(1) Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:00
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 495

  Rīgā 2015. gada 25. augustā (prot. Nr. 41 22. §)
  Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā
  Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma
  7. panta 11. punktu un 15.1 panta 1.1 daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā profesionālās izglītības iestādei, kura īsteno mākslas, mūzikas vai dejas profesionālās vidējās izglītības programmas un profesionālās ievirzes izglītības programmas (turpmāk – izglītības iestāde), piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā (turpmāk – kompetences centrs).

  2. Kompetences centra statusu piešķir izglītības iestādei, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

  2.1. izglītības iestādē attiecīgā mācību gada 1. oktobrī ir:

  2.1.1. ne mazāk par 400 izglītojamiem, tai skaitā ne mazāk par 90 izglītojamiem profesionālās vidējās izglītības programmās – profesionālās vidējās izglītības iestādē, kurā apgūst izglītības programmas mākslā vai dizainā;

  2.1.2. ne mazāk par 300 izglītojamiem, tai skaitā ne mazāk par 90 izglītojamiem profesionālās vidējās izglītības programmās – profesionālās vidējās izglītības iestādē, kurā apgūst izglītības programmas mūzikā vai dejā;

  2.1.3. ne mazāk par 500 izglītojamiem, tai skaitā ne mazāk par 190 izglītojamiem profesionālās vidējās izglītības programmās – profesionālās vidējās izglītības iestādē, kurā apgūst izglītības programmas divās vai vairākās nozarēs (mākslā, dizainā, mūzikā vai dejā);

  2.2. pēdējo divu mācību gadu laikā izglītības iestāde nodrošina šādus kvalitātes kritērijus:

  2.2.1. ne mazāk kā 70 procentiem izglītojamo, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par septiņām ballēm;

  2.2.2. izglītojamo centralizēto eksāmenu rezultātu vērtējums vispārizglītojošajos priekšmetos vidēji izglītības iestādē nav bijis zemāks par 50 procentiem;

  2.2.3. nepietiekama mācību sasniegumu vērtējuma vai neattaisnotu mācību kavējumu, vai nepareizas karjeras izvēles dēļ ir atskaitīti ne vairāk kā astoņi procenti no izglītojamiem, kuri mācās attiecīgajā izglītības iestādē;

  2.3. izglītības iestāde piedalās kultūras dzīvē, organizējot publiskus kultūras pasākumus – izstādes, koncertus, konkursus un citus radošus projektus, tai skaitā mācību prakses ietvaros;

  2.4. izglītības iestāde atbilstoši īstenojamām izglītības programmām sadarbojas ar darba devējiem, tai skaitā:

  2.4.1. ir saņēmusi darba devēju apstiprinošu rakstisku viedokli par īstenoto sadarbību;

  2.4.2. nodrošina kultūras nozarē strādājošo profesionālo tālākizglītību un pilnveidi;

  2.4.3. nodrošina mācību prakses vietas mūzikas un skatuves mākslas, dizaina un mākslas nozares profesionālās vidējās izglītības programmu izglītojamiem atbilstoši licencētajai profesionālās izglītības programmai;

  2.5. sadarbībā ar nozares organizācijām un komersantiem izglītības iestāde nozarē, kurā tā īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas (turpmāk – atbilstošā nozare), veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, tai skaitā:

  2.5.1. izstrādā profesionālās izglītības programmu saturu atbilstošo nozaru profesijās;

  2.5.2. nodrošina pedagogu pieredzes apmaiņu un stažēšanos gan valsts, gan starptautiskā līmenī;

  2.5.3. organizē seminārus, konferences, konkursus, olimpiādes un metodiskos pasākumus izglītojamiem un pedagogiem gan valsts, gan starptautiskā līmenī;

  2.5.4. izstrādā mācību un metodiskos materiālus izglītojamiem un pedagogiem un publicē tos izglītības iestādes tīmekļvietnē;

  2.5.5. nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu;

  2.6. nodrošina karjeras izglītības pasākumu īstenošanu karjeras vadības prasmju apguvei un individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības un nodarbinātības izvēlei;

  2.7. piedalās Eiropas Savienības fondu vai citos ārvalstu finanšu instrumentu finansētajos projektos;

  2.8. piedāvā iespējas izglītojamo dalībai starptautiskajās apmaiņas programmās, kā arī praksi Eiropas Savienības programmu ietvaros;

  2.9. nodrošina izglītojamo dalību nacionālos un starptautiskos konkursos un festivālos.

  II. Kompetences centra statusa piešķiršana

  3. Izglītības iestāde iesniedz Kultūras ministrijā (turpmāk – ministrija) iesniegumu par kompetences centra statusa piešķiršanu (turpmāk – iesniegums) un šo noteikumu 2. punktā minētos kritērijus apstiprinošos dokumentus. Ja iesniegumu iesniedz izglītības iestāde, kura nav ministrijas padotībā, tā papildus iesniedz iestādes dibinātāja saskaņojumu.

  4. Kultūras ministrija iesniegumu nosūta Latvijas Nacionālajam kultūras centram (turpmāk – centrs) izskatīšanai un atzinuma sniegšanai. Centrs mēneša laikā izskata iesniegumu un sniedz ministrijai atzinumu par kompetences centra statusa piešķiršanu, ja izglītības iestāde atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem. Ja nepieciešams, centrs lūdz izglītības iestādei precizēt sniegto informāciju, nosakot termiņu, ne mazāku par vienu mēnesi, un atkārtoti izskata iesniegumu noteiktajā termiņā.

  5. Vērtējot izglītības iestādes atbilstību šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, centrs pamatojas uz Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem, bet, vērtējot atbilstību šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, – uz centra un Valsts izglītības un satura centra datu bāzēs esošajiem datiem attiecīgā mācību gada 1. oktobrī.

  6. Centram, izskatot iesniegumu, un ministrijai, gatavojot priekšlikumu Ministru kabinetam par kompetences centra statusa piešķiršanu, ir tiesības apmeklēt izglītības iestādi, kā arī iepazīties ar šo noteikumu 2. punktā norādīto informāciju.

  7. Ministrija, pamatojoties uz centra atzinumā norādītajiem apsvērumiem par izglītības iestādes atbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem, ja atbilstoši gadskārtējam valsts budžeta likumam ministrijas vai pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums kompetences centra darbības nodrošināšanai, divu nedēļu laikā sagatavo priekšlikumu par kompetences centra statusa piešķiršanu profesionālās izglītības iestādei un iesniedz to Ministru kabinetā.

  8. Ja izglītības iestāde, kas pretendē uz kompetences centra statusu, ir izveidota reorganizācijas kārtībā un tā ir reorganizēto izglītības iestāžu saistību un tiesību pārņēmēja, vērtējot tās atbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem, centrs ņem vērā reorganizēto izglītības iestāžu darbības rādītājus pēdējo divu mācību gadu laikā.

  9. Izglītības iestāde, kurai piešķirts kompetences centra statuss, katru gadu līdz 15. oktobrim iesniedz centrā informāciju, kas apliecina izglītības iestādes atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem uz attiecīgā gada 1. oktobri.

  10. Izglītības iestāde, kurai uzsākta kompetences centra statusa piešķiršana vai kurai kompetences centra statuss ir piešķirts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, apliecinājumu par atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu iesniedz centrā.

  III. Kompetences centra statusa anulēšana

  11. Ja kompetences centrs divus gadus pēc kārtas neatbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem vai nepilda šo noteikumu 9. punktā minēto prasību, centrs sagatavo atzinumu par kompetences centra statusa anulēšanu un nosūta to ministrijai.

  12. Ministrija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minētā atzinuma saņemšanas, pamatojoties uz tajā norādītajiem apsvērumiem par izglītības iestādes neatbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem, iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumu par kompetences centra statusa anulēšanu attiecīgajai izglītības iestādei.

  IV. Noslēguma jautājums

  13. Iesniegumus, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā iesnieguma iesniegšanas dienā.

  Ministru prezidente Laimdota Straujuma

  Kultūras ministre Dace Melbārde

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.