(1) Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr.26

  Rīgā 2012.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 25.§)
  Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru
  Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 14.panta otro daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošam personālam un attiecīgajām sporta federācijām, piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (turpmāk – naudas balva), un naudas balvu apmēru.

  2. Izglītības un zinātnes ministrs Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – padome) priekšlikumu par naudas balvu piešķiršanu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

  3. Naudas balvas piešķir par sasniegumiem, kas izcīnīti oficiālajās starptautiskajās klātienes sporta sacensībās (turpmāk – sacensības), kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā, ja minētā sporta federācija ir atzīta Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā (IOC) vai Starptautiskajā Paralimpiskajā komitejā (IPC) vai ir Starptautisko sporta federāciju asociācijas (SportAccord) biedre. Šādas sacensības ir:

  3.1. olimpiskās spēles, pasaules spēles (World Games), paralimpiskās spēles, nedzirdīgo spēles (Deaflympics) un pasaules jaunatnes olimpiskās spēles;

  3.2. pasaules vai Eiropas čempionāti pieaugušajiem;

  3.3. pasaules vai Eiropas čempionāti sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem (bobslejā – līdz 26 gadiem);

  3.4. pasaules kausa (vai Eiropas kausa, ja attiecīgajā sporta veidā pasaules kausa izcīņa nenotiek) izcīņa pieaugušajiem (kopvērtējumā);

  3.5. pasaules karavīru sporta spēles, policijas čempionāts un pasaules universiāde.

  (Grozīts ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.640)

  4. Ja sportistam individuālajos sporta veidos, komandu sporta spēļu nacionālajai izlasei vai komandu sporta spēļu valsts izlasei kalendāra gadā ir vairāki sasniegumi, par kuriem saskaņā ar šiem noteikumiem var tikt piešķirta naudas balva, naudas balvu sportistam, viņa treneriem, sportistu apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošam personālam un attiecīgajai sporta federācijai, piešķir tikai par to sasniegumu, par kuru šajos noteikumos noteikts lielāks naudas balvas apmērs. Ja naudas balvas apmērs ir vienāds, naudas balvu piešķir tikai par vienu sasniegumu.

  4.1 Šo noteikumu 4. punktā minētais ierobežojums neattiecas uz gadījumu, ja sportists individuālajos sporta veidos vairākus sasniegumus ir izcīnījis olimpiskajās spēlēs vai paralimpiskajās spēlēs. Šādā gadījumā naudas balva sportistam, viņa treneriem, sportistu apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošam personālam un attiecīgajai sporta federācijai, tiek piešķirta par katru sasniegumu.

  (MK 11.03.2014. noteikumu Nr. 135 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.09.2021. noteikumiem Nr. 658)

  II. Iesnieguma iesniegšana un izvērtēšana

  5. Lai varētu pretendēt uz naudas balvas saņemšanu, Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīta sporta federācija (turpmāk – sporta federācija) līdz kārtējā gada 15.oktobrim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu par sasniegumiem, kas gūti kādās no šo noteikumu 3.punktā minētajām sacensībām laikposmā no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim. Sporta federācija iesniegumu var iesniegt pēc katra gūtā sasnieguma (šo noteikumu 25. un 26.punktā minētajā gadījumā – pēc izlases dalības attiecīgajās sporta sacensībās), ja tiek ievēroti šajā punktā noteiktie termiņi. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina izcilo sasniegumu sportā (sacensību rezultātus), un naudas balvas piešķiršanai nepieciešamo informāciju (pielikums).

  6. Izglītības un zinātnes ministrija izvērtē iesnieguma, iesniegumam pievienoto dokumentu un iesniegumā minētā sasnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām un 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas informē sporta federāciju par iesnieguma tālāku virzību.

  7. Ja Izglītības un zinātnes ministrija, izvērtējot iesniegtos dokumentus, konstatē, ka nav iesniegti visi šo noteikumu 5.punktā minētie dokumenti vai tie ir nepilnīgi, tā nosūta attiecīgajai sporta federācijai rakstisku pieprasījumu sniegt precizētu informāciju. Precizēto informāciju sporta federācija sniedz 10 darbdienu laikā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

  8. Izglītības un zinātnes ministrija apkopo iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu prasībām, un iesniedz tos izvērtēšanai padomē.

  9. Iesniegums izvērtēšanai padomē netiek iesniegts un par to tiek paziņots iesniedzējam šādos gadījumos:

  9.1. iesniegumu nav iesniegusi sporta federācija;

  9.2. iesniegumā minētais sasniegums gūts sacensībās, kas neatbilst šo noteikumu 3.punktam;

  9.3. sporta federācija pēc šo noteikumu 7.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas nav iesniegusi precizēto informāciju.

  10. Padome, izstrādājot priekšlikumu Ministru kabinetam par naudas balvu piešķiršanu, izvērtē sacensību nozīmīgumu, sacensībās piedalījušos valstu skaitu un sportistu vai komandu skaitu. Nepieciešamo informāciju izvērtējuma veikšanai sagatavo padomes sekretariāts.

  III. Naudas balvas apmērs

  11. Sportistiem olimpiskajos individuālajos sporta veidos un disciplīnās piešķir naudas balvas šādā apmērā (pēc nodokļu samaksas):

  11.1. par olimpiskajās spēlēs, paralimpiskajās spēlēs un nedzirdīgo spēlēs iegūto pirmo vietu – līdz 142 288 euro;

  11.2. (svītrots ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.640);

  11.3. par pasaules čempionātos un pasaules kausa izcīņā pieaugušajiem (kopvērtējumā) iegūto pirmo vietu – līdz 28 458 euro;

  11.4. par Eiropas čempionātos pieaugušajiem un Eiropas kausa izcīņā pieaugušajiem (kopvērtējumā) iegūto pirmo vietu, ja pasaules kausa izcīņa attiecīgajā sporta veidā nenotiek, – līdz 14 229 euro;

  11.5. par pasaules karavīru sporta spēlēs, policijas čempionātā un pasaules universiādē iegūto pirmo vietu – līdz 7 115 euro.

  (Grozīts ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.640; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  12. Olimpisko sporta veidu komandu sporta spēļu nacionālo izlašu sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem un apkalpojošam personālam (kopā), piešķir naudas balvas šādā apmērā (pēc nodokļu samaksas):

  12.1. par olimpiskajās spēlēs, paralimpiskajās spēlēs un nedzirdīgo spēlēs iegūto pirmo vietu – līdz 426 862 euro;

  12.2. (svītrots ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.640);

  12.3. par pasaules čempionātos pieaugušajiem iegūto pirmo vietu – līdz 284 575 euro;

  12.3.1 par 2023. gada pasaules hokeja čempionātā iegūto trešo vietu Latvijas Hokeja federācijas vīriešu nacionālās izlases sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem un apkalpojošam personālam, – līdz 220 000 euro;

  12.4. par Eiropas čempionātos pieaugušajiem iegūto pirmo vietu – līdz 142 288 euro;

  12.5. par pasaules karavīru sporta spēlēs, policijas čempionātā un pasaules universiādē iegūto pirmo vietu – līdz 35 572 euro.

  (Grozīts ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr. 640; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1330; MK 01.06.2023. noteikumiem Nr. 271)

  13. Sportistiem neolimpiskajos individuālajos sporta veidos un disciplīnās piešķir naudas balvas šādā apmērā (pēc nodokļu samaksas):

  13.1. par pasaules spēlēs iegūto pirmo vietu – līdz 14 229 euro;

  13.2. par pasaules čempionātos pieaugušajiem iegūto pirmo vietu – līdz 14 229 euro;

  13.3. par Eiropas čempionātos pieaugušajiem iegūto pirmo vietu – līdz 8 538 euro;

  13.4. par pasaules kausa (vai Eiropas kausa, ja attiecīgajā sporta veidā pasaules kausa izcīņa nenotiek) izcīņā pieaugušajiem (kopvērtējumā) iegūto pirmo vietu – līdz 8 538 euro.

  (Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  14. Neolimpisko sporta veidu komandu sporta spēļu nacionālo izlašu sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem un apkalpojošam personālam (kopā), piešķir naudas balvas šādā apmērā (pēc nodokļu samaksas):

  14.1. par pasaules spēlēs iegūto pirmo vietu – līdz 113 830 euro;

  14.2. par pasaules čempionātos pieaugušajiem iegūto pirmo vietu – līdz 85 373 euro;

  14.3. par Eiropas čempionātos pieaugušajiem iegūto pirmo vietu – līdz 56 915 euro.

  (Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  15. Sportistiem par pasaules vai Eiropas čempionātos sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem (bobslejā – līdz 26 gadiem) iegūto pirmo vietu olimpiskajos individuālajos sporta veidos un disciplīnās piešķir naudas balvas līdz 8 538 euro (pēc nodokļu samaksas).

  (Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  15.1 Sportistiem par pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs iegūto pirmo vietu piešķir naudas balvas līdz 8 538 euro (pēc nodokļu samaksas).

  (MK 18.09.2012. noteikumu Nr.640 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  16. Olimpisko sporta veidu komandu sporta spēļu valsts izlašu sportistiem par pasaules vai Eiropas čempionātos sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem iegūto pirmo vietu, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem un apkalpojošam personālam (kopā), piešķir naudas balvas līdz 42 687 euro.

  (Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  16.1 Komandu sporta spēļu valsts izlašu sportistiem par pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs iegūto pirmo vietu, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem un apkalpojošam personālam (kopā), piešķir naudas balvas līdz 42 687 euro.

  (MK 18.09.2012. noteikumu Nr.640 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  17. Sportistiem par pasaules vai Eiropas čempionātos sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem iegūto pirmo vietu neolimpiskajos individuālajos sporta veidos un disciplīnās piešķir naudas balvas līdz 4 269 euro (pēc nodokļu samaksas).

  (Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  18. Neolimpisko sporta veidu komandu sporta spēļu valsts izlašu sportistiem par pasaules vai Eiropas čempionātos sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem iegūto pirmo vietu, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem un apkalpojošam personālam (kopā), piešķir naudas balvas līdz 21 344 euro.

  (Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  19. Sportistam, kurš startē individuālo sporta veidu komandā, piešķir naudas balvu līdz 75 % no šajos noteikumos noteiktās viena sportista naudas balvas apmēra.

  20. Ja sasniegumi gūti šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajās sacensībās, naudas balvas piešķir arī par iegūto otro, trešo, ceturto, piekto un sesto vietu. Šādā gadījumā piešķiramās naudas balvas apmērs nedrīkst pārsniegt 60 % no iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā naudas balvas apmēra.

  21. Ja sasniegumi gūti šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajās sacensībās, naudas balvas piešķir arī par iegūto otro un trešo vietu. Šādā gadījumā piešķiramās naudas balvas apmērs nedrīkst pārsniegt 60 % no iepriekšējās vietas maksimāli iespējamā naudas balvas apmēra.

  22. (Svītrots ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.640)

  23. Sportista trenerim (treneriem), sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem un apkalpojošam personālam (kopā), piešķir naudas balvas līdz 50 % apmērā no šajos noteikumos noteiktā viena sportista vai individuālā sporta veida komandas dalībnieka (ja sportists startējis individuālo sporta veidu komandā) naudas balvas apmēra.

  24. Lai veicinātu sporta veida attīstību, par šo noteikumu 11.1., 11.3. un 11.4. apakšpunktā minētajās sacensībās iegūtajām pirmajām trijām vietām, kā arī par olimpiskajās spēlēs iegūto ceturto, piekto un sesto vietu Ministru kabinets attiecīgajai sporta federācijai var piešķirt naudas balvu līdz 35 572 euro. Minētā naudas balva paredzēta attiecīgā sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai.

  (MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 693 redakcijā)

  25. Lai veicinātu sporta veida attīstību, olimpisko sporta veidu komandu sporta spēļu sporta federācijai var piešķirt naudas balvas šādā apmērā:

  25.1. par nacionālās izlases iegūtajām tiesībām startēt:

  25.1.1. olimpiskajās spēlēs – līdz 142 288 euro;

  25.1.2. pasaules čempionāta pieaugušajiem finālturnīrā – līdz 106 716 euro;

  25.1.3. Eiropas čempionāta pieaugušajiem finālturnīrā – līdz 71 144 euro;

  25.2. par valsts izlases iegūtajām tiesībām startēt:

  25.2.1. pasaules čempionāta sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem finālturnīrā – līdz 28 458 euro;

  25.2.2. Eiropas čempionāta sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem finālturnīrā – līdz 21 344 euro;

  25.3. Latvijas Hokeja federācijai sporta veida attīstībai saistībā ar Latvijas Hokeja federācijas vīriešu nacionālās izlases iegūto trešo vietu 2023. gada pasaules hokeja čempionātā pieaugušajiem – līdz 356 716 euro.

  (Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1330; MK 01.06.2023. noteikumiem Nr. 271)

  25.1 Lai veicinātu sporta veida attīstību, biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" un biedrībai "Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija" var piešķirt naudas balvas šādā apmērā:

  25.1 1. par nacionālās izlases komandu sporta spēļu sporta veidos iegūtajām tiesībām startēt:

  25.1 1.1. paralimpiskajās spēlēs un nedzirdīgo spēlēs – līdz 142 288 euro;

  25.1 1.2. pasaules čempionāta pieaugušajiem finālturnīrā – līdz 106 716 euro;

  25.1 1.3. Eiropas čempionāta pieaugušajiem finālturnīrā – līdz 71 144 euro;

  25.1 2. par valsts izlases komandu sporta spēļu sporta veidos iegūtajām tiesībām startēt:

  25.1 2.1. pasaules čempionāta sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem finālturnīrā – līdz 28 458 euro;

  25.1 2.2. Eiropas čempionāta sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem finālturnīrā – līdz 21 344 euro.

  (MK 18.09.2012. noteikumu Nr.640 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  25.2 Lai veicinātu sporta veida attīstību, komandu sporta spēļu sporta federācijai par valsts izlases iegūtajām tiesībām startēt pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs var piešķirt naudas balvu līdz 28 458 euro.

  (MK 18.09.2012. noteikumu Nr.640 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  26. Lai veicinātu sporta veida attīstību, neolimpisko sporta veidu komandu sporta spēļu sporta federācijai var piešķirt naudas balvas šādā apmērā:

  26.1. par nacionālās izlases iegūtajām tiesībām startēt:

  26.1.1. pasaules čempionāta pieaugušajiem finālturnīrā – līdz 42 687 euro;

  26.1.2. Eiropas čempionāta pieaugušajiem finālturnīrā – līdz 28 458 euro;

  26.2. par valsts izlases iegūtajām tiesībām startēt:

  26.2.1. pasaules čempionāta sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem finālturnīrā – līdz 14 229 euro;

  26.2.2. Eiropas čempionāta sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem finālturnīrā – līdz 9 961 euro.

  (Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1330)

  IV. Naudas balvas saņemšana un pārskata sniegšana par naudas balvas izlietojumu

  27. Naudas balvu izmaksai izmantojami Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai "Balvas par izciliem sasniegumiem sportā" paredzētie valsts budžeta līdzekļi un citi valsts budžeta līdzekļi, ja par to pieņemts attiecīgs lēmums atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību.

  28. Naudas balvas sportistiem, treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem un apkalpojošam personālam, tiek piešķirtas ar attiecīgās sporta federācijas starpniecību. Līgumu par naudas balvas piešķiršanu (turpmāk – līgums) ar attiecīgo sporta federāciju slēdz Izglītības un zinātnes ministrija.

  29. Jautājums par šo noteikumu 24., 25. vai 26.punktā paredzētās naudas balvas plānoto izlietojumu tiek izskatīts attiecīgās sporta federācijas izpildinstitūcijas sēdē. Minētās sēdes protokola izraksts ar informāciju par to, kā piešķirtā naudas balva veicinās attiecīgā sporta veida vai disciplīnas attīstību, kā arī pievienoto plānoto izdevumu tāmi tiek nosūtīts Izglītības un zinātnes ministrijai pirms līguma noslēgšanas.

  30. Līgumā obligāti iekļaujami šādi sporta federācijas pienākumi:

  30.1. pārskaitīt piešķirtās naudas balvas Ministru kabineta rīkojumā par naudas balvu piešķiršanu minētajiem sporta federācijas sportistiem, treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem un apkalpojošam personālam, uz attiecīgo personu atvērtajiem norēķinu kontiem kredītiestādēs;

  30.2. ja nepieciešams, samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli;

  30.3. izlietot saņemtos valsts budžeta līdzekļus attiecīgā sporta veida vai disciplīnas attīstībai saskaņā ar līguma pielikumā pievienoto tāmi (ja sporta federācija saņem šo noteikumu 24., 25. vai 26.punktā minēto naudas balvu);

  30.4. Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā termiņā sniegt pārskatu par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

  31. Sporta federācija, kas saņēmusi naudas balvu saskaņā ar šo noteikumu 24., 25. vai 26.punktu, publicē Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv) un biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļa vietnē (www.lsfp.lv) pārskatu par tai piešķirtās naudas balvas izlietojumu.

  V. Noslēguma jautājumi

  32. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumus Nr.787 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 172.nr.; 2006, 138.nr.; 2008, 202.nr.).

  33. Noteikumi piemērojami ar 2012.gada 1.janvāri.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.26

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.