(1) Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas

 • Dati iegūti: 2023. gada 8. jūnijs, 08:01
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumus Nr. 885 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas".
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 508

  Rīgā 2017. gada 29. augustā (prot. Nr. 42 15. §)
  Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas
  Izdoti saskaņā ar
  Izglītības likuma 14. panta 26. punktu un
  Profesionālās izglītības likuma 31. panta 2.2 daļu

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (turpmāk – programma);

  1.2. profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu (turpmāk – grupa) rezultativitātes kritērijus sportā un nosacījumus attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu (turpmāk – kritēriji un nosacījumi) (1. pielikums).

  2. Līdzekļus akreditētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) sporta izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta (turpmāk – dotācija) piešķir atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem kritērijiem un nosacījumiem.

  3. Dotācija ietver finansējumu pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām piemaksām par papildu pedagoģisko darbu, kā arī pedagogu mēneša darba algas likmes palielināšanai.

  4. Lai saņemtu dotāciju nākamajā budžeta gadā, izglītības iestāde līdz kārtējā gada 1. novembrim Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) ievada un apstiprina iesniegumā (2. pielikums) norādīto informāciju. Ja iesniegumu iesniedz izglītības iestāde, kurai ir pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes statuss, iesniegumu sistēmā saskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju.

  5. Iesniegumam atbilstoši šo noteikumu 3., 4. un 5. pielikumam pievieno informāciju par kritēriju un nosacījumu izpildi iepriekšējā mācību gadā attiecīgajā grupā. Informāciju par kritēriju un nosacījumu izpildi sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupās saskaņo ar Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto attiecīgā sporta veida federāciju. Ja šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto sporta veidu grupu darbā piedalās papildus pieaicināti speciālisti, iesniegumam pievieno attiecīgu informāciju, norādot pieaicināto speciālistu vārdu, uzvārdu un attiecīgo grupu. Šajā punktā minēto informāciju ievada, aktualizē un saskaņo sistēmā.

  6. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) dotāciju aprēķina un sadala atbilstoši attiecīgajam gadam apstiprinātajam finansējumam, ievērojot šādu kārtību:

  6.1. 50 procentu no dotācijas kopējā apmēra sadala, pamatojoties uz izglītojamo skaitu izglītības iestādē;

  6.2. 50 procentu no dotācijas kopējā apmēra sadala mācību treniņu ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības gada grupām, sporta meistarības pilnveidošanas pirmā, otrā un trešā apmācības gada grupām un augstākās sporta meistarības grupām, pamatojoties uz programmas īstenošanas kritēriju un nosacījumu izpildi.

  7. Dotācija attiecīgajā budžeta gadā tiek piešķirta par izglītojamo dalību ne vairāk kā vienā grupā vienlaikus.

  8. Saskaņā ar šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju par kritēriju un nosacījumu izpildi un šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minēto dotācijas sadales kārtību dotācijas apmēru atbilstoši attiecīgajam gadam apstiprinātajam finansējumam aprēķina, grupu skaitam izglītības iestādē piemērojot šādus koeficientus:

  8.1. mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupām (MT-4) – koeficientu 1;

  8.2. mācību treniņu piektā apmācības gada grupām (MT-5) – koeficientu 1,14;

  8.3. mācību treniņu sestā apmācības gada grupām (MT-6) – koeficientu 1,29;

  8.4. mācību treniņu septītā apmācības gada grupām (MT-7) – koeficientu 1,43;

  8.5. sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupām (SMP-1) – koeficientu 1,5;

  8.6. sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupām (SMP-2) – koeficientu 1,5;

  8.7. sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupām (SMP-3) – koeficientu 1,57;

  8.8. augstākās sporta meistarības grupām (ASM) – koeficientu 1,71.

  9. Papildus šo noteikumu 8. punktā minētajam koeficientam piemēro koeficientu 1,5, ja:

  9.1. grupā ne mazāk kā 50 procentu izglītojamo specializējas vieglatlētikas daudzcīņā un vienā nodarbībā piedalās vairāk par vienu pedagogu;

  9.2. vienā nodarbībā biatlonā, daiļslidošanā, hokejā, kalnu slēpošanā, kamaniņu sportā, ložu šaušanā, mākslas vingrošanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, airēšanā, sporta dejās un sporta vingrošanā piedalās pamata nodarbību sporta treneris un papildus pieaicināts speciālists.

  10. Izglītības iestādei piešķiramās dotācijas apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  Fp =Dot × 1,13× FMAXi , kur
  ΣFMAX

  Fp – izglītības iestādei piešķiramais finansējums;

  Dot – kārtējā gadā pieejamais šo noteikumu 6. punktā noteiktās dotācijas apmērs;

  ΣFMAX – maksimālā finansējuma nodrošinājums visām izglītības iestādēm gadā;

  FMAXi – maksimālā finansējuma nodrošinājums izglītības iestādei gadā, kuru aprēķina, summējot vienam mēnesim aprēķināto grupām nepieciešamo maksimālo finansējumu;

  1,13 – koeficients papildus nepieciešamā finansējuma aprēķināšanai (attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros) 13 procentu apmērā no attiecīgajai izglītības iestādei aprēķinātās dotācijas – piemaksām par papildu pedagoģisko darbu, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai.

  11. Grupām nepieciešamo finansējumu aprēķina, ievērojot:

  11.1. grupu stundu skaitu nedēļā (6. pielikums);

  11.2. pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi;

  11.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru;

  11.4. grupu skaitu;

  11.5. šo noteikumu 8. un 9. punktā minēto koeficientu.

  12. Ministrija izvērtē šo noteikumu 4. punktā minētos iesniegumus. Lēmumu par dotācijas sadali izglītības iestādēm, kā arī lēmumu par atteikumu piešķirt dotāciju pieņem izglītības un zinātnes ministrs.

  13. Ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 12. punktā minēto lēmumu par dotācijas sadali, noslēdz ar izglītības iestādi finansēšanas līgumu par dotācijas piešķiršanu (turpmāk – līgums). Ja izglītības iestādei ir pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes statuss, ministrija noslēdz līgumu ar izglītības iestādes dibinātāju.

  14. Ministrija ir tiesīga:

  14.1. grozīt izglītības iestādei noteikto dotācijas apmēru, ja valsts budžetā kārtējam gadam tiek grozīts šim mērķim paredzēto līdzekļu apmērs;

  14.2. pārtraukt dotācijas izmaksu un vienpusēji lauzt noslēgto līgumu, ja:

  14.2.1. ir beidzies izglītības iestādes akreditācijas termiņš;

  14.2.2. ir anulēta izglītības iestādes attiecīgās programmas īstenošanai izsniegtā licence vai beidzies tās derīguma termiņš;

  14.2.3. izglītības iestāde vai tās dibinātājs nepilda līgumā noteiktās saistības vai nepilda tās pienācīgā kārtā;

  14.2.4. pastāv citi apstākļi, kuri saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem liedz tiesības ministrijai piešķirt vai izglītības iestādei vai tās dibinātājam saņemt dotāciju;

  14.3. pieprasīt jau pārskaitītā finansējuma atmaksu, ja piešķirtais finansējums ir izlietots neatbilstoši mērķim.

  15. Izglītības iestāde sagatavo pārskatu par dotācijas izlietojumu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (7. pielikums) un iesniedz to ministrijā līgumā norādītajā termiņā.

  16. Noteikumus piemēro atbilstoši valsts budžetā attiecīgajam gadam šim mērķim paredzētajam finansējumam.

  17. Ministrija atbilstoši tiesiskajam regulējumam par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas kārtību, kāds bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, aprēķina un izglītības iestādēm piešķir finansējumu pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām piemaksām par kvalitātes pakāpēm pedagogiem, kuri profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā līdz 2016. gada 31. decembrim ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi. Minēto finansējumu ministrija aprēķina, pamatojoties uz izglītības iestādes dibinātāja sistēmā apstiprinātajām tarifikācijām pēc stāvokļa uz iepriekšējā gada 1. novembri.

  18. Šo noteikumu 17. punktā minētajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām aprēķinātais finansējuma apmērs tiek atskaitīts no attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma pirms šo noteikumu 6. punktā noteiktās aprēķināšanas kārtības piemērošanas.

  19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumus Nr. 1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205. nr.; 2013, 174., 250. nr.; 2014, 174. nr.; 2016, 140. nr.).

  20. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 29. augusta
  noteikumiem Nr. 508
  Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu

  1. Šajā pielikumā ir lietoti šādi termini un saīsinājumi:

  1.1. Latvijas valsts izlases dalībnieks – izglītojamais, kurš attiecīgajā sporta veidā valsts izlases sastāvā piedalās sporta federācijas kalendārā iekļautajās starptautiskajās sacensībās;

  1.2. Latvijas valsts izlases kandidāts – izglītojamais, kurš iekļauts attiecīgās sporta federācijas izlašu vai paplašinātajos izlašu kandidātu sarakstos;

  1.3. mini basketbols – basketbola spēle ar atvieglotiem noteikumiem atbilstoši vecumposma īpatnībām;

  1.4. oficiālās sacensības – sacensības, kuras iekļautas izglītības iestādes sacensību kalendārā;

  1.5. starptautiskās sacensības – starptautiskās sporta federācijas kalendārā iekļautās sporta sacensības;

  1.6. valsts sacensības – Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta veidu sporta federāciju kalendārā iekļautās sacensības;

  1.7. ASM – augstākās sporta meistarības grupa;

  1.8. FIG – International Federation of Gymnastics – Starptautiskā Vingrošanas federācija;

  1.9. FIS – International Ski Federation – Starptautiskā Slēpošanas federācija;

  1.10. LBJMH – Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā;

  1.11. LBL2 – Latvijas Basketbola līgas 2. divīzija;

  1.12. LBS – biedrība "Latvijas Basketbola savienība";

  1.13. LFF – biedrība "Latvijas Futbola federācija";

  1.14. LFS – biedrība "Latvijas Florbola savienība";

  1.15. LJBL – Latvijas Jaunatnes basketbola līga;

  1.16. LJF – biedrība "Latvijas Džudo federācija";

  1.17. LKFS – biedrība "Latvijas Kamaniņu sporta federācija";

  1.18. LSBL – Latvijas Sieviešu basketbola līga;

  1.19. LVF – biedrība "Latvijas Vingrošanas federācija";

  1.20. LVF – biedrība "Latvijas Volejbola federācija";

  1.21. MT-1 – mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa;

  1.22. MT-2 – mācību treniņu otrā apmācības gada grupa;

  1.23. MT-3 – mācību treniņu trešā apmācības gada grupa;

  1.24. MT-4 – mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa;

  1.25. MT-5 – mācību treniņu piektā apmācības gada grupa;

  1.26. MT-6 – mācību treniņu sestā apmācības gada grupa;

  1.27. MT-7 – mācību treniņu septītā apmācības gada grupa;

  1.28. SFS – speciālā fiziskā sagatavošana;

  1.29. SM – sporta meistars;

  1.30. SMP-1 – sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa;

  1.31. SMP-2 – sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa;

  1.32. SMP-3 – sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa;

  1.33. SSG – sākuma sagatavošanas grupa;

  1.34. SMK – sporta meistara kandidāts;

  1.35. VFS – vispārējā fiziskā sagatavošana.

  2. Izglītības iestādēs treniņu grupu izglītojamo vecums, skaits grupā un sportiskie sasniegumi atbilst šādiem nosacījumiem un rezultativitātes kritērijiem:

  2.1. airēšana

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG101610–11Nav
  2.MT-1101611–1275 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-291411–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-381412–14Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-481213–15Dalība divās oficiālajās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-571214–16Dalība trijās oficiālajās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-661215–17Dalība trijās oficiālajās un trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-751216–18Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-14617–1850 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %, dalība piecās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-24618–1950 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %, dalība sešās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-33619–2150 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %, dalība septiņās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2420–25Izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.2. airēšanas slaloms

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10186–11Nav
  2.MT-110189–1275 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-281410–1375 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-381411–14Dalība trijās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-471212–15Sešu izglītojamo dalība četrās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-571213 – 16Piecu izglītojamo dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-661214–17Četru izglītojamo dalība sešās valsts sacensībās vai izglītojamais ir junioru izlases kandidāts vai dalībnieks un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-751215–18Četru izglītojamo dalība sešās valsts sacensībās vai izglītojamais ir junioru izlases kandidāts vai dalībnieks un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-14616–19Izglītojamo dalība četrās valsts sacensībās un triju izglītojamo iekļūšana izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izglītojamais ir junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks, vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-23617–20Izglītojamo dalība trijās valsts sacensībās un divu izglītojamo iekļūšana izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai izglītojamais ir junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks, vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-33618–21Izglītojamo dalība trijās valsts sacensībās un divu izglītojamo iekļūšana izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai izglītojamais ir junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks, vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2419–25Izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.3. badmintons

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10186–9Nav
  2.MT-19187–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-29188–11Dalība divās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-38189–12Dalība trijās oficiālajās sacensībās un/vai kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-471610–13Dalība četrās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-561411–14Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-651212–15Dalība sešās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-741013–16Dalība septiņās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-14814–17Dalība astoņās valsts sacensībās (tai skaitā sacensību posmos) vai kontrolnormatīvu izpilde, vai 50 % grupas izglītojamo ir Latvijas jaunatnes izlases kandidāti
  10.SMP-23615–18Dalība deviņās valsts sacensībās (tai skaitā sacensību posmos) vai kontrolnormatīvu izpilde, vai 50 % grupas izglītojamo ir Latvijas jaunatnes izlases kandidāti
  11.SMP-33616–19Dalība deviņās valsts sacensībās (tai skaitā sacensību posmos) vai kontrolnormatīvu izpilde, vai 50 % grupas izglītojamo ir Latvijas jaunatnes izlases kandidāti
  12.ASM2417–25Dalība 10 valsts un starptautiskajās sacensībās (tai skaitā sacensību posmos) vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

  2.4. basketbols*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG12256–9Nav
  2.MT-112258–10Kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-212259–11Dalība oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde (sacensību formāts atbilstoši mini basketbola noteikumiem)
  4.MT-3112010–12Dalība oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde (sacensību formāts atbilstoši mini basketbola noteikumiem)
  5.MT-4102011–13Dalība oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde (sacensību formāts atbilstoši mini basketbola noteikumiem)
  6.MT-592012–14Dalība LJBL čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-682013–15Dalība LJBL čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-782014–16Dalība LJBL čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-161815–17Dalība LJBL čempionātā (komanda ierindojusies 1.–24. vietā) vai Latvijas Basketbola līgas rīkotajos čempionātos vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-261816–18Dalība LJBL čempionātā (komanda ierindojusies 1.–24. vietā) vai Latvijas Basketbola līgas rīkotajos čempionātos vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-361817–19Dalība LJBL čempionātā (komanda ierindojusies 1.–4. vietā) vai LBS rīkotajos čempionātos vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM61818–23Dalība LJBL čempionātā (komanda ierindojusies 1.–6. vietā) vai dalība LBL2 (komanda ierindojusies
  1.–8. vietā), vai dalība LSBL, vai izglītojamais ir U–18, U–20 Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks, vai kontrolnormatīvu izpilde

  Piezīme. * Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, basketbolā drīkst komplektēt jauktās SSG, MT-1, MT-2 un MT-3 grupas (meitenes un zēni).

  2.5. biatlons

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG9147–10Nav
  2.MT-18128–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-28119–1275 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-371010–13Dalība divās oficiālajās sacensībās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-461011–14Dalība trijās oficiālajās sacensībās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-56812–15Dalība trijās oficiālu sacensību disciplīnās, divās valsts sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpšanā un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-65813–16Dalība četrās oficiālu sacensību disciplīnās, divās valsts sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-74714–17Dalība piecās oficiālu sacensību disciplīnās, divās valsts sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-13615–18Dalība sešās oficiālu sacensību disciplīnās, divās valsts sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde. 50 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-23616–19Dalība sešās oficiālu sacensību disciplīnās, divās valsts sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde. 50 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izglītojamais ir Latvijas valsts jauniešu, junioru vai pieaugušo izlases dalībnieks vai kandidāts, vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-32517–20Dalība sešās oficiālu sacensību disciplīnās, divās valsts sacensību disciplīnās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde. 50 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izglītojamais ir Latvijas valsts jauniešu, junioru vai pieaugušo izlases dalībnieks vai kandidāts, vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2418–25Izglītojamais ir Latvijas valsts jauniešu, junioru vai pieaugušo izlases dalībnieks vai kandidāts vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.6. BMX

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG8146–11Nav
  2.MT-18147–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-27129–12Dalība vienās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-371210–13Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-471211–14Dalība četrās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-561012–15Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-651013–16Dalība sešās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-75814–17Dalība astoņās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-13715–18Dalība astoņās valsts sacensībās (50 % grupas izglītojamo vienās valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 %) vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāts, vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-23716–19Dalība astoņās valsts sacensībās (50 % grupas izglītojamo vienās valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 %) vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāts, vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-32517–20Dalība astoņās valsts sacensībās (50 % grupas izglītojamo vienās valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 %) vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāts, vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2318–25Izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.7. bokss*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10166–9Nav
  2.MT-110147–10Kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-29148–11Kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-38129–12Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-481210–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-571211–14Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-671012–15Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-761013–16Dalība trijās oficiālajās sacensībās un dalība divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-151014–17Dalība divās valsts sacensībās (izcīnīta 1.–16. vieta) un dalība trijās oficiālajās sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru izlases kandidāts vai dalībnieks, vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-241015–18Dalība divās valsts sacensībās (izcīnīta 1.–16. vieta), dalība trijās oficiālajās sacensībās un dalība vienās starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts jauniešu, junioru izlases kandidāts vai dalībnieks, vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-33816–19Dalība divās valsts sacensībās (izcīnīta 1.–16. vieta), dalība trijās oficiālajās sacensībās un dalība vienās starptautiskajās sacensībās vai izglītojamais ir Latvijas valsts jauniešu izlases kandidāts vai dalībnieks, vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2617–25Izglītojamais ir Latvijas valsts jauniešu izlases kandidāts vai Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks, vai kontrolnormatīvu izpilde

  Piezīme.* Minimālais izglītojamo vecums boksa specializācijai ir 10 gadi.

  2.8. brīvā cīņa, grieķu–romiešu cīņa*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10166–9Nav
  2.MT-110147–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-29148–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-38129–12Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-481210–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-571211–14Dalība piecās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās, vai vienās starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-671012 – 15Dalība sešās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās, vai vienās starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-761013–16Dalība sešās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās, vai vienās starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-151014–17Dalība sešās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās (izglītojamais iekļuvis izcīnīto vietu pirmajos 50 %) vai viena izglītojamā dalība starptautiskajās sacensībās, vai viena izglītojamā dalība Eiropas vai Pasaules čempionātā, vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-241015–18Dalība sešās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās (izglītojamais iekļuvis izcīnīto vietu pirmajos 50 %) vai viena izglītojamā dalība starptautiskajās sacensībās, vai viena izglītojamā dalība Eiropas vai Pasaules čempionātā, vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-33816–19Dalība sešās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās (izglītojamais iekļuvis izcīnīto vietu pirmajos 50 %) vai viena izglītojamā dalība starptautiskajās sacensībās, vai viena izglītojamā dalība Eiropas vai Pasaules čempionātā, vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2617–25Dalība sešās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās (izglītojamais iekļuvis izcīnīto vietu pirmajos 50 %) vai viena izglītojamā dalība starptautiskajās sacensībās, vai viena izglītojamā dalība Eiropas vai Pasaules čempionātā, vai kontrolnormatīvu izpilde

  * Piezīme. Minimālais izglītojamo vecums brīvajā cīņā grieķu–romiešu cīņas specializācijā ir 10 gadi.

  2.9. burāšana

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG8127–10Nav
  2.MT-17118–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-26109–1275 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde, vai dalība divās oficiālajās sacensībās
  4.MT-361010–13Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-45911–14Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās vai dalība vienās starptautiskajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-54812–15Dalība trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās vai dalība vienās starptautiskajās sacensībās un vienās valsts sacensībās, vai 50 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-64813–16Dalība četrās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās vai dalība divās starptautiskajās sacensībās un vienās valsts sacensībās, vai 50 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-74714–17Dalība četrās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās vai dalība trijās starptautiskajās sacensībās, vai 50 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-13615–1850 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-23616–1950 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-32517–2050 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2318–25Izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.10. daiļslidošana

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10144–7Nav
  2.MT-110145–8Kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-29126–9Kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-38127–10Kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-47118–11Kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-56109–12Dalība vienās oficiālajās vai valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-65910–13Dalība vienās oficiālajās vai valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-74711–14Dalība vienās oficiālajās vai valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-13612–15Dalība divās oficiālajās vai valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru izlases dalībnieks vai kandidāts
  10.SMP-23513–16Dalība divās oficiālajās vai valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru izlases vai Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts
  11.SMP-32414–17Dalība divās oficiālajās vai valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru izlases vai Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts
  12.ASM2315–22Dalība divās oficiālajās vai valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru izlases vai Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

  2.11. dambrete

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG12206–10Nav
  2.MT-112207–11Nav (ja izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē) vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā
  3.MT-211188–1275 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un dalība vienās oficiālajās sacensībās
  4.MT-310189–13Dalība vienās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās
  5.MT-491610–14Dalība vienās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās vai izpildīta IV sporta klase
  6.MT-581611–15Dalība vienās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās, četri izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta III sporta klase
  7.MT-671412–16Dalība vienās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās, četri izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta II sporta klase
  8.MT-761413–17Dalība divās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās, trīs izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta II sporta klase
  9.SMP-151014–18Dalība divās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās, trīs izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta I sporta klase
  10.SMP-241015–19Dalība divās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās, divi izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta I sporta klase
  11.SMP-331016–19Dalība trijās oficiālajās un divās valsts vai starptautiskajās sacensībās, divi izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta I sporta klase
  12.ASM2417–25Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai izpildīta SMK norma

  2.12. distanču slēpošana

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG9146–10Nav
  2.MT-18128–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-28119–1275 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-371010–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-461011–14Dalība trijās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-56812–15Dalība divās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-65813–16Dalība divās oficiālajās sacensībās, trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-74714–17Dalība divās oficiālajās sacensībās, četrās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-13615–1850 % grupas izglītojamo oficiālajās vai valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 75 % vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-23616–1950 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 75 % vai oficiālajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde, vai grupā ir Latvijas jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts
  11.SMP-33517–2050 % grupas izglītojamo valsts vai oficiālajās sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %, dalība starptautiskajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, vai grupā ir Latvijas jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts
  12.ASM2418–25Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.13. džudo

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10166–9Nav
  2.MT-110147–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-29148–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-38129–12Dalība divās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-481210–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-571011–14Dalība četrās valsts sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-671012–15Dalība četrās valsts sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-761013–16Dalība piecās valsts sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-15814–17Dalība sešās valsts sacensībās un triju izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes, izglītojamie iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-24715–18Dalība sešās valsts sacensībās un divu izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes, izglītojamie iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-33516–19Dalība sešās valsts sacensībās un divu izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes, izglītojamie iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2417–25Dalība sešās valsts sacensībās un divu izglītojamo dalība vienās valsts sacensībās ar statusu Latvijas džudo meistarsacīkstes, izglītojamie iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, kura treniņu plāns saskaņots ar LJF

  2.14. florbols

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG14206–9Nav
  2.MT-114208–10Dalība LFS organizētajās sacensībās (atviegloti noteikumi) un pasākumos un kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-213209–10Dalība LFS organizētajās sacensībās (atviegloti noteikumi) un pasākumos un kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-3122010–12Dalība LFS organizētajās sacensībās (atviegloti noteikumi) un pasākumos vai Latvijas bērnu čempionātā florbolā un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-4122011–13Dalība Latvijas bērnu čempionātā florbolā un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-5122012–14Dalība Latvijas bērnu čempionātā florbolā un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-6122013–15Dalība Latvijas bērnu čempionātā florbolā un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-7122014–16Dalība Latvijas bērnu čempionātā florbolā un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-1111815–18Dalība Latvijas jauniešu čempionātā vai kontrolnormatīvu izpilde. Komanda ieguvusi 1.–16. vietu Latvijas bērnu un jauniešu čempionātā florbolā
  10.SMP-2111816–19Dalība Latvijas jauniešu čempionātā florbolā vai kontrolnormatīvu izpilde. Komanda ieguvusi 1.–6. vietu Latvijas bērnu un jauniešu čempionātā florbolā
  11.SMP-3101617–20Dalība Latvijas jauniešu čempionātā florbolā un/vai dalība Latvijas čempionātā florbolā vai kontrolnormatīvu izpilde un grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts
  12.ASM81218–25Dalība Latvijas čempionātā florbolā vai kontrolnormatīvu izpilde un grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

  2.15. futbols*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10186–8Nav
  2.MT-110187–975 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-210188–10Dalība vienās valsts sacensībās, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajā čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-310189–11Dalība vienās oficiālajās sacensībās, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajā čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-4101810–12Dalība divās oficiālajās sacensībās, tai skaitā LFF reģionālo futbola centru rīkotajā čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-591611–13Dalība Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā vai LFF reģionālo futbola centru rīkotajā čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-691612–14Dalība Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā vai LFF reģionālo futbola centru rīkotajā čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-791613–15Dalība Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā vai LFF reģionālo futbola centru rīkotajā čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-181614–16Dalība Latvijas jaunatnes futbola čempionātā vai dalība 2. līgas vai 1. līgas sacensībās, vai kontrolnormatīvu izpilde un grupā ir reģionālās izlases dalībnieks vai kandidāts (pamatojoties uz LFF apstiprinātajiem kandidātu sarakstiem)
  10.SMP-281615–17Dalība Latvijas jaunatnes futbola čempionātā vai dalība 2. līgas vai 1. līgas sacensībās, vai kontrolnormatīvu izpilde un grupā ir reģionālās izlases dalībnieks vai kandidāts (pamatojoties uz LFF apstiprinātajiem kandidātu sarakstiem)
  11.SMP-361616–19Dalība Latvijas jaunatnes futbola čempionātā vai dalība 2. līgas vai 1. līgas sacensībās, vai Latvijas futbola virslīgas sacensībās, vai kontrolnormatīvu izpilde un grupā ir Latvijas jaunatnes valsts izlases U-16 līdz U-19 dalībnieks vai kandidāts
  12.ASM51617–25Dalība Latvijas virslīgas vai 1. līgas sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde un grupā ir Latvijas jaunatnes valsts izlases U-17 līdz U-21 dalībnieks vai kandidāts

  Piezīme.* Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, drīkst komplektēt jauktās SSG, MT-1, MT-2, MT-3 un MT-4 grupas (meitenes un zēni).

  2.16. galda teniss

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG11186–9Nav
  2.MT-19187–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-28188–11Dalība divās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-38189–12Dalība trijās oficiālajās un vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-471610–13Dalība četrās oficiālajās un vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-571411–14Dalība četrās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-661212–15Valsts sacensībās izcīnīta 1.–16. vieta un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-751013–16Valsts sacensībās izcīnīta 1.–8. vieta un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-14814–17Valsts sacensībās izcīnīta 1.–6. vieta (1.–8. vieta kadetiem un junioriem) un grupā ir Latvijas valsts izlases (U-15, U-18) dalībnieks vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-23615–18Valsts sacensībās izcīnīta 1.–6. vieta (1.–8. vieta kadetiem un junioriem) un grupā ir Latvijas valsts izlases (U-15, U-18) dalībnieks vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-33616–19Valsts sacensībās izcīnīta 1.–6. vieta un grupā ir Latvijas valsts izlases (U-18) dalībnieks vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2317–25Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.17. handbols

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG14206–9Nav
  2.MT-114207–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-214208–1175% nodarbību apmeklējums un kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-312189–12Dalība četrās oficiālajās un vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-4121810–13Dalība piecās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-5101811–14Dalība sešās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-6101612–15Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-781613–16Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-181214–17Komanda Latvijas jaunatnes čempionātā ierindojusies 1.–12. vietā vai kontrolnormatīvu izpilde un grupā ir Latvijas valsts izlases (U–16) dalībnieks vai kandidāts
  10.SMP-281215–18Komanda Latvijas jaunatnes čempionātā ierindojusies 1.–12. vietā vai kontrolnormatīvu izpilde un grupā ir Latvijas valsts izlases (U-18) dalībnieks vai kandidāts
  11.SMP-381216–19Komanda Latvijas jaunatnes čempionātā ierindojusies 1.–12. vietā vai kontrolnormatīvu izpilde un grupā ir Latvijas valsts izlases (U-18, junioru, pieaugušo) dalībnieks vai kandidāts
  12.ASM81217–25Grupā ir Latvijas valsts izlases (pieaugušo) dalībnieks vai kandidāts vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.18. hokejs*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG14185–8Nav
  2.MT-112187–975 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-212188–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-311189–11Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-4101610–12Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-591611–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-681612–14Dalība trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-781613–15Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-171414–16Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-271415–17Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-371416–18Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM61217–25Dalība divās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde un grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

  * Piezīmes.

  1. Minimālais izglītojamo vecums hokeja specializācijai ir deviņi gadi.

  2. Drīkst komplektēt jauktās SSG, MT-1, MT-2 un MT-3 grupas, iekļaujot grupā divus gadus vecākas meitenes.

  2.19. jāšanas sports

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG8109–12Nav
  2.MT-17910–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-27911–14Dalība divās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-36812–15Dalība divās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-46813–16Dalība divās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-55714–17Dalība divās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-65715–18Dalība trijās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-74616–19Dalība trijās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-14617–20Dalība divās valsts sacensībās, izglītojamais iekļuvis izcīnīto vietu pirmajos 75 % vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru vai jaunatnes izlases dalībnieks
  10.SMP-24618–21Dalība divās valsts sacensībās, izglītojamais iekļuvis izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru vai jaunatnes izlases dalībnieks
  11.SMP-33519–22Dalība divās valsts sacensībās, izglītojamais iekļuvis izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru vai jaunatnes izlases dalībnieks
  12.ASM2320–25Izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes vai pieaugušo izlases dalībnieks vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.20. kalnu slēpošana

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10146–8Nav
  2.MT-110147–975 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-29148–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-38129–11Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-481210–12Dalība četrās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-571211–13Dalība sešās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-671012–14Dalība sešās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-761013–15Dalība sešās oficiālajās sacensībās, trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-15914–1650 % izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-25915–1750 % izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-33916–1850 % izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2517–25Izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.21. kamaniņu sports

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10168–11Nav
  2.MT-110169–1275 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde vai dalība vienās oficiālajās sacensībās
  3.MT-291410–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-381411–14Dalība divās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-471212–15Dalība divās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-561213–16Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-661014–17Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-751015–18Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde vai izglītojamais ir Latvijas jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts
  9.SMP-14916–1975 % izglītojamo vismaz vienās valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 75 % vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas junioru vai jaunatnes valsts izlases dalībnieks vai kandidāts
  10.SMP-23917–2050 % izglītojamo vismaz vienās valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas junioru vai jaunatnes valsts izlases dalībnieks vai kandidāts
  11.SMP-33918–2125 % izglītojamo vismaz vienās valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas U-23 vai junioru izlases dalībnieks vai kandidāts
  12.ASM2519–24Dalība vismaz vienās starptautiskajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir valsts vai U-23 izlases dalībnieks vai kandidāts

  2.22. ložu šaušana

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG7129–11Nav
  2.MT-171210–12Nav
  3.MT-271211–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās
  4.MT-371212–14Dalība divās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-461113–15Dalība trijās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 75 % grupas izglītojamo
  6.MT-561014–16Dalība trijās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 75 % grupas izglītojamo
  7.MT-661015–17Dalība četrās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 75 % grupas izglītojamo
  8.MT-75816–18Dalība četrās oficiālajās sacensībās un izpildīta III sporta klase 75 % grupas izglītojamo
  9.SMP-14817–19Valsts sacensībās (Latvijas čempionātā vai Latvijas kausa izcīņā) atbilstošā vecuma grupā izcīnīta 1.–10. vieta vai 75 % grupas izglītojamo izpildīta II sporta klase
  10.SMP-24618–20Valsts sacensībās (Latvijas čempionātā vai Latvijas kausa izcīņā) atbilstošā vecuma grupā izcīnīta 1.–10. vieta vai 50 % grupas izglītojamo izpildīta I sporta klase
  11.SMP-33619–21Valsts sacensībās (Latvijas čempionātā vai Latvijas kausa izcīņā) atbilstošā vecuma grupā izcīnīta 1.–10. vieta vai 50 % grupas izglītojamo izpildīts SMK rezultāts
  12.ASM2420–24Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts vai izpildīts SMK rezultāts

  2.23. mākslas vingrošana

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG12165–7Nav
  2.MT-112166–8VFS kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-210147–9SFS kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-310148–10Dalība divās oficiālajās sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos
  5.MT-48129–11Dalība divās oficiālajās sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīta I sporta klase individuāli vai grupu vingrojumos
  6.MT-581210–12Dalība divās oficiālajās sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīta II sporta klase individuāli vai grupu vingrojumos
  7.MT-671011–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīta III sporta klase individuāli vai grupu vingrojumos
  8.MT-771012–14Dalība divās valsts sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīta IV sporta klase individuāli vai grupu vingrojumos
  9.SMP-15813–15Dalība trijās valsts sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīta V sporta klase individuāli vai grupu vingrojumos
  10.SMP-24814–16Dalība trijās valsts sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīta V sporta klase vai izpildīti SMK normatīvi individuāli vai grupu vingrojumos
  11.SMP-33815–17Dalība četrās valsts sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīti SMK normatīvi individuāli vai grupu vingrojumos
  12.ASM2416–25Dalība četrās valsts sacensībās individuāli vai grupu vingrojumos, izpildīti SM normatīvi individuāli vai grupu vingrojumos. Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

  2.24. modernā pieccīņa

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10169–12Nav
  2.MT-1101610–13Dalība divās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-291411–14Dalība divās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-381412–15Dalība divās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-481213–16Dalība divās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-571214–17Dalība divās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-671015–18Dalība divās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde vai grupā ir Latvijas valsts U-16 jaunatnes izlases dalībnieks
  8.MT-761016–19Dalība divās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde vai grupā ir Latvijas valsts U-16 jaunatnes izlases dalībnieks
  9.SMP-15617–20Dalība divās valsts sacensībās (50 % grupas izglītojamo iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 75 %) un divās starptautiskajās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %, vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts U-18 jaunatnes, junioru izlases dalībnieks
  10.SMP-24618–21Dalība trijās valsts sacensībās (50 % grupas izglītojamo iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %) un divās starptautiskajās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %, vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts U-18 jaunatnes, junioru izlases dalībnieks
  11.SMP-33519–22Dalība divās valsts sacensībās un dalība trijās starptautiskajās sacensībās (izglītojamie iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %) vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts junioru vai pieaugušo izlases dalībnieks
  12.ASM2320–25Izglītojamais ir Latvijas valsts junioru vai pieaugušo izlases dalībnieks vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.25. orientēšanās sports*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG12167–10Nav
  2.MT-112168–11Nav, ja izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē, 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā
  3.MT-210149–12Nav, ja izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē, 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un dalība trijās oficiālajās sacensībās
  4.MT-3101410–13Nav, ja izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē, 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un septiņu izglītojamo dalība četrās oficiālajās sacensībās
  5.MT-481211–14Sešu izglītojamo dalība četrās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-581212–15Sešu izglītojamo dalība trijās oficiālajās sacensībās un trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-671013–16Piecu izglītojamo dalība trijās oficiālajās sacensībās un četrās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-771014–17Piecu izglītojamo dalība trijās oficiālajās sacensībās, piecās valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 75 % un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-15815–18Četru izglītojamo dalība sešās valsts sacensībās, divās no tām iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 75 % vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-24816–19Triju izglītojamo dalība septiņās valsts sacensībās, divās no tām iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 75 % vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-33817–20Trīs izglītojamo dalība astoņās valsts sacensībās, trijās no tām iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2618–25Izglītojamais ir Latvijas valsts U-18 vai U-20, vai pieaugušo izlases dalībnieks vai kandidāts vai kontrolnormatīvu izpilde

  * Piezīmes.

  1. Izglītojamos SSG, MT-1, MT-2 un MT-3 grupās var uzņemt bez iepriekšējās pieredzes orientēšanās sportā.

  2. Mācību treniņu grupā var iekļaut izglītojamos, ja tie ir apguvuši citu (cita sporta veida) profesionālās ievirzes programmu atbilstošā vecuma posmā vai ir apguvuši interešu izglītības orientēšanās programmu.

  2.26. paukošana

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG12206–9Nav
  2.MT-110187–10Kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-29148–11Dalība vienās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-39149–12Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-481210–13Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-581211–14Dalība vienās valsts un divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-671012–15Dalība divās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-761013–16Dalība trijās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-15814–17Grupas izglītojamie valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % un piedalījušies vienās starptautiskajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-24815–18Grupas izglītojamie valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 30 % un piedalījušies divās starptautiskajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-33816–19Grupas izglītojamie valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 30 % un piedalījušies divās starptautiskajās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %, vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2417–25Izglītojamais ir Latvijas valsts junioru izlases dalībnieks vai Latvijas valsts izlases kandidāts vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.27. peldēšana*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG12156–9Nav
  2.MT-112157–10Nav, ja izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā
  3.MT-210158–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-39159–12Dalība vismaz trijās oficiālajās sacensībās, grupas izglītojamie spēj nopeldēt 200 m distanci, tai skaitā 50 m uz muguras
  5.MT-481510–13Dalība vismaz trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši IV sporta klasi
  6.MT-581511–14Dalība vismaz četrās oficiālajās sacensībās un vismaz vienās valsts sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši IV sporta klasi
  7.MT-671512–15Dalība vismaz četrās oficiālajās sacensībās un vismaz divās valsts sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši III sporta klasi
  8.MT-771513–16Dalība vismaz septiņās valsts sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši II sporta klasi
  9.SMP-161214–17Dalība vismaz sešās valsts sacensībās un vismaz divās starptautiskajās sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši II sporta klasi
  10.SMP-251215–18Dalība vismaz sešās valsts sacensībās un vismaz divās starptautiskajās sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši I sporta klasi
  11.SMP-341216–19Dalība vismaz astoņās valsts sacensībās un vismaz divās starptautiskajās sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši I sporta klasi
  12.ASM2717–25Dalība vismaz trijās starptautiskajās sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, grupas izglītojamie ir izpildījuši SMK normu

  * Piezīme. Maksimālais izglītojamo skaits vienā 25 m peldbaseina celiņā –12 izglītojamie.

  2.28. pludmales volejbols*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG8147–9Nav
  2.MT-18148–10Nav
  3.MT-28149–11Nav, ja izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-381410–12Izglītojamā dalība ne mazāk kā divās oficiālajās sacensībās (10 spēles) un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-481411–13Izglītojamā dalība ne mazāk kā divās oficiālajās sacensībās (10 spēles) un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-581412–14Izglītojamā dalība ne mazāk kā divās oficiālajās sacensībās un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās (15 spēles) un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-681413–15Izglītojamā dalība ne mazāk kā trijās oficiālajās sacensībās un vismaz vienās valsts sacensībās (20 spēles) un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-761414–16Izglītojamā dalība ne mazāk kā trijās oficiālajās sacensībās un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās (25 spēles) un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-14815–17Izglītojamā dalība ne mazāk kā trijās oficiālajās sacensībās un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās (25 spēles) (25 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %) vai kontrolnormatīvu izpilde, vai grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts
  10.SMP-24816–18Viena izglītojamā dalība ne mazāk kā četrās sacensībās, tai skaitā oficiālajās vai starptautiskajās, un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās (30 spēles) (25 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %) vai kontrolnormatīvu izpilde, vai grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts
  11.SMP-34817–19Viena izglītojamā dalība ne mazāk kā piecās sacensībās, tai skaitā oficiālajās vai starptautiskajās, un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās (30 spēles) (50 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %) vai kontrolnormatīvu izpilde, vai grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts
  12.ASM4618–25Viena izglītojamā dalība ne mazāk kā piecās sacensībās, tai skaitā oficiālajās vai starptautiskajās, un ne mazāk kā divās valsts sacensībās (35 spēles) (50 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %) vai kontrolnormatīvu izpilde, vai grupā ir Latvijas valsts izlases kandidāts

  Piezīme. * Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, drīkst komplektēt jauktās SSG un MT-1 grupas (meitenes un zēni).

  2.29. regbijs*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG9187–10Nav
  2.MT-19188–1175 % nodarbību apmeklējums un kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-212189–1275 % nodarbību apmeklējums un kontrolnormatīvu izpilde, izglītojamiem no 10 gadu vecuma dalība vienās oficiālajās sacensībās
  4.MT-3121810–13Dalība vienās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-4122011–14Dalība vienās oficiālajās sacensībās, Latvijas čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-5122012–15Dalība divās oficiālajās sacensībās, Latvijas čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-6101813–16Dalība divās oficiālajās sacensībās, Latvijas čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-7101814–17Dalība divās oficiālajās sacensībās, Latvijas čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir junioru izlases kandidāts vai dalībnieks
  9.SMP-181415–18Dalība divās oficiālajās sacensībās, Latvijas čempionātā vai kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir Latvijas valsts junioru (U-18 vai
  U-20) izlases kandidāts vai dalībnieks
  10.SMP-281216–19Dalība divās oficiālajās sacensībās, Latvijas čempionātā vai kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir Latvijas valsts junioru (U-18 vai
  U-20) izlases kandidāts vai dalībnieks
  11.SMP-381217–20Dalība divās oficiālajās sacensībās, Latvijas čempionātā vai kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir Latvijas valsts junioru (U-18 vai
  U-20) izlases kandidāts vai dalībnieks vai nacionālās izlases kandidāts vai dalībnieks
  12.ASM71218–25Dalība trijās oficiālajās sacensībās, Latvijas čempionātā vai kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir Latvijas valsts junioru (U-18 vai
  U-20) izlases kandidāts vai dalībnieks vai nacionālās izlases kandidāts vai dalībnieks

  Piezīme. * Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, drīkst komplektēt jauktās SSG, MT-1, MT-2, MT-3 un MT-4 grupas (meitenes un zēni).

  2.30. riteņbraukšana*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG8147–8Nav
  2.MT-18148–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-27129–11Dalība vienās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-371210–12Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-471211–14Dalība četrās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-561012–15Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-651013–16Dalība sešās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-75814–17Dalība astoņās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-13815–1850 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks
  10.SMP-23816–1950 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks
  11.SMP-32617–2050 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai kontrolnormatīvu izpilde, vai izglītojamais ir Latvijas valsts jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks
  12.ASM1318–25Izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kontrolnormatīvu izpilde

  Piezīme.* Izglītojamam no 10 gadu vecuma jābūt velosipēda vadītāja apliecībai.

  2.31. smaiļošana un kanoe airēšana

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10187–10Nav
  2.MT-19168–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-29169–1275 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-381410–13Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-481211–14Sešu izglītojamo dalība trijās oficiālajās sacensībās un V sporta klases izpilde
  6.MT-571212–15Piecu izglītojamo dalība trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un IV sporta klases izpilde
  7.MT-661013–16Četru izglītojamo dalība trijās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un III sporta klases izpilde, un divi izglītojamie izpildījuši IV sporta klasi
  8.MT-75914–17Četru izglītojamo dalība trijās valsts sacensībās, četri izglītojamie izpildījuši II sporta klasi un viens izglītojamais izpildījis III sporta klasi
  9.SMP-14615–18Triju izglītojamo dalība trijās valsts sacensībās un iekļūšana
  1.–12. vietā, divi izglītojamie izpildījuši I sporta klasi
  10.SMP-24616–19Triju izglītojamo dalība trijās valsts sacensībās un iekļūšana
  1.–12. vietā, viens izglītojamais izpildījis SMK sporta klasi un divi izglītojamie – I sporta klasi
  11.SMP-33517–20Triju izglītojamo dalība trijās valsts sacensībās un iekļūšana
  1.–12. vietā, divi izglītojamie izpildījuši SMK sporta klasi un viens izglītojamais izpildījis I sporta klasi
  12.ASM2418–25Grupā ir Latvijas valsts, junioru vai U-23 izlases dalībnieks, divi izglītojamie izpildījuši SMK sporta klasi vai viens izglītojamais izpildījis SM normatīvu

  2.32. sporta dejas

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG12165–8Nav
  2.MT-112166–975 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-210167–10Dalība divās oficiālajās sacensībās vai iesācēju klases 1. līmeņa kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-310148–11Dalība četrās oficiālajās sacensībās vai iesācēju klases 2. līmeņa kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-48149–12Dalība sešās oficiālajās sacensībās vai iesācēju klases 3. līmeņa kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-581210–13Dalība astoņās valsts sacensībās, izpildīta E4 un E6 klase
  7.MT-661211–14Dalība astoņās valsts sacensībās, izpildīta E6 un D klase
  8.MT-761012–15Dalība 10 valsts sacensībās, izpildīta E6 un D klase
  9.SMP-14813–16Dalība 10 valsts sacensībās, izpildīta D un C klase vai divi pāri iekļuvuši Latvijas čempionātā izcīnīto vietu pirmajos 50  %
  10.SMP-24814–17Dalība 12 oficiālajās sacensībās, izpildīta D un C klase vai divi pāri iekļuvuši Latvijas čempionātā izcīnīto vietu pirmajos 25 %
  11.SMP-34815–19Dalība 14 oficiālajās sacensībās, izpildīta C un B klase vai divi pāri iekļuvuši Latvijas čempionātā izcīnīto vietu pirmajos 25 %
  12.ASM2416–25Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, grupas izglītojamie izpildījuši B, A vai S klasi

  2.33. sporta vingrošana

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG12165–7Nav
  2.MT-110166–9VFS kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-29147–10SFS kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-38148–11Izglītojamie startē 1. sporta klasē, dalība vienās oficiālajās sacensībās
  5.MT-48149–12Izglītojamie startē 1. vai 2. sporta klasē, dalība divās oficiālajās sacensībās
  6.MT-571210–13Izglītojamie startē 2. vai 3. sporta klasē, dalība trijās oficiālajās sacensībās
  7.MT-671211–14Izglītojamie startē 3. vai 4. sporta klasē, dalība trijās oficiālajās sacensībās
  8.MT-761012–15Izglītojamie startē 4. vai 5. sporta klasē, dalība trijās valsts sacensībās
  9.SMP-15813–16Izglītojamie startē 6. sporta klasē vai FIG izvēles programmā, dalība trijās valsts sacensībās
  10.SMP-24814–17Izglītojamie startē FIG izvēles programmā, dalība trijās valsts sacensībās
  11.SMP-33815–18Izglītojamie startē FIG izvēles programmā, dalība trijās valsts sacensībās. Grupā ir Latvijas nacionālās junioru vai senioru izlases komandas dalībnieks vai kandidāts
  12.ASM2416–25Izglītojamie startē FIG izvēles programmā, dalība trijās valsts sacensībās. Grupā ir Latvijas nacionālās junioru vai senioru izlases komandas dalībnieks vai kandidāts

  2.34. svarcelšana*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG8128–10Nav
  2.MT-18128–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-27119–1275 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-361010–1375 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-461011–14Dalība vienās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-55812–15Dalība trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-65713–16Dalība četrās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-74614–17Dalība četrās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde, 75 % grupas izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 %, divi izglītojamie ierindojušies
  1.–3. vietā savā vecuma grupā
  9.SMP-14615–1850 % izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai kontrolnormatīvu izpilde, divi izglītojamie ierindojušies
  1.–3. vietā savā vecuma grupā
  10.SMP-23616–1950 % izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai kontrolnormatīvu izpilde, divi izglītojamie ierindojušies
  1.–3. vietā savā vecuma grupā
  11.SMP-32417–2075 % izglītojamo valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai kontrolnormatīvu izpilde, divi izglītojamie ierindojušies
  1.–3. vietā savā vecuma grupā
  12.ASM2418–25Izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts vai kontrolnormatīvu izpilde

  Piezīme.* Minimālais izglītojamo vecums svarcelšanas specializācijai ir astoņi gadi.

  2.35. šahs*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG12206–9Nav
  2.MT-112207–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā
  3.MT-211188–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā
  4.MT-310189–12Dalība vienās oficiālajās, valsts vai starptautiskajās sacensībās
  5.MT-491610–3Dalība vienās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās vai izpildīta IV sporta klase
  6.MT-581611–14Dalība vienās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās, četri grupas izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta III sporta klase
  7.MT-671412–15Dalība vienās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās, četri izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta II sporta klase
  8.MT-761413–16Dalība divās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās, trīs izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta II sporta klase
  9.SMP-151014–17Dalība divās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās, trīs izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta I sporta klase
  10.SMP-241015–18Dalība divās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās, divi izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta I sporta klase un iegūta viena meistarkandidāta balle (punkts)
  11.SMP-331016–19Dalība divās oficiālajās un vienās valsts vai starptautiskajās sacensībās, divi izglītojamie iekļuvuši valsts vai starptautiskajās sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta I sporta klase un iegūtas divas meistarkandidāta balles (punkti)
  12.ASM2417–25Grupā ir Latvijas valsts izlases (U-16, U-18, junioru U-20, pieaugušo) dalībnieks vai kandidāts vai izpildīta meistarkandidāta norma

  Piezīme.* Rezultativitātes kritērijos dalību oficiālajās sacensībās drīkst aizstāt ar dalību valsts vai starptautiskajās sacensībās, dalību valsts sacensībās drīkst aizstāt ar dalību starptautiskajās sacensībās.

  2.36.  šorttreks

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10166–8Nav
  2.MT-112187–975 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā
  3.MT-212168–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā
  4.MT-310169–11Dalība trijās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-481410–12Dalība trijās oficiālajās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-581211–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-671212–14Dalība četrās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-761013–15Dalība četrās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-15814–16Dalība piecās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, un grupā ir Latvijas jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts
  10.SMP-24815–17Dalība piecās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, un grupā ir Latvijas jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts
  11.SMP-33816–18Dalība piecās oficiālajās sacensībās, vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, un grupā ir Latvijas jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts
  12.ASM2417–25Izglītojamais ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.37. teniss

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG8105–9Nav
  2.MT-18107–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā
  3.MT-28108–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā
  4.MT-38109–12Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-47

  10

  10–13Dalība trijās oficiālajās un vienās valsts sacensībās, grupas izglītojamie iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-561011–14Dalība trijās valsts sacensībās, 75 % grupas izglītojamo iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-651012–15Dalība četrās valsts sacensībās, 100 % grupas izglītojamo iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-74913–16Dalība piecās valsts sacensībās, 100 % izglītojamo iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-14914–17Latvijas tenisa reitingā izglītojamie ierindojušies
  1.–50. vietā vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-23815–18Dalība Latvijas čempionātā un Latvijas tenisa reitingā izglītojamie ierindojušies
  1.–32. vietā vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-33616–19Latvijas čempionātā izcīnīta
  1.–16. vieta, un grupas izglītojamie ierindojušies
  1.–30. vietā Latvijas tenisa reitingā vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2417–25Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks. Grupas izglītojamie ierindojušies 1.–4. vietā Latvijas tenisa reitingā vai kontrolnormatīvu izpilde

  2.38. triatlons*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG101417–10Nav
  2.MT-181218–11Nav, ja izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā, vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-281229–1275 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un dalība divās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-3812210–13Dalība trijās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-4610211–14Dalība četrās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-5610212–15Dalība piecās oficiālajās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-668213–16Dalība piecās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un vienās starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-758214–17Dalība sešās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un divās starptautiskajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-146215–18Dalība sešās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un vienās starptautiskajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks
  10.SMP-246216–19Dalība sešās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un divās starptautiskajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks
  11.SMP-335217–20Dalība sešās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un divās starptautiskajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks
  12.ASM24218–25Dalība sešās oficiālajās sacensībās, divās valsts sacensībās un divās starptautiskajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks

  * Piezīmes.

  1. Maksimālais izglītojamo skaits vienā 25 m peldbaseina celiņā – 12 izglītojamie.

  2. Izglītojamam no 10 gadu vecuma jābūt velosipēda vadītāja apliecībai.

  2.39. vieglatlētika

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG1220

  5–10

  Nav
  2.MT-112208–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā
  3.MT-211209–12Dalība vienās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-3102010–13Dalība divās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-492011–14Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai 50 % grupas izglītojamo izpildījuši III jaunatnes sporta klasi
  6.MT-582012–15Dalība četrās oficiālajās sacensībās vai divās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai izglītojamie izpildījuši II jaunatnes sporta klasi (meitenes) un III jaunatnes sporta klasi (zēni)
  7.MT-671813–16Dalība piecās oficiālajās sacensībās vai divās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai izglītojamie izpildījuši I jaunatnes sporta klasi (meitenes) un II jaunatnes sporta klasi (zēni)
  8.MT-761614–17Dalība sešās oficiālajās sacensībās vai divās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai 50 % grupas izglītojamo izpildījuši I jaunatnes sporta klasi (meitenes) un II jaunatnes sporta klasi (zēni)
  9.SMP-151215–1850 % izglītojamo iekļuvuši valsts sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta III sporta klase
  10.SMP-241216–1950 % izglītojamo iekļuvuši valsts sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta II sporta klase vai mešanas disciplīnās – III sporta klase
  11.SMP-331217–2050 % izglītojamo iekļuvuši valsts sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta II sporta klase
  12.ASM2618–25Latvijas valsts U-18, U-20, U-23 izlases dalībnieki vai izpildīta SMK norma

  2.40. volejbols*

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG*14257–9Nav
  2.MT-1*12208–10Nav
  3.MT-212209–11Grupas vai izglītojamā dalība oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-3122010–12Grupas vai izglītojamā dalība ne mazāk kā divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-4122011–13Grupas vai izglītojamā dalība ne mazāk kā divās oficiālajās sacensībās un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-5102012–14Grupas vai izglītojamā dalība ne mazāk kā divās oficiālajās sacensībās un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-6102013–15Grupas vai izglītojamā dalība ne mazāk kā trijās oficiālajās un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-782014–16Grupas vai izglītojamā dalība ne mazāk kā trijās oficiālajās sacensībās un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-181615–17

  1. Grupas vai izglītojamā dalība ne mazāk kā trijās oficiālajās sacensībās un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde.

  2. Ne mazāk kā vienās valsts sacensībās komanda izcīnījusi 1.–16. vietu vai grupā ir Latvijas valsts izlašu (U-19, U-18, U-17, U-16) dalībnieks vai kandidāts, vai grupas vai izglītojamo dalība LVF organizētajās līgas sacensībās

  10.SMP-281616–18

  1. Grupas vai izglītojamā dalība ne mazāk kā trijās oficiālajās sacensībās un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde.

  2. Ne mazāk kā vienās valsts sacensībās komanda izcīnījusi
  1.–16. vietu vai grupā ir Latvijas valsts izlašu (U-21, U-20, U-19, U-18, U-17) dalībnieks vai kandidāts, vai grupas vai izglītojamo dalība LVF organizētajās līgas sacensībās

  11.SMP-381617–19

  1. Grupas vai izglītojamā dalība ne mazāk kā trijās oficiālajās sacensībās un ne mazāk kā vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde.

  2. Ne mazāk kā vienās valsts sacensībās komanda izcīnījusi 1.–16. vietu vai grupā ir Latvijas valsts izlašu (U-21, U-20, U-19, U-18) dalībnieks vai kandidāts, vai grupas vai izglītojamo dalība LVF organizētajās līgas sacensībās

  12.ASM81618 – 25

  1. Grupas vai izglītojamā dalība ne mazāk kā divās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde.

  2. Ne mazāk kā vienās valsts sacensībās komanda izcīnījusi 1.–16. vietu vai grupā ir Latvijas valsts izlašu (U-21, U-20, U-19) dalībnieks vai kandidāts, vai grupas vai izglītojamā, vai komandas dalība LVF organizētajās līgas sacensībās

  * Piezīme. Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, drīkst komplektēt jauktās SSG un MT-1 grupas (meitenes un zēni).

  2.41. ziemeļu divcīņa

  Nr.
  p. k.
  Grupas kvalifikācijaNosacījumiRezultativitātes kritēriji
  izglītojamo skaitsizglītojamo vecums
  minimālaismaksimālais
  1.SSG10166–9Nav
  2.MT-18147–1075 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  3.MT-28128–1175 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde
  4.MT-38129–12Dalība trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  5.MT-481210–13Dalība četrās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  6.MT-571211–14Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  7.MT-661212–15Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  8.MT-751013–16Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde
  9.SMP-14614–17Dalība piecās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  10.SMP-24615–18Dalība sešās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  11.SMP-33516–19Dalība sešās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde
  12.ASM2417–20Dalība sešās valsts sacensībās un FIS ranga sacensībās, FIS reitinga punktu iegūšana vai kontrolnormatīvu izpilde

  Piezīmes.

  1. Izglītojamos, kuri apgūst sporta interešu izglītības programmas attiecīgajā sporta veidā, no SSG grupas līdz MT-3 grupai var uzņemt bez kontrolnormatīvu izpildes.

  2. Mācību treniņu grupas var papildināt ar attiecīgas kvalifikācijas izglītojamiem, ja tie ir apguvuši profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas citā akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē vai pēc kontrolnormatīvu izpildes.

  3. Izglītojamie, kuri iegūst vispārējo izglītību Murjāņu sporta ģimnāzijā, drīkst paralēli apgūt profesionālās ievirzes sporta izglītību saskaņā ar Murjāņu sporta ģimnāzijas attiecīgā sporta veida trenera izstrādātu un attiecīgās sporta federācijas apstiprinātu individuālu treniņu plānu.

  4. Izglītojamie, kuri iekļauti Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sastāvā, drīkst paralēli apgūt profesionālās ievirzes sporta izglītību saskaņā ar Augstas klases sportistu sagatavošanas centra attiecīgā sporta veida trenera izstrādātu un attiecīgās sporta federācijas apstiprinātu individuālu treniņu plānu.

  5. Izglītības iestādes vadītājs apstiprina mācību treniņu grupu, ja vismaz 75 % grupas izglītojamo ir izpildījuši noteiktos rezultativitātes kritērijus.

  6. Papildus rezultatīvo rādītāju izpildei paredzēt kontrolnormatīvu izpildi no MT-4 līdz ASM grupām kā alternatīvu norādīto rezultatīvo rādītāju neizpildei. Iespēju piemērot kontrolnormatīvus kā atbilstības rādītāju noteiktas mācību–treniņu apmācības gada grupas prasību izpildei paredzēt ne vairāk kā 50 % grupas izglītojamo (ja mācību treniņu grupā ir līdz astoņiem izglītojamiem) un 75 % grupas izglītojamo (ja mācību treniņu grupā ir deviņi izglītojamie un vairāk).

  7. Ja izglītojamais objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, slimība, trauma) nav piedalījies valsts sacensībās, bet ir piedalījies Eiropas vai pasaules čempionātā, tiek uzskatīts, ka viņš ir izpildījis noteiktos rezultativitātes kritērijus attiecībā uz dalību sacensībās.

  8. Izglītojamo, kurš ir izpildījis augstākas mācību treniņu grupas rezultativitātes kritērijus, ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu var pārcelt uz atbilstošu grupu.

  9. Mācību treniņu grupa, kurā vairāk par 25 % grupas izglītojamo nav izpildījuši attiecīgajai grupai noteiktos rezultativitātes kritērijus, var palikt iepriekšējā grupas kvalifikācijā, tomēr šai grupai nav tiesību pretendēt uz valsts finansējumu.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 29. augusta
  noteikumiem Nr. 508
  Iesniegums
     
   (profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes nosaukums) 
     
   (akreditācijas lapas numurs, derīguma termiņš) 
  Adrese   
  Tālrunis   
  E-pasts   
  Direktors   
  Mobilais tālrunis  

  Lūdzu piešķirt valsts budžeta dotāciju n-gadā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

  Nr.p. k.Sporta veidsSSGMT-1MT-2MT-3MT-4MT-5MT-6MT-7SMP-1SMP-2SMP-3ASMKopā
  SSG-ASM
  Likmju skaitsTreneru skaits
  grupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaitsgrupu skaitsaudzēkņu skaits
  1.                             
  2.                             
  3.                             
  ...                             
   Kopā                            
  Datums  
  Direktors  
   (vārds, uzvārds) 
  Saskaņots Valsts izglītības informācijas sistēmā 
   (dibinātāja nosaukums, vārds, uzvārds, amats, datums)

  Pielikumā lietotie saīsinājumi:

  1. n– n-tais gads (gads, kurā tiek iesniegta veidlapa par izglītības iestādes audzēkņu skaitu).

  2. SSG – sākuma sagatavošanas grupa.

  3. MT-1 – mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa.

  4. MT-2 – mācību treniņu otrā apmācības gada grupa.

  5. MT-3 – mācību treniņu trešā apmācības gada grupa.

  6. MT-4 – mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa.

  7. MT-5 – mācību treniņu piektā apmācības gada grupa.

  8. MT-6 – mācību treniņu sestā apmācības gada grupa.

  9. MT-7 – mācību treniņu septītā apmācības gada grupa.

  10. SMP-1 – sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa.

  11. SMP-2 – sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa.

  12. SMP-3 – sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa.

  13. ASM – augstākās sporta meistarības grupa.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 29. augusta
  noteikumiem Nr. 508
  Rezultatīvie rādītāji par MT-1, MT-2 un MT-3 mācību treniņu grupu darbu n-1/n mācību gadā un SSG grupu nosacījumu izpilde n/n+1 mācību gadā
  Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde 
            

  Nr. p. k.

   

  Sporta veidsTreneris (vārds, uzvārds)

  Mācību treniņu grupas kvalifikācija
  n-1/n mācību gadā

   

  Audzēkņu skaits mācību treniņu grupā
  n-1/n mācību gadā

   

  Atskaitīti no mācību treniņu grupas
  n-1/n
  mācību gadā

   

  Pārcelti nākamajā mācību treniņu grupāJaunuzņemto audzēkņu skaitsMācību treniņu grupas kvalifikācija n/n+1 mācību gadāAudzēkņu skaits mācību treniņu grupā kopā n/n+1 mācību gadā
            
            
            
  KOPĀ    KOPĀ 

   

  Datums  
  Direktors  
   (vārds, uzvārds) 

  Pielikumā lietotie saīsinājumi:

  1. n – n-tais gads (gads, kurā tiek iesniegta veidlapa par izglītības iestādes audzēkņu skaitu).

  2. n-1– iepriekšējais gads pirms n-tā gada.

  3. n+1– nākamais gads pēc n-tā gada.

  4. SSG– sākuma sagatavošanas grupa.

  5. MT-1– mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa.

  6. MT-2– mācību treniņu otrā apmācības gada grupa.

  7. MT-3– mācību treniņu trešā apmācības gada grupa.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 29. augusta
  noteikumiem Nr. 508
  Rezultatīvie rādītāji par MT-4, MT-5, MT-6 un MT-7 mācību treniņu grupu darbu n-1/n mācību gadā
  Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde 
     
  Sporta veids  
     
  Grupas kvalifikācija (n-1/n mācību gadā)  
     
  Treneris  
   (vārds, uzvārds) 
  Nr. p. k.

   

  n-1/n mācību gads

   

  Atskaitīti no mācību treniņu grupas

  Pārcelti nākamajā mācību treniņu grupā
  (grupas kvalifikācija)

   

  audzēkņa vārds, uzvārds

  dzimšanas gads

   

  dalība sporta sacensībās

   

   

  (sacensību numurs)

   

  sporta klaseaudzēkņa labākais sasniegums sacensībās

  starptautiskajās

   

  valstsoficiālajāssacensību numurs/
  disciplīna
  izcīnītā vieta
             
             
             
   

   

  n/n+1 m. g. grupa ir papildināta ar šādiem audzēkņiem

   

             
             
             
     
  Audzēkņu skaits, kuri ir atskaitīti no mācību treniņu grupas  
     
  Audzēkņu skaits kopā mācību treniņu grupā n/n+1 mācību gadā  
     
  Papildus pieaicināts speciālists  
   (vārds, uzvārds) 
     
  Apstiprinu, ka grupa prasības izpildījusi  
   (rīkojuma datums un numurs) 
     
  Direktors  
   (vārds, uzvārds) 

  Pielikumā lietotie saīsinājumi:

  1. n – n-tais gads (gads, kurā tiek iesniegta veidlapa par izglītības iestādes audzēkņu skaitu).

  2. n-1 – iepriekšējais gads pirms n-tā gada.

  3. n+1 – nākamais gads pēc n-tā gada.

  4. MT-4 – mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa.

  5. MT-5 – mācību treniņu piektā apmācības gada grupa.

  6. MT-6 – mācību treniņu sestā apmācības gada grupa.

  7. MT-7 – mācību treniņu septītā apmācības gada grupa.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  5. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 29. augusta
  noteikumiem Nr. 508
  Rezultatīvie rādītāji par SMP-1, SMP-2, SMP-3 un ASM mācību treniņu grupu darbu n-1/n mācību gadā
  Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde 
     
  Sporta veids  
     
  Grupas kvalifikācija (n-1/n mācību gadā)  
     
  Treneris  
   (vārds, uzvārds) 
       
  Nr. p. k.

   

  n-1/n mācību gads

   

  Atskaitīti
  no mācību treniņu grupas

   

  Pārcelti nākamajā mācību treniņu grupā
  (grupas kvalifikācija)

   

  Valsts izlases
  (norādīt, kādas)
  kandidāts/ dalībnieks

   

  audzēkņa vārds, uzvārds

  dzimšanas gads

   

  dalība sporta sacensībās
  (sacensību numuri)

   

  sporta klaseaudzēkņa labākais sasniegums sacensībās
  starptautiskajāsvalstsoficiālajāssacensību numurs/
  disciplīna
  izcīnītā vieta
              
              
              
              
   

   

  n/n+1 m. g. grupa ir papildināta ar šādiem audzēkņiem

   

   
              
              
              
     
  Audzēkņu skaits, kuri ir atskaitīti no mācību treniņu grupas  
     
  Audzēkņu skaits kopā mācību treniņu grupā n/n+1 mācību gadā  
     
  Papildus pieaicināts speciālists  
   (vārds, uzvārds) 
     
  Apstiprinu, ka grupa prasības izpildījusi  
   (rīkojuma datums un numurs) 
     
  Direktors  
   (vārds, uzvārds) 
    
  Saskaņots Valsts izglītības informācijas sistēmā 
   (sporta federācijas nosaukums, atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats, datums)

  Pielikumā lietotie saīsinājumi:

  1. n – n-tais gads (gads, kurā tiek iesniegta veidlapa par izglītības iestādes audzēkņu skaitu).

  2. n-1 – iepriekšējais gads pirms n-tā gada.

  3. n+1 – nākamais gads pēc n-tā gada.

  4. SMP-1 – sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa.

  5. SMP-2 – sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa.

  6. SMP-3 – sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa.

  7. ASM – augstākās sporta meistarības grupa.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  6. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 29. augusta
  noteikumiem Nr. 508
  Stundu skaits mācību treniņu grupās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs

  Nr. p. k.

   

  Grupas kvalifikācijaStundu skaits nedēļāDalība sacensībās no stundu skaita nedēļā
  1.SSG6līdz 10 %
  2.MT-18līdz 10 %
  3.MT-29līdz 10 %
  4.MT-311līdz 15 %
  5.MT-413līdz 15 %
  6.MT-515līdz 20 %
  7.MT-617līdz 20 %
  8.MT-719līdz 20 %
  9.SMP-120līdz 25 %
  10.SMP-220līdz 25 %
  11.SMP-321līdz 25 %
  12.ASM23līdz 30 %

  Pielikumā lietotie saīsinājumi:

  1. SSG – sākuma sagatavošanas grupa.

  2. MT-1 – mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa.

  3. MT-2 – mācību treniņu otrā apmācības gada grupa.

  4. MT-3 – mācību treniņu trešā apmācības gada grupa.

  5. MT-4 – mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa.

  6. MT-5 – mācību treniņu piektā apmācības gada grupa.

  7. MT-6 – mācību treniņu sestā apmācības gada grupa.

  8. MT-7 – mācību treniņu septītā apmācības gada grupa.

  9. SMP-1 – sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa.

  10. SMP-2 – sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa.

  11. SMP-3 – sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa.

  12. ASM – augstākās sporta meistarības grupa.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  7. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 29. augusta
  noteikumiem Nr. 508
  Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu

  Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 09.00.00 "Sports" apakšprogramma 09.19.00

  Dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

   
  (profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes nosaukums)
     
  Pārskats par _____. gada   līguma Nr. _______
   (mēnesis) 
       
  KodsIzdevumu veids

  Līguma summa (tāme)

   

  Saņemtie/izlietotie līdzekļi iepriekšējā periodāPārskata mēnesī saņemtie/izlietotie līdzekļi
   Atlikums no iepriekšējā perioda 
   Dotācija   
   Izlietotie līdzekļi   
  1119Darbinieku mēneša amatalga   
  1210Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   
  1221Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas   
   Kopā izlietots   
   Atlikums perioda beigās   

  Pārskatam pievienot apstiprinātas piešķirtā finansējuma izlietojuma dokumentu kopijas – Valsts kases konta izrakstus, konta kopsavilkumus par kases izdevumiem un ieņēmumiem.

  Organizācijas/programmas vadītājs   
   (vārds, uzvārds) (paraksts*)
      
  Organizācijas grāmatvedis   
   (vārds, uzvārds) (paraksts*)

  Z.v.*

    
  (datums*) 

  Sagatavotājs

  Tālrunis

  Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2023.