(1) Kārtība, kādā no valsts budžeta sedzami izdevumi profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un notiesātajiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr.309

  Rīgā 2001.gada 10.jūlijā (prot. Nr.32 5.§)
  Kārtība, kādā no valsts budžeta sedzami izdevumi profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un notiesātajiem
  Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 31.panta ceturto daļu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā no valsts budžeta sedzami izdevumi profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, ja viņi atrodas speciālās izglītības iestādē, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādē (turpmāk — izglītības iestāde), un notiesātajiem, ja viņi atrodas brīvības atņemšanas vietā.

  2. Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, ja viņi mācās valsts dibinātā akreditētā izglītības iestādē, izdevumus profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (turpmāk — finansēšanas normatīvs) sedz ministrija, kuras padotībā atrodas attiecīgā izglītības iestāde, no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

  (Grozīts ar MK 01.06.2004. noteikumiem Nr.523)

  3. Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, ja viņi mācās pašvaldības dibinātā akreditētā izglītības iestādē:

  3.1. izdevumus profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei sedz pašvaldības, izņemot izdevumus pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

  3.2. izdevumus pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar finansēšanas normatīvu sedz no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām.

  4. Pašvaldības, kuras pretendē uz šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto mērķdotāciju, līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā priekšlikumus par nākamajā budžeta gadā nepieciešamo speciālistu skaitu.

  5. Izglītības un zinātnes ministrija mēneša laikā pēc kārtējā gada budžeta pieņemšanas saskaņo ar attiecīgo pašvaldību to speciālistu skaitu, kuru sagatavošanai tiek piešķirta valsts budžeta mērķdotācija.

  6. Ieslodzījuma vietu pārvalde līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā priekšlikumus par nākamajā budžeta gadā nepieciešamo speciālistu sagatavošanu.

  (MK 01.06.2004. noteikumu Nr.523 redakcijā)

  7. Izglītības un zinātnes ministrija, ievērojot Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšlikumu, nosaka ministrijas padotībā esošu profesionālās izglītības iestādi un valsts finansēto vietu skaitu notiesāto apmācībai akreditētajās profesionālās izglītības programmās un valsts budžetā profesionālajai izglītībai paredzēto līdzekļu ietvaros atbilstoši normatīvajiem aktiem par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo sedz pedagogu darba samaksu, valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, izmaksas par izglītojamo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā, inventāra, materiālu, mācību līdzekļu un kancelejas preču iegādi.

  (MK 01.06.2004. noteikumu Nr.523 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.786)

  8. Izglītības iestāde pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju un Ieslodzījuma vietu pārvaldi slēdz līgumu ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes pakļautībā esošo ieslodzījuma vietu par tās tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar profesionālās izglītības programmas īstenošanu.

  (MK 01.06.2004. noteikumu Nr.523 redakcijā)

  Ministru prezidents A.Bērziņš

  Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.