(1) Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:00
  Ministru kabineta noteikumi Nr.496

  Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 39.§)
  Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
  14.panta 12.2 punktu

  1. Noteikumi nosaka kārtību un vērtēšanas nosacījumus valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu (turpmāk – pretendenti) atlasei.

  2. Pretendentu atlasi nodrošina izglītības iestādes vai izglītības pārvaldes dibinātājs (turpmāk – dibinātājs).

  3. Šajos noteikumos noteikto dibinātāja kompetenci attiecībā uz valsts izglītības iestādi nodrošina ministrija, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde.

  4. Dibinātājs:

  4.1. izdod pretendentu atlases konkursa nolikumu, kurā ietver arī pretendentu vērtēšanas metodiku;

  4.2. izveido pretendentu atlases komisiju (turpmāk – komisija);

  4.3. izsludina atklātu konkursu uz vakanto izglītības iestādes vadītāja vai izglītības pārvaldes vadītāja amatu;

  4.4. organizē pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu;

  4.5. atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu par piemērotākā pretendenta iecelšanu amatā.

  5. Izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases procesā vērtē pretendenta atbilstību šādām prasībām:

  5.1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

  5.2. pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

  5.3. pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

  5.4. pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

  6. Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendentu atlases procesā vērtē pretendenta atbilstību šādām prasībām:

  6.1. pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību;

  6.2. pretendenta darba pieredze atbilst Izglītības likumā noteiktajām prasībām attiecībā uz darba pieredzi;

  6.3. pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

  7. Pašvaldības izglītības iestādes un izglītības pārvaldes dibinātājs pretendentu atlasei rīkoto konkursu izsludina pašvaldības mājaslapā internetā un vietējā laikrakstā, norādot saskaņā ar amata aprakstu pretendentam izvirzāmās prasības, iesniedzamos dokumentus, pieteikšanās termiņu, tālruni uzziņām un dokumentu iesniegšanas vietu. Ministrija konkursu izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

  8. Pretendentu pieteikšanās termiņš konkursam nav īsāks par 20 kalendāra dienām un nav ilgāks par 30 kalendāra dienām no konkursa izsludināšanas dienas.

  9. Konkurss notiek vismaz divās kārtās:

  9.1. pirmajā kārtā komisija atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem novērtē pretendentu atbilstību izvirzītajām prasībām (izņemot šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās prasības). Izglītības iestādes dibinātājs izvērtē, vai uz pretendentu attiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

  9.2. pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām un uz kuriem neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu, tiek izvirzīti otrajai kārtai – darba intervijai. Lai pārbaudītu amatam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un prasmes, otrajā kārtā papildus darba intervijai pretendentam var noteikt uzdevumus.

  10. Mēneša laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām dibinātājs šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem paziņo konkursa otrās kārtas norises vietu, datumu un laiku.

  11. Ja otrajā kārtā vairāki pretendenti ieguvuši vienādu vērtējumu, komisija organizē papildu atlases kārtu.

  12. Pēc noslēdzošās kārtas rezultātu apkopošanas komisija izvēlas izvirzītajām prasībām atbilstošāko pretendentu un sagatavo pamatotu ierosinājumu dibinātājam par pretendenta pieņemšanu darbā.

  13. Piecu darbdienu laikā pēc konkursa noslēguma dibinātājs rakstiski paziņo pretendentiem konkursa rezultātu.

  14. Ja dibinātājs komisijas ieteikto pretendentu atzīst par piemērotu, dibinātājs pieņem lēmumu par pretendenta pieņemšanu darbā un par to rakstiski paziņo pretendentam.

  15. Pašvaldības izglītības iestādes un pašvaldības izglītības pārvaldes dibinātājs šo noteikumu 14. punktā minēto lēmumu pieņem pēc saskaņošanas ar attiecīgās nozares ministriju.

  16. Dibinātājs atkārtotu pretendentu konkursu izsludina, ja:

  16.1. konkursā nav pieteicies neviens pretendents;

  16.2. saskaņā ar komisijas ierosinājumu neviens no pretendentiem neatbilst izvirzītajām prasībām;

  16.3. dibinātājs neatbalsta komisijas ieteiktā pretendenta pieņemšanu darbā;

  16.4. attiecīgā ministrija nesaskaņo pretendenta kandidatūru.

  Ministru prezidente Laimdota Straujuma

  Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.