(1) Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr.1035

  Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 53.§)
  Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 26.punktu un
  Profesionālās izglītības likuma 31.panta 2.3 daļu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas).

  2. Noteikumus piemēro atbilstoši valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātajam finansējumam.

  3. Noteikumi neattiecas uz tiešās pārvaldes iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas.

  4. No valsts budžeta piešķir līdzekļus šo noteikumu 1.pielikumā minētajās izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – dotācija) attiecīgajā budžeta gadā no 1.janvāra līdz 31.decembrim vai citā laikposmā, ja izglītības iestāde izglītības programmu īsteno nepilnu gadu.

  4.1 Dotācija attiecīgajā gadā ietver:

  4.11. finansējumu izglītības programmās nodarbināto pedagogu pedagoģisko likmju skaita apmaksai attiecīgajā izglītības iestādē;

  4.1 2. finansējumu pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām:

  4.1 2.1. (svītrots ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 7);

  4.1 2.2. pedagogiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvuši 1., 2. vai 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta;

  4.1 3. finansējumu samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai;

  4.14. finansējumu piemaksām mākslu izglītības kompetences centru (turpmāk – kompetences centrs) pedagogiem saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem.

  (MK 29.10.2013. noteikumu Nr. 1233 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr. 510; MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 535; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 553; MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 7)

  4.2 Šo noteikumu 4.1 2., 4.1 3. un 4.1 4. apakšpunktā minētās piemaksas no valsts budžeta tiek nodrošinātas tiem izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem, kuru pedagoģisko likmju apmaksa tiek finansēta no valsts budžeta piešķirtā finansējuma.

  (MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 481 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 535)

  5. Uz dotāciju var pretendēt izglītības iestāde, kura ir akreditēta šo noteikumu 1.pielikumā minēto izglītības programmu īstenošanā (turpmāk – izglītības iestāde) un kurā licencētās izglītības programmas apgūst ne mazāk kā 30 izglītojamie.

  6. Lai saņemtu dotāciju nākamajam budžeta gadam, izglītības iestāde līdz kārtējā gada 10. oktobrim Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) apstiprina veidlapu "Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes klasēs valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšanai" par izglītojamo skaitu izglītības programmā ar pazīmi "valsts" uz kārtējā gada 1. oktobri. Minēto informāciju sistēmā līdz kārtējā gada 10. oktobrim saskaņo izglītības iestādes dibinātājs.

  (MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

  6.1 (Svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 553)

  6.2 (Svītrots ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.510)

  6.3 Dotācija tiek piešķirta vienam izglītojamam, kas vienlaikus apgūst vienu izglītības programmu.

  (MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 481 redakcijā)

  7. Kopējo dotācijas apmēru, kas attiecīgajā gadā sadalāms starp izglītības programmu īstenotājiem, apstiprina kultūras ministrs, ņemot vērā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēru.

  8. (Svītrots ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 535)

  9. Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar rīkojumu izveido konsultatīvo komisiju (turpmāk – komisija). Komisijā ietilpst Latvijas plānošanas reģionu, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas, Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas, Kultūrizglītības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru padomes, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Nacionālā kultūras centra deleģēti pārstāvji. Komisijas darbs netiek atalgots.

  (MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

  10. Komisija sniedz Latvijas Nacionālajam kultūras centram ieteikumus, lai noteiktu no valsts budžeta finansējamo izglītojamo skaitu, ņemot vērā:

  10.1. attiecīgajā gadā valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus;

  10.2. (svītrots ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 535);

  10.3. sistēmā pieejamos datus par izglītojamo skaitu uz attiecīgā mācību gada 1. oktobri;

  10.4. izglītības iestāžu īstenotās izglītības programmas un izglītojamo sadalījumu attiecīgajās programmās;

  10.4.1 izglītības iestāžu izglītojamo dalību Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēto valsts konkursu II kārtā;

  10.4.2 izglītības iestāžu ieguldījumu kultūrvides uzlabošanā;

  10.5. citus, pēc komisijas ieskata, būtiskus apsvērumus.

  (Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1233; MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 481; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 553; MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 404)

  11. Latvijas Nacionālais kultūras centrs nosaka no valsts budžeta finansējamo izglītojamo kopējo skaitu un sadalījumu pa izglītības iestādēm attiecīgajā gadā, ņemot vērā komisijas ieteikumus un attiecīgajā gadā valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus.

  (Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1233; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

  12. Dotācijas apmēru vienai izglītības programmai gadā attiecīgajā izglītības iestādē nosaka, izmantojot šādu formulu:
   

  F = I x P x A x N x (1 + S/100) + R + C, kur

  F – dotācijas apmērs vienai izglītības programmai gadā attiecīgajā izglītības iestādē;

  I – atbilstoši šo noteikumu 11. punktam noteiktais no valsts budžeta finansēto izglītojamo skaits izglītības programmā attiecīgajā izglītības iestādē;

  P – vidējais izglītības programmā apmaksājamo pedagoģisko likmju skaits mēnesī uz vienu izglītojamo;

  A – vienas pedagoģiskās likmes atalgojums, ņemot vērā attiecīgajā gadā pieejamos valsts budžeta līdzekļus, bet ne mazāks kā normatīvajos aktos noteiktā minimālā darba algas likme pedagogam;

  N – mēnešu skaits, kādam tiek aprēķināta dotācija;

  S – normatīvajos aktos darba devējam vispārējā gadījumā noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme;

  R – finansējums samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai;

  C – dotācijas apmērs piemaksām kompetences centra pedagogiem saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem.

  (MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 7 redakcijā)

  12.1 (Svītrots ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 404)

  12.2 Finansējumu samaksai par pedagogu papildu pienākumiem un profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. vai 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai vienai izglītības programmai attiecīgajā izglītības iestādē nosaka, izmantojot šādu formulu:
   

  R = (I x P x A x N x (1 + S/100)) x K, kur

  R – finansējums samaksai par pedagogu papildu pienākumiem un profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai vienai izglītības programmai attiecīgajā izglītības iestādē;

  I – atbilstoši šo noteikumu 11. punktam noteiktais no valsts budžeta finansēto izglītojamo skaits izglītības programmā attiecīgajā izglītības iestādē;

  P – izglītības programmā vidējais apmaksājamo pedagoģisko likmju skaits mēnesī uz vienu izglītojamo;

  A – vienas pedagoģiskās likmes atalgojums, ņemot vērā attiecīgajā gadā pieejamos valsts budžeta līdzekļus, bet ne mazāks kā normatīvajos aktos noteiktā minimālā darba algas likme;

  N – mēnešu skaits, kādam tiek aprēķināta dotācija;

  S – normatīvajos aktos darba devējam vispārējā gadījumā noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme;

  K – koeficients, lai aprēķinātu papildus nepieciešamo finansējumu ne mazāk kā 14 procentu apmērā par pedagogu papildu pienākumiem un profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. vai 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai vienai izglītības programmai attiecīgajā izglītības iestādē.

  (MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 7 redakcijā)

  12.3 Finansējumu piemaksām kompetences centra pedagogiem saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  C = (I x P x A x N x (1 + S/100)) x D, kur:

  I – atbilstoši šo noteikumu 11. punktam noteiktais no valsts budžeta finansēto izglītojamo skaits izglītības programmā attiecīgajā izglītības iestādē;

  P – vidējais izglītības programmā apmaksājamo pedagoģisko likmju skaits mēnesī uz vienu izglītojamo;

  A – vienas pedagoģiskās likmes atalgojums, ņemot vērā attiecīgajā gadā pieejamos valsts budžeta līdzekļus, bet ne mazāks kā normatīvajos aktos noteiktā minimālā darba algas likme pedagogam;

  N – mēnešu skaits, kādam tiek aprēķināta dotācija;

  S – normatīvajos aktos darba devējam vispārējā gadījumā noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme;

  D – koeficients, lai aprēķinātu papildus nepieciešamo finansējumu 10 procentu apmērā kompetences centra pedagogiem (izņemot pedagogus, kuri īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas). Kompetences centram D = 0,1, pārējām izglītības iestādēm D = 0.

  (MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 535 redakcijā)

  12.4 (Svītrots ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 7)

  12.5 (Svītrots ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 404)

  13. Izglītības programmā pedagogam vidējo apmaksājamo pedagoģisko likmju skaits mēnesī uz vienu izglītojamo (P) ir:

  13.1. profesionālās ievirzes mūzikas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−6. klasei (kods 10V), – 0,067 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  13.2. profesionālās ievirzes mūzikas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−9. klasei (kods 20V), – 0,118 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  13.3. profesionālās ievirzes mūzikas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās vidējās izglītības ieguvei (kods 30V), – 0,125 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  13.4. profesionālās ievirzes mākslas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−9. klasei (kods 20V), – 0,037 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  13.5. profesionālās ievirzes mākslas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās vidējās izglītības ieguvei (kods 30V), – 0,037 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  13.6. profesionālās ievirzes dejas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−9. klasei (kods 20V), – 0,030 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  13.7. profesionālās ievirzes dejas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās vidējās izglītības ieguvei (kods 30V), – 0,026 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam.

  (MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 7 redakcijā)

  14. Dotācijas apmēru gadā izglītības iestādei nosaka, summējot visu izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu dotācijas apmēru, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 12.punktam.

  15. Dotācijas apmēru katrai izglītības iestādei Latvijas Nacionālais kultūras centrs aprēķina mēneša laikā pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam vai budžeta grozījumu pieņemšanas. Dotācijas apmēru katrai izglītības iestādei, pamatojoties uz Latvijas Nacionālā kultūras centra aprēķinu, apstiprina kultūras ministrs.

  (MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1233 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

  16. Dotācija atbilstoši apstiprinātajam dotācijas sadalījumam tiek pārskaitīta izglītības iestādei saskaņā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra un izglītības iestādes noslēgto finansēšanas līgumu. Ja dotācijas saņēmējs ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, dotācija tiek pārskaitīta iestādes dibinātājam saskaņā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra, izglītības iestādes un izglītības iestādes dibinātāja noslēgto finansēšanas līgumu.

  (Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1233; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

  17. Izglītības iestāde nodrošina, ka kārtējā gadā no valsts budžeta apmaksājamo izglītojamo skaits nav mazāks kā Latvijas Nacionālā kultūras centra noteiktais no valsts budžeta apmaksājamo izglītojamo skaits.

  (Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1233; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

  18. Latvijas Nacionālais kultūras centrs kontrolē dotācijas izlietojumu atbilstoši noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem. Izglītības iestādes dibinātājs līdz kārtējā gada 20. janvārim iesniedz pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu par dotācijas izlietojumu, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu "ePārskati" atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atlīdzības klasifikācijai. Pārskatā norāda finanšu informāciju pēc uzkrāšanas principa. Latvijas Nacionālais kultūras centrs divu nedēļu laikā pēc pārskata iesniegšanas pārbauda un apstiprina Valsts kases e-pakalpojumā "ePārskati" iesniegto izglītības iestādes dibinātāja pārskatu par dotācijas izlietojumu.

  (MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

  18.1 Šo noteikumu 18. punktā minētā pārskata (3. pielikums) ailē "Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" norādīto atlikumu finansējuma saņēmējs pārskaita Latvijas Nacionālajam kultūras centram profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas vai dejas izglītības programmas finansēšanas līgumā noteiktajā termiņā.

  (MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

  19. Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir tiesīgs:

  19.1. grozīt izglītības iestādei noteikto dotācijas apmēru, ja valsts budžetā kārtējam gadam tiek grozīts šim mērķim paredzēto līdzekļu apmērs;

  19.2. pārtraukt dotācijas izmaksu un vienpusēji izbeigt noslēgto finansēšanas līgumu, ja:

  19.2.1. ir beidzies izglītības iestādes akreditācijas termiņš;

  19.2.2. ir anulēta izglītības iestādes attiecīgās izglītības programmas īstenošanai izsniegtā licence vai beidzies tās derīguma termiņš;

  19.2.3. izglītības iestāde vai tās dibinātājs nepilda finansēšanas līgumā noteiktās saistības vai nepilda tās pienācīgā kārtā;

  19.3. pieprasīt pārskaitītās dotācijas atmaksu, ja dotācija ir izlietota neatbilstoši mērķim.

  (Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1233; MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 404)

  20. Ja dotācijas izmaksa tiek pārtraukta vai veikta pārskaitītās dotācijas atmaksa, Latvijas Nacionālais kultūras centrs var lemt par neizlietotās dotācijas piešķiršanu citai izglītības iestādei.

  (Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1233; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

  21. Izglītības iestādes (izņemot pašvaldību dibinātās izglītības iestādes, kas pieteikumus dotācijas saņemšanai iesniegušas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 13.augusta noteikumiem Nr.363 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras īsteno pašvaldību izglītības iestādes") pieteikumu dotācijas saņemšanai 2012.gadā iesniedz nedēļas laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, norādot izglītojamo skaitu 2012.gada 1.janvārī.

  22. Ministrija dotācijas apmēru 2012.gadam katrai izglītības iestādei aprēķina triju nedēļu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

  23. Izglītības programmā pedagogam vidējo apmaksājamo pedagoģisko likmju skaits mēnesī uz vienu izglītojamo (P) 2012.gadā ir:

  23.1. profesionālās ievirzes mūzikas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−6.klasei (kods 10V), un profesionālās ievirzes mūzikas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−9.klasei (kods 20V), – 0,127 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  23.2. profesionālās ievirzes mūzikas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās vidējās izglītības ieguvei (kods 30V), – 0,156 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  23.3. profesionālās ievirzes mākslas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−9.klasei (kods 20V), – 0,060 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  23.4. profesionālās ievirzes mākslas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās vidējās izglītības ieguvei (kods 30V), – 0,046 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  23.5. profesionālās ievirzes dejas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−9.klasei (kods 20V), – 0,05 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam.

  24. Izglītības programmā pedagogam vidējo apmaksājamo pedagoģisko likmju skaits mēnesī uz vienu izglītojamo (P) 2013.gadā ir:

  24.1. profesionālās ievirzes mūzikas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−6.klasei (kods 10V), un profesionālās ievirzes mūzikas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−9.klasei (kods 20V), – 0,120 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  24.2. profesionālās ievirzes mūzikas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās vidējās izglītības ieguvei (kods 30V), – 0,156 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  24.3. profesionālās ievirzes mākslas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−9.klasei (kods 20V), – 0,046 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  24.4. profesionālās ievirzes mākslas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās vidējās izglītības ieguvei (kods 30V), – 0,046 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  24.5. profesionālās ievirzes dejas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās pamatizglītības 1.−9.klasei (kods 20V), – 0,038 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam;

  24.6. profesionālās ievirzes dejas programmās, kurās izglītojamais uzsāk mācības paralēli vispārējās vidējās izglītības ieguvei (kods 30V), – 0,032 pedagoģiskās likmes vienam izglītojamam.

  25. 2012.gadā, nosakot kopējo izglītības programmu finansēšanai paredzēto dotācijas apmēru, kas sadalāms starp izglītības programmu īstenotājiem atbilstoši šo noteikumu 8.punktam, tiek paredzēts, ka ne vairāk kā 1 % no kopējā valsts budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apjoma tiek novirzīti, lai kompensētu dotācijas apjoma samazināšanos izglītības iestādēm, kuras ir vienīgās profesionālās ievirzes izglītības iestādes savā novadā un kurām dotācijas apmēra samazinājums, salīdzinot ar 2011.gadu, ir lielāks par 10 %.

  26. Šo noteikumu 25.punktā minētie līdzekļi tiek sadalīti starp izglītības iestādēm, kuras atbilst šo noteikumu 25.punktā minētajiem kritērijiem, proporcionāli izglītojamo skaitam šajās izglītības iestādēs, un tos izmanto tikai šo noteikumu 4.punktā minētajiem mērķiem.

  (Grozīts ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.510)

  27. Šo noteikumu 13.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

  27.1 Dotācijas apmēru pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam laikposmam no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. augustam attiecīgajai izglītības iestādei aprēķina, pamatojoties uz Latvijas Nacionālā kultūras centra apkopoto informāciju uz 2013.gada 2.septembri par pedagoģisko likmju skaitu, kas tarificētas no valsts budžeta finansējuma attiecīgās izglītības iestādes pedagogiem, kuri Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi.

  (MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1233 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.510)

  27.2 Lai nodrošinātu datu apkopošanu par pedagoģisko likmju skaitu, kas tarificētas no valsts budžeta finansējuma attiecīgās izglītības iestādes pedagogiem, kuri Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi laikposmam no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. augustam, izglītības iestāde līdz 2013.gada 25.novembrim iesniedz Latvijas Nacionālajā kultūras centrā izglītības iestādes dibinātāja apstiprinātu tarifikāciju.

  (MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1233 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.510)

  27.3 Dotācijas apmēru pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām laikposmā no 2014. gada 1. septembra līdz 31. decembrim un no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim attiecīgajai izglītības iestādei Latvijas Nacionālais kultūras centrs aprēķina, pamatojoties uz izglītības iestādes elektroniskā veidā iesūtīto informāciju par pedagogu skaitu, kuri ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi, un šiem pedagogiem no valsts budžeta finansējuma tarificēto pedagoģisko likmju skaitu līdz 2014. gada 27. maijam.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.510 redakcijā)

  27.4 No 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. augustam dotācijas apmēru pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām attiecīgajai izglītības iestādei Latvijas Nacionālais kultūras centrs aprēķina, pamatojoties uz izglītības iestādes elektroniskā veidā iesūtīto informāciju par pedagogu skaitu, kuri ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi, un šiem pedagogiem no valsts budžeta finansējuma tarificēto pedagoģisko likmju skaitu līdz iepriekšējā gada 27. maijam.

  (MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 481 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 535)

  27.5 Dotācijas apmēru katrai izglītības iestādei 2017. gadam Latvijas Nacionālais kultūras centrs aprēķina līdz 2017. gada 10. janvārim.

  (MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 709 redakcijā)

  27.6 Laikposmā no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam dotācijas apmēru pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm aprēķina līdz kvalitātes pakāpes apliecinošā dokumenta derīguma termiņa beigām pedagogiem, kuri profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā līdz 2016. gada 31. decembrim ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi. Dotācijas apmēru pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm Latvijas Nacionālais kultūras centrs aprēķina, ņemot vērā Izglītības likuma pārejas noteikumu 53., 58. un 59. punktu un informāciju par kvalitātes pakāpes ieguvušo pedagogu likmju skaitu 2017. gada 1. septembrī, ko izglītības iestādes līdz attiecīgā gada 13. septembrim elektroniskā veidā nosūta Latvijas Nacionālajam kultūras centram.

  (MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 535 redakcijā)

  27.7 (Svītrots ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 7)

  27.8 Dotāciju par laikposmu no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim aprēķina, pamatojoties uz izglītības iestādes ievadītajiem datiem sistēmā par izglītojamo skaitu izglītības iestādē uz 2018. gada 1. septembri.

  (MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

  27.9 Dotācijas apmēru par laikposmu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam Latvijas Nacionālais kultūras centrs nosaka ne vēlāk kā līdz 2023. gada 15. janvārim, bet par laikposmu no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim − ne vēlāk kā līdz 2023. gada 15. septembrim.

  (MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 7 redakcijā)

  28. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035
  Valsts budžeta finansētās profesionālās ievirzes izglītības programmas

  (Pielikums MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 510 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 481)

  Nr.
  p.k.

  Izglītības programmu grupa

  Izglītības programmas veida kods

  Izglītības programmas veids

  1.

  Vizuāli plastiskā māksla

  20V

  profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības programmai

  2.

  Vizuāli plastiskā māksla

  30V

  profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei

  3.

  Mūzika un skatuves māksla (mūzika)

  10V

  profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus pamatizglītības pirmā posma programmai

  4.

  Mūzika un skatuves māksla (mūzika)

  20V

  profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības programmai

  5.

  Mūzika un skatuves māksla (deja)

  20V

  profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības programmai

  6.

  Mūzika un skatuves māksla (mūzika)

  30V

  profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei

  7.

  Mūzika un skatuves māksla (deja)

  30V

  profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei

  8.

  Mūzika un skatuves māksla (teātris)

  30V

  profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1035
  Pieteikums dotācijas saņemšanai un informācija par pedagoģisko likmju un pedagogu skaitu

  (Pielikums svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 553)

  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1035

  (Pielikums MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

  Pārskats par dotācijas izlietojumu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atlīdzības klasifikācijai
   KODI
  Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums 
  Pārskata gads 

  (euro)

  Izglītības iestādeNoslēgtā finansēšanas līgumaIzglītības pro-
  gram-
  mu grupas nosau-
  kums
  Izglī-
  tības pro-
  gram-
  mas kods (10V, 20V, 30V)
  Finansēts no valsts budžeta līdzekļiemPēc uzkrāšanas principa
  datumsnumursaudzēkņu skaitsfaktiski apmak-
  sāto peda-
  goģisko likmju skaits (pārskata periodā vidēji mēnesī)
  finanšu līdzekļu atlikums no iepriek-
  šējā perioda
  pārskata periodā saņemtais valsts finan-
  sējums
  kopā finanšu līdzekļi pārskata periodā (4. + 5.)izdevumi pārskata periodāAt-
  mak-
  sātā dotā-
  cija
  Līdzekļu atli-
  kums uz pār-
  skata peri-
  oda beigām
  (6.–14.)
  pārskata perioda sākumāpārskata perioda beigāsatal-
  gojums EKK 1119
  pie-
  maksa par darbu īpašos ap-
  stākļos, spe-
  ciālās pie-
  maksas EKK 1145
  piemaksa par personisko darba iegul-
  dījumu un darba kvalitāti EKK 1146
  pie-
  maksa par papildu darbu EKK 1147
  darba devēja valsts sociālās apdro-
  šinā-
  šanas obligātās iemaksas EKK 1210
  citi izde-
  vumi
  kopā (7. + 8. + 9. + 10. + 11. + 12.)
  ABCDE123456789101112131415

  A,B,C ailes izglītības iestāde aizpilda obligāti

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.