(1) Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:03
  Ministru kabineta noteikumi Nr.371

  Rīgā 2001.gada 14.augustā (prot. Nr.38 8.§)
  Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību
  Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 25.panta trešo daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu, kā arī darbinieku amatus, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta akadēmiskā vai profesionālā izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, atkarībā no bibliotēkas statusa, struktūras, darba apjoma un uzdevumiem.

  2. Kvalificēts bibliotekārs ir persona, kura strādā bibliotēkā un ir ieguvusi noteiktu akadēmisko vai profesionālo izglītību vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikātu bibliotēku darba jomā.

  II. Bibliotēkas darbam nepieciešamais darbinieku skaits

  3. Kvalificētu bibliotekāru skaitu valsts nozīmes bibliotēkā, reģiona galvenajā bibliotēkā un vietējas nozīmes bibliotēkā nosaka saskaņā ar bibliotēkas nolikumu (statūtiem), kā arī ņemot vērā bibliotēkas lietotājiem izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu skaitu:

  3.1. valsts nozīmes bibliotēkā – ne mazāk par vienu kvalificētu bibliotekāru, ja bibliotēkas lietotājiem izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu skaits gadā ir vidēji 9000 vienību (izsniegumu skaits fiziskajās vienībās);

  3.2. reģiona galvenajā bibliotēkā – ne mazāk par vienu kvalificētu bibliotekāru, ja bibliotēkas lietotājiem izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu skaits gadā ir vidēji 12000 vienību;

  3.3. vietējas nozīmes bibliotēkā – ne mazāk par vienu kvalificētu bibliotekāru, ja bibliotēkas lietotājiem izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu skaits gadā ir vidēji 8000 vienību.

  4. Kvalificētu bibliotekāru skaitu izglītības iestādes bibliotēkā (izņemot augstākās izglītības iestādes bibliotēku) nosaka saskaņā ar bibliotēkas nolikumu (statūtiem), kā arī ņemot vērā izglītojamo un pedagogu skaitu attiecīgajā izglītības iestādē:

  4.1. ja izglītības iestādē ir līdz 300 izglītojamo un pedagogu, bibliotēkā jābūt vismaz vienai pusei no kvalificēta bibliotekāra štata vienības;

  4.2. ja izglītības iestādē ir no 301 līdz 500 izglītojamo un pedagogu, bibliotēkā jābūt vismaz vienai kvalificēta bibliotekāra štata vienībai;

  4.3. ja izglītības iestādē ir no 501 līdz 800 izglītojamo un pedagogu, bibliotēkā jābūt vismaz pusotrai kvalificēta bibliotekāra štata vienībai;

  4.4. ja izglītības iestādē ir no 801 līdz 1200 izglītojamo un pedagogu, bibliotēkā jābūt ne mazāk par divām kvalificēta bibliotekāra štata vienībām;

  4.5. ja izglītības iestādē ir vairāk par 1200 izglītojamo un pedagogu, bibliotēkā jābūt ne mazāk par divarpus kvalificētu bibliotekāru štata vienībām.

  5. Kvalificētu bibliotekāru skaitu augstākās izglītības iestādes bibliotēkā nosaka saskaņā ar bibliotēkas nolikumu (statūtiem), kā arī ņemot vērā izglītojamo un pedagogu skaitu attiecīgajā augstākās izglītības iestādē – ne mazāk par vienu kvalificētu bibliotekāru uz 200 augstākās izglītības iestādes izglītojamiem un pedagogiem.

  6. Datortīkla un informācijas sistēmu apkalpošanai bibliotēka slēdz līgumu ar attiecīgiem speciālistiem vai bibliotēkai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros paredz šādas štata vienības:

  6.1. datortīkla administrators (valsts nozīmes bibliotēkā, kā arī reģiona galvenajā bibliotēkā – visu attiecīgā reģiona bibliotēku vienotā informācijas tīkla apkalpošanai);

  6.2. informācijas sistēmu administrators (valsts nozīmes bibliotēkā, kā arī reģiona galvenajā bibliotēkā – visu attiecīgā reģiona bibliotēku vienotā informācijas tīkla apkalpošanai);

  6.3. datortehnikas inženieris (valsts nozīmes bibliotēkā, reģiona galvenajā bibliotēkā un vietējas nozīmes bibliotēkā);

  6.4. programmētājs (valsts nozīmes bibliotēkā, reģiona galvenajā bibliotēkā – visu attiecīgā reģiona bibliotēku vienotā informācijas tīkla apkalpošanai).

  III. Bibliotēkas darbinieku amati, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā

  7. Valsts nozīmes bibliotēkās darbinieku amati, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, ir šādi:

  7.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks – augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā;

  7.2. pamatdarbības struktūrvienības vadītājs – augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

  7.3. galvenais bibliotekārs, galvenais bibliogrāfs, bibliotekārs un bibliogrāfs – augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.

  8. Reģiona galvenajā bibliotēkā darbinieku amati, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, ir šādi:

  8.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks – augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā vai vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā;

  8.2. pamatdarbības struktūrvienības vadītājs – augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

  8.3. galvenais bibliotekārs, galvenais bibliogrāfs, bibliotekārs un bibliogrāfs – augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.

  9. Vietējas nozīmes bibliotēkā darbinieku amati, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, ir šādi:

  9.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks – augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

  9.2. pamatdarbības struktūrvienības vadītājs – augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

  9.3. galvenais bibliotekārs, galvenais bibliogrāfs, bibliotekārs un bibliogrāfs – augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.

  IV. Noslēguma jautājums

  10. Noteikumu 7., 8. un 9.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

  Ministru prezidents A.Bērziņš

  Kultūras ministre K.Pētersone

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.