(1) Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 663

  Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 33. §)
  Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis
  Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
  5. panta devīto daļu

  1. Noteikumi nosaka Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

  2. Profesionālās izglītības iestādes sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

  3. Par cenrāža 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 2.7., 2.8.1., 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 6.2., 6.3., 7.7., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.11., 8.12., 8.13., 8.16., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.10. un 9.14. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu).

  (MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 434 redakcijā)

  4. Cenrāža 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 2.7., 2.8.1., 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 6.2., 6.3., 7.7., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.11., 8.12., 8.13., 8.16., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.10. un 9.14. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem noteikta 50 % atlaide šādiem izglītojamiem:

  4.1. izglītojamiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu);

  4.2. izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību);

  4.3. izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, vai dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu).

  (MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 434 redakcijā)

  5. Cenrāža 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 2.7., 2.8.1., 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 6.2., 6.3., 7.7., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.11., 8.12., 8.13., 8.16., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.10. un 9.14. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem noteikta 20 % atlaide izglītojamiem, ja no ģimenes izglītības iestādē mācās vairāk nekā viens bērns, izņemot gadījumu, ja piemērota atlaide saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu.

  (MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 434 redakcijā)

  6. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

  Ministru prezidents A. K. Kariņš

  Kultūras ministrs N. Puntulis
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 17. decembra
  noteikumiem Nr. 663

  (Pielikums MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 434 redakcijā)

  Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

  Nr.

  p. k.

  Pakalpojuma veids

  Mērvienība

  Cena bez PVN 

  (euro)

  PVN 

  (euro)

  Cena ar

  PVN (euro)

  1. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
  1.1.mācību maksa par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas apguvi11 mēnesis10,000,0010,00
  1.2.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajā izglītības seminārā vai meistarklasē11 personatāme0,00 
  1.3.interešu izglītības programmas apguve11 mēnesistāme0,00 
  1.4.sagatavošanas kursi, konsultācijas11 mācību stunda 1 personaitāme0,00 
  1.5.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajos kursos11 personatāme0,00 
  1.6.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajā konkursā11 personatāme0,00 
  1.7.viena mūzikas instrumenta noma izglītības iestādes izglītojamam1, 21 mēnesis5,000,005,00
  1.8.viena mūzikas instrumenta noma personām, kuras nav izglītības iestādes izglītojamie31 diena1 % no mūzikas instrumenta uzskaites vērtības, bet ne mazāk kā 30 euro0,001 % no mūzikas instrumenta uzskaites vērtības, bet ne mazāk kā 30 euro
  1.9.telpu noma pasākumiem31 m2 stundā0,230,000,23
  1.10.datortehnikas (videoprojektora, datora) noma3

  1 vienība

  1 diena

  5,000,005,00
  1.11.transporta pakalpojumi (ar vadītāju)3, 41 stundatāme0,00 
  1.12.koncerta sniegšana pēc pasūtītāja pieprasījuma3, 51 koncertstāme0,00 
  2. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola
  2.1.mācību maksa par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas apguvi11 mēnesis20,000,0020,00
  2.2.interešu izglītības programmas apguve11 mēnesistāme0,00 
  2.3.koncerta sniegšana pēc pasūtītāja pieprasījuma3, 51 koncertstāme0,00 
  2.4.telpu noma31 pakalpojumstāme0,00

   

  2.5.telpu noma ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam3

  1 mēnesis

  tāme0,00 
  2.6.kopēšanas pakalpojumi3 
  2.6.1.A4 formāts1 lapa0,050,000,05
  2.6.2.A3 formāts1 lapa0,090,000,09
  2.7.viena mūzikas instrumenta noma personām, kas nav izglītības iestādes izglītojamie31 mēnesis1 % no instrumenta iegādes vērtības0,001 % no instrumenta iegādes vērtības
  2.8.dienesta viesnīcas pakalpojumi 
  2.8.1.dienesta viesnīcas maksa izglītojamam vai pedagogam1

  1 vieta

  mēnesī

  tāme0,00 
  2.8.2.dienesta viesnīcas maksa pārējām personām3

  1 vieta

  dienā

  tāme0,00 
  2.8.3.maksa par veļas mašīnas izmantošanu31 cikls0,850,000,85
  2.9.izziņa no izglītības iestādes arhīva pedagogam vai darbiniekam11 izziņa6,290,006,29
  2.10.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajos kursos11 personatāme0,00 
  2.11.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajā konkursā11 personatāme0,00 
  2.12.transporta pakalpojumi (ar šoferi)3, 41 braucienstāme0,00 
  3. Jelgavas Mūzikas vidusskola
  3.1.mācību maksa par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas apguvi11 mēnesis20,000,0020,00
  3.2.viena mūzikas instrumenta noma izglītības iestādes izglītojamam1, 21 mēnesis1 % no instrumenta iegādes vērtības, bet ne vairāk kā 10,00 euro0,001 % no instrumenta iegādes vērtības, bet ne vairāk kā 10,00 euro
  3.3.izglītības iestādes koncertzāles noma 
  3.3.1.mūzikas vai kultūras pasākumi ar mūziku vai kultūras darbību saistītām iestādēm izglītības iestādes darba laikā1 stunda7,581,599,17
  3.3.2.pārējām personām izglītības iestādes darba laikā1 stunda59,8312,5672,39
  3.4.izglītības iestādes mazās zāles noma 
  3.4.1.mūzikas vai kultūras pasākumi ar mūziku vai kultūras darbību saistītām iestādēm izglītības iestādes darba laikā1 stunda6,481,367,84
  3.4.2.pārējām personām izglītības iestādes darba laikā1 stunda47,9110,0657,97
  3.5.papildu maksa par zāļu nomu6 
  3.5.1.noma ārpus izglītības iestādes darba laika

  1 zāle

  1 stundu

  9,451,9811,43
  3.5.2.noma nakts stundās (plkst. 22.00–6.00)

  1 zāle

  1 stundu

  11,772,4714,24
  3.5.3.noma par papildu telpām ar mūziku vai kultūras darbību saistītām iestādēm

  1 telpa

  1 stundu

  2,590,543,13
  3.5.4.noma par papildu telpām pārējām personām

  1 telpa

  1 stundu

  12,422,6115,03
  3.6.tirdzniecības vietas noma automātu izvietošanai1 vieta mēnesītāme21 % 
  3.7.koncerta sniegšana pēc pasūtītāja pieprasījuma51 stunda uzstāšanās laikā159,1133,41192,52
  4. Mākslu izglītības kompetences centrs "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola" 
  4.1.mācību maksa par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas apguvi11 mēnesis15,000,0015,00
  4.2.

  mācību maksa par profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas apguvi1

  1 mēnesis12,000,0012,00
  4.3.

  mācību maksa par profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas apguvi Kaunatas vidusskolā, Gaigalavas pamatskolā un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā1

  1 mēnesis6,000,006,00
  4.4.dienesta viesnīcas maksa izglītojamam11 mēnesistāme0,00 
  4.5.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajā seminārā, konkursā vai meistarklasēs11 personatāme0,00 
  4.6.interešu izglītības programmas apguve11 mācību stunda
  1 personai
  tāme0,00 
  4.7.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajos tālākizglītības kursos11 nodarbība
  1 personai
  tāme0,00 
  4.8.

  ēdnīcas telpu noma ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam Baznīcas ielā 34A, Rēzeknē3, 7

  1 mēnesis50,000,0050,00
  4.9.

  klases (48 m2) noma Baznīcas ielā 34A, Rēzeknē3, 8

  1 stunda9,600,009,60
  4.10.

  Latvijas Mākslas akadēmijas filiāles telpu noma Baznīcas ielā 34A, Rēzeknē3, 7

  1 mēnesis97,590,0097,59
  5. Mākslu izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola"
  5.1.mācību maksa par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas apguvi11 mēnesis14,000,0014,00
  5.2.interešu izglītības programmas apguve (grupas nodarbības 8 mācību stundas mēnesī)1

  1 mēnesis

  1 personai

  tāme0,00 
  5.3.sagatavošanas kursi, konsultācijas11 mācību stunda 1 personaitāme0,00 
  5.4.tālākizglītības kursi mūzikas pedagoģijā un izpildītājmākslā11 personatāme0,00 
  5.5.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajā seminārā vai meistarklasē11 personatāme0,00 
  5.6.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajā konkursā vai koncertā11 personatāme0,00 
  5.7.dienesta viesnīcas pakalpojumi izglītojamam, pedagogam vai reflektantam1
  5.7.1.mēnesī

  1 vieta

  mēnesī

  25,000,0025,00
  5.7.2.nedēļā

  1 vieta

  nedēļā

  6,250,006,25
  5.7.3.dienā

  1 vieta

  dienā

  3,000,003,00
  5.8.dienesta viesnīcas pakalpojumi ārpus mācību laika pārējām personām9
  5.8.1.mēnesī

  1 vieta

  mēnesī

  140,0016,80156,80
  5.8.2.nedēļā

  1 vieta

  nedēļā

  35,004,2039,20
  5.8.3.dienā

  1 vieta

  dienā

  8,000,968,96
  5.9.transportlīdzekļa noma (ar šoferi)4par 1 kmtāme21 % 
  5.10.transportlīdzekļa noma (ar šoferi)41 stundatāme21 % 
  5.11.viena mūzikas instrumenta noma izglītības iestādes izglītojamam1, 21 mēnesis1 % no bilances vērtības, bet ne mazāk kā 5,00 euro0,001 % no bilances vērtības, bet ne mazāk kā 5,00 euro
  5.12.viena mūzikas instrumenta noma pārējām personām1 mēnesis4 % no bilances vērtības, bet ne mazāk kā 5,00 euro21 %4 % no bilances vērtības, bet ne mazāk kā 6,05 euro
  5.13.telpu noma8 
  5.13.1.klases (16 m2) (ar aprīkojumu) noma (individuālajām nodarbībām)

  1 stunda

  3,55

  0,75

  4,30

  5.13.2.klases (26 m2) (ar aprīkojumu) noma (grupas nodarbībām)1 stunda6,401,347,74
  5.13.3.klases (49 m2) (ar aprīkojumu) noma (kora un orķestra nodarbībām)1 stunda14,202,9817,18
  5.13.4.datorklases noma1 stunda13,592,8516,44
  5.14.mūzikas ierakstu studijas noma81 stunda25,335,3230,65
  6. Mākslu izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"
  6.1.sagatavošanas konsultācijas reflektantiem1

  1 personai

  1 semestris

  70,000,0070,00
  6.2.dienesta viesnīcas maksa izglītojamam1

  1 vieta

  mēnesī

  35,000,0035,00
  6.3.dienesta viesnīcas maksa izglītojamam1

  1 vieta

  1 diena
  3,000,003,00
  6.4.kafejnīcas telpu (43,5 m2) noma ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam3,71 mēnesis123,970,00123,97
  6.5.izstāžu zāles noma ar aprīkojumu (280 m2)3, 81 stunda20,000,0020,00
  6.6.dizaina darbnīcu noma ar aprīkojumu3, 81 stunda50,000,0050,00
  6.7.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajos semināros un kursos11 personatāme0,00 
  7. Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola
  7.1.koncertzāles noma3, 81 stunda22,340,0022,34
  7.2.kamerzāles noma3, 81 stunda11,460,0011,46
  7.3.datorklases (48 m2) noma3, 81 stunda5,770,005,77
  7.4.klases (39 m2) noma3, 81 stunda4,390,004,39
  7.5.klases (27 m2) noma3, 81 stunda2,950,002,95
  7.6.klases (21 m2) noma3, 81 stunda2,290,002,29
  7.7.viena mūzikas instrumenta noma izglītības iestādes izglītojamam1, 21 mēnesis0,3 % no uzskaites vērtības0,000,3 % no uzskaites vērtības
  8. Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola"
  8.1.mācību maksa interešu izglītības programmā izglītības iestādes struktūrvienībā "Rīgas Baleta skola" izglītojamam pēc 2. vispārizglītojošās klases (140 stundu programma)11 mēnesis30,000,0030,00
  8.2.mācību maksa interešu izglītības programmā izglītības iestādes struktūrvienībā "Rīgas Baleta skola" izglītojamam pēc 3. vispārizglītojošās klases (210 stundu programma)11 mēnesis45,000,0045,00
  8.3.mācību maksa interešu izglītības programmā "Kultūrizglītība, Mūzika, Sagatavošanas klase mūzikas skolai", mācību priekšmets "Mūzikas pamati pirmsskolā"11 mēnesis50,000,0050,00
  8.4.maksa par individuālajām nodarbībām sagatavošanas klasē11 mēnesistāme0,00 
  8.5.profesionālie sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā 14–25 gadus vecam izglītojamam11 nodarbība30,000,0030,00
  8.6.mācību maksa mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" (20V)11 mēnesis30,000,0030,00
  8.7.mācību maksa profesionālās pilnveides izglītības programmā "Mūsdienu ritma mūzika" (20P)11 mācību gadstāme0,00 
  8.8.profesionālie sagatavošanas kursi mūzikā11 mēnesistāme0,00 
  8.9.mācību maksa par papildu mācību priekšmeta apguvi, kas nav iekļauts profesionālās ievirzes izglītības programmā11 mēnesistāme0,00 
  8.10.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajā seminārā, tālākizglītības kursos, meistarklasēs, konkursā, koncertā, mācību pasākumā, izglītības nometnē11 personatāme0,00 
  8.11.līdz 2013. gada 1. janvārim iegādāto mūzikas instrumentu noma izglītojamam (izņemot 8.13. apakšpunktā minētos instrumentus)1, 2
  8.11.1.stīgu instruments

  1 vienība

  1 mēnesis

  5,000,005,00
  8.11.2.pūšaminstruments

  1 vienība

  1 mēnesis

  5,000,005,00
  8.12.pēc 2013. gada 1. janvāra iegādāto mūzikas instrumentu noma izglītojamam (izņemot 8.13. apakšpunktā minētos instrumentus)1, 2
  8.12.1.stīgu instruments

  1 vienība

  1 mēnesis

  1 % no bilances vērtības, bet ne mazāk kā 5,00 euro0,001 % no bilances vērtības, bet ne mazāk kā 5,00 euro
  8.12.2.pūšaminstruments ar iegādes vērtību līdz 500 euro

  1 vienība

  1 mēnesis

  5,000,005,00
  8.12.3.pūšaminstruments ar iegādes vērtību no 501 līdz 1000 euro

  1 vienība

  1 mēnesis

  10,000,0010,00
  8.12.4.pūšaminstruments ar iegādes vērtību no 1001 līdz 3000 euro

  1 vienība

  1 mēnesis

  15,000,0015,00
  8.12.5.pūšaminstruments ar iegādes vērtību no 3001 euro

  1 vienība

  1 mēnesis

  20,000,0020,00
  8.13.basklarnetes, angļu raga, pikolo flautas, alta flautas noma izglītojamam1, 21 mēnesis10,000,0010,00
  8.14.skatuves kostīmu noma3

  1 komplekts

  diennaktī

  10,000,0010,00
  8.15.aprīkojuma, instrumentu noma31 stundatāme0,00 
  8.16.dienesta viesnīcas pakalpojumi izglītības iestādes izglītojamam1

  1 vieta

  mēnesī

  30,000,0030,00
  8.17.dienesta viesnīcas pakalpojumi citas izglītības iestādes izglītojamam3

  1 vieta

  mēnesī

  60,000,0060,00
  8.18.dienesta viesnīcas pakalpojumi izglītojamo vecākiem un pārējām personām3

  1 vieta

  diennaktī

  10,000,0010,00
  8.19.telpu noma ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam3, 71 m2 mēnesī1,060,001,06
  8.20.sporta zāles noma3, 81 stundatāme0,00 
  8.21.

  koncertzāles (534,92 m2) noma3, 8

  1 stundatāme0,00 
  8.22.pārējo telpu noma3, 81 stundatāme0,00 
  8.23.tirdzniecības vietas noma automātu izvietošanai31 mēnesis5 % no tirdzniecības automāta apgrozījuma0,00 
  8.24.arhīva izziņas sagatavošana personai, kura nav izglītības iestādes darbinieks vai izglītojamais1

  1 izziņa

  10,000,0010,00
  8.25.diploma dublikāta izgatavošana11 dublikāts20,000,0020,00
  8.26.maksa par izglītojamā apliecības atjaunošanu, ja tā ir pazaudēta vai bojāta11 apliecība3,000,003,00
  8.27.

  maksa par izglītojamā atzīmju grāmatiņas atjaunošanu, ja tā ir pazaudēta1

  1 atzīmju grāmatiņa3,000,003,00
  8.28.koncerta sniegšana pēc pasūtītāja pieprasījuma3, 51 stundatāme0,00 
  8.29.transportlīdzekļa noma3, 41 stundatāme0,00 
  9. Mākslu izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"
  9.1.mācību maksa par profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas apguvi (20V)11 mēnesis15,000,0015,00
  9.2.mācību maksa par profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas apguvi (30V)11 mēnesis15,000,0015,00
  9.3.mācību maksa par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas apguvi (20V vai 30V)11 mēnesis20,000,0020,00
  9.4.interešu izglītības programmas apguve11 mēnesis25,000,0025,00
  9.5.dalības maksa izglītības iestādes rīkotajā izglītības seminārā, konkursā vai meistarklasē11 personatāme  
  9.6.diploma un tā pielikuma dublikāta izgatavošana11 komplekts8,600,008,60
  9.7.diploma pielikuma dublikāta izgatavošana11 komplekts4,830,004,83
  9.8.arhīva izziņas sagatavošana personai, kura nav izglītības iestādes darbinieks vai izglītojamais11 izziņa5,000,005,00
  9.9.vienas informācijas tehnoloģijas (dators, printeris, projektors) vienības noma31 stunda2,800,002,80
  9.10.mūzikas instrumenta noma izglītības iestādes izglītojamam1,2

  1 vienība

  1 mēnesis

  0,4 % no mūzikas instrumenta iegādes vērtības, bet ne mazāk kā 5,00 euro0,000,4 % no mūzikas instrumenta iegādes vērtības, bet ne mazāk kā 5,00 euro
  9.11.mūzikas instrumenta noma personai, kura nav izglītības iestādes izglītojamais3, 2

  1 vienība

  1 stundu

  2,500,002,50
  9.12.vienas tehnoloģiskās iekārtas (frēze, slīpmašīna u. c.) noma ārpus mācību laika31 stunda4,580,004,58
  9.13.mūzikas ierakstu studijas noma pārējām personām ārpus mācību laika3, 81 stunda10,000,0010,00
  9.14.dienesta viesnīcas pakalpojumi izglītojamam, pedagogam vai reflektantam1
  9.14.1.vienu mēnesi1 vieta mēnesī60,000,0060,00
  9.14.2.vienu nedēļu1 vieta nedēļā35,000,0035,00
  9.14.3.vienu diennakti1 vieta diennaktī15,000,0015,00
  9.15.dienesta viesnīcas pakalpojumi pārējām personām3
  9.15.1.vienu mēnesi1 vieta mēnesī155,000,00155,00
  9.15.2.vienu nedēļu1 vieta nedēļā70,000,0070,00
  9.15.3.vienu diennakti1 vieta diennaktī30,000,0030,00
  9.16.

  transportlīdzekļa noma (bez

  šofera)3, 4

  1 km0,250,000,25
  9.17.telpu noma 
  9.17.1.sporta zāles noma3, 81 stunda15,000,0015,00
  9.17.2.kamerzāles noma3, 81 stunda30,000,0030,00
  9.17.3.koncertzāles noma3, 81 stunda80,000,0080,00
  9.17.4.mācību klases noma3, 8

  1 m2

  1 stundu

  0,620,000,62

  Piezīmes.

  1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu.

  2 Pakalpojums tiek sniegts tikai izglītības iestādes izglītojamiem, kuri apgūst konkrētā mūzikas instrumenta spēli izglītības iestādes īstenotajā profesionālās izglītības programmā.

  3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu.

  4 Pakalpojums ir pieejams tikai tad, ja attiecīgajā laikā automašīna netiek izmantota izglītības iestādes vajadzībām.

  5 Pakalpojums pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma tiek sniegts ārpus izglītības iestādes. Papildus tiek iekasēti transporta izdevumi uz koncerta sniegšanas vietu.

  6 Pakalpojums tiek piemērots papildus cenrāža 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētajai nomas maksai.

  7 Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar līgumu, un nomnieks papildus veic samaksu par komunālajiem pakalpojumiem.

  8 Pakalpojums ir pieejams tikai tad, ja attiecīgajā laikā telpa netiek izmantota mācību procesam vai izglītības iestādes vajadzībām.

  9 Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta desmito daļu.

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.