(1) Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:03
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 322

  Rīgā 2017. gada 13. jūnijā (prot. Nr. 30 18. §)
  Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju
  Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
  21. panta 1. punktu, Izglītības likuma 14. panta
  1.1 punktu un Augstskolu likuma 3. panta sesto daļu
  (MK 02.10.2018. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  1. Noteikumi nosaka Latvijas izglītības klasifikāciju, tai skaitā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem atbilstošus zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstus.

  2. Latvijas izglītības klasifikācijas struktūru veido šādi līmeņi:

  2.1. pirmais klasifikācijas līmenis (izglītības pakāpe un pirmais koda cipars) (1. pielikums);

  2.2. otrais klasifikācijas līmenis (izglītības programmas veids un otrais koda cipars (ar burtu/bez burta) kopā ar pirmo ciparu) (1. pielikums);

  2.3. trešais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskā grupa un trešais koda cipars) (2. pielikums);

  2.4. ceturtais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskā joma un ceturtais koda cipars kopā ar trešo ciparu) (2. pielikums);

  2.5. piektais klasifikācijas līmenis (izglītības programmu grupa un piektais koda cipars kopā ar trešo un ceturto ciparu) (2. pielikums).

  3. Izglītības programmu licencēšanā un izglītības programmu reģistra veidošanā papildus var lietot sesto klasifikācijas līmeni:

  3.1. vispārējā izglītībā – vispārējās izglītības programmu īpašie veidi, mācību valoda un izglītības ieguves forma (sestais, septītais un astotais koda cipars) (3. pielikums);

  3.2. profesionālajā izglītībā – izglītības programmu grupām atbilstošās profesionālās izglītības programmu kopas, kas ietver saturiski radniecīgas profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes izglītības programmas (izņemot profesionālās augstākās izglītības programmas) un izglītības programmas, kurās iegūst pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (sestais un septītais koda cipars) (4. pielikums).

  4. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru pirmais un otrais koda cipars ir 00, 26 vai 48 un kuru kodā nav ietverts astotais koda cipars vai kuru astotais koda cipars ir trīs, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 28. februārim.

  (MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

  5. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir:

  5.1. 224, 225, 310, 763 vai kuru trešais, ceturtais, piektais, sestais un septītais koda cipars ir 54303, 54801, 76203, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim;

  5.2. 222, 420, 440, 481, 524, 850, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

  (MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

  6. Izglītojamie, kas uzsākuši izglītības programmas apguvi vakara (maiņu) izglītības ieguves formā (astotais koda cipars 2), ir tiesīgi pabeigt attiecīgās izglītības programmas apguvi, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. augustam.

  (MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

  7. Vispārizglītojošā virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 011), humanitārā un sociālā virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 012), matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 013), kā arī profesionāli orientēta virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 014) izglītības programmas tiek īstenotas līdz 2022. gada 31. augustam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem un normatīvajiem aktiem par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. augustam.

  (MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

  8. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 851 un 852, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

  (MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 13. jūnija
  noteikumiem Nr. 322

  (Pielikums grozīts ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 616; MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

  Pirmais un otrais klasifikācijas līmenis un tā salīdzinājums ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (LKI), Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) un Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-2011)

  1. tabula

  Pirmais klasifikācijas līmenisOtrais klasifikācijas līmenisLKI/
  EKI
  ISCED–2011
  (trīs ciparu kodējumā)
  pirmais koda ciparsizglītības pakāpepirmais un otrais koda cipars (ar burtu/bez burta)izglītības programmas veidsISCED-P (izglītības programmas)ISCED-A (izglītības kvalifikācijas)
  1234567
  0Pirmsskolas izglītība01Pirmsskolas izglītības programmas 01010201
  02020202
  1Pamatizglītības pirmais posms11Vispārējā izglītība, pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas
  (1.–6. klase)
   100100
  10PProfesionālās pilnveides izglītības programmas, īstenojamas bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma1–2251100
  10VProfesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus pamatizglītības pirmā posma izglītības programmai 100030
  10TProfesionālā tālākizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma. Mācību ilgums vismaz 480 stundu2251100
  2Pamatizglītības otrais posms21Vispārējā izglītība, pilnas pamatizglītības programmas
  (1.–9. klase)
  1–210031003
  24442444
  24352435
  23Vispārējā izglītība, pamatizglītības otrā posma izglītības programmas
  (7.–9. klase)
  2244244
  22Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma. Mācību ilgums viens līdz trīs gadi2254254
  20TProfesionālā tālākizglītība, īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums 480, 640 vai vairāk stundu3351254

  20P

  Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves3351254
  20VProfesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) programmai2251100
  3Vidējās izglītības pakāpe31Vispārējā vidējā izglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums trīs gadi4344344
  32Arodizglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums divi līdz trīs gadi3353353
  32aArodizglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums viens gads3351254
  32bArodizglītība, īstenojama pēc daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums trīs gadi3254254
  33Profesionālā vidējā izglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums trīs līdz četri gadi4354354
  35aArodizglītība, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums viens gads3453453
  35bProfesionālā vidējā izglītība, īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 1,5 līdz trīs gadi4453453
  36Vispārējā vidējā izglītība, turpinājums izglītības programmai ar kodu 32. Mācību ilgums viens gads4344344
  37Profesionālā vidējā izglītība, turpinājums izglītības programmai ar pirmo un otro koda ciparu 32. Mācību ilgums līdz divi gadi4354354
  30TProfesionālā tālākizglītība, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 640, 960 vai vairāk stundu3-4453453
  30PProfesionālā pilnveide, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves4451354
  30VProfesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei4351254
  4Augstākās izglītības pakāpe

  41

  Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās divi līdz trīs gadi5554550
  42Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās četri gadi6655650

  6566

  6506

  43

  Akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs līdz četri gadi6645640
  44Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), turpinājums izglītības programmai ar kodu 41. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens līdz divi gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz četri gadi6655650
  45Akadēmiskā izglītība (maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura vai profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās viens līdz divi gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz pieci gadi7747740
  46Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz četri gadi6657650
  47Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums pieci gadi7757750
  49Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz pieci gadi7756750
  5 50

  Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai pamatspecialitātē un zobārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai apakšspecialitātē, turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums vismaz trīs gadi.

  Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai apakšspecialitātē un papildspecialitātē. Īstenojama pēc ārsta speciālista kvalifikācijas ieguves pamatspecialitātē. Studiju ilgums vismaz viens gads

  8851750
   

  51

  Doktora studijas (doktora grāds), īstenojamas pēc maģistra vai profesionālā maģistra grāda ieguves vai kā turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs līdz četri gadi8864860
  Piezīmes.

  1 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie līdz triju gadu vecumam.

  2 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie pēc triju gadu vecuma.

  3 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 1.–6. klasē.

  4 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 7.–9. klasē.

  5 Izglītības programmas ar piekto un sesto koda ciparu 58 vai 59, kuras apgūst izglītojamie 7.–9. klasē.

  6 Izglītības programmas, kuru ilgums pilna laika studijās ir vairāk nekā četri gadi.

  Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetenču apraksti

  2. tabula

  LKI līmenis

  Zināšanas (zināšanas un izpratne)

  Prasmes (spēja lietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

  Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)

  1.

  Spēj parādīt elementāras zināšanas, kuras izpaužas atpazīstot vai atcerotiesSpēj izmantot elementāras praktiskas un kognitīvas iemaņas, kuras var izpildīt tiešā uzraudzībā, izmantojot vienkāršus instrumentus.
  Spēj veikt vienkāršus uzdevumus, kas saturiski atkārtojas un ir paredzami
  Spēj veikt vienkāršus uzdevumus strukturētā vidē, darboties ierobežotā kontekstā. Pēc parauga spēj izpildīt elementārus uzdevumus, apgūt pašapkalpošanās iemaņu pamatus

  2.

  Spēj parādīt darba vai konkrētas mācību priekšmetu programmās noteiktās pamatzināšanas apgūstamajā profesionālās darbības vai mācību jomāSpēj izmantot pamata kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai, izmantojot attiecīgu informāciju, veiktu uzdevumus un, izmantojot pamata noteikumus un līdzekļus, risinātu ikdienas problēmas.
  Spēj izprast savas darbības sekas attiecībā uz sevi un citiem
  Spēj veikt uzdevumus speciālista pārraudzībā, dotos uzdevumus pildot individuāli vai darba grupā, vai daļēji patstāvīgi.
  Spēj piedalīties atsevišķu mācību vai darba uzdevumu mērķu izvirzīšanā un darbības procesa plānošanā

  3.

  Spēj parādīt faktu, principu, procesu un vispārējo jēdzienu zināšanas un izmanto tās mācību un profesionālās darbības jomā.
  Spēj izprast dažādu veidu informāciju par materiāliem, aprīkojumu, tehnoloģijām atbilstošā mācību jomā vai noteiktā profesijā
  Spēj izmantot dažādas kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu uzdevumus un risinātu problēmas, izvēloties piemērotas darba pamatmetodes, līdzekļus, materiālus, informāciju un tehnoloģijasSpēj apzināties un uzņemties atbildību par darba vai mācību uzdevumu veikšanu.
  Risinot uzdevumus, spēj pielāgot savu rīcību apstākļiem un atbildēt par darba rezultātu

  4.

  Spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai.
  Spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās.
  Pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai profesijā
  Spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai.
  Spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem.
  Spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un mutiski gan pazīstamā, gan nepazīstamā kontekstā.
  Spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties.
  Spēj sadarboties
  Ir motivēts turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē.
  Spēj plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu.
  Spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti

  5.

  Spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratniSpēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus attiecīgajā profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences.
  Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas
  Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā

  6.

  Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim.
  Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni
  Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
  Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos
  Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā

  7.

  Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarēSpēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas.
  Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
  Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas
  Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi.
  Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību

  8.

  Spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē

  Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem vai mākslinieciskai jaunradei atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to lietošanai praksē, īstenojot mākslinieciskās jaunrades darbu mākslinieciskās darbības jomās vai būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī.

  Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar plašām zinātniskām aprindām un sabiedrību kopumā.

  Spēj īstenot starptautiskas nozīmes mākslinieciskās jaunrades projektus.

  Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes.

  Spēj patstāvīgi paaugstināt mākslinieciski augstvērtīgu darbu veidošanas prasmes un attīstīt praktiskās iemaņas unikālu starptautiska līmeņa ideju un mākslinieciskās jaunrades darba īstenošanā

  Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju vai mākslinieciskās jaunrades uzdevumus mākslinieciskās darbības jomās, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus vai mākslinieciskās jaunrades projektus, tai skaitā starptautiskus

  Piezīme. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras nākamajā līmenī ir ietvertas iepriekšējam līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetences.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 13. jūnija
  noteikumiem Nr. 322

  (Pielikums grozīts ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

  Trešais, ceturtais un piektais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskās grupas, tematiskās jomas un programmu grupas) un tā salīdzinājums ar Izglītības un mācību nozaru klasifikāciju (ISCED-F 2013)

  Trešais klasifikācijas līmenis

  Ceturtais klasifikācijas līmenis

  Piektais klasifikācijas līmenis

  ISCED-F 2013

  Trešais koda cipars

  Izglītības tematiskā grupa

  Trešais un ceturtais koda cipars

  Izglītības tematiskā joma

  Trešais, ceturtais un piektais koda cipars

  Izglītības programmu grupa

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  0Vispārējā izglītība01Vispārizglītojošā izglītība011Pamatizglītības programmas0011
  015Speciālās izglītības programmas0011
  016Vispārējās vidējās izglītības programmas0011
  017Izglītības iestādes izstrādātas izglītības programmas0011
  018Starptautiskās izglītības programmas0011
  019Starptautiskā bakalaurāta izglītības programmas0011
  09Personības attīstība090Personības attīstība0031

  1

  Izglītība

  14

  Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes

  141

  Pedagogu izglītība

  0112; 0113; 0114

  142

  Izglītības zinātne

  0111

  2

  Humanitārās zinātnes un māksla

  21

  Mākslas

  211

  Vizuāli plastiskā māksla

  0213

  212

  Mūzika un skatuves māksla

  0215

  213

  Audiovizuālā māksla un mediju māksla

  0211

  214

  Dizains

  0212

  215

  Amatniecība

  0214

  216

  Lietišķā māksla

  0214

  217

  Radošās industrijas

  0219

  22

  Humanitārās zinātnes

  221

  Reliģija un teoloģija

  0221

  223

  Dzimtās valodas studijas

  0232

  226

  Literatūra un lingvistika

  0232

  227

  Valodu studijas un programmas

  0231

  228

  Vēsture un arheoloģija

  0222

  229

  Filozofija un ētika

  0223

  3

  Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības

  31

  Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes

  311

  Ekonomika

  0311

  312

  Politikas zinātne

  0312

  313

  Psiholoģija

  0313

  314

  Socioloģija un kultūras studijas

  0314

  32

  Informācijas un komunikācijas zinātnes

  321

  Žurnālistika un komunikācija

  0321

  322

  Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības

  0322

  34

  Komerczinības un administrēšana

  341

  Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

  0416

  342

  Tirgzinības un reklāma

  0414

  343

  Finanses, banku lietas un apdrošināšana

  0412

  344

  Grāmatvedība un nodokļi

  0411

  345

  Vadība un administrēšana

  0413

  346

  Sekretariāta un biroja darbs

  0415

  347

  Darba dzīve

  0417

  38

  Tiesību zinātne

  380

  Tiesību zinātne

  0421

  4

  Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas

  42

  Dzīvās dabas zinātnes

  421

  Bioloģija

  0511

  422

  Bioķīmija

  0512

  43

  Vides zinātne

  431Vides zinātne un vides pārvalde0521
  432Dabas aizsardzība0522

  44

  Fizikālās zinātnes

  441

  Ķīmija

  0531

  442

  Ģeogrāfija un zemes zinātnes

  0532

  443

  Fizika

  0533

  46

  Matemātika un statistika

  460

  Matemātika un statistika

  0541;

  0542

  48

  Datorika

  482

  Datoru lietošana

  0611

  483

  Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

  0612

  484

  Programmēšana

  0613

  5

  Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība

  52

  Inženierzinātnes un tehnoloģijas

  521

  Mehānika un metālapstrāde

  0715

  522

  Enerģētika

  0713

  523

  Elektronika un automātika

  0714

  525

  Mašīnzinības (Mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi)

  0716

  526

  Citas inženierzinātnes

  0719

  527

  Medicīnas inženierija

  0914

  528

  Ķīmijas tehnoloģijas

  0711

  529

  Vides inženierzinātnes

  0712

  54

  Ražošana un pārstrāde

  541

  Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  0721

  542

  Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  0723

  543

  Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  0722

  544

  Derīgo izrakteņu ieguve

  0724

  545

  Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  0722

  546

  Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  0723

  547

  Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  0722

  548

  Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  0722

  58

  Arhitektūra un būvniecība

  581

  Arhitektūra un pilsētu plānošana

  0731

  582

  Būvniecība un civilā celtniecība

  0732

  6

  Lauksaimniecība

  62

  Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

  621

  Lauksaimniecība

  0811

  622

  Dārzkopība

  0812

  623

  Mežsaimniecība

  0821

  624

  Zivsaimniecība

  0831

  64

  Veterinārija

  640

  Veterinārija

  0841

  7

  Veselības aprūpe un sociālā labklājība

  72

  Veselības aprūpe

  721

  Ārstniecība

  0912

  722

  Medicīniskie pakalpojumi

  0915

  723

  Māszinības

  0913

  724

  Zobārstniecība

  0911

  725

  Farmācija

  0916

  726

  Sabiedrības veselība

  0919

  76

  Sociālā labklājība

  761

  Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi

  0922

  762

  Sociālie pakalpojumi

  0921;
  0923

  764

  Sociālā aprūpe

  0923

  8

  Pakalpojumi

  81

  Individuālie pakalpojumi

  811

  Viesnīcu un restorānu serviss

  1013

  812

  Tūrisma un atpūtas organizācija

  1015

  813

  Sports

  1014

  814

  Mājsaimniecības pakalpojumi

  1011

  815

  Skaistumkopšanas pakalpojumi

  1012

  816

  Audio, video un foto pakalpojumi

  0211

  817

  Floristikas pakalpojumi

  0214

  818

  Citi pakalpojumi

  1019

  84

  Transporta pakalpojumi

  840

  Transporta pakalpojumi

  1041

  85

  Vides veselība

  853

  Vide un ūdenssaimniecība

  1021

  86

  Civilā un militārā aizsardzība

  861

  Personu un īpašuma aizsardzība

  1032

  862

  Darba aizsardzība un drošība

  1022

  863

  Militārā aizsardzība

  1031

  9

  Citur neklasificētās tematiskās grupas

  99

  Citur neklasificētās tematiskās jomas

  999

  Citur neklasificētās programmu grupas

  9999

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 13. jūnija
  noteikumiem Nr. 322

  (Pielikums grozīts ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

  Sestais klasifikācijas līmenis vispārējā izglītībā (vispārējās izglītības programmu īpašie veidi, mācību valoda un izglītības ieguves forma)

  Sestais klasifikācijas līmenis

  Piektais un sestais koda cipars

  Izglītības programmu īpašais veids, LKI/EKI līmenis

  Septītais koda cipars

  Mācību valoda

  Astotais koda cipars

  Izglītības ieguves forma

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

  1

  Latviešu mācībvaloda

  1

  Klātiene

  3

  Neklātiene

  2

  Mazākumtautību mācībvaloda

  19

  Sociālās korekcijas programmas

  4

  Tālmācība

  3

  Cita mācībvaloda

  51

  Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem – 2. līmenis

  52

  Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem – 2. līmenis

    

  5

  Izglītība ģimenē

  53

  Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem – 2. līmenis

      

  54

  Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām – 2. līmenis

      

  55

  Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem – 2. līmenis

      

  56

  Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (jauktiem attīstības traucējumiem – pirmsskolā) – 2. līmenis

      

  57

  Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem – 2. līmenis

      

  58

  Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 1. līmenis

      

  59

  Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – 1. līmenis

      

  Piezīme. Pirmsskolas un pamatizglītības programmām sestais cipars ir 1, pārējām programmām – 0.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 13. jūnija
  noteikumiem Nr. 322

  (Pielikums grozīts ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

  Sestais klasifikācijas līmenis profesionālajā izglītībā (profesionālās izglītības programmu kopas un izglītības ieguves forma)

  Trešais, ceturtais un piektais koda cipars

  Izglītības programmu grupa

  Trešais, ceturtais, piektais, sestais un septītais koda cipars

  Izglītības programmu kopas

  Astotais koda cipars

  Izglītības ieguves forma

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  141

  Pedagogu izglītība

  141 06

  Profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītība

  1

  Klātienes

  211

  Vizuāli plastiskā māksla

  211 01

  Mākslas

  3

  Neklātienes

  211 02

  Mākslas zinātnes

  4

  Tālmācība

  211 03

  Restaurācija  

  212

  Mūzika un skatuves māksla

  212 01

  Taustiņinstrumentu spēle  

  212 02

  Stīgu instrumentu spēle  

  212 03

  Pūšaminstrumentu spēle  

  212 04

  Sitaminstrumentu spēle  

  212 05

  Diriģēšana  

  212 06

  Vokālā mūzika  

  212 07

  Mūzikas vēsture un teorija  

  212 08

  Kompozīcija  

  212 09

  Mūzika  

  212 10

  Deja  

  212 11

  Horeogrāfija  

  212 12

  Teātra māksla  

  212 13

  Instrumentālā mūzika  

  213

  Audiovizuālā māksla un mediju māksla

  213 01

  Audiovizuālā māksla un tehnoloģijas  

  214

  Dizains

  214 01

  Komunikācijas dizains  

  214 02

  Vides dizains  

  214 03

  Interjera dizains  

  214 04

  Reklāmas dizains  

  214 05

  Koka izstrādājumu dizains  

  214 06

  Tekstilizstrādājumu dizains  

  214 07

  Metāla izstrādājumu dizains  

  214 08

  Keramikas izstrādājumu dizains  

  214 09

  Stikla izstrādājumu dizains  

  214 10

  Ādas izstrādājumu dizains  

  214 11

  Apģērbu dizains  

  214 12

  Multimediju dizains  

  214 13

  (Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

  214 14

  Materiālu dizains un tehnoloģijas  
  214 15Produktu dizains  
  214 16Pakalpojumu dizains  

  215

  Amatniecība

  215 01

  Tautas māksla un amatniecība  

  215 02

  Rokdarbi  

  215 03

  Juvelierdarbi  

  215 04

  Mūzikas instrumentu izgatavošana un labošana  

  215 05

  Akmens kalšana  

  215 06

  Aušana  

  215 07

  Kokgriešana  

  215 08

  Floristika  

  216

  Lietišķā māksla

  216 01

  Metāla mākslinieciskā apstrāde  

  216 02

  Koka mākslinieciskā apstrāde  

  216 03

  Tekstila mākslinieciskā apstrāde  

  216 04

  Ādas mākslinieciskā apstrāde  

  216 05

  Stikla mākslinieciskā apstrāde  

  216 06

  Keramikas mākslinieciskā apstrāde  

  216 07

  Rokdarbi  

  227

  Valodu studijas un programmas

  227 00

  Valodu studijas un programmas  

  311

  Ekonomika

  311 01

  Ekonomika  

  313

  Psiholoģija

  313 01

  Psiholoģija  

  322

  Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības

  322 00

  Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības  

  341

  Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

  341 01

  Elektroniskā komercija  

  341 02

  Komerczinības  

  341 03

  Nekustamā īpašuma tirdzniecība  

  342

  Tirgzinības un reklāma

  342 01

  Mārketings un tirdzniecība  

  342 02

  Sabiedriskās attiecības  

  342 03

  Reklāmas zinības  

  342 04

  Tirgzinības  

  342 05

  Reklāma un sabiedriskās attiecības  

  342 06

  Reklāmas vadība  

  343

  Finanses, banku lietas un apdrošināšana

  343 01

  Banku zinības un finanses  

  343 02

  Finanšu vadība  

  343 03

  Apdrošināšana  

  344

  Grāmatvedība un nodokļi

  344 01

  Grāmatvedība un finanses  

  344 02

  Grāmatvedība  

  345

  Vadība un administrēšana

  345 01

  Biznesa vadība  

  345 02

  Eiropas ekonomika un bizness  

  345 03

  Eiropas Savienības bizness un tiesības  

  345 04

  Kvalitātes nodrošināšana un vadība  

  345 05

  Mazā un vidējā biznesa vadība  

  345 06

  Ostu vadība  

  345 07

  (Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

  345 08

  Vadības zinātne  

  345 09

  Komercdarbība (Uzņēmējdarbība)  

  345 10

  Komercdarbība un ekonomika  

  345 11

  Komercdarbība un uzņēmuma vadība  

  345 12

  (Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

  345 13

  Kultūras vadība  

  345 14

  Sabiedrības vadība  

  345 15

  Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība  

  345 16

  Viesnīcu vadība  

  345 17

  Tūrisma vadība  

  345 18

  Kvalitātes sistēmas vadība  

  345 19

  Personāla vadība  

  345 20

  Projektu vadība  

  345 21

  Iestāžu un organizāciju ārējie sakari  

  345 22

  Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība  

  345 23

  Mūzikas projektu vadība  

  345 24

  Ražošanas inženierzinības un vadība  

  345 25

  Darbs ar jaunatni un tā vadība  

  346

  Sekretariāta un biroja darbs

  346 01

  Administratīvie un sekretāra pakalpojumi  

  347

  Darba dzīve

  347 01

  Personāla sagatavošana darbam  

  422

  Bioķīmija

  422 01

  Biotehnoloģija  

  482

  Datoru lietošana

  482 00

  Datoru lietošana  

  483

  Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

  483 01

  Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli  

  484

  Programmēšana

  484 01

  Programmēšana  

  521

  Mehānika un metālapstrāde

  521 01

  Metālapstrāde  

  521 02

  Inženiermehānika  

  521 03

  Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija  

  521 04

  Bionika un protezēšana  

  521 05

  Materiālzinātne  

  521 06

  Mehatronika  

  521 07

  Ostu tehnika  

  521 08

  Ražošanas tehnoloģija  

  522

  Enerģētika

  522 01

  Enerģētika un elektrotehnika  

  522 02

  Elektrotehnika un elektronika  

  522 03

  Elektriskās iekārtas  

  522 04

  Elektrotehnoloģiju datorvadība  

  522 05

  Lauksaimniecības enerģētika  

  522 06

  Siltumenerģētika  

  523

  Elektronika un automātika

  523 01

  Automātika un datortehnika  

  523 02

  Elektronika  

  523 03

  Telekomunikācijas  

  523 04

  Datortehnikas remonts  

  523 05

  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas  

  523 06

  Telemātika un telemehānika  

  525

  Mašīnzinības (Mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi)

  525 01

  Autotransports  

  525 02

  Kuģu mehānika  

  525 03

  Transports  

  525 04

  Dzelzceļa transports  

  525 05

  Aviācijas transports  

  525 06

  Jūras transports  

  525 07

  Lauksaimniecības tehnika  

  525 08

  Mežsaimniecības tehnika  

  525 09

  Lauksaimniecības inženierzinātne  

  525 10

  Transporta sistēmu inženierija  

  527

  Medicīnas inženierija

  527 01

  Medicīnas inženierija  

  528

  Ķīmijas tehnoloģijas

  528 01

  Ķīmijas tehnoloģijas  

  529

  Vides inženierzinātnes

  529 01

  Vides aizsardzības tehnoloģija  

  541

  Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  541 01

  Pārtikas produktu tehnoloģija  

  541 02

  Pārtikas zinātne  

  541 03

  Pārtikas produktu kvalitātes kontrole  

  541 04

  Miltu izstrādājumu ražošana  

  541 05

  Gaļas produktu ražošana  

  541 06

  Piena produktu ražošana  

  541 07

  Augļu un dārzeņu pārstrāde  

  541 08

  Zivju apstrādes tehnoloģija  

  541 09

  Dzērienu ražošana  

  542

  Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  542 01

  Tekstila un apģērbu tehnoloģija  

  542 02

  Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija  

  542 03

  Trikotāžas izstrādājumu ražošanas tehnoloģija  

  543

  Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  543 01

  Kokapstrāde  

  543 02

  Koksnes materiāli un tehnoloģija  

  543 04

  Kokizstrādājumu izgatavošana  

  545

  Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  545 01

  Grāmatu iesiešana  

  545 02

  Poligrāfija un izdevējdarbība  

  546

  Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  546 00

  Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  

  547

  Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  547 00

  Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  

  548

  Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

  548 02

  Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  

  581

  Arhitektūra un pilsētu plānošana

  581 01

  Arhitektūra  

  581 02

  Ainavu arhitektūra  

  581 03

  Ģeodēzija un kartogrāfija  

  581 04

  Zemes ierīcība  

  582

  Būvniecība un civilā celtniecība

  582 01

  Būvdarbi  

  582 02

  Būvniecība  

  582 03

  Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  

  582 04

  Hidroinženierzinātne  

  582 05

  Transportbūves  

  621

  Lauksaimniecība

  621 01

  Augkopība  

  621 02

  Augļkopība  

  621 03

  Dārzeņkopība  

  621 04

  Lopkopība  

  621 05

  Biškopība  

  621 06

  Mājdzīvnieku kopšana  

  622

  Dārzkopība

  622 01

  Puķkopība  

  622 02

  Stādu audzēšana  

  622 03

  Apzaļumošanas darbi  

  622 04

  Dārzu un parku kopšana  

  623

  Mežsaimniecība

  623 01

  Meža darbi un tehnika  

  623 02

  Meža ekoloģija un mežkopība  

  623 03

  Mežizstrāde  

  623 04

  Meža ekonomika un politika  

  623 05

  Mežzinātne  

  624

  Zivsaimniecība

  624 01

  Zivkopība  

  624 02

  Vēžveidīgo audzēšana  

  640

  Veterinārija

  640 01

  Veterinārmedicīna  

  640 02

  Dzīvnieku veselības aprūpe  

  721

  Ārstniecība

  721 01

  Medicīna  

  721 02

  Pediatrija  

  722

  Veselības aprūpes pakalpojumi

  722 01

  Audiologopēdija  

  722 02

  Ergoterapija  

  722 04

  Fizioterapija  

  722 05

  Medicīnas inženierija un fizika  

  722 06

  Ortozēšana, protezēšana  

  722 07

  Optometrija  

  722 08

  Uzturzinātne  

  722 09

  Kosmetoloģija  

  722 11

  Mūzikas terapija  

  723

  Māszinības

  723 00

  Māszinības  

  724

  Zobārstniecība

  724 00

  Zobārstniecība  

  724 01

  Zobu higiēna  

  725

  Farmācija

  725 00

  Farmācija  

  726

  Sabiedrības veselība

  726 00

  Sabiedrības veselība  

  761

  Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi

  761 01

  Bērnu aprūpe  

  761 02

  Bērnu atpūtas organizēšana  

  762

  Sociālie pakalpojumi

  762 01

  Sociālais darbs  

  762 02

  Sociālā rehabilitācija  

  764

  Sociālā aprūpe

  764 01

  Sociālā aprūpe  

  811

  Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

  811 01

  Saimniecības vadīšana  

  811 02

  Ēdināšanas pakalpojumi  

  811 03

  Viesnīcu pakalpojumi  

  811 04

  Restorānu pakalpojumi  

  811 05

  Apkalpošana uz kuģiem  

  811 06

  Apkalpošana lidmašīnās  

  812

  Tūrisma un atpūtas organizācija

  812 01

  Tūrisma pakalpojumi  

  812 02

  Lauku tūrisma pakalpojumi  

  813

  Sports

  813 01

  Sporta trenera sagatavošana  

  813 02

  Invalīdu sporta organizatora sagatavošana  

  813 03

  Tiesnešu sagatavošana  

  813 04

  Sporta instruktora sagatavošana  

  814

  Mājsaimniecības pakalpojumi

  814 01

  Mājturība  

  815

  Skaistumkopšanas pakalpojumi

  815 01

  Dekoratīvā kosmētika  

  815 02

  Frizieru pakalpojumi  

  815 03

  Nagu kopšanas pakalpojumi  

  815 04

  Fitness un svara kontrole  

  816

  (Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

  817

  (Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

  818

  Citi pakalpojumi

  818 01

  Pakalpojumi degvielas uzpildes stacijās  

  818 02

  Azartspēļu un izložu vadīšana  

  840

  Transporta pakalpojumi

  840 01

  Kuģu vadīšana  

  840 02

  Pasta pakalpojumi  

  840 03

  Gaisa satiksmes vadība  

  840 04

  Starptautisko pārvadājumu organizācija  

  840 05

  Gaisa satiksmes pakalpojumi  

  840 06

  Kuģniecības pakalpojumi  

  840 07

  Pilsētas elektrotransporta pakalpojumi  

  840 08

  Dzelzceļa pakalpojumi  

  840 09

  Autotransporta pakalpojumi  

  840 10

  Pašgājējmašīnu vadīšana  

  840 11

  Loģistika  

  851

  (Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

  852

  (Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

  853

  Vide un ūdenssaimniecība

  853 01

  Vide un ūdenssaimniecība  

  861

  Personu un īpašuma aizsardzība

  861 00

  Personu un īpašuma aizsardzība  

  861 01

  Civilā drošība un aizsardzība  

  861 02

  Organizāciju drošība  

  861 03

  Penitenciārais darbs  

  861 04

  Policijas darbs  

  861 05

  Robežapsardze  

  861 06

  Ugunsdrošība un aizsardzība  

  861 07

  Ieslodzījuma vietu apsardze  

  861 08

  Ugunsdrošība un ugunsdzēsība  

  861 09

  Muitas un nodokļu administrēšana  

  861 10

  Muita  

  862

  Darba aizsardzība un drošība

  862 00

  Darba aizsardzība un drošība  

  863

  Militārā aizsardzība

  863 00

  Valsts aizsardzība  

  999

  Citur neklasificētas programmu grupas    

  Piezīme. Citur neklasificētu profesionālās izglītības programmu kopu klasificēšanai konkrētas profesionālās izglītības programmas grupas ietvaros kā sesto un septīto koda ciparu lieto "00". ;. . . ;.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.