(1) Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 216

  Rīgā 2018. gada 17. aprīlī (prot. Nr. 20 20. §)
  Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
  14. panta 40. punktu un 52. panta ceturto daļu

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistītajiem pedagogiem, kuri pašvaldības vispārējās izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā zaudē pedagoga darbu (turpmāk – pedagogs), piešķir valsts sociālo atbalstu (turpmāk – sociālais atbalsts);

  1.2. institūciju, kas administrē sociālā atbalsta izmaksu un tās pārtraukšanu;

  1.3. kārtību, kādā veicamas un reģistrējamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai.

  2. Finansējuma piešķiršanu sociālā atbalsta izmaksai administrē Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija). Sociālā atbalsta izmaksu un tās pārtraukšanu administrē reorganizētās vai likvidētās izglītības iestādes dibinātājs – pašvaldība. Sociālā atbalsta saņēmēju valsts pensiju un bezdarba gadījumu apdrošināšanai reģistrē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – aģentūra).

  3. Pedagogam, kas atbilst Izglītības likuma 52. panta otrajā un trešajā daļā minētajiem kritērijiem, ir tiesības saņemt sociālo atbalstu līdz sešiem mēnešiem vidējās izpeļņas apmērā, no kura ieturētas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai atbilstoši noteikumiem par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, šādā kārtībā:

  3.1. sociālais atbalsts par trim mēnešiem vidējās izpeļņas apmērā tiek izmaksāts ne vēlāk kā trešajā mēnesī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas;

  3.2. sociālais atbalsts par vienu mēnesi vidējās izpeļņas apmērā tiek izmaksāts attiecīgi ceturtajā, piektajā un sestajā mēnesī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

  4. Lai saņemtu sociālo atbalstu, pedagogs divu mēnešu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas iesniedz pašvaldībā, kura ir reorganizētās vai likvidētās izglītības iestādes dibinātājs (turpmāk – pašvaldība), iesniegumu par sociālā atbalsta piešķiršanu (1. pielikums) (turpmāk – iesniegums). Iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato pedagoga darba stāža atbilstību Izglītības likuma 52. panta otrajā daļā minētajām prasībām.

  5. Iesniegumu var iesniegt personīgi, kā arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

  6. Pašvaldība pārbauda iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietverto ziņu patiesumu un divu nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par sociālā atbalsta piešķiršanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai atteikumu to piešķirt.

  7. Pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sociālo atbalstu vai sociālā atbalsta izmaksas pārtraukšanu, ja pedagogs neatbilst vai vairs neatbilst Izglītības likuma 52. panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem vai Izglītības likuma 52. panta trešajā daļā minētajos gadījumos.

  8. Ja pedagogs pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas sācis strādāt algotu darbu, uzsācis komercdarbību vai saimniecisko darbību vai pedagogam piešķirta vecuma pensija vai bezdarbnieka pabalsts, sociālā atbalsta izmaksu pārtrauc attiecīgi ar nākamo mēnesi.

  9. Pedagogam ir pienākums ne vēlāk kā triju dienu laikā paziņot pašvaldībai, ja viņam ir zudis pamats sociālā atbalsta saņemšanai atbilstoši Izglītības likuma 52. panta otrajā un trešajā daļā minētajiem kritērijiem.

  10. Pašvaldība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā rakstveidā paziņo pedagogam par sociālā atbalsta piešķiršanu un tā apmēru, atsevišķi norādot pedagogam izmaksājamo sociālā atbalsta apmēru un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu apmēru pensiju un bezdarba apdrošināšanai, par atteikumu piešķirt sociālo atbalstu vai sociālā atbalsta izmaksas pārtraukšanu.

  11. Šo noteikumu 10. punktā minēto lēmumu pedagogs var apstrīdēt pašvaldības domē. Domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  12. Pašvaldība, izmantojot Valsts kases informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" (turpmāk – ePārskatu sistēma), piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sociālā atbalsta piešķiršanu iesniedz ministrijā pieprasījumu sociālā atbalsta saņemšanai pirmajiem trim mēnešiem (2. pielikums). Pašvaldība pieprasījumu par ceturto, piekto un sesto mēnesi ministrijā iesniedz katrā attiecīgajā mēnesī līdz 15. datumam.

  13. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izvērtē un apstiprina finansējuma apjomu un pārskaita pašvaldībai finansējumu sociālā atbalsta nodrošināšanai. Ministrija finansējuma apstiprinājuma dienā atzīst saistības un finansējuma saņēmējs – prasības.

  14. Pašvaldība izmaksā pedagogam sociālo atbalstu, kā arī veic valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu pensiju un nodarbinātības speciālajos budžetos atbilstoši attiecīgajam gadam noteiktajam valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmju sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem par pirmajiem trim mēnešiem vienā reizē, no ceturtā līdz sestajam mēnesim – katrā attiecīgajā mēnesī.

  15. Pašvaldība, izmantojot ePārskatu sistēmu, mēneša laikā pēc sociālā atbalsta izmaksu pabeigšanas iesniedz ministrijai pārskatu par sociālā atbalsta izmaksu izlietojumu (3. pielikums).

  16. Ministrija pārbauda pašvaldības iesniegto pārskatu par sociālā atbalsta izmaksu izlietojumu un akceptē to, ja informācija atbilst šo noteikumu prasībām. Ja nepieciešams, ministrija var pieprasīt papildu informāciju par finansējuma izlietojumu.

  17. Ja sociālā atbalsta izmaksai piešķirtais finansējums nav izmantots pilnībā un izveidojies atlikums, pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tam, kad informācijas sistēmā "ePārskati" akceptēts šo noteikumu 15. punktā minētais pārskats, pārskaita atlikumu uz ministrijas norādīto kontu.

  18. Pašvaldība, izmantojot ePārskatu sistēmu, iesniedz aģentūrai informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas veiktas par pedagogiem, kuri saņem sociālo atbalstu (4. pielikums):

  18.1. par pirmajiem trim mēnešiem pēc finansējuma saņemšanas;

  18.2. no ceturtā līdz sestajam mēnesim – katru mēnesi.

  19. Aģentūra, pamatojoties uz ePārskatu sistēmu saņemto informāciju par pedagogiem, kuriem izmaksāts sociālais atbalsts, reģistrē šīs personas kā valsts pensiju un bezdarba gadījumu apdrošināšanai pakļautas personas. Aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai periodā, par kuru personai nav piešķirta vecuma pensija vai bezdarbnieka pabalsts, vai persona nav sociāli apdrošināta kā darba ņēmējs, pašnodarbinātais vai autoratlīdzības saņēmējs saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", vai persona saņem slimības pabalstu.

  20. Ja pedagogs ir sociāli apdrošināms no valsts pamatbudžeta vai speciālajiem budžetiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", aģentūra reģistrē iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai kā par bijušo pedagogu, kas saņem Izglītības likumā noteikto sociālo atbalstu.

  21. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts sociālā atbalsta saņēmējiem ir piešķirtā sociālā atbalsta apmērs.

  22. Ja par sociālā atbalsta saņēmējiem veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai, bet tās nav reģistrētas sakarā ar to, ka personai ir piešķirta vecuma pensija vai bezdarbnieka pabalsts, vai persona ir sociāli apdrošināta kā darba ņēmējs, pašnodarbinātais vai autoratlīdzības saņēmējs saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", aģentūra gada laikā minētās iemaksas atmaksā attiecīgajai pašvaldībai.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 17. aprīļa
  noteikumiem Nr. 216
     domei
    (pašvaldības nosaukums) 
    
   (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis)
  IESNIEGUMS

  Lūdzu piešķirt man valsts sociālo atbalstu pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas __________________ skolā, kura ar pašvaldības lēmumu Nr. _____ (datums) likvidēta/reorganizēta. Apliecinu, ka atbilstu šādiem Izglītības likuma 52. panta otrajā un trešajā daļā minētajiem kritērijiem (atzīmēt ar X atbilstošo):

   1)līdz pensijas vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" ir mazāk nekā trīs gadi;
   2)es negūstu ienākumus no algota darba, komercdarbības vai saimnieciskās darbības;
   3)es nesaņemu bezdarbnieka pabalstu;
   4)es nesaņemu vecuma pensiju;
   5)kopējais pedagoga darba stāžs valsts un pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās izglītības programmas, man ir vismaz 25 gadi;
   6)pēdējie pieci gadi pirms izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas nostrādāti pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas.

  Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (atzīmēt ar X vajadzīgo):

   1)dokuments, kas apliecina, ka kopējais pedagoga darba stāžs valsts un pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās izglītības programmas, ir vismaz 25 gadi1;
   2)dokuments, kas apliecina, ka pēdējie pieci gadi pirms izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas nostrādāti pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas2.
   
  Kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs sociālā atbalsta saņemšanai
   

  Apliecinu, ka iesniegtie dati ir patiesi, un neiebilstu to izmantošanai lēmuma pieņemšanā par sociālā atbalsta piešķiršanu.

     
  (datums3) (paraksts3)

  Piezīmes.

  1 Darba līgumi, darba grāmatiņa, izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta un citi darba stāžu apliecinoši dokumenti.

  2 Izziņa nav nepieciešama, ja pēdējo piecu gadu laikā pedagogs strādājis reorganizētajā/likvidētajā izglītības iestādē.

  3 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 17. aprīļa
  noteikumiem Nr. 216
  Pieprasījums valsts sociālā atbalsta saņemšanai pedagogiem
  Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumiem Nr. 216 "Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem"Veidlapa Nr. 15_PVSS

  Pieprasījums valsts sociālā atbalsta saņemšanai pedagogiem

   KODI
  Pašvaldības nosaukums

   

  Pārskata gads

   

  Pārskata periods

   

  (euro, centi)


  Atbalsta saņēmējavārds, uzvārds

   


  Personaskods

   

  Periods, par kuru piešķir atbalstu

  Sešu mēnešu vidējā izpeļņa

  Aprēķinātā atbalsta apmērs, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksuValsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
  ABC123
        
  Kopā:  
   
  Pašvaldības rekvizīti:
  Juridiskās personas nosaukums 
  Norēķinu konta numurs Valsts kasē 
   
  Informācijas sagatavotājs:
  Vārds, uzvārds 
  Tālrunis 

  Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 17. aprīļa
  noteikumiem Nr. 216
  Pārskats par sociālā atbalsta izmaksu izlietojumu
  Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumiem Nr. 216 "Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem"Veidlapa Nr. 15_SAII

  Pārskats par sociālā atbalsta izmaksu izlietojumu

   KODI
  Pašvaldības nosaukums  
  Pārskata gads

   

  Pārskata periods

   

  (euro, centi)

  SAF

  Saņemtais finansējums

   

   
  IZF

  Izlietotais finansējums

   

   
  ATL

  Atlikums

   

   
   
  Informācijas sagatavotājs:
  Vārds, uzvārds 
  Tālrunis 

  Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 17. aprīļa
  noteikumiem Nr. 216
  Informācija par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas veiktas par pedagogiem, kuri saņem valsts sociālo atbalstu
  Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumiem Nr. 216 "Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem"Veidlapa Nr. 15_VSA

  Informācija par pedagogu(-iem),
  kas saņem valsts sociālo atbalstu

   KODI
  Pašvaldības nosaukums

   

  Pārskata gads

   

  Pārskata periods

   

  (euro, centi)


  Atbalsta saņēmējavārds, uzvārds

   


  Personaskods

   

  Periods, par kuru izmaksāts atbalsts

  Aprēķinātā atbalsta apmērs

  Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmērs
  no
  (dd.mm.gggg.)
  līdz
  (dd.mm.gggg.)
  ABCD12
        
  Kopā:  

  Ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem:

  Valsts sociālās apdrošināšanas veidiDatums, kad maksājums veiktsMaksājuma dokumenta numursSumma (euro, centi)
  ABC1
  Valsts pensiju apdrošināšana   
  Sociālā apdrošināšana bezdarba gadījumam   
   
  Pašvaldības rekvizīti:
  Juridiskās personas nosaukums  
   
  Informācijas sagatavotājs:
  Vārds, uzvārds  
  Tālrunis  

  Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.