(1) Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.
  Ministru kabineta noteikumi Nr.492

  Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 6.§)
  Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās
  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 13.punktu

  1. Noteikumi nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības programmās.

  2. Mācību sasniegumus vērtē licencētā speciālās izglītības programmā, kuru īsteno izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (ar garīgās attīstības traucējumiem) speciālās izglītības iestādē, vispārējās izglītības iestādes atsevišķā klasē, kā arī iekļaujot izglītojamo vispārējās izglītības klasē. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām (ar redzes, dzirdes, kustību, valodas traucējumiem, ar somatiskām, psihoneiroloģiskām saslimšanām, ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās) mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar valsts izglītības standartiem un mācību priekšmeta standartu.

  3. Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem mācību sasniegumus vērtē, ievērojot izglītojamo attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli.

  4. Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem mācību sasniegumu vērtēšana notiek divējādi:

  4.1. aprakstoša vērtēšana - īss mutisks vai rakstisks vērtējums par izglītojamā mācību darbu, darba stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu dinamiku atbilstoši izglītojamā spējām;

  4.2. apkopojoša vērtēšana - vērtējuma izteikšana atbilstoši katra izglītojamā spējām 10 ballu skalā.

  5. Speciālās izglītības programmās izglītojamo ar garīgas attīstības traucējumiem mācību sasniegumus vērtē šādi:

  5.1. 1.-3.klasē izglītojamo zināšanas un prasmes vērtē aprakstošā vērtēšanas sistēmā;

  5.2. 4.klasē izglītojamo mācību sasniegumus dzimtajā valodā, valsts valodā un matemātikā vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos — aprakstošā sistēmā;

  5.3. izglītojamo ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem (C līmenis) zināšanas, iemaņas un prasmes atbilstoši katra individuālajām programmām vērtē aprakstošā sistēmā, sniedzot īsu, aprakstošu vērtējumu par izglītojamā vispārējo attīstību, saskarsmes un pašizpausmes prasmēm un spējām;

  5.4. 5.-9.klasē un arodklasē izglītojamo zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu skalā, ievērojot noteiktus vērtēšanas kritērijus.

  6. Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem (A un B līmenis) mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji 10 ballu skalā:

  6.1. 10 balles - ja skolēns atbilstoši spējām apliecina patstāvību, radošu pieeju vai izcilus sasniegumus;

  6.2. 9 balles - ja skolēns atbilstoši spējām teicami apguvis 100-90 % no mācību vielas apjoma; patstāvīgi stāsta un atbild uz jautājumiem; spēj izpildīt mācību grāmatā vai skolotāja doto uzdevumu; pieļaujama viena, divas vai trīs nebūtiskas kļūdas vai neprecizitātes; skolēns prot atšķirt būtisko no nebūtiskā; spēj zināšanas izmantot praksē un līdzīgās situācijās; teicamas komunikatīvās prasmes, t.i., viņš spēj ieklausīties citu domās, saprotami izklāstīt savu viedokli; mācību darbā un personības attīstībā sistemātiski vērojama dinamika;

  6.3. 8 balles - ja skolēns atbilstoši spējām labi apguvis 80-70 % no mācību vielas apjoma; patstāvīgi veic uzdevumus, pieļaujamas trīs, četras vai piecas nebūtiskas kļūdas vai neprecizitātes; skolēns spēj savu rīcību un domas pietiekami labi pamatot; spēj paredzēt attiecīgās rīcības sekas; spēj iegūt speciālo pieredzi, sadarbojoties ar vienaudžiem un pedagogiem; mācību darbā un personības attīstībā vērojama dinamika;

  6.4. 7 balles - ja skolēns atbilstoši spējām apguvis 70-60 % no mācību vielas apjoma, pieļaujama viena, divas vai trīs kļūdas; skolēns ir ieguvis nepieciešamās prasmes; apguvis un izprot jēdzienus, bet to būtību var atklāt ar skolotāja jautājumu palīdzību; sekmīgi izmanto palīglīdzekļus; uzdoto veic apzinīgi, bet var būt bez īpašas iniciatīvas; prot zināšanas un prasmes izmantot atbilstoši paraugam praksē un līdzīgās situācijās; mācībās un personības attīstībā progresē;

  6.5. 6 balles - ja skolēns atbilstoši spējām apguvis 50 % no mācību vielas apjoma; izprot praktiskas likumsakarības, bet tās var izklāstīt tikai ar skolotāja jautājumu palīdzību; patstāvīgi var pastāstīt daļu uzdotā, pareizi atbild uz galvenajiem jautājumiem; mācību darbā nepieciešama skolotāja organizējošā un aktivizējošā palīdzība; patstāvīgi izdarīt vispārinājumus un secinājumus nespēj; prot izmantot palīdzību un palīglīdzekļus; mācībās un personības attīstībā vērojams neliels progress;

  6.6. 5 balles - ja skolēns atbilstoši spējām daļēji apguvis 50-40 % no mācību vielas apjoma; strādā ar skolotāja palīdzību; atbild uz vienkāršākajiem jautājumiem; patstāvīgi var veikt visvienkāršākos uzdevumus; zināšanas un prasmes izmanto atbilstoši dotajam paraugam, jaunā situācijā un praksē tās patstāvīgi neizmanto; palīdzību izmanto daļēji; mācībās un personības attīstībā progresē atbilstoši individuālām spējām;

  6.7. 4 balles - ja skolēns atbilstoši spējām apguvis 40-30 % no mācību vielas apjoma; patstāvīgi stāstījumu neveido, bet daļēji atbild uz jautājumiem; nespēj noteikt patstāvīgi galveno domu; var veikt vienkāršākos uzdevumus ar skolotāja palīdzību; zināšanas un prasmes izmanto atbilstoši paraugam, līdzības neprot izmantot; skolēna darbība nepārtraukti jāorganizē un jākontrolē; mācībās un personības attīstībā progresē vāji atbilstoši individuālām spējām;

  6.8. 3 balles - ja skolēns atbilstoši spējām uztvēris 30-20 % no mācību vielas apjoma; atbild uz jautājumiem ar vienu vai diviem vārdiem; mācību vielas izpratne nepietiekama, secinājumi neloģiski; mācībās un personības attīstībā progresē ļoti vāji atbilstoši individuālām spējām;

  6.9. 2 balles - ja skolēns atbilstoši spējām uztvēris 20-10 % no mācību vielas apjoma; atbild vienzilbīgi vai ar žestiem uz elementāriem jautājumiem; skolotāja palīdzību izmanto ar grūtībām; komunikatīvās prasmes ļoti vājas; mācībās dinamika vērojama ļoti reti (tikai atsevišķās reizēs);

  6.10. 1 balle - ja skolēns atbilstoši spējām uztvēris mazāk nekā 10 % no mācību vielas apjoma; nespēj patstāvīgi veikt individuālus uzdevumus; palīdzību neizmanto; mācībās dinamika vērojama ļoti reti, un tā ir ļoti vāja.

  Ministru prezidents A.Kalvītis

  Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.