(1) Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr.384

  Rīgā 2012.gada 5.jūnijā (prot. Nr.32 6.§)
  Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
  4.panta 18.1 punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējamas mācību priekšmetu olimpiādes (turpmāk – olimpiāde).

  2. Olimpiādes organizē trīs secīgos posmos:

  2.1. pirmais posms – izglītības iestādes olimpiāde;

  2.2. otrais posms – novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde (turpmāk – novada olimpiāde);

  2.3. trešais posms – valsts olimpiāde.

  3. Olimpiādē piedalās izglītojamie, kuri iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību. Izglītojamo dalība olimpiādēs ir brīvprātīga.

  4. Olimpiādes uzdevumu saturs ir sarežģītāks par vispārējās izglītības saturu ar augstākām prasībām attiecībā uz mācību priekšmeta apguvi.

  II. Olimpiāžu organizatoriskā struktūra

  5. Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) nosaka šādas olimpiādes norises darbības (turpmāk – olimpiādes programma), kuras katru gadu līdz 20.augustam publicē centra tīmekļa vietnē:

  5.1. mācību priekšmetus, kuros organizē olimpiādes;

  5.2. klasi vai klašu grupu, kuras izglītojamie piedalās olimpiādē;

  5.3. novada un valsts olimpiādes norises datumu un sākuma un beigu laiku;

  5.4. minimālo novada olimpiādes dalībnieku skaitu, no kura izvirza dalībniekus valsts olimpiādei;

  5.5. novada olimpiādes dalībnieku pieteikšanas kārtību valsts olimpiādei;

  5.6. palīglīdzekļu izmantošanu olimpiādes laikā;

  5.7. olimpiādes norises veidu – klātienē vai tiešsaistē;

  5.8. olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu.

  (Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.302)

  5.1 Centrs nodrošina novada olimpiādes vai valsts olimpiādes uzdevumu satura un vērtēšanas kritēriju pieejamību tiešsaistē un olimpiādes rezultātu noteikšanu, izmantojot elektronisko testēšanas sistēmu, ja novada vai valsts olimpiāde tiek organizēta tiešsaistē.

  (MK 04.06.2013. noteikumu Nr.302 redakcijā)

  6. Izglītības iestādes olimpiādi organizē izglītības iestādes izveidota žūrijas komisija, kura sagatavo uzdevumus un to vērtēšanas kritērijus, vērtē izglītības iestādes olimpiādes darbus, izvirza dalībniekus novada olimpiādei un organizē izglītības iestādes olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu.

  7. Novada olimpiādes organizēšanā pašvaldības var apvienoties, lai izpildītu šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētās prasības.

  8. Novada olimpiādi attiecīgajā mācību priekšmetā organizē novada vai republikas pilsētas pašvaldības, tās izglītības pārvaldes iestādes vai divu vai vairāku novadu (turpmāk – novadu apvienība) izveidota novada olimpiādes rīcības komisija ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā. Novada olimpiādes rīcības komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no novada vai republikas pilsētas pašvaldības, tās izglītības pārvaldes vai novadu apvienības (turpmāk – novada atbildīgā persona) un ne mazāk kā divus attiecīgā mācību priekšmeta pedagogus.

  9. Novada olimpiādes rīcības komisija nosaka:

  9.1. novada olimpiādes žūrijas komisijas sastāvu olimpiādes darbu vērtēšanai;

  9.2. maksimālo dalībnieku skaitu no katras izglītības iestādes novada olimpiādei;

  9.3. novada olimpiādes norises vietu;

  9.4. dalībnieku pieteikšanas kārtību novada olimpiādei;

  9.5. novada olimpiādes vadītāju katrai olimpiādes norises telpai un viņa pienākumus, kā arī personu, kura, ja nepieciešams, nodrošina tehnisko atbalstu novada olimpiādes laikā;

  9.6. kārtību, kādā izglītojamam paziņo novada olimpiādes rezultātus.

  (Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.302)

  10. Novada atbildīgā persona ne vēlāk kā 14 dienas pirms novada olimpiādes nosūta izglītības iestādēm šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4. un 9.6.apakšpunktā minēto informāciju.

  11. Valsts olimpiādi organizē centrs un izveido valsts olimpiādes rīcības komisiju attiecīgajā mācību priekšmetā ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā. Valsts olimpiādes rīcības komisijas sastāvā iekļauj augstskolu vai augstskolu un pedagogu profesionālo asociāciju pārstāvjus.

  (Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.302)

  12. Valsts olimpiādes rīcības komisija nosaka:

  12.1. valsts olimpiādes tēmu un paziņo to centram līdz attiecīgā gada 1.augustam;

  12.2. valsts olimpiādes žūrijas komisijas sastāvu olimpiādes darbu vērtēšanai;

  12.3. valsts olimpiādes dalībnieku skaitu (nosaka ne vēlāk kā 14 dienas pirms valsts olimpiādes);

  12.4. valsts olimpiādes norises vietu;

  12.5. novada un valsts olimpiāžu uzdevumu saturu un vērtēšanas kritērijus, kuru elektronisko versiju (turpmāk – e-materiāli) iesniedz centram ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās olimpiādes sākuma;

  12.6. atlases kritērijus izglītojamo dalībai starptautiskajā mācību priekšmeta olimpiādē;

  12.7. valsts olimpiādes vadītāju katrai olimpiādes norises telpai, kā arī personu, kura, ja nepieciešams, nodrošina tehnisko atbalstu valsts olimpiādes laikā;

  12.8. valsts olimpiādes rakstu un mutvārdu vai praktiskās daļas norises kārtību.

  (Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.302)

  III. Olimpiādes norise

  13. Izglītības iestāde var izvirzīt dalībniekus novada olimpiādei, neorganizējot izglītības iestādes olimpiādi, ja izglītības iestādē mācību priekšmeta attiecīgajā klašu grupā ir tikai daži talantīgi izglītojamie.

  14. Izglītības iestādes olimpiādes uzdevumus sagatavo valsts valodā (izņemot svešvalodas olimpiādes) vai valodā, kādā izglītojamais apgūst izglītības programmu. Izglītojamais uzdevumu risinājumu pierakstus un uzdevumus pēc izvēles var pildīt latviešu valodā vai valodā, kādā izglītojamais apgūst izglītības programmu.

  15. Centrs divas darbdienas pirms novada olimpiādes norises dienas piegādā novada atbildīgajai personai e-materiālus.

  15.1 Novada atbildīgā persona reģistrējas centrā ne vēlāk kā 14 darbdienas pirms novada olimpiādes tiešsaistē sākuma. Minētā persona ir atbildīga par novada olimpiādes dalībnieku reģistrēšanu.

  (MK 04.06.2013. noteikumu Nr.302 redakcijā)

  16. Novada atbildīgā persona nodrošina e-materiālu atvasinājumu veidošanu papīra formā pirms olimpiādes sākuma. Novada atbildīgā persona no materiālu saņemšanas dienas līdz olimpiādes norises beigām nodrošina, lai olimpiādes uzdevumu saturs netiktu izpausts trešajām personām.

  17. Valsts olimpiādes rīcības komisija novada olimpiādes uzdevumus sagatavo valsts valodā (izņemot svešvalodas olimpiādes). Izglītojamais uzdevumu risinājumu pierakstus un uzdevumus izpilda valsts valodā (izņemot svešvalodas olimpiādes). Novada olimpiādes rīcības komisija, izvērtējot iespējas un nepieciešamību, nosaka, kāda palīdzība (daļējs uzdevumu tulkojums, terminu tulkojums vai vārdnīcas lietojums) ir sniedzama novada olimpiādes dalībniekam, kas apgūst mazākumtautību pamatizglītības programmu.

  (Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.302)

  18. Novada atbildīgā persona piecu darbdienu laikā pēc novada olimpiādes norises dienas sagatavo pieteikumu (1.pielikums) valsts olimpiādei un nosūta centram.

  19. Olimpiādes posma vadītājs pirms olimpiādes posma sākuma iepazīstina izglītojamos ar olimpiādes posma norises kārtību un atbild par noteiktās kārtības ievērošanu telpā olimpiādes posma norises laikā.

  (MK 04.06.2013. noteikumu Nr.302 redakcijā)

  20. Olimpiādes posma norises laikā žūrijas komisija ir tiesīga atbildēt uz izglītojamā jautājumiem, kas nav saistīti ar uzdevumu saturu, kā arī uz jautājumiem, kas saistīti ar uzdevuma formulējumu. Sniegtās atbildes nedrīkst sagādāt priekšrocības attiecībā pret citiem olimpiādes dalībniekiem un veicināt olimpiādes posma uzdevuma atrisinājumu.

  (MK 04.06.2013. noteikumu Nr.302 redakcijā)

  21. Izglītojamais olimpiādes laikā drīkst lietot tikai tos palīglīdzekļus, kas norādīti konkrētā olimpiādes programmā.

  22. Ja izglītojamais nokavē olimpiādes sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties tās norisē un pildīt olimpiādes uzdevumus. Olimpiādes darba izpildes laiks šajā gadījumā netiek pagarināts.

  23. (Svītrots ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.302)

  24. Valsts olimpiādes rīcības komisija sagatavo valsts olimpiādes uzdevumus valsts valodā (izņemot svešvalodas olimpiādes). Izglītojamais risinājumu pierakstus un uzdevumus valsts olimpiādē izpilda valsts valodā (izņemot svešvalodas olimpiādes).

  25. Katrs novada olimpiādes un valsts olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.

  IV. Olimpiādes darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana

  26. Olimpiādes darbus vērtē olimpiādes norises vietā. Ja visus olimpiādes darbus nav iespējams novērtēt vienā dienā, vērtēšanas pārtraukuma laikā to glabāšanu nodrošina olimpiādes norises vietas iestādes vadītājs.

  27. Izglītojamā aizpildīto olimpiādes darbu vai atsevišķus uzdevumus žūrijas komisija nevērtē, ja:

  27.1. olimpiādes darbā lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;

  27.2. darbs izpildīts, izmantojot palīglīdzekļus, kas nav norādīti konkrētajā olimpiādes programmā;

  27.3. darbs nav veikts patstāvīgi.

  (Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.302)

  28. Olimpiādes darbu rezultātus izglītojamam paziņo:

  28.1. triju darbdienu laikā pēc izglītības iestādes olimpiādes norises;

  28.2. piecu darbdienu laikā pēc novada olimpiādes norises;

  28.3. 10 darbdienu laikā pēc valsts olimpiādes norises, publicējot tos centra tīmekļa vietnē.

  29. Pēc izglītības iestādes olimpiādes rezultātu paziņošanas izglītojamam vienas darbdienas laikā ir tiesības iesniegt izglītības iestādes olimpiādes žūrijas komisijai iesniegumu ar lūgumu pārskatīt saņemto vērtējumu. Žūrijas komisija izskata iesniegumu un paziņo izglītojamam pieņemto lēmumu divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

  30. Pēc novada un valsts olimpiādes rezultātu paziņošanas izglītojamam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt attiecīgi novada olimpiādes vai valsts olimpiādes rīcības komisijai iesniegumu ar lūgumu pārskatīt olimpiādē saņemto vērtējumu. Rīcības komisija izskata iesniegumu un paziņo izglītojamam pieņemto lēmumu septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

  31. Visos olimpiādes posmos pēc olimpiādes darbu izvērtēšanas žūrijas komisija aizpilda protokolu (2.pielikums):

  31.1. izglītības iestādes žūrijas komisija aizpildīto protokolu iesniedz izglītības iestādes vadītājam triju darbdienu laikā pēc olimpiādes norises;

  31.2. novada olimpiādes žūrijas komisija aizpildīto protokolu iesniedz novada rīcības komisijai piecu darbdienu laikā pēc olimpiādes norises;

  31.3. valsts olimpiādes žūrijas komisija aizpildīto protokolu iesniedz centram 10 darbdienu laikā pēc olimpiādes norises.

  31.1 Ja novada olimpiāde notiek tiešsaistē, centrs divu darbdienu laikā nosūta novada olimpiādes rīcības komisijai novada olimpiādes rezultātus, kas noteikti, izmantojot elektronisko testēšanas sistēmu.

  (MK 04.06.2013. noteikumu Nr.302 redakcijā)

  32. Novada olimpiādes rīcības komisija organizē novada olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu, centrs organizē valsts olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu.

  V. Starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes

  33. Centrs mēneša laikā pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam pieņemšanas nosaka, kurās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs Latvijas komandas dalība tiks apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem.

  (MK 04.06.2013. noteikumu Nr.302 redakcijā)

  34. Latvijas dalībnieku komandu veido saskaņā ar attiecīgā mācību priekšmeta starptautiskās olimpiādes prasībām.

  35. Valsts olimpiādes rīcības komisija:

  35.1. ne vēlāk kā mēnesi pirms starptautiskās olimpiādes norises dienas var rīkot papildu sagatavošanas un atlases nodarbības Latvijas dalībnieku komandas sastāva noteikšanai;

  35.2. atlases nodarbību noslēgumā paziņo izglītojamiem atlases rezultātus, vienlaikus tos nosūtot centram. Centrs publicē atlases rezultātus centra tīmekļa vietnē divu darbdienu laikā pēc atlases rezultātu saņemšanas.

  36. Izglītojamam ir tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pēc iepazīšanās ar atlases rezultātiem iesniegt apelācijai iesniegumu par atlases norises pārkāpumiem, kas ietekmējuši viņa darba rezultātu. Centrs izveido jaunu komisiju olimpiādes darbu atkārtotai izvērtēšanai. Komisija izskata iesniegumu un paziņo izglītojamam pieņemto lēmumu piecu darbdienu laikā.

  37. Izglītojamo un viņa pedagogu par sasniegumiem starptautiskajā mācību priekšmetu olimpiādē apbalvo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi.

  VI. Noslēguma jautājumi

  (Nodaļas nosaukums MK 04.06.2013. noteikumu Nr.302 redakcijā)

  37.1 Šo noteikumu 9.1.apakšpunktā, 15., 16., 26.punktā un 31.2.apakšpunktā minētos nosacījumus nepiemēro novada olimpiādē, kas tiek organizēta tiešsaistē un kurā olimpiādes rezultāti tiek noteikti, izmantojot elektronisko testēšanas sistēmu.

  (MK 04.06.2013. noteikumu Nr.302 redakcijā)

  37.2 Šo noteikumu 12.2.apakšpunktā, 26.punktā un 31.3.apakšpunktā minētos nosacījumus nepiemēro valsts olimpiādē, kas tiek organizēta tiešsaistē un kurā olimpiādes rezultāti tiek noteikti, izmantojot elektronisko testēšanas sistēmu.

  (MK 04.06.2013. noteikumu Nr.302 redakcijā)

  38. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.384

  Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.384

  Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.