(1) Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr.695

  Rīgā 2012.gada 9.oktobrī (prot. Nr.56 18.§)
  Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē
  Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta piekto un septīto daļu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamām personām ar invaliditāti (turpmāk – izglītojamā persona) pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādē (izņemot speciālās izglītības iestādi, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta) piešķir no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai (turpmāk – asistenta pakalpojums), prasības asistentam, kā arī asistenta pakalpojumam nepieciešamā valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību.

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

  2. Asistenta pakalpojums ietver atbalstu izglītojamai personai, nodrošinot to darbību izpildi, kuras tā nespēj veikt patstāvīgi, – pārvietoties izglītības iestādē un veikt pašaprūpi.

  3. Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

  4. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, izglītojamā persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz izglītības iestādē iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, norādot darbības, kuru veikšanai nepieciešams asistenta pakalpojums. Iesniegumā var norādīt asistenta pakalpojuma sniedzēju. Ja asistenta pakalpojums nepieciešams izglītojamai personai ar I vai II invaliditātes grupu, izglītojamā persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniegumam pievieno pašvaldības sociālā dienesta veikto asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtējumu vai iesniegumā informē izglītības iestādi par šāda novērtējuma esību.

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

  5. Izglītības iestāde izskata iesniegumu, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, tai skaitā no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – valsts komisija) un pašvaldības sociālā dienesta, kā arī pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un informē par to izglītojamo personu un tās likumisko pārstāvi.

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

  6. Izglītības iestāde ar asistentu noslēdz līgumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu izglītojamai personai. Līgumā norāda asistenta pakalpojuma sniegšanas vietu un laiku, atlīdzību par asistenta pakalpojumu un atlīdzības samaksas kārtību. Ar līguma nosacījumiem iepazīstina izglītojamo personu un tās likumisko pārstāvi.

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

  7. Izglītības iestāde informāciju par izglītojamo personu, kurai nepieciešams asistenta pakalpojums izglītības iestādē, ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma).

  8. Ja valsts komisijas atzinumā par īpašas kopšanas nepieciešamību izglītojamai personai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ir veiktas izmaiņas, valsts komisija pēc saskaņošanas ar izglītojamo personu vai tās likumisko pārstāvi par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā informē izglītības iestādi.

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

  8.1 Ja pašvaldības sociālais dienests ir veicis izmaiņas asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtējumā, sociālais dienests pēc saskaņošanas ar izglītojamo personu vai tās likumisko pārstāvi par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā informē izglītības iestādi.

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

  9. No valsts budžeta apmaksāta asistenta pakalpojuma stundu skaits mēnesī nepārsniedz normālā darba laika stundu skaitu attiecīgajā mēnesī.

  (MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

  10. Aprēķinot asistenta pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ņem vērā:

  10.1. izglītojamo personu skaitu izglītības iestādē, kurām piešķirts asistenta pakalpojums;

  10.2. valsts nodrošināto atlīdzību par vienu asistenta pakalpojuma stundu 5,42 euro apmērā, tai skaitā darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli;

  10.3. (svītrots ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 426);

  10.4. mācību dienu skaitu attiecīgajā mācību gadā, ja izglītojamā persona apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, vai darba dienu skaitu attiecīgajā kalendāra gadā, ja izglītojamā persona apgūst pirmsskolas izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu;

  10.5. apmaksāto stundu skaitu periodā, par kuru pārskaita finansējumu.

  (Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 780; MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 426; MK 31.01.2023. noteikumiem Nr. 47; MK 11.04.2023. noteikumiem Nr. 188; MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 758)

  11. Finanšu līdzekļus, kas asistenta pakalpojuma nodrošināšanai paredzēti pašvaldību izglītības iestādēm, ministrija piešķir attiecīgajai pašvaldībai. Finanšu līdzekļus, kas asistenta pakalpojuma nodrošināšanai paredzēti valsts dibinātajām izglītības iestādēm un privātajām izglītības iestādēm, ministrija piešķir attiecīgajai izglītības iestādei.

  (Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 780)

  12. Ministrija veic avansa maksājumu 80 procentu apmērā no finansējuma, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 10. punktam. Avansa maksājumu pārskaita:

  12.1. līdz attiecīgā gada 30.septembrim – par laikposmu no 1.septembra līdz 31.decembrim, ņemot vērā informācijas sistēmā esošo informāciju par asistenta pakalpojuma nepieciešamību uz 15.septembri;

  12.2. līdz attiecīgā gada 30.janvārim – par laikposmu no 1.janvāra līdz 31.martam, ņemot vērā informācijas sistēmā esošo informāciju par asistenta pakalpojuma nepieciešamību uz 1.janvāri;

  12.3. līdz attiecīgā gada 30.aprīlim – par laikposmu no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, ņemot vērā informācijas sistēmā esošo informāciju par asistenta pakalpojuma nepieciešamību uz 1.aprīli;

  12.4. līdz attiecīgā gada 30.jūlijam – par laikposmu no 1.jūlija līdz 31.augustam, ņemot vērā informācijas sistēmā esošo informāciju par asistenta pakalpojuma nepieciešamību uz 1.jūliju.

  (Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 780)

  13. Pašvaldības, valsts dibinātās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes pārskatu par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai (turpmāk – pārskats) (2. pielikums) iesniedz šādā kārtībā:

  13.1. līdz attiecīgā gada 10.janvārim – par iepriekšējā gada periodu no 1.septembra līdz 31.decembrim;

  13.2. līdz attiecīgā gada 10.aprīlim – par kārtējā gada periodu no 1.janvāra līdz 31.martam;

  13.3. līdz attiecīgā gada 10.jūlijam – par kārtējā gada periodu no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam;

  13.4. līdz attiecīgā gada 10.septembrim – par kārtējā gada periodu no 1.jūlija līdz 31.augustam.

  (Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 780)

  14. Pašvaldības, valsts dibinātās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes pārskatu aizpilda, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

  (MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 780 redakcijā)

  15. Ministrija pēc pārskata saņemšanas veic finansējuma pārrēķinu saskaņā ar pārskatā norādīto faktisko finanšu līdzekļu izlietojumu. Ministrija ietur finansējuma atlikumu, ja izmaksātā avansa summa pārsniedz faktiski veiktos izdevumus asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, vai izmaksā papildu finansējumu, ņemot vērā šo noteikumu 10. punktā minēto aprēķinu, ja izmaksātā avansa summa ir mazāka nekā faktiski veiktie izdevumi asistenta pakalpojuma nodrošināšanai. Finansējuma atlikumu vai pārtēriņu uz pārskata perioda beigām, kas izveidojies pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, ministrija ņem vērā, veicot nākamā perioda maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 12. punktā minētajiem finansējuma pārskaitījuma termiņiem. Finansējuma atlikumu vai pārtēriņu uz pārskata perioda beigām, kas izveidojies valsts dibinātajām izglītības iestādēm, ministrija ņem vērā, veicot nākamā perioda maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 12.1., 12.3. un 12.4. apakšpunktā minētajiem finansējuma pārskaitījuma termiņiem.

  (MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 780 redakcijā)

  16. Finansējumu par laikposmu no 2012.gada 1.septembra līdz 31.decembrim ministrija aprēķina, ja informāciju par izglītojamām personām, kurām nepieciešams asistenta pakalpojums, pašvaldība vai izglītības iestāde ievieto informācijas sistēmā vai iesniedz ministrijā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Finansējumu izmaksā līdz 2012.gada 15.decembrim.

  16.1 Šo noteikumu 10.2. apakšpunktu, kas nosaka valsts nodrošināto atlīdzību par vienu asistenta pakalpojuma stundu 4,79 euro apmērā, piemēro no 2023. gada 1. janvāra.

  (MK 31.01.2023. noteikumu Nr. 47 redakcijā)

  17. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 18.oktobrī.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2012. gada 9. oktobra
  noteikumiem Nr. 695
  Asistenta pakalpojuma izcenojums vienai stundai 2021. gadā

  (Pielikums svītrots ar MK 29.06.2020. noteikumiem Nr. 426)

  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2012. gada 9. oktobra
  noteikumiem Nr. 695

  (Pielikums MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

  Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai
   

  KODS

  Pašvaldības nosaukums 
  Valsts izglītības iestāde 
  Privātā izglītības iestāde 
    
  Pārskata gads 
  Pārskata periods 
   

  Pārskata mēnesis

  Finansējuma atlikums (+)/
  pārtēriņš (–) uz pārskata perioda sākumu

  Izglītojamo skaits, kuriem apmaksāts asistenta pakalpojums

  Asistentu skaits

  Faktiski nostrādāto stundu skaits pārskata periodā

  Pārskata periodā saņemtais finansējums

  Pārskata periodā izlietotais finansējums, euro

  Finansējuma atlikums (+)/
  pārtēriņš (–) uz pārskata perioda beigām
  (1. + 5. – 6.)

  A

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Iepriekšējā pārskata perioda korekcija       

  Janvāris

         

  Februāris

         

  Marts

         
  KOPĀ       
  Iepriekšējā pārskata perioda korekcija       

  Aprīlis

         

  Maijs

         

  Jūnijs

         
  KOPĀ       
  Iepriekšējā pārskata perioda korekcija       

  Jūlijs

         

  Augusts

         
  KOPĀ       
  Iepriekšējā pārskata perioda korekcija       

  Septembris

         

  Oktobris

         

  Novembris

         

  Decembris

         
  KOPĀ       

  ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS,
  IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.