(1) Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:02
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumus Nr. 155 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm".
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 41

  Rīgā 2016. gada 19. janvārī (prot. Nr. 3 13. §)
  Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
  14. panta 15. punktu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm.

  2. Mācību literatūras, metodisko līdzekļu, papildu literatūras, uzskates līdzekļu, didaktisko spēļu, digitālo mācību līdzekļu un resursu, izdales materiālu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma iegādi valsts dibinātajām izglītības iestādēm finansē no to ministriju valsts budžeta līdzekļiem, kuru padotībā ir attiecīgās izglītības iestādes.

  3. Saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam šo noteikumu 2. punktā minēto mācību līdzekļu iegādei iedalīto finansējumu ministrijas sadala to padotībā esošajām izglītības iestādēm.

  4. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, kā arī pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, metodisko līdzekļu, uzziņu literatūras un elektronisko izdevumu iegādei Izglītības un zinātnes ministrija līdz kārtējā gada 1. maijam sadala republikas pilsētu pašvaldībām un novadu pašvaldībām, valsts augstskolām, kas ir dibinājušas vidējās izglītības iestādes, un privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas. Finansējumu sadala, ņemot vērā izglītojamo skaitu uz iepriekšējā gada 1. septembri attiecīgi republikas pilsētu izglītības iestāžu un novadu izglītības iestāžu un privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmās, vispārējās pamatizglītības programmās un vispārējās vidējās izglītības programmās un valsts augstskolu dibināto vidējās izglītības iestāžu vispārējās vidējās izglītības programmās.

  5. Republikas pilsētu pašvaldības un novadu pašvaldības šo noteikumu 4. punktā minēto finansējumu piešķir pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas.

  6. Valsts augstskolas šo noteikumu 4. punktā minēto finansējumu piešķir vidējās izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas.

  7. Ja republikas pilsētu pašvaldībām un novadu pašvaldībām finansējums mācību līdzekļu iegādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam ir iekļauts apstiprinātajā mērķdotācijā Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, šīm izglītības iestādēm šo noteikumu 4. punktā minēto finansējumu nepiešķir.

  8. Republikas pilsētu pašvaldības un novadu pašvaldības no pašvaldības budžeta finansē valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartiem atbilstošu mācību līdzekļu – papildu literatūras, uzskates līdzekļu, didaktisko spēļu, digitālo mācību līdzekļu un resursu, izdales materiālu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma – iegādi, pārskaitot finansējumu to padotībā esošajām izglītības iestādēm vai organizējot mācību līdzekļu centralizētu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

  9. Pārskatu par mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendāra gadā (pielikums) novadu pašvaldības, republikas pilsētu pašvaldības un valsts augstskolas līdz kārtējā gada 15. janvārim aizpilda ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā.

  10. Privātās izglītības iestādes pārskatu par mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendāra gadā elektroniski vai pa pastu nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai līdz kārtējā gada 15. janvārim.

  11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 893 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 188. nr.).

  Ministru prezidente Laimdota Straujuma

  Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 19. janvāra
  noteikumiem Nr. 41
  Pārskats par mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendāra gadā
   

  (pašvaldības/privātās izglītības iestādes nosaukums)

   
     
   

  (pārskata gads)

   

   

  Atlikums uz pārskata perioda sākumu

  Saņemtais finansējums pārskata periodā

  Izdevumi pēc naudas plūsmas principa

  Atlikums uz pārskata perioda beigām

   

   

   

     
  Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.