bibliotekārs        
  523  pārējie pedagogi        
  524 Pārējie darbinieki        

  5.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības

  Rindas kodsDarbiniekiAr vidējo izglītībuAr augstāko izglītībuNo pedagogu skaita
  (3. aile) zinātņu doktori
  ar vispārējo vidējo izglītībuar profesionālo vidējo izglītībuno tiem
  (9. –10. aile) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību
  ar augstāko pedagoģisko izglītībut. sk. pedagoģijas maģistriar citu augstāko izglītībut. sk. citi maģistri
  AB910111213141516
  501Pedagogi        
  502 no tiem ārzemnieki        
  503 izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki        
  504 skolotāji        
  505no tiem 1.–4. klasē        
  5065.–6. klasē        
  5077.–9. klasē        
  50810.–12. klasē        
  509 profesionālās izglītības skolotāji        
  510 pagarinātās dienas grupas skolotāji        
  511 internāta, dienesta viesnīcas skolotāji        
  512 pirmsskolas izglītības skolotāji        
  513no tiem (512. rinda) bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai        
  514 pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi        
  515 skolotājs logopēds        
  516 speciālais pedagogs        
  517 sociālais pedagogs        
  518 pedagoga palīgs        
  519 interešu izglītības skolotājs        
  520 izglītības psihologs        
  521 sporta metodiķis        
  522 bibliotekārs        
  523 pārējie pedagogi        

  5.3. Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes

  Rindas kodsDarba slodzesPedagogu skaitsSkolotāju skaits
  kopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievietes
  AB1234
  530Kopā    
  531 t. sk. darba slodze mazāka par 0,25 no likmes    
  532 0,25–0,49    
  533 0,50–0,74    
  534 0,75–0,99    
  535 1,00–1,334    
  536 > 1,334    

  5.4. Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām

  Rindas kodsVecuma grupasPedagogu skaitsSkolotāju skaitsNo skolotājiemProfesionālās izglītības skolotāju skaits
  1.–4. kl.5.–6. kl.7.–9. kl.10.–12. kl.
  kopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievieteskopāt. sk. sievietes
  AB1234567891011121314
  540Kopā              
  541 24 gadi un jaunāki              
  542 25–29 gadi              
  543 30–34 gadi              
  544 35–39 gadi              
  545 40–44 gadi              
  546 45–49 gadi              
  547 50–54 gadi              
  548 55–59 gadi              
  549 60–64 gadi              
  550 65 gadi un vecāki              
  551No kopējā skaita –
  pensijas vecumā
                

  6. Izglītības iestādes finansējums 20__. gadā

  Rindas kodsFinansējuma avotiSumma (euro)
  AB1
  600Kopējais finansējums 
  601 t. sk. no valsts budžeta 
     no tā (601. rinda): 
  602bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu
  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
   
  603vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
   
  604interešu izglītības pedagogu darba samaksai un
  valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
   
  605mācību līdzekļiem 
  606speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, uzturēšanas izmaksām 
  607ēdināšanai 1.–4. klasei 
  608citiem izdevumiem 
  609 no pašvaldības budžeta 
     no tā (609. rinda): 
  610pedagogu darba samaksai 
  611uzturēšanas izdevumiem 
  612 maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
  613 ārvalstu piešķirtais finansējums 
  614 citi avoti 

  7.1. Telpu platība

  (Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

  7.2. Telpu piemērotība izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanai

  (Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

  8. Datortehnika izglītības iestādē

  (Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

  9. Izglītojamo skaits, kuri apgūst atsevišķus mācību priekšmetus pamatizglītībā

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopā1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.
  AB12345678910
  900Ētika          
  901Ētika un kristīgā mācība          
  902Kristīgā mācība          
  903Konfesionālā ticības mācība          

  10. Fakultatīvās nodarbības

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsStundu skaits nedēļāIzglītojamo skaitsT. sk. izglītojamie
  1.–4. klasē5.–9. klasē10. klasē11. klasē12. klasē
  AB1234567
  1000Fakultatīvās nodarbības:       
  1001padziļināta mācību priekšmeta apguve       
  1002mācību priekšmetu apguve ārpus izglītības programmu paraugiem       
  1003 t. sk. konfesionālā ticības mācība       
  1004 veselības mācība       
  1005mākslinieciskā pašdarbība       
  1006 t. sk. kori       
  1007 tautas deju kolektīvi       
  1008 teātris       
  1009 folkloras kopas       
  1010mazākumtautību valodas apguve       

  1011

  nodarbības, kas saistītas ar attiecīgās etniskās kultūras izzināšanu (mazākumtautību izglītības programmās)       
  1012Eiropas Savienības jautājumu apguve       
  1013citas (norādīt)       
  1014        

  11. Izglītojamo skaits, kuri, vispārējās izglītības iestādē īstenojot vispārējās pamatizglītības/vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmu, apgūst mācību priekšmeta saturu latviešu valodā, mazākumtautību valodā vai bilingvāli

  Rindas kods

  Mācību priekšmeta nosaukums

  Apgūst

  latviešu valodā/
  mazākumtautību valodā/
  bilingvāli

  Kopā

  1. kl.

  2. kl.

  3. kl.

  4. kl.

  5. kl.

  6. kl.

  7. kl.

  8. kl.

  9. kl.

  10. kl.

  11. kl.

  12. kl.

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  1100

                 

  1101

                 

  1102

                 

  1103

                 

  1104

                 

  1105

                 

  1106

                 

  1107

                 

  1108

                 

  1109

                 

  1110

                 

  1111

                 

  1112

                 

  1113

                 

  1114

                 

  1115

                 

  12. Izglītojamo skaita sadalījums vispārējā vidējā izglītībā pa atsevišķiem mācību priekšmetiem

  Rindas kodsMācību priekšmetiIzglītojamo skaits, kuri apgūst mācību priekšmetu
  10. klase11. klase12. klase
  AB123
  1200Pirmā svešvaloda   
  1201Otrā svešvaloda   
  1202Trešā svešvaloda   
  1203Ceturtā svešvaloda   
  1204Informātika   
  1205Programmēšanas pamati   
  1206Tehniskā grafika   
  1207Veselības mācība   
  1208Fizika   
  1209Ķīmija   
  1210Bioloģija   
  1211Dabaszinības   
  1212Ekonomika   
  1213Filozofija   
  1214Ģeogrāfija   
  1215Psiholoģija   
  1216Politika un tiesības   
  1217Mājsaimniecība   
  1218Ētika   
  1219Kulturoloģija   
  1220Mūzika   
  1221Vizuālā māksla   
  1222Astronomija   
  1223Loģika   
  1224Matemātiskā analīze   
  1225Komerczinības   
  1226Kultūras vēsture   
  1227Reliģiju vēsture   
  1228Mākslas vēsture   
  1229Pasaules literatūra   
  1230Mākslinieciskā pašdarbība   
  1231    
  1232    
  1233    
  1234    
  1235    

  13. Svešvalodu apguve

  Rindas kodsSvešvalodaKopā1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.
  AB12345678910111213
  1300Angļu valoda             
  1301 t. sk. kā pirmā valoda             
  1302 kā otrā valoda             
  1303 kā trešā valoda             
  1304 kā ceturtā valoda             
  1305Vācu valoda             
  1306 t. sk. kā pirmā valoda             
  1307 kā otrā valoda             
  1308 kā trešā valoda             
  1309 kā ceturtā valoda             
  1310Franču valoda             
  1311 t. sk. kā pirmā valoda             
  1312 kā otrā valoda             
  1313 kā trešā valoda             
  1314 kā ceturtā valoda             
  1315Krievu valoda             
  1316 t. sk. kā pirmā valoda             
  1317 kā otrā valoda             
  1318 kā trešā valoda             
  1319 kā ceturtā valoda             
  1320Cita valoda             
  1321 t. sk. kā pirmā valoda             
  1322 kā otrā valoda             
  1323 kā trešā valoda             
  1324 kā ceturtā valoda             
                 
  Rindas kods Kopā1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.10. kl.11. kl.12. kl.
  AB12345678910111213
  1325Izglītojamo skaits, kuri apgūst tikai vienu svešvalodu             
  1326Izglītojamo skaits, kuri apgūst divas svešvalodas             
  1327Izglītojamo skaits, kuri apgūst trīs svešvalodas             
  1328Izglītojamo skaits, kuri apgūst četras svešvalodas             

  III. Pirmsskolas vecuma bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās

  14. Bērnu skaits

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopāBērnu sadalījums pēc dzimšanas gada
  20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.
  un vecāki
  AB12345678910
  1400Bērnu skaits          
  1401 t. sk. meitenes          
  1402No kopējā skaita (1400. rinda) – bērni ar speciālām vajadzībām          
  1403 t. sk. meitenes          

  15. Bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām

  Rindas kodsProgrammas kodsProgrammas nosaukumsMācību valodaGrupu skaitsBērnu skaitst. sk. 20__. g. un agrāk dzimušie bērniIntegrēti
  (jā/nē)
  ABCD1234
  1500       
  1501       
  1502       
  1503       

  16. Remigrējušo bērnu skaits

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsSkaits 
  AB1 
  1600Remigrējušo bērnu skaits  

  IV. Izglītojamo skaits un tā sadalījums profesionālās izglītības programmās

  17. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. beigās

  Rindas kods 20__. g. un jaunāki___. g.___. g.___. g.___. g.19__. g. un vecākiKopā
  AB1234567
  1700KOPĀ       
  1701 t. sk. meitenes       

  18.  20__./20__. mācību gada beidzēji

  Rindas kods KOPĀT. sk. ar atbilstošu kvalifikāciju
  AB12
  1800KOPĀ  
  1801 t. sk. meitenes  

  19. Uzņemto izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. sākumā

  Rindas kods 20__. g. un jaunāki___. g.___. g.___. g.___. g.19__. g. un vecākiKopā
  AB1234567
  1900KOPĀ       
  1901 t. sk. meitenes       

  20. Visu izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__. m. g. sākumā

  Rindas kods 20__. g. un jaunāki___. g.___. g.___. g.___. g.19__. g. un vecākiKopā
  AB1234567
  2000KOPĀ       
  2001 t. sk. meitenes       

  21. Izglītojamo skaita sadalījums pa izglītības programmām

  Rindas kodsProgrammas kodsProgrammas nosaukumsKvalifikācijaKurssKopāT. sk. meitenes
  ABCDE12
  2100      
  2101      
  2102      

  Iesniedzot šo oficiālās statistikas veidlapu, respondents piekrīt tajā iekļautās informācijas (izņemot finanšu rādītājus) publiskošanai trešajām personām.

  DATI SAGATAVOTI UN IESNIEGTI ELEKTRONISKI UN IR DERĪGI BEZ PARAKSTA.

  Norādījumi veidlapas Nr. VS-1 aizpildīšanai

  Pārskatu mācību gada sākumā sagatavo visas izglītības iestādes, kuras īsteno vai līdz iepriekšējā mācību gada beigām īstenoja vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas.

  Par vasaras periodā likvidēto vai reorganizēto izglītības iestāžu pārskatu iesniegšanu ir atbildīgs attiecīgās iestādes dibinātājs. Par šīm iestādēm aizpilda pārskata 1. un 6. sadaļu.

  Pārskatā pieprasīto informāciju iegūst no izglītības iestādē esošajiem uzskaites dokumentiem un direktora rīkojumiem.

  Informāciju norāda par stāvokli izglītības iestādē 5. septembrī.

  Izglītības iestāde, kurā mācības notiek vienā valodā, pārskatā norāda attiecīgo mācību valodu (piemēram, latviešu, krievu, poļu, ukraiņu). Izglītības iestāde, kurā ir vairākas mācību valodas plūsmas, par katru plūsmu sagatavo atsevišķu veidlapu. Izglītības iestāde, kura pārskatu sagatavo par katru plūsmu atsevišķi, pārskata 5.1.–6. un 14.–21. sadaļu aizpilda tikai vienā veidlapā – pamatpārskatā – par to mācību plūsmu, kurā ir lielāks izglītojamo skaits (izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, var veidoties vairāki pārskati atkarībā no mācību valodas un izglītības ieguves formas; pamatpārskats ir tas, kurā ir lielāks izglītojamo skaits).

  Ja vispārējās izglītības iestādē ir atvērtas speciālās izglītības klases (izglītojamiem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem), klases, kurās tiek īstenotas vakara (maiņu) izglītības programmas, neklātienes izglītības programmas vai tālmācības programmas (vidusskolā, ģimnāzijā vai valsts ģimnāzijā), vai ja vispārējās izglītības iestāde īsteno izglītības programmas ieslodzījuma vietās, tad par šīm klasēm aizpilda atsevišķu veidlapu, neieskaitot rādītājus pamatpārskatā. Atsevišķajā veidlapā nav jāaizpilda 5.1.–6. un 14.–21. sadaļa – tās katra izglītības iestāde aizpilda tikai vienu reizi.

  Ja speciālās izglītības iestādē tiek īstenotas vispārizglītojošās programmas, tad par šīm klasēm aizpilda atsevišķu veidlapu, neieskaitot rādītājus speciālās izglītības iestādes pamatpārskatā. Atsevišķajā veidlapā nav jāaizpilda 5.1.–6. un 14.–21. sadaļa – tās katra izglītības iestāde aizpilda tikai vienu reizi.

  Ja vispārējās izglītības programma tiek īstenota profesionālās izglītības iestādē, tad šī iestāde aizpilda pārskata 1.–4. un 9.–13. sadaļu.

  Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 10. decembra
  noteikumiem Nr. 599

  (Pielikums grozīts ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

   

  Veidlapa Nr. VSP-1

   

  Pārskats par izglītības iestādē īstenotajām pirmsskolas izglītības programmām
  20__./20__. m. g. sākumā

   

   
     
  Reģistrācijas Nr. Izglītības iestāžu reģistrā  
  Izglītības iestādes nosaukums 
  Republikas pilsēta Novads 
  Novada teritoriālā vienība (pilsēta vai pagasts) 
  Adrese, pasta indekss 
  Elektroniskā pasta adrese (e-pasts) 
  Mācību valoda 
  Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds Tālrunis 
  Juridiskais statuss 
   

  Veidlapas aizpildītājs:

  vārds, uzvārds tālr. nr. e-pasts 
   

  1. Bērnu skaits

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsKopāBērnu sadalījums pēc dzimšanas gada
  20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g20__. g. un vecāki
  AB12345678910
  100Bērnu skaits          
  101 t. sk. meitenes          
  102No kopējā skaita (100. rinda) – bērni ar speciālām vajadzībām          
  103 t. sk. meitenes          

  2. Bērnu – ārzemnieku skaits sadalījumā pa valstīm

  Rindas kodsValstsBērnu skaitsT. sk. meitenes
  AB12
  200   
  201   
  202   
  203   
  204   
  205   
  206   
  207   

  3. Remigrējušo bērnu skaits

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsSkaits
  AB1
  300Remigrējušo bērnu skaits 

  4. Bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām

  Rindas kodsProgrammas kodsProgrammas nosaukumsMācību valodaGrupu skaitsBērnu skaitsT. sk. 20__. g. un agrāk dzimušie bērni

  Integrēti(jā/nē)

   

  ABCD1234
  400       
  401       
  402       
  403       
  404       
  405       
  406       
  407       
  408       

  5.1. Pedagogi un pārējie darbinieki

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsDarba likmju skaitsNo tām (1. aile) vakancesDarbinieki
  kopāt. sk. sievietest. sk. (no 3. ailes) grupās, kurās ir trīsgadīgi vai vecāki bērni
  AB12345
  500KOPĀ     
  501 Pedagogi     
  502 No pirmsskolas izglītības skolotāju skaita (505. rinda) – pirmsskolas izglītības skolotāji bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai     
  503 t. sk. izglītības iestādes vadītājs     
  504 izglītības metodiķis, izglītības iestādes vadītāja vietnieks     
  505 pirmsskolas izglītības skolotājs     
  506 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs     
  507 pirmsskolas izglītības sporta skolotājs     
  508 skolotājs logopēds     
  509 interešu izglītības skolotājs     
  510 speciālās izglītības skolotājs     
  511 speciālais pedagogs     
  512 izglītības psihologs     
  513 pedagogu palīgi     
  514 pārējie pedagogi     
  515 Pārējie darbinieki     
  516 t. sk. aukles un skolotāju palīgi     

  5.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsAr vidējo izglītībuAr augstāko izglītībuNo pedagogu skaita (3. aile) zinātņu doktori
  ar vispārējo vidējo izglītībuar profesionālo vidējo izglītībuno tiem
  (6.–7. aile) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību
  ar augstāko pedagoģisko izglītībut. sk. pedagoģijas maģistriar citu augstāko izglītībut. sk. citi maģistri
  A 678910111213
  501Pedagogi        
  502 No pirmsskolas izglītības skolotāju skaita (505. rinda) – pirmsskolas izglītības skolotāji bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai        
  503 t. sk. izglītības iestādes vadītājs        
  504 izglītības metodiķis, izglītības iestādes vadītāja vietnieks        
  505 pirmsskolas izglītības skolotājs        
  506 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs        
  507 pirmsskolas izglītības sporta skolotājs        
  508 skolotājs logopēds        
  509 interešu izglītības skolotājs        
  510 speciālās izglītības skolotājs        
  511 speciālais pedagogs        
  512 izglītības psihologs        
  513 pedagogu palīgi        
  514 pārējie pedagogi        

  5.3. Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām

  Rindas kodsVecuma grupasPedagogu skaits
  kopāt. sk. sievietes
  AB12
  530KOPĀ  
  531 t. sk. 24 gadi un jaunāki  
  532 25–29 gadi  
  533 30–34 gadi  
  534 35–39 gadi  
  535 40–44 gadi  
  536 45–49 gadi  
  537 50–54 gadi  
  538 55–59 gadi  
  539 60–64 gadi  
  540 65 gadi un vecāki  
  541No kopējā skaita – pensijas vecumā  

  5.4. Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes

  Rindas kodsDarba slodzesPedagogu skaits
  kopāt. sk. sievietes
  AB12
  550KOPĀ  
  551 t. sk. darba slodze mazāka par 0,25 no likmes  
  552 0,25–0,49  
  553 0,50–0,74  
  554 0,75–0,99  
  555 1,00–1,334  
  556 > 1,334  

  6. Izglītības iestādes finansējums 20__. gadā

  Rindas kodsRādītāja nosaukumsSumma (euro)
  AB1
  600Iestādes kopējais finansējums 
  601 t. sk. no valsts budžeta: 
  602 no 601. rindas – bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
  603 no 601. rindas – mācību līdzekļiem 
  604 no pašvaldības budžeta: 
  605 no 604. rindas – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
  606 no 604. rindas – izglītības iestādes uzturēšanas izdevumi 
  607 vecāku iemaksa: 
  608 no 607. rindas – ēdināšanas izdevumi 
  609 ārvalstu piešķirtais finansējums 
  610 citi avoti 

  7. Datortehnika izglītības iestādē

  (Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

  8. Telpu platība

  (Sadaļa svītrota ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

  Iesniedzot šo oficiālās statistikas veidlapu, respondents piekrīt tajā iekļautās informācijas (izņemot finanšu rādītājus) publiskošanai trešajām personām.

  DATI SAGATAVOTI UN IESNIEGTI ELEKTRONISKI UN IR DERĪGI BEZ PARAKSTA.

  Norādījumi veidlapas Nr. VSP-1 aizpildīšanai

  Pārskatā pieprasīto informāciju iegūst no izglītības iestādē esošajiem uzskaites dokumentiem un iestādes vadītāja rīkojumiem.

  Par vasaras periodā likvidēto vai reorganizēto izglītības iestāžu pārskatu iesniegšanu ir atbildīgs attiecīgās iestādes dibinātājs. Par šīm iestādēm aizpilda pārskata 6. sadaļu.

  Informāciju norāda par stāvokli izglītības iestādē 5. septembrī.

  Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 10. decembra
  noteikumiem Nr. 599

  (Pielikums svītrots ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 10. decembra
  noteikumiem Nr. 599

  (Pielikums svītrots ar MK 25.08.2020. noteikumiem Nr. 539)

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.