(1) Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr.206

  Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22 21.§)
  Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību
  Izdoti saskaņā ar Darba likuma 37.panta ceturto daļu

  1. Noteikumi nosaka darbus, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumus, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību.

  2. Pusaudžus aizliegts nodarbināt:

  2.1. šo noteikumu 1.pielikumā minētajos darbos;

  2.2. darbos, kuros pusaudži tieši pakļauti šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem darba vides riska faktoriem.

  3. Pusaudža nodarbināšana šajos noteikumos minētajos darbos ir pieļaujama izņēmuma gadījumos, ja tā ir saistīta ar pusaudža profesionālo apmācību, darbs tiek veikts tiešā darba vadītāja vai uzticības personas klātbūtnē un ir nodrošināta ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu ievērošana.

  4. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūniju.

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

  (MK 07.04.2015. noteikumu Nr.164 redakcijā)

  Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

  1) Padomes 1994. gada 22. jūnija Direktīvas 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību;

  2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/27/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

  Ministru prezidents A.Bērziņš

  Labklājības ministrs V.Jaksons
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.206
  Darbi, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus

  (Pielikums grozīts ar MK 31.07.2007. noteikumiem Nr.523; MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.164)

  1. Darbs ir pielīdzināms glābšanas darbam avāriju gadījumos.

  2. Darbs ir pielīdzināms izmēģināšanas darbam.

  3. Darbs ir pielīdzināms ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam darbam.

  4. Darbs ir tieši saistīts ar pastāvīgu smaguma pārnēsāšanu vai pārvietošanu, ja tas pārsniedz 10 kg (zēniem) un 4 kg (meitenēm).

  5. Darbs ir tieši saistīts ar ventilācijas, ūdens, kanalizācijas, attīrīšanas iekārtu sistēmu apkalpi un apkopi.

  6. Darbs ir tieši saistīts ar ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, pirotehnisko izstrādājumu un pašaizsardzībai vai sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanai paredzētu speciālo līdzekļu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu, lietošanu, tirdzniecību un reklāmu.

  7. Darbs ir tieši saistīts ar dažādu objektu un būvju nojaukšanu.

  8. Darbs ir tieši saistīts ar vilcienu kustību (mašīnista darbs vilcienos un citos līdzekļos, kustības dispečers, konduktors, regulētājs, vagonu un ceļu apskatītājs, pavadonis).

  9. Darbs ir tieši saistīts ar dažādu konstrukciju montāžu (piemēram, ar metāla, dzelzsbetona konstrukciju montāžu).

  10. Darbs ir tieši saistīts ar inficētu personu un psihiski slimu cilvēku kopšanu un uzraudzību (arī slimnīcās).

  11. Darbs ir tieši saistīts ar naftas ieguvi un naftas produktu ražošanu, kā arī ar urbšanu saistīts darbs.

  12. Darbs ir tieši saistīts ar elektrības un siltuma ražošanu, kā arī piegādi AES, TES un HES.

  13. Darbs ir tieši saistīts ar rūpniecisku keramikas ražošanu, ja darbā tiek izmantoti svinu saturoši savienojumi, vai stikla ražošanu.

  14. Darbs ir tieši saistīts ar pasažieru un kravu (produkcijas) pārvadāšanu (autotransporta vadīšana).

  15. Darbs ir tieši saistīts ar celulozes, papīra un to izstrādājumu ražošanu.

  16. Darbs ir tieši saistīts ar drukāšanu (iespiešanu), izņemot gadījumu, ja pusaudzim ir attiecīgā specialitāte un kvalifikācija.

  17. Darbs ir tieši saistīts ar gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanu.

  18. Darbs ir tieši saistīts ar ķīmisko vielu, maisījumu un izstrādājumu, kā arī ķīmisko šķiedru ražošanu.

  19. Darbs ir tieši saistīts ar metāla vai tā izejvielu otrreizēju pārstrādi.

  20. Darbs ir tieši saistīts ar narkotisko vielu un narkotiskas vielas saturošu augu pārstrādi, glabāšanu, ražošanu un realizēšanu.

  21. Darbs ir tieši saistīts ar mežizstrādi (koku ciršana, atzarošana, izvilkšana, baļķu iekraušana un izkraušana). Malkas zāģēšana un skaldīšana, izņemot gadījumu, ja pusaudzim ir attiecīgā specialitāte un kvalifikācija.

  22. Darbs ir tieši saistīts ar gaļas un gaļas produktu pārstrādi un konservēšanu, izņemot gadījumu, ja pusaudzim ir attiecīgā specialitāte un kvalifikācija.

  23. Darbs ir tieši saistīts ar koksnes apstrādi ar ripzāģi vai lentzāģi un frēzēm, izņemot gadījumu, ja pusaudzim ir attiecīgā specialitāte un kvalifikācija.

  24. Darbs ir tieši saistīts ar zivju un to produktu pārstrādi un konservēšanu, izņemot gadījumu, ja pusaudzim ir attiecīgā specialitāte un kvalifikācija.

  25. (Svītrots ar MK 31.07.2007. noteikumiem Nr.523)

  26. Darbs ir tieši saistīts ar akmens apstrādi.

  27. (Svītrots ar MK 31.07.2007. noteikumiem Nr.523)

  28. Darbs ir tieši saistīts ar bēru pakalpojumu sniegšanu, izņemot vainagu pīšanu, sēru lenšu noformēšanu un līdzīgus darbus.

  29. Darbs zem ūdens, zem zemes, gaisā, bez uzraudzības uz ūdens; jūras un upes flotē, aviācijā (gaisa un ūdens transports).

  30. Darbs patologanatomijas nodaļās, morgos un vivārijos.

  31. Darbs publiskajās tualetēs.

  32. Darbs vietās, kurās mākslīgi apsēklo un aplecina dzīvniekus.

  33. Darbs ieslodzījuma vietās.

  34. Darbs azartspēļu organizēšanas vietās.

  35. Darbs vietās, kurās ražo, realizē un demonstrē erotisko un pornogrāfisko produkciju.

  36. Ar dzīvnieku un putnu kaušanu un kautķermeņu sadalīšanu saistīts darbs.

  37. Ar klaiņojošu suņu un kaķu ķeršanu un iznīcināšanu saistīts darbs.

  38. Ar infekcijas slimībām saslimušu dzīvnieku kopšana un ar to saistīts darbs.

  39. Darbs, kurā izgatavo mācību materiālus no dzīvniekiem (peles, žurkas, jūrascūciņas).

  40. Darbs, kurā darba izpildītāja dzīvību un veselību tieši apdraud nikni, indīgi vai agresīvi dzīvnieki.

  41. Darbs, kas saistīts ar saspiestu, šķidrinātu vai izšķīdinātu gāzu ražošanu, uzglabāšanu un izmantošanu, kā arī attiecīgu iekārtu lietošanu.

  42. Darbs anestezioloģijas, reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļās (palātās).

  43. (Svītrots ar MK 31.07.2007. noteikumiem Nr.523)

  44. Darbs, kuru veicot ir iespējami nogruvumi un aizbērumi (kalnrūpniecība un darbs karjeros).

  45. Darbs, kuru veicot ir iespējama darba izpildītāja krišana no vairāk nekā pusotra metra augstuma.

  46. Darbs, kuru veicot ir iespējama darba izpildītāja krišana no kustībā esošiem objektiem (līdzekļiem).

  47. Darbs, kuru veicot ir saskare ar netīrās veļas apstrādi, sadzīves atkritumiem un maitām.

  48. Darbs, kuru veicot ir saskare ar līķiem, līķu ādu, orgāniem un asinīm.

  49. Darbs, kura tempu nosaka mehānismi un par kuru tiek maksāta akorda alga.

  50. Darbs ar mucām, tvertnēm, rezervuāriem vai stikla baloniem, kuros ir šo noteikumu 2. pielikuma 3.2. apakšpunktā minētās ķīmiskās vielas.

  51. Darbs ir tieši saistīts ar alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu, lietošanu, tirdzniecību un reklāmu.

  52. Darbs, kas saistīts ar auramīna ražošanu.

  53. Darbs, kas saistīts ar akmeņogļu kvēpos, darvā un piķī esošo policiklisko aromātisko ogļūdeņražu iedarbību.

  54. Darbs, kura laikā notiek nodarbināto saskare ar putekļiem, iztvaikojumiem vai aerosoliem, kas rodas, apdedzinot un elektrolītiski attīrot vara un niķeļa rūdas izstrādājumus.

  55. Darbs, kas saistīts ar stipro skābju procesu izopropilspirta ražošanā.

  56. Darbs, kas saistīts ar cietkoksnes putekļu iedarbību.

  Labklājības ministrs V.Jaksons
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.206
  Darba vides riska faktori, kuriem aizliegts tieši pakļaut pusaudžus

  (Pielikums grozīts ar MK 31.07.2007. noteikumiem Nr.523; MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.164)

  Pusaudžus aizliegts nodarbināt darbos, kuros viņi ir tieši pakļauti šādiem darba vides riska faktoriem:

  1. Fizikālie faktori:

  1.1. kustībā esoši, rotējoši, krītoši un lidojoši objekti (priekšmeti);

  1.2. jonizējošais starojums;

  1.3. augstsprieguma elektrības radīts risks;

  1.4. paaugstināts vai pazemināts spiediens (darbi zem ūdens vai vairāk nekā 2000 metru virs jūras līmeņa);

  1.5. trokšņa līmenis, kura standartizētā septiņu stundu atskaites perioda dienas ekspozīcijas vērtība pārsniedz 80 dBA;

  1.6. plaukstas un rokas vibrācija, kuras standartizētā septiņu stundu atskaites perioda dienas ekspozīcijas vērtība pār­sniedz 2 m/s2;

  1.7. visa ķermeņa vibrācija, kuras standartizētā septiņu stundu atskaites perioda dienas ekspozīcijas vērtība pārsniedz 0,5 m/s2.

  2. Bioloģiskie faktori — 3. un 4.grupas bioloģiskie aģenti (bioloģiskie aģenti, kas ir bīstami nodarbinātajiem, un pastāv risks, ka tie radīs draudus citiem cilvēkiem).

  3. Ķīmiskie faktori:

  3.1. kancerogēnas un mutagēnas vielas;

  3.2. ķīmiskās vielas un maisījumi, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu 1. pielikumā minētajiem klasificēšanas kritērijiem vienā vai vairākās turpmāk minētajās bīstamības klasēs un bīstamības kategorijās ar vienu vai vairākiem turpmāk minētajiem bīstamības apzīmējumiem:

  3.2.1. akūta toksicitāte, 1., 2. vai 3. kategorija (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

  3.2.2. kodīgums ādai, 1. A, 1. B vai 1. C kategorija (H314);

  3.2.3. uzliesmojoša gāze, 1. vai 2. kategorija (H220, H221);

  3.2.4. uzliesmojoši aerosoli, 1. kategorija (H222);

  3.2.5. uzliesmojošs šķidrums, 1. vai 2. kategorija (H224, H225);

  3.2.6. sprādzienbīstamas vielas, kategorija "nestabilas sprādzienbīstamas vielas" vai 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. apakšgrupas sprādzienbīstamas vielas (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

  3.2.7. pašreaģējošas vielas un maisījumi, A, B, C vai D tips (H240, H241, H242);

  3.2.8. organiskie peroksīdi, A vai B tips (H240, H241);

  3.2.9. toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu pēc vienreizējas iedarbības, 1. vai 2. kategorija (H370, H371);

  3.2.10. toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu pēc atkārtotas iedarbības, 1. vai 2. kategorija (H372, H373);

  3.2.11. elpceļu sensibilizācija, 1. kategorija, 1. A vai 1. B apakškategorija (H334);

  3.2.12. ādas sensibilizācija, 1. kategorija, 1. A vai 1. B apakškategorija (H317);

  3.2.13. kancerogenitāte 1. A, 1. B vai 2. kategorija (H350, H350i, H351);

  3.2.14. cilmes šūnu mutagenitāte 1. A, 1. B vai 2. kategorija (H340, H341);

  3.2.15. toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju, 1. A vai 1. B kategorija, (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df);

  3.3. (svītrots ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.164);

  3.4. (svītrots ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.164);

  3.5. svins un tā savienojumi, ciktāl attiecīgās vielas absorbē cilvēka organisms;

  3.6. azbests.

  Labklājības ministrs V.Jaksons

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.