(1) Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:03
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.
  Ministru kabineta noteikumi Nr.146

  Rīgā 2011.gada 22.februārī (prot. Nr.11 10.§)
  Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci
  Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 29.1 panta trešo daļu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei (turpmāk – profesionālā kompetence).

  2. Noteikumi neattiecas uz profesijām, kuru profesionālās kompetences novērtēšanu regulē speciālie normatīvie akti.

  3. Profesionālo kompetenci novērtē akreditēta izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs, kam Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests) ir deleģējis veikt šo uzdevumu (turpmāk – profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija).

  4. Profesionālās kompetences novērtēšanas institūciju un profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kurās attiecīgā profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija novērtē profesionālo kompetenci, dienests publicē tīmekļa vietnē (www.ikvd.gov.lv).

  5. Profesionālo kompetenci novērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

  6. Persona, kura vēlas, lai novērtē tās profesionālo kompetenci (turpmāk – pretendents), iesniedz profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai (pielikums). Iesniegumam obligāti pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

  7. Ja neviena no šo noteikumu 4.punktā minētajā sarakstā iekļautajām profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijām neveic profesionālās kompetences novērtēšanu pretendenta izvēlētajā profesionālajā kvalifikācijā, pretendents iesniedz dienestā iesniegumu ar lūgumu organizēt profesionālās kompetences novērtēšanu šajā kvalifikācijā.

  8. Dienests mēneša laikā no šo noteikumu 7.punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par konkrētā pretendenta profesionālās kompetences novērtēšanas procesa organizēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai akreditētās profesionālās izglītības programmās un par pieņemto lēmumu rakstiski informē pretendentu.

  (Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.663)

  9. Pirms šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu iesniegšanas profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija bez maksas nodrošina pretendentam konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu.

  10. Pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija organizē un īsteno profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai akreditētās profesionālās izglītības programmās, nodrošinot pretendentam iespēju profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtot attiecīgajā izglītības programmā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, kas tiek organizēts tuvākajā laikā.

  (Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.663)

  11. Pēc pretendenta rakstiska lūguma profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija organizē un īsteno profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai akreditētās profesionālās izglītības programmās divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

  (Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.663)

  12. Ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, viņam ir tiesības kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu citā profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas norādītā laikā. Šajā gadījumā pretendents maksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atkārtoti nemaksā. Pretendents par neierašanos un neierašanās iemesliem informē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisiju (turpmāk – eksaminācijas komisija) līdz profesionālās kvalifikācijas eksāmena sākumam. Par to, vai neierašanās iemesli atzīstami par attaisnojošiem, lemj eksaminācijas komisija, un attiecīgais lēmums tiek norādīts profesionālās kompetences novērtēšanas protokolā.

  (Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.663)

  13. Ja pretendents neierodas uz profesionālās kvalifikācijas eksāmenu neattaisnojošu vai eksaminācijas komisijai nezināmu iemeslu dēļ, samaksāto maksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu neatmaksā.

  14. Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņēmis atzīmi, mazāku par "5 – viduvēji", vai kuru neapmierina vērtējums, ir tiesības kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai akreditētās profesionālās izglītības programmās, sedzot profesionālās kvalifikācijas eksāmena izmaksas.

  (MK 30.08.2011. noteikumu Nr.663 redakcijā)

  15. Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par "5 – viduvēji", profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija izsniedz valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtībai.

  16. Pretendents var apstrīdēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņemto vērtējumu, iesniedzot profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas vadītājam iesniegumu mēneša laikā no eksaminācijas komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas. Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  17. Dienests veido un uztur datubāzi par personām, kuras saņēmušas valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Datubāzē norāda personu identificējošu informāciju (vārdu, uzvārdu, personas kodu), profesionālās kompetences novērtēšanas protokola datumu un numuru, personai piešķirto kvalifikāciju, izsniegtā profesionālo kvalifikāciju apliecinošā dokumenta numuru un izsniegšanas datumu, informāciju par institūciju, kas novērtējusi profesionālo kompetenci.

  18. Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija reģistrē dienesta datubāzē šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.146

  (Pielikums grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.663)

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.