(1) Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 17. aprīlis, 08:02
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 29. augusta noteikumus Nr. 481 "Prakses organizēšanas kārtība profesionālās izglītības programmās".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.785

  Rīgā 2012.gada 20.novembrī (prot. Nr.65 9.§)
  Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība
  Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma
  7.panta 4.punktu un 31.panta sesto daļu

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā organizējama profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo (turpmāk – praktikants) mācību prakse iestādē, pie komersanta vai biedrībā (turpmāk – prakses vieta);

  1.2. profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot praktikanti obligāti apdrošināmi pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā, kā arī apdrošinājuma summas minimālo apmēru.

  2. Šo noteikumu 8., 10., 11. un 12.punkts neattiecas uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas mācās Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādēs, kā arī uz praktikantiem Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās izglītības programmās, kuras tiek īstenotas pēc komersanta pasūtījuma.

  3. Mācību prakses organizēšanā piedalās profesionālās izglītības iestāde, prakses vieta un praktikants.

  4. Mācību prakses organizācijai nepieciešami šādi dokumenti (turpmāk – prakses dokumenti):

  4.1. prakses programma;

  4.2. prakses dienasgrāmata vai pārskats;

  4.3. praktikanta raksturojums;

  4.4. līgums par mācību praksi starp praktikantu, profesionālās izglītības iestādi un prakses vietu;

  4.5. līgums par praktikanta apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā, ja saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu praktikants obligāti apdrošināms.

  5. Profesionālās izglītības iestāde:

  5.1. nodrošina praktikantu ar prakses vietu vai akceptē praktikanta izvēlētu prakses vietu;

  5.2. iepazīstina praktikantu ar mācību prakses mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem, kā arī ar viņa tiesībām un pienākumiem mācību prakses laikā;

  5.3. ieceļ prakses vadītāju – profesionālās izglītības iestādes darbinieku, kurš kontrolē mācību prakses norisi un sniedz atbalstu praktikantam mācību prakses laikā saskaņā ar profesionālās izglītības iestādes apstiprināto prakses programmu;

  5.4. pēc mācību prakses, pamatojoties uz praktikanta iesniegtajiem prakses dokumentiem, novērtē mācību praksi;

  5.5. nodrošina praktikanta apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā, ja saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu praktikants obligāti apdrošināms.

  6. Praktikants:

  6.1. iepazīstas ar mācību prakses dokumentiem;

  6.2. pirms mācību prakses iepazīstas ar iekšējās kārtības un darba aizsardzības prasībām prakses vietā un ievēro tās;

  6.3. izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro prakses vadītāju norādījumus;

  6.4. noformē prakses dienasgrāmatu vai pārskatu un kopā ar praktikanta raksturojumu iesniedz profesionālās izglītības iestādē.

  7. Prakses vieta:

  7.1. nodrošina praktikantam prakses programmai, kā arī darba aizsardzības prasībām, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošu darba vietu;

  7.2. norīko prakses vadītāju – atbilstošajā profesijā strādājošu prakses vietas pārstāvi, kurš uzrauga kvalifikācijas prakses norisi, apstiprina praktikanta ierakstus prakses dienasgrāmatā vai prakses pārskatu un sagatavo praktikanta raksturojumu;

  7.3. nodrošina praktikanta apmācību darba aizsardzības jautājumos, tai skaitā ievadapmācību un instruktāžu prakses vietā, kā arī veic instruktāžu ugunsdrošībā un nodrošina praktikanta uzraudzību, līdz viņš apgūst drošas darba metodes un paņēmienus.

  8. Pirms mācību prakses profesionālās izglītības iestādes pārstāvis, prakses vietas pārstāvis un praktikants noslēdz trīspusēju līgumu par mācību praksi, kurā nosaka profesionālās izglītības iestādes, prakses vietas un praktikanta tiesības un pienākumus, prakses ilgumu un līguma izbeigšanas nosacījumus. Ja praktikants ir nepilngadīga persona, viņa vietā līgumu par mācību praksi noslēdz praktikanta likumiskais pārstāvis.

  9. Praktikants var noslēgt ar prakses vietu divpusēju līgumu par savstarpējo norēķinu kārtību.

  10. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina obligātu praktikanta apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā, ja praktikants iegūst kādu no šo noteikumu pielikumā minētajām profesionālajām kvalifikācijām.

  11. Apdrošināšanas objekts ir praktikanta dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis mācību prakses laikā.

  12. Apdrošinājuma summas minimālais apmērs ir 1422,87 euro.

  (Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1168)

  13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 15.augusta noteikumus Nr.276 "Mācību prakses organizēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 292./295.nr.; 2004, 81.nr.; 2005, 201.nr.; 2008, 100.nr.).

  14. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 20.novembra noteikumiem Nr.785
  Profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot veicama izglītojamo apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā

  Nr. p.k.

  Profesionālā kvalifikācija

  1.

  Analītiskās ķīmijas tehniķis

  2.

  Apdares darbu strādnieks

  3.

  Apdares darbu tehniķis

  4.

  Apģērbu šuvējs

  5.

  Aukstumiekārtu mehāniķis

  6.

  Atslēdznieks

  7.

  Autoatslēdznieks

  8.

  Autoelektriķis

  9.

  Automehāniķa palīgs

  10.

  Automehāniķis

  11.

  Ādas izstrādājumu izgatavotājs

  12.

  Biotehnologa palīgs

  13.

  Biotehnologs

  14.

  Bruģētājs

  15.

  Būvizstrādājumu galdnieks

  16.

  Būvstrādnieks

  17.

  Būvtehniķis

  18.

  Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis

  19.

  Ceļu būvtehniķis

  20.

  Ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs

  21.

  Darbagaldu operators

  22.

  Datorsistēmu tehniķis

  23.

  Drēbnieks

  24.

  Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju tehniķis

  25.

  Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis

  26.

  Elektriķis

  27.

  Elektromontieris

  28.

  Elektronisko iekārtu montieris

  29.

  Elektronisko un elektromehānisko iekārtu mehāniķis

  30.

  Elektronikas mehāniķis vai tehniķis

  31.

  Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

  32.

  Ēku celtnieks

  33.

  Ēku inženiertīklu tehniķis

  34.

  Frizieris

  35.

  Galdnieka palīgs

  36.

  Galdnieks

  37.

  Gāzmetinātājs

  38.

  Guļbūves ēku celtnieks

  39.

  Iespiedprodukcijas pēcapstrādātājs

  40.

  Kalējs

  41.

  Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

  42.

  Kokkopis (arborists)

  43.

  Konditors

  44.

  Kosmētiķis

  45.

  Krāšņu podnieks

  46.

  Kuģa mehāniķis

  47.

  Kuģa motorists

  48.

  Kuģa vadītājs

  49.

  Ķīmisko un bioloģisko iekārtu mehāniķis

  50.

  Ķīmisko procesu tehniķis

  51.

  Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis

  52.

  Lauku īpašuma apsaimniekotājs

  53.

  Lokmetinātājs

  54.

  Lokomotīvju saimniecības tehniķis

  55.

  Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists

  56.

  Mašīnbūves tehniķis

  57.

  Matrozis

  58.

  Māsas palīgs

  59.

  Mehatronisku sistēmu tehniķis

  60.

  Meža mašīnu operators

  61.

  Meža tehnikas mehāniķis

  62.

  Mežsaimniecības tehniķis

  63.

  Mēbeļu galdnieks

  64.

  Montāžas darbu atslēdznieks

  65.

  Motorzāģa vadītājs

  66.

  Mūrnieks

  67.

  Namdaris

  68.

  Namu pārzinis

  69.

  Noliktavas pārzinis

  70.

  Ofseta iespiedējs

  71.

  Palīgšuvējs

  72.

  Pavāra palīgs

  73.

  Pavārs

  74.

  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

  75.

  Pirtnieks

  76.

  Pirts meistars

  77.

  Policists

  78.

  Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu operators

  79.

  Rūpnīcas katlu kurinātājs

  80.

  Sanitārtehnisko iekārtu montētājs

  81.

  Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

  82.

  Šuvējs

  83.

  Tehnoloģisko līniju operators

  84.

  Telekomunikāciju iekārtu montieris

  85.

  Telekomunikāciju tehniķis

  86.

  Termists

  87.

  Tilta celtņa operators

  88.

  Transporta vagonu tehniķis

  89.

  Trikotāžas izstrādājumu izgatavotājs

  90.

  Ugunsdzēsējs

  91.

  Veterinārārsta asistents

  92.

  Vides tehniķis

  93.

  Virpotājs

  94.

  Zobārsta asistents

  95.

  Zobārstniecības māsa

  96.

  Zobu tehniķis
  Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.