(1) Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr.253

  Rīgā 2006.gada 4.aprīlī (prot. Nr.19 21.§)
  Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes
  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 15.punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo (turpmāk - izglītojamais) izglītošanās (turpmāk - mācības) ārpus izglītības iestādes izglītojamā dzīvesvietā (turpmāk - mājas) vai stacionārā ārstniecības iestādē (turpmāk - slimnīca).

  2. Mācības organizē saskaņā ar vispārējās izglītības programmu atbilstoši individuālajam izglītības programmas apguves plānam.

  (MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

  3. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ilgstoši slimojošiem bērniem organizē pašvaldības izglītības speciālists vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde, nodrošinot vecākiem (aizbildņiem) metodisku palīdzību pašvaldību pirmsskolas konsultatīvajā centrā vai izglītības iestādē, kura īsteno piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai.

  (MK 04.08.2009. noteikumu Nr.856 redakcijā)

  4. Ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli, mācību slodzi nosaka atbilstoši izglītojamā individuālajam izglītības programmas apguves plānam.

  (MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

  5. Izglītības iestāde, kurā izglītojamais mācās, viņa slimošanas laikā mājās vai slimnīcā nodrošina mācību priekšmetos (kursos) saņemtā vērtējuma ierakstīšanu izglītojamā klases žurnālā, kā arī pārceļ viņu nākamajā klasē un izsniedz attiecīgos izglītības dokumentus.

  (MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

  II. Mācību organizēšana mājās

  6. Ja veselības stāvokļa dēļ izglītojamais ilgāk par mēnesi nespēj apmeklēt izglītības iestādi, mācības organizē mājās.

  7. Mācības mājās organizē saskaņā ar pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kas pamatojas uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu.

  (MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

  8. Izglītojamajiem, izņemot izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācības mājās organizē uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem. Ja minēto termiņu nepieciešams pagarināt, veic atkārtotu izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi.

  (MK 21.05.2013. noteikumu Nr.260 redakcijā)

  8.1 Izglītojamajam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli, mācības mājās organizē pastāvīgi.

  (MK 21.05.2013. noteikumu Nr.260 redakcijā)

  9. Pamatojoties uz pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamā mācību organizēšanu mājās, izglītības iestādes vadītājs nodrošina individuālu izglītības programmas apguves plānu noteiktam termiņam atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim un izglītības programmai, kuru apgūst izglītojamais, un norīko pedagogus, kuri norādītajā termiņā attiecīgo mācību priekšmetu (kursu) māca izglītojamā mājās.

  (MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

  10. Ja izglītojamais nedzīvo tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura ir izglītības iestādes dibinātāja, pēc izglītības iestādes vai vecāku (aizbildņu) pieprasījuma mācības mājās var organizēt izglītojamā dzīvesvietai atbilstošā pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde vai pašvaldības izglītības speciālists.

  (MK 04.08.2009. noteikumu Nr.856 redakcijā)

  11. Atbilstošā mācību priekšmeta (kursa) pedagogs, kurš māca izglītojamo mājās, veic ierakstu izglītības iestādes noteiktajā dokumentā informācijas apmaiņai ar bērna likumisko pārstāvi un pilngadīgo izglītojamo atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju.

  (MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

  12. Atbilstošā mācību priekšmeta (kursa) pedagogs, kurš māca izglītojamo mājās, katru mēnesi iesniedz pārskatu izglītības iestādē. Pārskatā ietveramo informāciju un tā iesniegšanas kārtību nosaka izglītības iestādes vadītājs.

  (MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

  13. Vecāku (aizbildņu) pienākums ir atbilstoši spējām un finansiālajām iespējām nodrošināt mājās piemērotus mācību apstākļus (mācību vieta, mācību grāmatas un piederumi), kā arī sekmēt pedagoga norādījumu un ieteikumu izpildi.

  III. Mācību organizēšana slimnīcā

  14. Ja, pamatojoties uz ārstējošā ārsta atzinumu, paredzams, ka izglītojamam veselības stāvokļa dēļ būs jāpaliek slimnīcā ilgāk par divām nedēļām, mācības organizē slimnīcā. Mācības slimnīcā uzsākamas, ja atbilstoši ārstējošā ārsta atzinumam to pieļauj izglītojamā veselības stāvoklis.

  15. Mācības izglītojamiem, kuri ārstējas slimnīcā, organizē pašvaldības izglītības speciālists vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde, kuras administratīvajā teritorijā atrodas slimnīca, un slimnīcas vadītājs.

  (Grozīts ar MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.856)

  16. Pašvaldības izglītības speciālists vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde, kuras administratīvajā teritorijā atrodas slimnīca, nosaka izglītības iestādi(-es), kas organizē mācības izglītojamajiem, kuri ārstējas slimnīcā.

  (Grozīts ar MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.856)

  17. Pēc izglītojamā ievietošanas slimnīcā:

  17.1. slimnīcas vadītājs divu dienu laikā pēc ārstējošā ārsta atzinuma saņemšanas sniedz pašvaldības izglītības speciālistam vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestādei informāciju par ilgstoši slimojošiem izglītojamiem;

  17.2. pašvaldības izglītības speciālista vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes noteiktās izglītības iestādes direktors nodrošina individuāla mācību plāna izstrādi noteiktam termiņam atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim un izglītības programmai, kuru apgūst izglītojamais, un norīko pedagogus, kuri norādītajā termiņā attiecīgo mācību priekšmetu (kursu) māca slimnīcā;

  17.3. slimnīcas nodaļas vadītājs kopīgi ar ārstējošo ārstu, ievērojot izglītojamā veselības stāvokli, nosaka mācību laiku un kārtību un izdara attiecīgu ierakstu izglītojamā slimības vēsturē.

  (Grozīts ar MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.856; MK 23.08.2022. noteikumiem Nr. 519)

  18. Atbilstošā mācību priekšmeta (kursa) pedagogs, kurš māca izglītojamo slimnīcā, veic ierakstu izglītības iestādes noteiktajā dokumentā informācijas apmaiņai ar bērna likumisko pārstāvi un pilngadīgo izglītojamo atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju.

  (MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

  19. Atbilstošā mācību priekšmeta (kursa) pedagogs, kurš māca izglītojamo slimnīcā, katru mēnesi iesniedz pārskatu izglītības iestādes vadītājam. Pārskatā ietveramo informāciju un tā iesniegšanas kārtību nosaka izglītības iestādes vadītājs.

  (MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

  20. Slimnīcas vadītājs ir atbildīgs par konkrētās slimnīcas iespējām nodrošināt mācību darbam atbilstošus apstākļus (mācību telpa, mācību literatūras un mācību līdzekļu glabāšanas un izmantošanas nodrošināšana).

  21. Izglītojamiem mācības organizē individuāli vai grupās. Ja slimnīcas nodaļā ir četri līdz divpadsmit 1.-4.klases izglītojamie, organizējama klase - komplekts.

  22. Pēc izglītojamā izrakstīšanas no slimnīcas izglītības iestāde, kas organizē mācības slimnīcā, pēc tās izglītības iestādes pieprasījuma, kurā mācās izglītojamais, izsniedz izziņu, norādot izglītojamā snieguma vērtējumus visos mācību priekšmetos (kursos).

  (MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

  Ministru prezidents A.Kalvītis

  Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.